1 / 10

Itämeren yllättävät ympäristöuhat

Itämeren yllättävät ympäristöuhat. Neljä kulmaa Itämereen –koulutussarja toimittajille, Helsinki, UM 25.1.2010, Voiko politiikka pelastaa Itämeren? Janne Hukkinen Ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopisto janne.i.hukkinen@helsinki.fi . Johdanto.

celestyn
Download Presentation

Itämeren yllättävät ympäristöuhat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Itämeren yllättävät ympäristöuhat Neljä kulmaa Itämereen –koulutussarja toimittajille, Helsinki, UM 25.1.2010, Voiko politiikka pelastaa Itämeren? Janne Hukkinen Ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopisto janne.i.hukkinen@helsinki.fi

  2. Johdanto • Totuttu tapa kuvata Itämerta uhkaavia trendejä: • ravinnepäästöt • krooniset sinileväkukinnot • kalakantojen heikkeneminen • Entä yhtäkkiset yllätykselliset uhat? • Tai trendien ja yllätysten yhteisvaikutukset? (Bruun et al 2002)

  3. Itämeren musta vuosi 2012(Hukkinen 2003) • Talvimyrskyt • Venäläisen öljytankkerin ja Helsinki-Tallinna matkustajalaivan törmäys • Loviisan ydinvoimalan lauhdejärjestelmä seis • Uusi myrkkylevälaji • Lokkikantojen romahdus hormonaalisten muutosten takia • Vuosaaren sataman turvajärjestelmän pettäminen • Pommi-isku kaasuputkeen Pietari Helsinki Tallinna

  4. Löytyykö uhkakuvalle uskottavia perusteluja? • Tausta: luotettavien teknologisten järjestelmien ja niitä ympäröivien organisaatioiden tutkimus (LaPorte 1987; Rochlin 1997) • lentotukialukset – lennonjohto – ydinvoimalat – sähkönjakelujärjestelmät • Miksi tällainen tausta? Koska Suomenlahti on ihmisen dominoima ekosysteemi, joka edellyttää luotettavaa hallintaa (Roe ja van Eeten 2001; Vitousek et al 1997) • Teknologian luotettavuuden kannalta haasteelliset ulottuvuudet • monimutkaisuus • kytkeytyneisyys

  5. Monimutkaisuus

  6. Kytkeytyneisyys

  7. “Normaalit onnettomuudet” (Perrow 1984) Haaste: monimutkaiset ja tiukasti kytkeytyneet teknologiat alttiita järjestelmätason onnettomuuksille

  8. Luotettavan hallinnan ominaispiirteitä (Rochlin et al 1987) • Tieto syy-vaikutussuhteista, joilla tekniikka ja hallinta saavuttavat tavoitteensa • Henkilöstön ja teknologian virheetön suoriutuminen tehtävistä • Organisaation kyky havaita poikkeamat hyväksytyistä standardeista • Organisaation tieto siitä, milloin se on epäonnistunut tavoitteiden saavuttamisessa ja kyky ryhtyä vaadittaviin korjauksiin

  9. Täyttyvätkö luotettavan hallinnan ominaispiirteet Itämerellä? • Merenkulussa vallitsee riskejä vähättelevä kulttuuri(Hänninen 2007) • Meriliikenteen ohjausjärjestelmästä huolimatta paljon läheltä piti –tilanteita • Öljyntorjunnan organisaatio hajautettu ja kapasiteetti vaatimaton • Kosmeettisten tuotteiden ja pohjamaalien ympäristö- ja terveysvaikutukset heikosti ymmärrettyjä

  10. Lähteet • Bruun, H., J. Hukkinen, and E. Eklund (2002) ”Scenarios for coping with contingency: The case of aquaculture in the Finnish Archipelago Sea,” Technological Forecasting and Social Change, Vol. 69, No. 2, pp. 107-127 • Hukkinen, J. (2003) ”Sustainability indicators for anticipating the fickleness of human-environmental interaction,” Clean Technologies and Environmental Policy, Vol. 5, No. 3-4, pp. 200-208 • Hänninen, H. (2007) Negotiated Risks - The Estonia Accident and the Stream of Bow Visor Failures in the Baltic Ferry Traffic. PhD thesis, Helsinki School of Economics. Acta Universititatis Oeconomicae Helsingiensis A-300. Doctoral dissertation • La Porte, Todd R. (1987). High Reliability Organizations: The Dimensions of the Research Challenge. Berkeley, CA: University of California, Institute of Governmental Studies • Perrow, Charles (1984). Normal Accidents: Living With High-Risk Technologies. New York: Basic Books • Rochlin (1997). Trapped in the Net: The Unanticipated Consequences of Computerization. Princeton, NJ: Princeton University Press • Rochlin, Gene I., Todd R. La Porte, and Karlene H. Roberts (1987). "The Self-Designing High-Reliability Organization: Aircraft Carrier Flight Operations at Sea," Naval War College Review, Autumn, pp. 76-90 • Roe, E.M. and M. van Eeten (2001) ’Threshold-based resource management: a framework for comprehensive ecosystem management,’ Environmental Management 27(2): 195-214 • Vitousek, P.M., H.A. Mooney, J. Lubchenco, J.M Melillo (1997) ’Human domination of Earth’s ecosystems’, Science, Vol 277, pp. 494-499

More Related