1 / 6

OBRNIMO PLEH NA GLAVO!

OBRNIMO PLEH NA GLAVO!. in dajmo fontani prostor ! To je POWERPOINT predstavitev. Klikni na miško za pomik naprej!. Okrog fontane je sedaj 12 parkirnih mest. Zaradi parkiranih vozil se fontana ne vidi. Vseh 12 (ali 14) parkirnih mest lahko pomaknemo na rob trga in fontano postavimo

cathy
Download Presentation

OBRNIMO PLEH NA GLAVO!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OBRNIMO PLEH NA GLAVO! in dajmo fontani prostor ! To je POWERPOINT predstavitev. Klikni na miško za pomik naprej!

  2. Okrog fontane je sedaj 12 parkirnih mest. Zaradi parkiranih vozil se fontana ne vidi..

  3. Vseh 12 (ali 14) parkirnih mest lahko pomaknemo na rob trga in fontano postavimo na osrednje mesto !

  4. Pred Fontano postavimo nizko tablo z zgodbo o fontani. Ali še boljše, vitrino s staro uro. Petra Laharnar s pomočjo DOR-ovk postavi na trg rože. Na otok ob fontani lahko postavimo tudi klopi.

  5. Tako bomo primerno obeležili 150 letnico fontane in jo postavili na častno mesto. A smo DOR ali nismo ?

  6. Pri tem nam bo po službeni dolžnosti pomagal zavod ZKVD. Če je fontana zaščiten spomenik, ga je treba nemudoma zaščititi iz funkcionalnega in vizuelnega vidika. Prepisano iz strani ZKVD: Vplivno območje • Za potrebe prostorskega načrtovanja se poleg objekta dediščine varuje tudi določena okolica varovane dediščine oz. njeno vplivno območje, t.j. območje, v katerem se presoja vpliv določenega posega na varovane lastnosti enote dediščine. Vplivno območje je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika. V njem pristojna kulturnovarstvena služba postavlja pogoje, pod katerimi je določen poseg možen ter določa način delovanja obstoječim rabam s ciljem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti, možnosti delovanja dediščine. Če tega ni mogoče zagotoviti, lahko služba ugotovi, da določen poseg ali raba v določenem vplivnem območju nista možna. V primeru načrtovanja bistvenih sprememb ali intenziviranja rabe, ki bi utegnile imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali celo samo materialno substanco varovane dediščine ter na kvaliteto njene okolice, se lahko območje vpliva na dediščino obravnava tudi izven zarisanih območij

More Related