Z konn k pr ce
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Zákonník práce. Marián Kozák, septima. Zákonník práce. tento zákon upravuje individuálne pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cecile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z konn k pr ce

Zákonník práce

Marián Kozák, septima


Z konn k pr ce1
Zákonník práce

 • tento zákon upravuje individuálne pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

 • zamestnanec- §11 je fyzická osoba, ktorá vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu

 • zamestnávateľ- §7 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu


Pracovn pomer 41
Pracovný pomer- §41

 • zakladá sa písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom

 • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy:

  - druh práce

  - miesto výkonu práce

  - deň nástupu do práce

  - mzdové podmienky

 • ďalšie pracovné podmienky: výmera dovolenky,

  pracovný čas, výplatný termín...


Vznik pracovn ho pomeru 46
Vznik pracovného pomeru- §46

 • pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce

 • druhy pracovných pomerov:

  - pracovný pomer na dobu určitú

  - pracovný pomer na dobu neurčitú

  - pracovný pomer na kratší pracovný čas


Skon enie pracovn ho pomeru 59
Skončenie pracovného pomeru-§59

 • pracovný pomer možno skončiť:

  - dohodou

  - výpoveďou

  - okamžitým skončením

  - skončením v skúšobnej lehote


Pracovn as 85
Pracovný čas- §85

 • časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi

 • pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne

 • zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi najneskôr po štyroch hodinách prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút

 • prestávka v práci sa nezapočítava do pracovného času


Mzda 118
Mzda- §118

 • zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu

 • mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

 • za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25% jeho priemerného zárobku


Kolekt vne pracovnopr vne vz ahy 229
Kolektívne pracovnoprávne vzťahy- §229

 • zamestnanci sa zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa s cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé podmienky

 • odborová organizácia pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy všetkých zamestnancov

 • zamestnanecká rada je orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia


Z konn k pr ce

Ďakujem za pozornosť

Zdroje: http://www.kbdesign.sk/cla/eu_pravo_na_slovensku/original/20%20Obchodne%20pravoPJK.htm


ad