บรรยายสรุป
Download
1 / 10

บรรยายสรุป สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 255 5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 238 Views
  • Uploaded on

บรรยายสรุป สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 255 5. 65 ถนนสุเทพ หมู่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5 332-8470-1, 0-5381-0635 โทรสาร 0-5 332-8470-1, 0-5381-0635 ต่อ 18. พันธกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. วิสัย ทัศน์. พันธกิจ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บรรยายสรุป สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 255 5' - cathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บรรยายสรุป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2555


65 ถนนสุเทพ หมู่ 1 ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5332-8470-1, 0-5381-0635โทรสาร 0-5332-8470-1, 0-5381-0635 ต่อ 18


พันธกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพันธกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์


กรอบอัตรากำลังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่กรอบอัตรากำลังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

กรอบอัตรากำลัง 24 คน ช่วยราชการ+ลูกจ้าง

ข้าราชการ 19 คน มาช่วยราชการ 2 คนพนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างกองทุนฯ 1 คน

ลูกจ้างประจำ 3 คน จ้างเหมาบริการ 15 คน

นายวรชัย อุทัยรัตน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มการเงินบัญชี

และจัดเก็บผลประโยชน์

กลุ่มปฏิรูปการจัดการ

และพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มกฎหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายจำรัส หล้าบุรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปรารถนา ชัยญานะนักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางเปรมภัสสร แก้วมณีนพ-โชติ

นิติกรชำนาญการ

นายพิพัฒน์ เอมมณีรัตน์

นายช่างสำรวจอาวุโสไปช่วยราชการ สผส.

นางวันทนีย์ พึ่งประดิษฐ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุนันท์ ศรีสำอางค์พนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสมนึก ทาวี

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.บงกชพร สีลาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.จุฑาทิพย์ เทพบุญ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายกิตติ์ธเนศ วงค์พัฒน์

นิติกรชำนาญการ ไปช่วยราชการ ส.ป.ก.ลำพูน

นายมงคล แพนเกาะ

นายช่างสำรวจอาวุโสมาช่วยราชการ

นางวารุรี กรชวน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.วรัญญา ก้อนแก้วพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นายอิทธิพล ธิพึง

พนักงานขับรถยนต์

นางพิมพ์ลดา วงศ์พัฒน์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายณัฐพล ชัยชนะ

นิติกรปฏิบัติการ

นายนิคม มโนเพชร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวังแก้ว อูปขาว

พนักงานเก็บเอกสาร

นางอนงค์ เชียงนวล

จ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

นางสิริกร ปนรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายเชิดชาย วังคำ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

น.ส.ณัฐิดา กรชวน

จ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)

นายศรียนต์ สังข์ทอง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายทองพูน สมานวงศ์

จ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

นางน้อย ทิพวรรณ์

จ้างเหมาบริการ (รายวัน)

นางพลับพลึง พุ่มแย้ม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

น.ส.พัฑฒิดา โอมพิทักษ์พงศ์จ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)

นายเมธี สุภินนพงษ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายชินพัฒน์ เขื่อนเพชร

จ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

นายสุเทพ มณีราช

จ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

นายเถลิงเดช ชลิตโกมุท

นายช่างสำราวจชำนาญงาน

นายทนงศักดิ์ ขันแยงปั๋น

จ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 42 คน

นายกัมปนาท เพิ่มพิพัฒน์เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

น.ส.กมัยพร รุ่งเรือง

จ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)

นายณัฐวุฒิ พุ่มแย้ม

จ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)

นายปฏิภาณ พิสิษฐ์กุล

จ้างเหมาบริการ (ปวส.)

น.ส.จุฑาทิพย์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(มาช่วยราชการ)

นายสมพงษ์ เลิศฤดี

จ้างเหมาบริการ (รายวัน)

น.ส.หทัยวรรณ วันพูนจ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)

นายศุภชัย สุพรศิลป์

จ้างเหมาบริการ (ปวส.)

น.ส.วรินทรพร ยาวิละ

จ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)

นายช่วย เหล่าเสือ

จ้างเหมาบริการ (รายวัน)

นางวราภรณ์ มณีจักร์

จ้างเหมาบริการ (ป.ตรี)


ผลการดำเนินงานของกรอบอัตรากำลังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินงานปี 2555

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555


จบการการบรรยาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)


ad