1 / 12

Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta

Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta i zagovaranje nastavka reforme Beograd, 12. mart 2014 . godine. Elementi registra. Naziv naknade/takse Zakon Podzakonski akt Obveznik Osnovica Stopa / iznos Nadle žni organ

cassia
Download Presentation

Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta i zagovaranje nastavka reforme Beograd, 12. mart 2014. godine

 2. Elementi registra Naziv naknade/takse Zakon Podzakonskiakt Obveznik Osnovica Stopa/iznos Nadležni organ Nadležno ministarstvo Raspodela prihoda Uplatni račun Raspodela prihoda

 3. REGISTAR

 4. Struktura ukinutih neporeskih prihoda

 5. Ukidanje parafiskala

 6. Novi parafiskali • Naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije • Naknada za redovni doprinos članova Fonda za zaštitu investitora • Godišnja naknada za elektronski sertifikat • Taksa za upotrebu obale • Taksa za pristajanje uz operativnu obalu ili pristan • Taksa za lučku navigacionu signalizaciju • Taksa za korišćenje drumske i železničke infrastrukture • Taksa za operativnu upotrebu luke odnosno pristaništa • Naknada za formiranje obaveznih robnih rezervi

 7. Bilans ažuriranja Registra • Popisano 455 neporeskih dažbina (važeće i ukinute) • Popisano 192 Tarifna broja rep. adm. taksi sa preko 859 pojedinačnih taksi • Popisano 17 tarifna broja Pokrajinskih administrativnih taksi sa 24 pojedinačnih taksi • Popisano 70 naknada koje ne prolaze kroz sistem Trezora • 14 naknada kao % vrednosti investicije (važeće i ukinute) • 77 naknada za registraciju preduzeća (važeće i ukinute) • 43 naknada kao % prihoda entiteta (važeće i ukinute) • 145 naknada i taksi za licenciranje akreditacije i polaganje stručnih ispita (važeće i ukinute) • 372 dažbine koje regulišu rep. organi i 29 koje regulišu JLS (važeće i ukinute) Još uvek nisusve naknade i takse unete u registar ali sve smo bliže tom cilju.

 8. TROŠKOVI U POSTUPCIMA JAVNIH ORGANA Za utvrđivanje ispunjenosti sanitarnih uslova potrebno je platiti 3 RAT + 1 sudska taksa za overu + 1 taksa za troškove postupka. Ukupno 5 taksi za jednu uslugu.

 9. (Ne)transparentnost naknada koje naplaćuju javni organi i agencije

 10. (Ne)transparentnost naknada koje naplaćuju javni organi i agencije OSTVARITI CILJ: SVI JAVNI ORGANI I USTANOVE KOJIMA JE ZAKONOM POVERENA NADLEŽNOST NAPLATE NAKNADA I TAKSI, MORAJU IMATI OBAVEZU DA NA SVOJIM INTERNET PREZENTACIJAMA KREIRAJU POSEBAN DEO ZA NAKNADE U OKVIRU KOGA ĆE SE NALAZITI SVE NEOPHODNE INFORMACIJE ( AKTI O VISINI DAŽBINA, UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE ZAHTEVA, REDOSLED PROCEDURA, INSTRUKCIJE ZA UPLATU, BROJEVE UPLATNIH RAČUNA ITD.)

 11. HVALA NA PAŽNJI!

More Related