1 / 48

30 aprilie 2014 CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ. COLEGIUL PREFECTURAL. 30 aprilie 2014 CLUJ-NAPOCA.

cassie
Download Presentation

30 aprilie 2014 CLUJ-NAPOCA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CLUJ COLEGIUL PREFECTURAL 30 aprilie 2014 CLUJ-NAPOCA

 2. 1. Informare privind măsurile şi acţiunile desfăşurate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Cluj, cu privire la preluarea cererilor de la fermierii din judeţ, pentru acordarea subvenţiilor pentru teren. Prezentarea problemelor/obstacolelor întâmpinate în această operaţiune. PREZINTĂ ADRIAN ZAHARIA – Director executiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Cluj 2.Prezentarea activităţii desfăşurată de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj în perioada 2013-2014. PREZINTĂ NICOLAE M. PIVARIU – Director executiv Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj

 3. 3. Prezentarea proiectelor cu finanţare europeană, gestionate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, aflate în derulare. PREZINTĂ DANIEL DON – Director executiv Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj 4. Diverse.

 4. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură CentrulJudeţeanCluj

 5. Primirea cererilor unice de plata pe suprafata in anul 2014 In anul 2014, au fost invitati se se prezinte la centrele locale si la centrul judetean Cluj, un numar de 38.054 de fermieri. I. In anul 2014,din Fondul european pentru garantare in agricultura (FEGA), Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR) si bugetul national se acorda fermierilor plati in cadrul urmatoarelor scheme/masuri de sprijin: 1. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 2. Ajutoare nationale tranzitorii(ANT) - pentru culturi in teren arabil -in pentru fibra -canepa pentru fibra -tutun -hamei -sfecla de zahar

 6. 3. Schema de plata separata pentru zahar 4. Plati compensatorii pentru masurile de dezvoltare rurala -Masura 211-Plati compensatorii pentru zonele montane defavorizate -Masura 212-Plati compensatorii pentru zonele specific si semnificativ defavorizate din punct de vedere natura-ZSD si ZDS -Masura 214-Plati pe agromediu: -pachetul 1-pajisti cu inalta valoare naturala -pachetul 2-practici agricole traditionale -pachetul 3-pajisti importante pentru pasari -pachetul 4-culturi verzi -pachetul 5-agricultura ecologica -pachetul 6-pajisti importante pentru fluturi(Maculinea sp.)

 7. Noutati 2014: - angajamentele multianuale pentru masurile de dezvoltare rurala aflate in desfasurare se continua de drept;- angajamentele multianuale pentru masurile de dezvoltare rurala care au incetat in 2013 se pot prelungi cu 1 an- nu se pot incheia angajamente noi.

 8. II.Conditii de eligibilitate a cererilor: Conditii de acordare a platilor in cadrul platii pe suprafata S.A.P.S. sunt prevazute in capitolul II, art. 122-125 din Regulamentul CE nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in OUG nr. 125/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si in Ordinul MA.D.R. nr. 246/2008, cu modificarile si completarile ulterioare Pentru a beneficia de acordarea de plati directe, solicitantii trebuie sa fie inscrisi in Registrul Unic de Identificare – R.U.I. – conform Ordinul M.A.D.R. nr. 22/2011 – administrat de APIA, sa depuna o cerere unica de plata pe suprafata in termen si sa indeplineasca urmatoarele conditii generale stipulate de art. 7 alin. 1 din OUG nr. 125/2006: a. sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;b. sa declare toate parcelele agricole;

 9. c. sa inscrie, sub sanctiunea legii penale, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere unica de plata directa pe suprafata si in documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor;d. sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata pe suprafata sa fie introduse in baza de date IACS, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001e. sa respecte normele de eco-conditionalitate;f. sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea;g.sa furnizeze toate informatiile solicitate de APIA, in termenele stabilite; h. sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte organisme abilitate in acest sensi. sa marcheze limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelelor invecinate; j. sa comunice in termen de 10 zile, in scris, APIA orice modificare a datelor declarate in cererea de plata survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii si data acordarii platii. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari

 10. Pe langa conditile generale stipulate anterior:- in cazul solicitarii masurilor de dezvoltare rurala, fermierul trebuie sa incheie si sa mentina un angajament pe o perioada de 5 ani- in cazul solicitarii platii aferente masurii 214 agromediu, fermierul trebuie sa respecte cerintele specifice fiecarui pachet si cerintele minime obligatorii la nivel de exploatatie

 11. III.Termene limita de depunere a cererii unice de plata -perioada 3 martie 2014-15 mai 2014-depunerea fara penalitati a cererii; -16 mai 2014-10 iunie 2014 inclusiv- depunerea cu penalitati, prin aplicarea de 1% penalizare pentru fiecare zi lucratoare de intirziere; -incepind cu data de 11 iunie 2014-cererile sunt considarate inadmisibile-respinse de la plata, cu exceptia cazurilor de forta majora;

 12. IV. Situatiile in care se solicita fermierilor documente privind dreptul de utilizare/folosinta si privind utilizarea/folosinta sunt: 1. In perioada de depunere a cererilor unice de plata: -in cazul fermierilor care depun cererea de plata prima data; -daca suprafata declarata este mai mare decat suprafata declarata in campania anterioara; -daca amplasamentul parcelelor agricole se modifica fata de campania anterioara; -fermierii care solicita pajisti permanente, pentru verificare eligibilitatii -in situatia modificarilor aduse cererii; 2. In timpul anului de cerere -in cazuri de supradeclarare a blocurilor fizice, si/sau suprapunere a parcelelor agricole -in cazurile in care suprafata parcelei scade sau creste -in anumite situatii, la control pe teren -in oricare alte situatii stabilite de APIA

 13. 3. Documente privind dreptul de utilizare si utilizarea terenurilor agricole conform OUG 125/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: “Art. 4.1. - Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosintă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participatiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, alte acte care fac dovada folosintei terenului, precum: adeverintă eliberată de primărie conform înscrierilor din registrul agricol, înscrisuri sub semnătură privată etc.” Conform legislatiei in vigoare, documentele doveditoare ale dreptului de utilizare: -trebuie sa fie incheiate inainte de depunerea cererii; -sa ateste dreptul de utilizare a terenului la data depunerii cererii; -trebuie sa fie valabile pana la 01.12.2014; -pot fi aduse de fermier in termenul legal, pina la 10 iunie 2014

 14. V. 1. Probleme generale intimpinate: Titlurile de proprietate -suprafetele din titluri nu coincid cu suprafetele reale de pe teren; -categoria de folosinta a terenului inscris in titluri a suferit modificari, care nu sunt actualizate; -lipsa succesiunii pentru terenurile agricole,in cazul in care titlurile de proprietate au fost eliberate pentru persoane care au decedat; Contracte de arenda intocmite dupa Legea 16/1994, care a fost abrogata din noiembrie 2011, cand a intrat in vigoare Noul Cod Civil; Adeverintele eliberate de primarii -nu cuprind totalul suprafetei inscrise in registru ca proprietate si utilizare conform contractelor; -se elibereaza adeverinte pe suprafete mai mari ca in anii anteriori fara acte doveditoare; Concesiunea sau inchirierea pasunilor comunale nu s-a facut pana la data curenta, astfel, fermierii cu peste 50 ha,marii fermieri au depus cereri numai in procent de 50% din cei programati;

 15. Se intampinadificultati la digitizareaparcelelor in IPA Online, datoritafaptului ca noiifermieri nu stiusa-siidentificeparcelelel in B.F.; • Avemcazuri in care actele de proprietate nu suntpecel care dorestesadepunacererea, darprimariaelibereazaadeverintepeacesta, plus o adeverinta care atestafaptul ca el platesteimpozitulpentruterenulrespectiv;

 16. V. 2. Probleme punctuale • Prim. Com. Rasca a eliberat un numar mare de adeverinte pe suprafete cu vegetatie lemnoasa, suprafete neagricole fara blocuri fizice; • Fermierii cu domiciliu in Com. Ciucea si teren in Jud. Salaj, pe raza Com. Sag se prezinta cu adeverinte fara semnatura secretarului; • In cazul fermierilor care au luat in arenda pasuni de la C.L. Savadisla, suprafetele parcelelor identificate in B.F. nu coincid cu suprafetele trecute in adeverinta; • In sat Hasdate s-au facut masuratori, pe baza declaratiei fermierilor si in prezenta martorilor, astfel s-a constatat o usoara crestere a acestor suprafete fara documente justificative; • Pe raza Com. Caianu, Palatca si Geaca s-au inregistrat suprapuneri in IPA Online, in special cu marii fermieri, in cele mai multe cazuri datorita contractelor de arenda incheiate incorect si/sau incomplet; • Prim. Jucu a eliberat peste 300 adeverinte fara ca acestea sa poarte semnatura holografa a primarlui, folosindu-se stampila cu semnatura, situatie intalnita si la alte primarii dar nu in numar asa mare.

 17. AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CLUJ PROGRAMUL PRINCIPALELOR MASURI SI ACTIUNI REALIZATE IN ANUL 2013 SI TRIM. I 2014 JUDETUL CLUJ GUVERNUL ROMÂNIEI A.N.S.V.S.A PREZINTA: DIRECTOR EXECUTIV DR. NICOLAE PIVARIU CLUJ-NAPOCA 2014

 18. SCOPUL Supravegherea, prevenirea, controlul şi eradicarea bolilor la animale, a celor trasmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului,de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi furajelor.

 19. ORGANIZAREA D.S.V.S.A. CLUJ SERVICIULUI DE SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE A ANIMALELOR, MONITORIZARE BOLI SEF SERVICIU – 1 CONSILIERI ÎN CADRUL SERVICIULUI – 8 MEDICI VETERINARI ZONALI – 8 CIRCUMSCRIPŢII SANITARE VETERINARE CONCESIONATE – 78 2. BIROUL SIGURANŢA ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ŞEF BIROU – 1 CONSILIERI ÎN CADRUL BIROULUI – 5 MEDICI VETERINARI LA CIRCUMSCRIPŢIILE DE CONTROL ALIMENTE – 5 PERSONAL ANGAJAT PE ORD. 64 LA C.S.V.C.A. – 17 3. BIROUL SIGURANŢA ALIMENTELOR DE ORIGINE NONANIMALĂ ŞEF BIROU – 1 CONSILIERI ÎN CADRUL BIROULUI – 6 PERSONAL ANGAJAT PE ORD. 113 – 7 SERVICIUL DE INSPECŢII ŞEF SERVICIU – 1 CONSILIERI ÎN CADRUL SERVICIULUI – 5 COMPARTIMENTUL DE AUDIT TEHNIC CONSILIERI ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI - 2

 20. ORGANIZAREA LABORATORULUI Venituri din analize : 2013: 1015577 lei 2014 trim I: 220698 lei LABORATOR NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SULFAMIDE SI DAPSONA (LNR) SANATATE ANIMALA – 12 LABORATOARE: total analize 2013= 202327; 2014= 111203 SIGURANTA ALIMENTELOR – 5 LABORATOARE: total analize 2013: 38701 SECTIE ZONALA PENTRU CONTROLUL REZIDUURILOR DIN ALIMENTE SI FURAJE – 6 LABORATOARE: total analize 2013: 2942

 21. PRINCIPALELE OBIECTIVE VIZATE : FERME DE ANIMALE COMERCIALE – 215 TÂRGURI DE ANIMALE - 16 FABRICI DE NUTREŢURI COMBINATE - 1 ABATOARE – 3 UNGULATE ŞI 4 PĂSĂRI; UNITĂŢI PROCESARE CARNE - 6 UNITĂŢI DE PROCESARE LAPTE - 7; UNITĂŢI DE PRELUCRARE MIERE-1; UNITĂŢI DE PRELUCRARE PEŞTE – 1; CENTRE DE AMBALARE OUĂ - 2; UNITĂŢI PRODUCŢIE PÂINE - 111; DEPOZITE FRIGORIFICE AUTORIZATE - 8; DEPOZITE LEGUME FRUCTE - 33; DEPOZITE ALIMENTARE- 78; UNITĂŢI ÎNREGISTRATE S.V. -3014 (CARMANGERII, MACELARII, CENTRE PRELUCRARE LAPTE, HIPER/SUPERMARKET, CANTINE, LABORATOARE DE COFETARIE PATISERIE, MAGAZINE ALIMENTARE, UNITATI DE ALIMENTATIE PUBLICA, ETC.)

 22. BAZA LEGALA A ACTIVITATII LEGEA nr. 215/2004 – Legea de functionarea a activitatii veterinare; OG nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor REGULAMENTUL CE nr. 178/2002 – de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei alimentelor; Ord. 1281/2013 Regulamentul de organizare si functionare a activitatii sanitare veterinare (ROF) HG nr. 1156/2013 SI Ord. p ANSVSA 29/2014 privind Programul strategic

 23. PROGRAMUL PRINCIPALELOR MĂSURI ŞI ACŢIUNI REALIZATE ÎN ANUL 2013 ŞI TRIM. I 2014

 24. UNITĂŢI SUPUSE CONTROLULUI SANITAR VETERINAR EXISTENTE LA NIVELUL JUDEŢULUI

 25. MONITORIZAREA PRINCIPALELOR BOLI LA ANIMALE CARE AU EVOLUAT ÎN 2013/2014 SITUAŢIA COMERŢULUI INTRACOMUNITAR EFECTUAT ÎN ANUL 2013

 26. DOMENIUL SIGURANŢEI ALIMENTELOR 2013 2014 PLAN R EALIZ. PLAN REALIZ. - ABATOARE – 1280 1324 396 402 UNITATATI PROCESARE CARNE 988 1054 247 236 UNITATI DE PROCESARE LAPTE 308 419 84 86 UNITATI DE PRELUCRARE MIERE- 12 12 3 2 UNITATI DE PRELUCRARE PESTE 12 10 3 3 CENTRE DE AMBALARE OUA 21 10 3 3 UNITATI PRODUCTIE PAINE 215 327 0 90 DEPOZITE FRIGORIFICE AUTORIZATE 84 128 6 6 DEPOZITE LEGUME FRUCTE 66 68 0 22 DEPOZITE ALIMENTARE 172 370 39 74 ALTE UNITATI INREGISTRATE S.V. 2241 3440 550 642

 27. Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale • Serviciul de Inspecţii din cadrul DSVSA Cluj • realizează inspecţii asupra modului în care sunt implementate şi respectate de către personalul din cadrul structurilor tehnice din cadrul D.S.V.S.A. prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor • analizează şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile din domeniul sanitar -veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, adresate de catre persoane fizice sau juridice, aplicând măsurile legale ce se impun • verifică realizarea acţiunilor din planurile de contingenţă în domeniul de competenţă specific pentru fiecare structură tehnică din cadrul D.S.V.S.A • verifică implementarea la nivel judeţean, în domeniul de competenţă specific, a recomandarilor mentionate in raportul final întocmit ca urmare a misiunilor Comisiei Europene • participă împreună cu alte instituţii publice, la acţiuni comune de inspecţie sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate

 28. Sinteza activităţii de control Total controale anul 2013 - 1896 Sancţiuni 196 in valoare de 232.760 lei Reclamaţii soluţionate 85 Total controale,ianuarie – aprilie 2014 - 230 Sancţiuni - 56 în valoare de - 58.460 lei Reclamaţii soluţionate - 30

 29. Principalele deficienţe constatate: • Sectorul de igienă și sănătate publică veterinară: • Depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare de origine animală, • Supraîncărcearea spațiilor frigorifice, neigienizarea corespunzătoare a spațiilor de depozitare. • Etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, • Neîntretinerea corespunzătoare a spațiile de depozitare/ comercializare/ transport • Lipsa aparaturii de monitorizare a temperaturii, neîntreținerea corespunzătoare a instalațiilor de apă și canalizare, neîntreținerea corespunzătoare a grupurilor sanitare, lipsa documentelor de atestare a efectuării acțiunilor DDD, • Nerespectarea sau functionarea necorespunzatoare a sistemului de trasabilitate, • Functionarea/transportul fara documente de inregistrare sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor a obiectivelor/mijloace transport • Sectorul sanatate si bunastare animale: • Completarea necorespunzatoare a evidentelor privind realizarea actiunilor din Programul Strategic • Nerespectarea legislatiei privind identificarea si inregistrarea animalelor • Sectorul siguranţa alimentelor de origine non-animală: • Neîntretinerea corespunzătoare a spațiile de depozitare/ comercializare/ transport • Neigienizarea corespunzătoare a spațiilor în unități de producție/comercializare.

 30. COMPARTIMENTUL DE AUDIT TEHNIC In anul 2013- echipa de audit a efectuat 7misiuni de audit Efectuarea de audituri în conformitate cu prevederile art. 4(6) din Regulamentul (CE) nr.882/2004, pentru evaluarea eficacităţii sistemelor de control oficial realizate în domeniul : rabiei, sanatatii ecvinelor, TBC,LEB, Bruceloza, Pesta porcina clasica, furajelor, reziduurilor, contaminantilor si aditivilor din alimente. In anul 2014-a participat la controalele oficiale in domeniul sigurantei alimentelor.

 31. ANALIZELE REALIZATE IN 2013DE CATRE LSVSA CLUJ

 32. CONDITII

 33. CONTEXTUL CONTEMPORAN SI PERSPECTIVA DEZVOLTARII LSVSA CLUJ LSVSA CLUJ ocupa o pozitie esentiala in domeniul de activitate fiind in conexiune directa cu Laboratoarele Comunitare de Referinta Acreditarea metodelor de lucru: 126 metode acrediate RENAR si propunere pentru extindere 10 Desemnare ca Laborator National de Referinta prin Decizie europeana DC 717/ 2011 pentru metode de control reziduuri Realizarile sunt conditionate de alocatia bugetara adecvata inclusiv prin alocare de fonduri pentru arondarile pentru analizele din alte judete

 34. VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !!!

 35. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj www.ajofmcj.ro Director executiv: Daniel DON “Nimic nu este posibil fara oameni, nimic nu dureaza fara institutii.” Jean Monnet

 36. Proiectele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj in 2014 au ca obiectiv modernizarea institutionala continua si a performantei in activitate. A.J.O.F.M. Cluj

 37. ALOFM Turda Punct de lucru Campia Turzii

 38. ALOFM Dej Punct de Lucru Gherla Punct de lucru Huedin

 39. SKILLS FOR JOBS Proiect in implementare, al carui beneficiar este A.J.O.F.M. Cluj. Bugetul proiectului este de 17,143,300 lei, aprox. 3,800 000 Euro; Grupul tinta este format din 20 000 persoane asistate, rezultand astfel un cost de 190 Euro/persoana asistata; 6333 de persoane orientate; Costul pe persoana orientata conform aptitudinilor si deprinderilor este de 600 Euro/persoana orientata corect; Proiectul Skills for Jobs va fi implementat in 7 judete: MM, BH, SM, CJ, BN, TM si HD; Vor fi implicati in proiect aprox. 150 de profesori si 20 000 de parinti; in cadrul proiectului vor fi organizate doua targuri educationale la Cluj-Napoca si Timisoara;

 40. Vor fi acordate subventii/premii elevilor pentru implicarea/autoevaluarea cat mai aproape de rezultatele examinarilor efectuate cu ajutorul unui soft, asfel: numarul persoanelor care vor primi subventii este de 390 elevi din 130 de scoli, acordandu-se cate 3 premii pe scoala (premiul I, II si III); Premii pe scoala: Premii judetene: 3 premii/judet X 7 judete = 21 premii: I = 1000 ron I = 1500 ron II = 700 ron II = 1000 ron III = 500 ron III = 800 ron Premii la finalul proiectului: I = 4500 ron II = 3500 ron III = 2500 ron

 41. Pe parcursul evaluarii, celor 20 000 de elevi examinati le va fi asigurata hrana (catering), in valoare de 50 ron/persoana in ziua evaluarii. De asemenea, elevii vor primi materiale didactice utile in sustinerea actvitatii curente, in valoare de 80 ron/persoana: 20 000 de stik-uri, rucsacuri si pixuri (materiale pentru scoala).

 42. Proiectele ARO si “Bancomate de joburi pentru mediul rural” Scopul: proiectele constau in amplasarea in mediul rural a unor sisteme infotouch (bancomate), cu scopul spijinirii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural in reintegrarea pe piata muncii, prin: - consultarea ofertelor cu locuri de munca vacante; - realizarea vizei lunare de somaj; - obtinerea adeverintelor de venit minim garantat; Beneficii: modernizarea institutionala prin instalarea a 10 functionari electronici in 10 primarii din mediul rural • “Bancomatele de joburi” ofera informatii despre locurile de munca vacante din judetul Cluj, asigura vizarea lunara a carnetelor de somaj, elibereaza adeverinte de venit minim garantat si ofera posibilitatea angajatorilor locali sa depuna ofertele cu locurile de munca vacante; • prin amplasarea acestor bancomate in mediul rural sunt eliminate costurile aferente deplasarii la agentiile teritoriale.

 43. ARO – Acces Rapid la Ocupare • Proiect in implementare, cu un buget de 1,534,120 lei aprox 340 000 Euro rezultand un cost maxim pe persoana asistata de 608 Euro; • Grupul tinta al proiectului este format din 560 persoane din evidentele agentiei; Rezultatele minime: persoane de ocupat 122 persoane = 2786 Euro/persoana ocupata. Suma de ocupare este echivalenta cu acordarea unei subventii pentru un an de zile conform Legii 76/2002. “Bancomate de joburi pentru mediul rural” • Proiect in implementare cu un buget asigurat de AJOFM Cluj de 1,544,920 lei, adica 355 661 Euro. • Grupul tinta este format din 470 de persoane asistate, rezultand un cost de 756 Euro /persoana asistata; • 122 persoane de ocupat = 2915 Euro/cost persoana ocupata.

 44. MobilitatesiInovarepentruOcupare – MOVE • Bugetul AJOFM Cluj in acestproiecteste de 571,660 lei, adica 126 000 Euro; • In cadrulproiectuluiva fi asistat un numar de 1959 persoane, rezultand un cost de • 63 Euro/persoanaasistata • 328 persoane de ocupat = 381 Euro/persoanaocupata. • STEPS – StrategiipentruTineriProfesionisti • Bugetulasigurat de agentie in acestproiecteste de 464,400 lei ADICA 100 000 Euro. • In cadrulacestuiproiectvor fi asistate 480 de persoane, rezultand un cost de • 208 Euro/persoanaasistata; • 57 persoane de ocupat = 1757 Euro/persoanaocupata.

 45. EUROHOST – “Joburi pentru tineri ospitalieri” Scopul: proiectul este destinat tinerilor care doresc o cariera in domeniul turistic, alimentatie publica, pensiuni agroturistice, hoteluri, restaurante, terase. Bugetul asigurat de A.J.O.F.M. Cluj in proiect este in valoare de 560,320 lei, aprox. 125 000 Euro. In cadrul acestui proiect vor fi asistate 700 de persoane, rezultand un cost de 178 Euro/persoana asistata; 84 de persoane vor fi ocupate = 1488 Euro/persoana ocupata.

More Related