1 / 32

F O S F O R P

F O S F O R P. P – 0,11 % 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 · Ca(OH) 2 fosforit 3 Ca 3 (PO 4 ) 2 · Ca(F, Cl) 2 apatit Ca 5 (PO 4 ) 3 F organismus Ca 3 (PO 4 ) 2 , estery kyseliny fosfo rečné. Výroba : 4 Ca 5 (PO 4 ) 3 F + 12 SiO 2 + 30 C   6 Ca 3 Si 2 O 7 + 2 CaF 2 + 30 CO + 3 P 4 .

Download Presentation

F O S F O R P

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FOSFOR P P–0,11%3Cu3(PO4)2·Ca(OH)2fosforit 3Ca3(PO4)2·Ca(F,Cl)2apatit Ca5(PO4)3F organismusCa3(PO4)2, estery kyseliny fosforečné Výroba: 4 Ca5(PO4)3F + 12 SiO2+ 30 C  6 Ca3Si2O7+ 2 CaF2+ 30 CO + 3 P4 . Ca3(PO4)2+ SiO2Ca3Si2O7+ P2O5 2 P2O5+ 10 CO P4+ 10 CO4

 2. P P P 60° 2,21 P Elementární fosfor –modifikace černý P bílý P–b.t. 44,1°C b.v. 280,5°C úhel P–P–P 60° fosfor červený

 3. 223 pm 238 pm Modifikace fosforu –černý P (1) část jedné vrstvy orthorombického P (2) kubická forma, 4 elementární buňky (3)distorze (1) na kubickou formu

 4. 213 pm Modifikace fosforu –černý P romboedrická forma, část hexagonální vrstvy distorze na kubickou formu

 5. (k sousední vrstvě) Modifikace fosforu–fialový

 6. Hydridy fosforu PH3; P2H4 Ca3P2+ 3 H2O  3 Ca(OH)2+ 2 PH3 2 AlP + 3 H2SO4 Al2(SO4)3+ 2 PH3 P4+ 3 KOH + 3 H2O  PH3+ 3 KH2PO2P2H4 ; NH3 PH3pokles bazicity . PH4Cl + H2O  PH3+ H3O++ Cl– PH4I + KOH  PH3+ KI + H2O Fosfidy–Na3P, Ca3P2iontové Zn3P2, AlPpolymerní FeP, MnP, TiPintermetalické

 7. Cl + – Cl Cl Cl Cl P Cl Cl P Cl P Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Halogenidy fosforu PCl5 = [PCl4]+ [PCl6]–. . .PBr5 = [PBr4]+ Br–

 8. Halogenidy fosforu P4+ 6 X24 PX3 2 PCl3+ 3 F23 PF3+ 3 Cl2 PX3+ X2PX5 2 PX3+ 3 H2O2 H3PO3+ 6 HX PX5+ H2OPOX3+ 2 HX 2 POX3+ 3 H2O2 H3PO4+ 6 HX

 9. Reakce halogenidů fosforu PCl3+ H2O  H3PO3+ HCl + CH3COOH  CH3COCl + H3PO3 + O2 POCl3 + S PSCl3 + Br2 PCl3Br2 + I2 P2I4 + ICl + Me2Zn  Me3P + ZnCl2 PCl5+ H2O H3PO4 + HCl + H2SO4 HSO3Cl + POCl3 + SO2 SOCl2+ POCl3 + H2S P2S5 + Cd PCl3 + CdCl2 + Na Na3P + NaCl

 10. (PO2)xpolymerní Oxidy fosforu motiv tetraedru P4 P4O6 P4+ 3 O2P4O6 P4O6+ H2OH3PO3 P4O6(PO2)xt> 480 (PO2)x+H2O  H3PO3+H3PO4 P4O10 P4O10+ H2OH3PO4 P4O10(sušidlo)

 11. P4O10 P4O6 P4O7 P4O8 P4O9 P4O10 Oxidy fosforu

 12. Oxidy fosforu (P2O5)x

 13. P4S10 β-P4S5 P4S3 α-P4S5 P4S9 P4S4 P4S7 Sloučeniny fosforu se sírou

 14. H3PO2HP(H2)O2pKA ~ 2tetraedr Oxokyseliny fosforu P4+3 KOH+3 H2OPH3+KH2PO2 . NaH2PO2 , Ba(H2PO2)2 Ba(H2PO2)2 + H2SO4H3PO2+BaSO4

 15. H3PO3H2P(H)O3 Oxokyseliny fosforu PCl3 + 3 H2OH3PO3 + 3 HCl Na2HPO3 · 5H2O; NaH2PO3; H4P2O5

 16. Kyselina difosforičitá H4P2O6

 17. Kyseliny fosforečné (HPO3)xx = 3,4 H3PO4 (NH4)2HPO4; Ca(H2PO4)2; KH2PO4 výroba: extrakční, termická H3PO4NaH2PO4Na2HPO4Na3PO4

 18. Kyseliny fosforečné H4P2O7 8 H3PO4+P4O106 H4P2O7 2 Na2HPO4 Na4P2O7 H5P3O10 2 NaHPO4+NaH2PO4Na5P3O10 . P10 – P12 cyklické

 19. Fosfor v organismu ATP

 20. Me Me P N N NMe MeN 117° NMe P P 100° P N N P MeN Me Me P 168 pm MeN 144 pm N N NMe Me Me Sloučeniny fosforu a dusíku velké množství organofosforových sloučenin P4(NMe)6 P2(NMe)6

 21. O–Et P Cl Cl Cl P N N Cl Cl P P N Cl Cl Další sloučeniny fosforu P + NP, N, S n PCl5+ n NH4Cl(PNCl2)n+ 4n HCl fosfazen příklady reakcí+ NH3 amidy + EtOH  estery (NPF2)3

 22. P6N7Cl9 (NPCl2)3 (NPCl2)5 Další sloučeniny fosforu

 23. Další sloučeniny fosforu stabilní židličková konformaceT metastabilní vaničková konformaceK (NPCl2)4

 24. (NPCl2)4 metastabilní forma K (vaničková konformace) stabilní forma T (židličková konformace) (NPCl2)5

 25. Arsen,AntimonaBismut As(10–4);Sb(10–5);Bi(10–5) . . . . . . . argenopyrit FeAsS2 auripigment As4S6As–insekticidy realgarAs4S4Sb + Pb–liteřina antimonit Sb2S3Bi–slitiny bismutit Bi2S3 Woodova slitinaBi, Pb, Sn, Cd = 4, 2, 1, 1 As4žlutý,As–kov kovalentní vazba v rovině Sb4t<190K,Sb Bi

 26. Reakce As, Sb, Bi 3As+ 5HNO3+ 2H2O  3 H3AsO4+ 5NO 2 As+ 3 H2SO4 2 H3AsO3+ 3SO2 . 6 Sb+10 HNO3 3(Sb2O5)·xH2O+10 NO 2Sb+ 6H2SO4Sb2(SO4)3+ 3SO2+6H2O . Bi+ 4HNO3Bi(NO3)3+ NO + 2H2O 2Bi+ 6H2SO4Bi2(SO4)3+ 3SO2+6H2O společné reakce . 4 M+ 3 O2M4O6(2 Bi2O3) 2 M+ 3 SM2S3 2 M+ 3 X22 MX3

 27. Sloučeniny As, Sb, Bi HydridyAsH3, SbH3Marsch-Liebig Halogenidy AsX3+ H2OAsOXH3AsO3AsO33- SbX3+ H2OSbOXH3SbO3SbO33- BiCl3+ H2OBiOCl AsF5, SbF5, SbCl5

 28. Halogenidy As, Sb, Bi [Sb3F16]–

 29. Oxidy As, Sb, Bi As4O6+ 12 H+ 4 As3++ 6 H2O As4O6 + 12 OH– 4 AsO33– + 6H2O Cu(AsO2)2 Scheeleova zeleň As2O5 AsO43– Sb2O3 Sb2(SO4)3 Sb2O5+ 2NaOH + 5H2O  2 Na[Sb(OH)6] . Bi2O3 Bi(OH)3 BiCl3+ H2O  BiOCl Bi(OH)3+3NaOH+Cl2 NaBiO3+2NaCl+3H2O

 30. O = C – O H – C – O –Sb– OH2 H – C – O O = C – O Sulfidy As, Sb, Bi 4 As + 6 S As4S6 As4S4 As2S3+ 3 Na2S  Na3AsS3 As2S5 Na3AsS4 . Sb2S5 Na3SbS4 · 9H2O As4S4

 31. Sulfidy Arsenu páryAs4(Td) - (a -) As4S3(C3v) páryAs4S6(Td) As4S4 (II) (CS) realgar-As4S4(D2d) As4S5 (C2v) -As4S4(D2d)

 32. NH 2 HN 2 OH As As HO Organické sloučeniny arsenu Arsphenamin(obchodní název Salvarsan) –lék na syfilis, První„organometalická“ sloučenina použitá v medicíně – objevil Paul Erlich v roce 1909

More Related