1 / 28

7РП/ИКТ – насоки за развитие на Работната програма 2009-2010 г. Мариета Попова НКЛ 7РП/ИКТ

7РП/ИКТ – насоки за развитие на Работната програма 2009-2010 г. Мариета Попова НКЛ 7РП/ИКТ. Подадени проекти в Конкурс 1. Обявяване на конкурс 1: 22 декември 2006 г. Срок за подаване: 8 май 2007 г. Бюджет: 1019 млн Евро. Подадени проекти в Конкурс 1.

carsyn
Download Presentation

7РП/ИКТ – насоки за развитие на Работната програма 2009-2010 г. Мариета Попова НКЛ 7РП/ИКТ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 7РП/ИКТ – насоки за развитие на Работната програма 2009-2010 г. Мариета Попова НКЛ 7РП/ИКТ Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 2. Подадени проекти в Конкурс 1 • Обявяване на конкурс 1: 22 декември 2006 г. • Срок за подаване: 8 май 2007 г. • Бюджет: 1019 млн Евро Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 3. Подадени проекти в Конкурс 1 • Общ брой на предложенията за проекти - 1836 • Подадени проекти с български участници - 133 • Общ брой на българските партньори - 147 • Договорени проекти - 10 с български участници Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 4. Обобщение за конкурс 1 Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 5. Подадени проекти в Конкурс 2 • Обявяване на конкурс 2: 12 юни 2007 г. • Срок за подаване: 9 октомври 2007 • Бюджет: 477 млн Евро Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 6. Подадени проекти в Конкурс 2 Проекти%млн Евро Общо подадени 906 100 3043 Недопустими 13 1 - Под прага 45350 - Над прага 440 49 1526 Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 7. Подадени проекти в Конкурс 2 ПодадениНад прага % IP 114 48 42 STREP 712 355 50 NoE 12 6 50 CA 17 7 41 SA 47 23 49 SICA 4 1 25 Total 906 440 49____________ Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 8. Подадени проекти в Конкурс 2 • Проекти с български участници - 38 • Общ брой на българските партньори -50 • Договорени проекти - 4 с българско участие Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 9. Подадени проекти в Конкурс 3 • Обявяване на конкурса: 4 декември 2007 г. • Краен срок: 8 април 2008 г. • Бюджет: 265 млн Евро Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 10. Подадени проекти в Конкурс 3 IP NoE STR CA SA Total 2.2 43 10 188 2 0 243 4.3 23 3 208 3 9 246 4.4 33 3 200 5 3 244 8.4 27 0 0 2 0 29 8.5 3 0 10 0 0 13 8.6 12 0 0 0 0 12 9.2 0 0 0 3 38 41 9.3 0 0 0 1 0 1 Total 141 16 606 16 50 829 Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 11. Новости при подаване на предложенията за Конкурс 3 • Предварителна проверка на предложенията по всички теми • Отдалечено четене на предложенията при оценяването Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 12. Съвместен конкурс ИКТ - Сигурност • Краен срок: 29 ноември 2007 г. • Индикативен бюджет:40 млн Евро • 156 проекта по пет теми Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 13. Работна програма 2009 – 2010 г.- насоки • ICTC • ISTAG • Срещи за тематични консултации • ETPs Strategic Research Agendas • Анализи на първите конкурси Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 14. РП 2009 – 2010 г.- основни предизвикателства • Глобализация на пазарите; по-голяма конкуренция; • По-бързи технологични промени; • Икономика, базирана на по-ниски въглеродни емисии; сигурни енергийни доставки; • Висококачествено здравно и социално обслужване; • Защита срещу тероризъм и престъпления Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 15. Работна програма 2009 – 2010 г.- цели • Подадените проекти да имат влияние върху пазарите през 2015 -20 г. • Да се насърчат фирмите да правят иновативни изследвания • Изследванията да се фокусират върху по-високо рискови ИКТ съвместни изследвания в средносрочен и дългосрочен план Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 16. Три основни технологични и социално-икономически насоки • Бъдещ Интернет; • Алтернативни пътеки за ИКТ компоненти и системи; • ИКТ за устойчиво развитие; Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 17. Бъдещ Интернет Нови инфраструктури от мрежи и услуги: - неограничен високоскоростен капацитет; - безжичен достъп навсякъде; - билиони свързани устройства - адаптивни и персонализирани услуги; - 3D семантично-базирани системи за браузване; - интегрирана сигурност Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 18. Алтернативни пътеки за ИКТ компоненти и системи Нови типове устройства и интелигентни системи чрез: - нано-интеграция, нови материали; - квантови и молекулярни технологии; - фотоника и органична електроника; - вградени ИКТ във все по-широк кръг от устройства, обекти и процеси; Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 19. Подход Непрекъснатост: - на структурата и предизвикателствата; - на типа финансови схеми Посрещане на новите трансформации: - чрез адаптации на предизвикателствата/целите; - чрез различни тегла между дейностите. Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 20. Планиране на бюджета - Отпускане на достатъчен бюджет за всяка тема и постигане на критична маса и въздействие; • Бюджетиране за две години; • Осигуряване на по-голяма прозрачност и предвидимост за бенефициентите. • 7 % по-нисък бюджет за 2009-10 г. Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 21. Планиране на конкурсите • Избягване на много големи конкурси (около 1 млрд Евро) и по-равномерно разпределяне на задълженията; • Разпределяне на конкурсите през половин годишен период: • Конкурс 4: ноември 2008 – март/април 2009; • Конкурс 5: юни/юли 2009 – септември/октомври 2009; • Конкурс 6: ноември/декември 2009 – март/април 2010 Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 22. Следващи стъпки • 23 април2008: Първа версия на РП за обсъждане от Програмния комитет (ICTC на 7 май2008) • 25 юни 2008: Втори вариант на РП за обсъждане от ICTC (10 юли 2008) • 8 октомври 2008: Окончателна РП до Програмния комитет за мнения (22 октомври 2008) • 18 ноември 2008: Приемане на РП • 19 ноември 2008: Обявяване на Конкурс 4; • Юни 2009: Обявяване на Конкурс 5; • Декември 2009: Обявяване на Конкурс 6. Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 23. http://ec.europa.eu/ictevent Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 24. Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 25. SPREAD THE WORD! ADVERTISE ICT 2008 IN YOUR COMMUNICATIONS MATERIAL: Websites, Newsletters, Meetings CIRCULATE ICT 2008 NEWSLETTER: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2008/newsletter/no_2.htm For potential participants: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2008/newsletter/unsub_part.htm Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 26. Subscribe! Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 27. НКЛ 7РП/ИКТ в България Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

 28. Благодаря за вниманието! Тел: 0886 847414 е-мейл: marieta_popova@abv.bg Конференция АСТЕЛ, 8 май 2008 г.

More Related