internet servisi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Internet servisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Internet servisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Internet servisi. Davaoci Internet usluga

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internet servisi' - cathy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internet servisi1
Davaoci Internet usluga

(ISP - Internet Service Provider) su preduzeća ili ustanove koje su satelitskim putem ili optičkom vezom povezane s nekoliko glavnih Internet čvorova u inostranstvu (uglavnom u smeru Amerike i Evrope) i na taj način osiguravaju vezu velikog kapaciteta prema ostalom delu Interneta u svetu.

Praksa je pokazala da se jedva prate potrebe sve većeg broja članova Internet zajednice. Prilikom izbora ISP-a od značaja je broj usluga koje pruža svojim korisnicima.

Svi pružaju uslugu elektronske pošte, ali ne pružaju svi uslugu FTP-a

Internet servisi
internet servisi2
Internet servisi
 • Korisnik preko svog računara na poslu ili kod kuće po uključivanju u Internet može:
  • Razmenjivati elektronsku poštu (e-mail) sa bilo kojim korisnikom Interneta na bilo kojoj lokaciji na planeti.
  • Učestvovati u off-line (indirektno, ne u realnom vremenu) raspravama putem elektronske pošte s osobama sličnih interesa putem 'mailing list-a' i 'News Group-a'.
  • Učestvovati uživo (u realnom vremenu) u razgovoru s drugom osobom putem 'Internet video telefona' (kao Skype), ili u audio-video konferencijama između više osoba pomoću za to namenjene programske potpore i opreme.
  • Učestvovati u on-line (direktno, u realnom vremenu) raspravama sa većom grupom osoba koji koriste 'Internet Relay Chat' (IRC) uslugu - pričaonica.
  • Preuzimati datoteke bilo koje vrste (Download) s udaljenih računara i dostavljati datoteke (Upload) na njih uz pomoć FTP (File Transfer Protocol) usluga.
  • Čitati kompleksne dokumente koristeći 'Hypertext'.Klikom na ključnu reč ili sliku na ekranu korisnik automatski odlazi na druge sadržaje unutar iste ili druge domene.
  • Čitati multimedijalne dokumente koji se nalaze na WWW-u (World Wide Web-u) koji sadrže tekst, grafiku, zvuk, i video
  • ...
internet servisi web1
Internet servisiWEB
 • WWW (World Wide Web)
 • Najnoviji je informacijski servis (usluga) na Internetu. Nakon pojave 1993. godine danas s više desetina miliona WWW stranica predstavlja sinonim za Internet.
 • Prve dve reči 'World Wide' označavaju svetsku rasprostranjenost, a poslednja reč 'Web' označava mrežu, u ovom kontekstu računarsku.
 • Obim raznolikih sadržaja na WWW serverima neprekidno raste. Gotovo sve je moguće pronaći. Od kupovine proizvoda, tehničke potpore, saveta, naučnih radova, reklama, …, zavisno od namene stranica i inspiracije njihovog tvorca. Tako ih ima korisnih i nekorisnih, lepih i ružnih, organizovanih i neorganizovanih.
 • Njihova izrada danas je posebna umetnička i programerska disciplina
internet servisi web2
Internet servisiWEB
 • WWW je grafički hipertekstualni način upotrebe Interneta koji koristi HTTP protokol za prenošenje stranica Web-a i drugih podataka preko Interneta, u načelu između servera i računara korisnika
 • Web-stranice pišu su u HTML (Hypertext Markup Language) jeziku, a prepoznaje ih u tu svrhu dizajniran pretraživač (Internet Explorer, FireFox, Opera ...)
 • Servis omogućava hipertekstualne veze između dokumenata i kombinovano prikazivanje teksta, slika, zvuka i videa, dakle omogućava integraciju različitih informacijskih sadržaja
 • Hipertekst= dokument ili sastav s povezanim tekstualnim jedinicama.
internet servisi e mail1
Internet servisiE-MAIL
 • Elektronska pošta (E-mail)je mrežni servis koji omogućava slanje i primanje poruka raznovrsnog sadržaja.
 • Ime predstavlja analogiju tradicionalnoj pošti, pri čemu poštansko sanduče zamenjuju serveri.
 • E-pošta se na serevru „čuva” dok je korisnik ne preuzme.
 • Ideja da za nekoliko minuta možete dostaviti, tekst, sliku, zvuk, ili video snimak bilo kojoj osobi na planeti je danas, zahvaljujući pre svega brzom širenju broja korisnika Interneta ostvarena i postala realnost poslovne i društvene komunikacije.
 • Uglavnom se koristi za sadržaje veličine do 25MB. U protivnom treba se služiti - FTP uslugom.
 • Cena slanja elektronskog pisma s bilo kakvim multimedijalnim prilogom bilo kom korisniku Interneta bez obzira na udaljenost sigurno je manja od slanja pisma klasičnim PTT uslugama.
internet servisi e mail2
Internet servisiE-MAIL
 • Programi za rad sa elektronskom poštom se zasnivaju na uređivaču teksta za sastavljanje poruka, čijom se primenom poruka priprema za slanje, mehanizma za slanje i primanje poruka i čitača primljenih poruka
 • Uz poruke se mogu slati i datoteke
 • Format poruke: zaglavlje i telo
 • Zaglavlje nosi sledeće podatke:

Adresu i ime pošiljaoca, adresu

primaoca, adresu servera preko

kojeg je poruka poslata kao i servera

koji su prosleđivali poruku na njenom

putu do odredišta, datum slanja, ime

programa koji je korišćen za slanje poruke, adresu na koju će se slati odgovor,

po naznaci samog pošiljaoca, prioritet, itd.

  • Svaka stavka zaglavlja sastoji se od imena stavke i vrednosti stavke, razdvojenih dvotačkom
internet servisi e mail3
Internet servisiE-MAIL
 • Telo poruke se može sastojati iz više delova, u zavisnosti da li se sa tekstom poruke šalju i datoteke
 • Datoteke
  • Pošto je protokol elektronske pošte tekstualan, odnosno svaka poruka se sastoji samo od znakova engleske abecede i ograničenog broja znakova interpunkcije (ASCII), prenos datoteka je omogućen prevođenjem binarnog sadržaja u obični tekst pomoću algoritma Baza 64. Svaka tri bajta binarnih podataka prevode u četiri bajta teksta – veličina datoteke koja se šalje se uvećava za jednu trećinu (za veće datoteke bolje koristiti protokole koji su namenjeni za razmenu datoteka i podržavaju kompresiju)
internet servisi e mail4
Internet servisiE-MAIL
 • Sigurnost
 • Četiri pojave:
  • bombardovanje porukama
  • spam
  • pokušaji preuzimanja ličnih podataka
  • prenošenje virusa
 • Spam= slanje neželjenih poruka koje služe za reklamiranje odreženog proizvoda ili usluge. Jeftin vid reklamiranja, šalju se stotine miliona širom sveta na dnevnom nivou. Dovode do zagušenja mreže i smetaju primaocima.
 • Virus = dolazi u različitim oblicima putem elektornske pošte ali se korisnik zarazi najčešće zahvaljujući svojoj nepažnji. Poruka koja sadrži virus je najčešće nemoćna da napravi ikakvu štetu, ukoliko se nepažljivo otvara...
 • Današnji serveri obično imaju ugrađenu antivirusnu i antispam zaštitu koja sprečava neželjene poruke da uopšte dođu do sandučeta primaoca.
internet servisi ftp
Internet servisiFTP
 • Prenos datoteka - FTP (File Transfer Protocol)
 • Pre World Wide Web-a FTP je bio jedini način prenosa velikih datoteka između računara korisnika Interneta. Omogućava pristup računaru na Internetu (ako je javan ili raspoloživ uz lozinku), pregled sadržaja na njegovom hard disku, pronalaženje potrebne datoteke i njeno kopiranje na sopstveni disk.
 • Koristeći programsku podršku za FTP će se zadati radi uspostavljanja komunikacije adresa poput:
  • ftp://ftp.domen.sr
  • ftp://racunar.domen.sr
  • ftp://×××.×××.×××.×××
 • Funkciju prenosa datoteka sve više preuzima WWW, na način da se uz potvrdu kopiranja odabrane datoteke po potrebi i aktivira pomoćni program uz WWW pretaživač (GetRight i slični) koji će na sebe preuzeti zadatak FTP prenosa i po prestanku korišćenja pretraživača.
internet servisi ftp1
Internet servisiFTP
 • Prenos datoteka - FTP (File Transfer Protocol)
 • Protokol za prenos datoteka i najčešće korišćen protokol za prenos podataka između dva računara na mreži
 • FTP veza se uspostavlja na zahtev klijentskog računara prema serverskom računaru
 • Klijentski računar mora da poseduje program koji implementira FTP protokol (tzv. FTP klijent), a serverski računar mora da poseduje program koji prihvata konekcije na standardnom FTP portu i takođe razume komande protokola FTP
 • Kada se veza uspostavi, klijentski program šalje korisničke komande serverskom programu, koji ih obavlja i šalje odgovor
 • Odgovor može biti (1) da je komanda uspešno obavljena, (2) datoteka koja je zahtevana ili (3) poruka o grešci.
internet servisi ftp2
Internet servisiFTP
 • Arhitektura FTP sesije
 • FTP sesija se sastoji iz dve sesije: sesije za transfer (DTP/ Data Transfer Process) i kontrolne sesije (PI/ Protocol Interpreter)
 • Kontrolna sesija se pokreće prva i šalje zahtev za uspostavljanje veze udaljenom računaru. Nakon provere identiteta i uspostavljanja dvosmerne veze, klijent je u mogućnosti da šalje komande za oabvljanje različitih zadataka
 • Uspostavljanje TCP/IP veze se vrši sa porta izabranog metodom slučajnog izbora,a a port na kojem FTP server očekuje konekcije je po standardu uvek 21.
 • Kada klijent napravi zahtev za prenos podataka, tada se aktivira sesija za transfer koja vrši sam prenos. Za to vreme kontrolna sesija mora ostati aktivna kako bi se komande i poruke mogle razmenjivati između klijentskog i serverskog računara
 • FTP klijenti
 • Programi koji implementiraju FTP protokol i dozvoljavaju krajnjem korisniku da uspostavi konekciju i vrši razmenu datoteka sa udaljenim računarima.
 • U početku su bili prosti i dozvoljavali samo direktan unos FTP komandi
 • Vremenom, uz razvoj garfičkih intefejsa, postali su komforniji za rad i krajnji korisnik ne mora da zna komande da bi koristio protokol, nego sistemom prozora i menija zadaje zahteve
internet servisi3
Internet servisi
 • Pričaonica - IRC (Internet Relay Chat)
 • Ovaj servis Interneta omogućuje da jedan ili više korisnika Interneta koji su prikačeni na isti kanal istovremeno vide tekst koji unose na svom računaru, kao i tekstove ostalih aktivnih korisnika.
 • Ovaj sistem je mnogo brži od elektronske pošte jer se vrši gotovo istovremeno slanje i čitanje poruka, ali je i mnogo skuplji od elektronske pošte, jer traži dugotrajnu povezanost s Internetom, ali samo za one koji ovu uslugu plaćaju iz svog džepa.
internet servisi4
Internet servisi
 • Društvene mreže(social networking)
 • Društvene mreže (social networking) novija su pojava i ne spadaju u jednu zasebnu kategoriju jer sadrže gotovo sve prethodno navedene usluge, objedinjene za rad na lak i prihvatljiv način. Ne samo da omogućavaju komunikaciju među korisnicima već predstavljaju jedan oblik druženja. Tu spadaju već prilično razvijeni FORUMI. Radi se o raspravama o nekoj temi koju inicira sam član foruma. Po pravilu traže učlanjivanje, većinom besplatno, koristeći metodu prijave tipa KORISNIČKO_IME / LOZINKA, uobičajeno povezano s korisnikovom adresom u sastavu elektronske pošte radi identifikacije.
 • Da se usluga foruma ne bi zloupotrebljavala na bilo koji način i da se poštuju pravila prihvatljivog ponašanja brinu se administratori. Oni pojedince mogu isključiti i izbrisati iz članstva te izbrisati nepoželjne sadržaje, u osnovi vrše nadzor.
internet servisi5
Internet servisi...
 • Namenu pisanja po svojevoljno odabranim temama ima BLOG(kontrakcija pojma 'web log'), jedna vrsta web stranica koju obično održava pojedinac, organizovana slično kao lični dnevnik s obzirom na način unosa sadržaja radi opisa nekog događaja ili teme, uz mogućnost obogaćivanja sadržaja grafikom i videom. Kako je reč o svojevrsnom dnevniku dešavanja, unešeni sadržaji se najčešće prikazuju obrnutim hronološkim redom. Obično se omogućava da čitatelji mogu dopisati svoje komentare na temu koja se trenutno obrađuje.
internet servisi6
Internet servisi...
 • Jedna od vrlo popularnih je FACEBOOK, društvena mreža gde korisnik može postaviti svoju sliku, objaviti svoje privatne podatke, opisati svoje interese, objavljivati svoje tekstove, fotogafije, razvijati nekakve tematske rasprave i slično uz mogućnost da bilo kojeg od članova primi u 'svoju' grupu ili ga iz nje isključi. Svojevrsno okupljalište, pa je moguće čak inicirati protestne, humanitarne ili neke druge akcije. Sličnu namenu ima i TWITTER, društvena mreža i mikrobloging servis, koji koristi uslugu razmjene trenutnih poruka, SMS-a ili web sadržaja. Ono što ih posebno krasi je strahovito brzo širenje informacija, ali i dezinformacija. Dakle, negativni efekti su mogući.
internet servisi7
Internet servisi...
 • Vrlo specifičan servis Interneta je YOUTUBE. Služi za razmenu video sadržaja gde korisnici mogu postavljati, pregledati i ocenjivati video zapise, poštujući autorska prava.
 • Zabranjeno je podržavanje pornografije, nasilja, kriminala, sramoćenje i kleveta, te reklame.
 • Radi vlastite zaštite YouTube zadržava pravo na korištenje, preimenovanje i brisanje postavljenih sadržaja.
 • YouTube je u suštini besplatan medijum za promociju
internet servisi8
Internet servisi...
 • U osnovi sve navedeno su web-aplikacije koje u pravilu traže učlanjivanje koje treba potvrditi odgovorom na e-mail poruku poslatu budućem članu. Prijava je obično tipa KORISNIČKO_IME ili E-MAIL / LOZINKA, a korisnik sam bira koji će njegovi lični podaci biti svima vidljivi postavkama u svom profilu.
internet servisi pretra iva i1
Internet servisiPRETRAŽIVAČI
 • Internet pretraživač je program koji omogućava traženje informacija na Internetu. Internet pretraživači se mogu podeliti na dve grupe: meta pretraživači i "pravi" Internet pretraživači.
 • Meta pretraživači su programi koji skupljaju informacije o web stranicama koje se nalaze u META oznakama HTML dokumenata. Pravi Internet pretraživači su programi koji skupljaju sve dostupne HTML dokumente web stranica i sortiraju i obrađuju iste u svojim bazama podataka. Na web stranicama ovih pretraživača možemo pogledati skupljene informacije u bazi podataka.
internet servisi pretra iva i2
Internet servisiPRETRAŽIVAČI
 • Već navedene društvene mreže omogućavaju pretraživanje sadržaja koji skladište i nadgledaju, ali posebna grupa međusobno povezanih računara sa serverima i samih servera u međusobno povezane DATACENTRE
 • Osnovna ideja je da se svi prijavljeni sadržaji smešteni na nekom ili više servera mogu pronaći u nekakvom razrađenom imeniku prema interesnim grupama (sport, muzika, film ...). U tu svrhu sadržaje treba prijaviti vlasniku datacentra koji odobrava da se prijavljeni sadržaji uvrste
 • Napredniji način - da se svi prijavljeni sadržaji INDEKSIRAJU i njihove ključne reči rangiraju prema značaju. Kroz jednostavnu formu za upit upiše se željeni pojam na osnovu kojeg se ponude svi naslovi sadržaja koji ga opisuju u popisu prema ostvarenom rangu.
 • U osnovi to je jedna ogromna baza podataka koja se neprestano ažurira.
internet servisi pretra iva i3
Internet servisiPRETRAŽIVAČI
 • Gotovo svaka država ima neku svoj interni pretraživač, ali najinteresantnije su one internacionalnog tipa kao YAHOO!, GOOGLE i BING. Naravno i na njih treba prijaviti željene sadržaje pridržavajući se propisanih pravila. U osnovi sve su orijentisane na pretraživanje HTML Tekstaili naziva slika, iako neke od njih umeju raspoznati i druge formate dokumenata i indeksirati ih. Trenutno se za najkompetentniji pretraživač web-sadržaja smatra GOOGLE.
 • Algoritam dopisivanja novih naslova, indeksiranja njihovih sadržaja te rangiranja svakodnevno se dorađuje, a mehanizam spremanja podataka i njihovog čuvanja ne svodi se više na kopiranje samih diskova već na neprekidno međusobno preslikavanje sadržaja samih datacentara kojih ima popriličan broj u svetu, oko četrdesetak. Gledano iz opisane perspektive nešto od vrlo velikog značaja treba čuvati kod njih.