slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI. Prelegent: Dariusz Kucharczyk Manager ds.. Funduszy UE i kredytów dopłatowych W Departamencie Bankowości dla Przedsiębiorstw w Kredyt Bank S.A. O Europejskim Banku Inwestycyjnym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami

z EBI

Prelegent: Dariusz Kucharczyk

Manager ds.. Funduszy UE i kredytów dopłatowych

W Departamencie Bankowości dla Przedsiębiorstw w Kredyt Bank S.A.

o europejskim banku inwestycyjnym
O Europejskim Banku Inwestycyjnym

Europejski Bank Inwestycyjny (Luksemburg) – autonomiczna instytucja finansowa powołana w celu finansowania projektów inwestycyjnych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju UE.

Udziałowcy –państwa członkowskie UE.

Rating AAA

o kredyt banku
O Kredyt Banku

Kredyt Bank S.A. jest nowoczesną i uniwersalnąinstytucją finansową, która oferuje najwyższej jakości usługi różnym grupom klientów:

- jednostkom samorządu terytorialnego

- małym i średnim przedsiębiorstwom

- korporacjom

- klientom indywidualnym

Potencjałem Kredyt Banku są ludzie – wysokiej klasy eksperci, którzy czuwają nad profesjonalną obsługą i opracowują indywidualne rozwiązania w zarządzaniu finansami.

slide5

OFERTA Kredyt Banku

FINANSOWANIE HANDLU

Gwarancje, akredytywy, inkaso dokumentowe

Kredyt kupiecki

Dyskonto należności

Faktoring, Forfaiting

Finansowanie eksportu

Finansowanie długo i średnioterminowe (MLT)

Finansowanie Handlu

Bankowość Transakcyjna

Produkty rozliczeniowe

Obsługa gotówki

Zarządzanie płynnością

Bankowość elektroniczna

Karty kredytowe i płatnicze

TREASURY

Transakcje walutowe

Zabezpieczanie ryzyka rynkowego

Instrumenty pochodne

Strategie zabezpieczające

Obrót papierami wartościowymi (rynek pierwotny i wtórny)

Treasury

FINANSOWANIE

Finansowanie projektów ubiegających się o dotacje UE – dedykowany produkt „Inwestycja z Unią Europejską”

Kredyty/Leasing/Obligacje komunalne

ze środków EBI

Kredyty termomodernizacyjne

Linie wieloproduktowe i wielowalutowe

Finansowanie Projektów i Przejęć, Syndykacje, Private Equity, Emisje papierów dłużnych

Leasing i finansowanie zabezpieczone aktywami,

Finansowanie

wyspecjalizowane biuro
Wyspecjalizowane Biuro

Biuro Finansowania Wyspecjalizowanego

w Departamencie Bankowości dla Przedsiębiorstw

Zadania

Strukturyzowanie transakcji (określenie podmiotu finansowania: bilans spółki czy spółka specjalnego przeznaczenia, okres finansowania, harmonogram spłaty kredytu, kowenanty finansowe oraz niefinansowe, zabezpieczenie wierzytelności banku)

Instrumenty

Kredyty inwestycyjne

Obligacje

Kredyty obrotowe

Gwarancje

Akredytywę

Instrumenty pochodne (FX, IRS)

Inne w zależności od potrzeb klienta.

wsp praca z ebi
Współpraca z EBI

Cel współpracy – pozyskanie długoterminowych środków finansowych umożliwiających finansowanie przez Bank naszych Klientów na atrakcyjnych cenowo warunkach,.

Zakres współpracy – podpisane trzy umowy linii kredytowych:

EBI Loan for SMES I – 50 MLN EUR (2010)

EBI Loan for SMES II – 100 MLN EUR (2011)

EBI Global Loan – 50 MLN EUR (2011)

Kredyt Bank S.A. - najaktywniejszym

partnerem EBI wśród banków

w Polsce w 2010.

wykorzystanie rodk w ebi
Wykorzystanie środków EBI

PRZEZNACZENIE

finansowanie transakcji kredytowych

finansowanie obligacji komunalnych

KLIENT

jednostki samorządowe

przedsiębiorcy bez względu na wielkość,

szkoły, szpitale

inne podmioty instytucjonalne

cel finansowania
Cel finansowania

Projekty związane z:

racjonalnym zużyciem energii

ochroną środowiska

infrastrukturą

zdrowiem

edukacją

Wartość projektu

nie powinna przekroczyć 25 mln EUR

rodzaje projekt w
Rodzaje projektów

Ochrona środowiska

Poprawa zaopatrzenia i dystrybucji wody pitnej,

Gospodarka ściekowa i uzdatnianie wody

Instalacje związane z ochroną środowiska

Odnowa terenów miejskich

Zarządzanie odpadami: zbiórka, transport, recykling, sortowanie odpadów domowych i przemysłowych (poza niebezpiecznymi)

rodzaje projekt w1
Rodzaje projektów

Racjonalne zużycie energii

Projekty, w wyniku których następuje min. 20%

oszczędność energii wdrażające oszczędności w

zużyciu energii

Okręgi grzewcze – modernizacja istniejących systemów grzewczych, pod warunkiem, że energia produkowana jest w wyniku wysokosprawnej kogeneracji, lub w formie energii odnawialnej

Oszczędności energii/racjonalne zużycie energii w budownictwie – modernizacja istniejących budynków, której celem jest wzrost racjonalizacji zużycia energii (izolacja, wymiana pieców, modernizacja transmisji ciepła i systemów zarządzania energią)

Wysokosprawna kogeneracja – oszczędności zużycia energii pierwotnej w celu spełnienia kryteriów dyrektywy UE 2004/8/EC,

warunki kredytowania
Warunki kredytowania

KREDYT

rodzaj kredytu: inwestycyjny lub obrotowy (nieodnawialny)

okres kredytowania min. 48 msc.

kwota min. 500.000 zł

waluta: PLN

OBLIGACJE KOMUNALNE – warunki jak dla kredytu

finansowanie ebi
Finansowanie EBI

Do 100% kwoty kredytu/emisji obligacji ale:

nie więcej niż 12,5M EUR

nie więcej niż 50% wartości projektu inwestycyjnego netto

kwota dotacji UE + kwota finansowania EBI

nie większa niż 90% wartości netto kosztów kwalifikowanych

finansowanie ebi1
Finansowanie EBI

PROJEKTY

których cel finansowanie jest zgodny z wytycznymi EBI

które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Bank pod względem zdolności Inwestora do obsługi zadłużenia:

a) min wkład własny inwestora to 20% wartości inwestycji

b) max okres finansowania 12 lat

c) akceptowalny przez Bank pakiet zabezpieczeń

finansowanie ebi2
Finansowanie EBI

PROCEDURA

Taka sama jak przy kredycie inwestycyjnym tj.:

Podmiot zainteresowany finansowaniem dostarcza do Banku: Biznes Plan wraz z projekcjami finansowymi,

Menedżer Projektu w Banku po wstępnej analizie projektu, pod kątem kredytowym i warunków EBI przesyła Wstępne Warunki Finansowania do Klienta, które po jego akceptacji przesyłane są do decydentów w Banku,

Na bazie Wiążącej Oferty na Finansowanie przygotowywana jest dokumentacja finansowa: umowa kredytowa, oświadczenie Kredytobiorcy oraz dokumenty zabezpieczeń

Po spełnieniu warunków wypłaty kredytu, środki wg dyspozycji Klienta przeznaczone są na realizację projektu.

wymagania ebi
Wymagania EBI

Klient zobowiązujesiędo:

wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem

nabywania towarów, usług i zlecania prac w formie otwartych przetargów międzynarodowych lub innych obowiązujących procedur przetargowych

stosowania się do dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska

umożliwienia dokonywania kontroli przedstawicielom EBI,

udostępniania EBI informacji, zgód, zezwoleń, koncesji dotyczących prowadzonej działalności oraz informacji dotyczących projektu i kredytu

korzy ci ebi
KORZYŚCI EBI
  • WYKORZYSTANIE ATRAKCYJNEGO MIĘDZYNARODOWEGO MONTAżU FINANSOWEGO

DLA REALIZOWANYCH INWESTYCJI

  • KONKURENCYJNE WARUNKI CENOWE
slide20
DALSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ

w zakresie związanym z finansowaniem ze środków EBI

Darek Kucharczyk-Manager produktu

Departament Bankowości dla Przedsiębiorstw

Tel. 22 634 57 64, kom. 510 028 477 mail: dariusz.kucharczyk@kredytbank.pl

w zakresie dotyczącym finansowania projektów inwestycyjnych

Grzegorz Błaszczuk - Menedżer

Biuro Finansowania Wyspecjalizowanego Przedsiębiorstw

Tel. 22 634 5348 mail: grzegorz.blaszczuk@kredytbank.pl

w zakresie kompleksowej współpracy

Wojciech Rogowski - Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Szczecinie tel. 510 027 956

Anna Olejniczak – Doradca Klienta, Zielona Góra tel. 510 028 210