Download
projecte de llei de coordinaci de policies locals n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

  2. OBJECTIUS DE LA NOVA LLEI: 1- Millorar la Seguretat Ciutadana: 2- Canvi de model: d’una perspectiva local a una perspectiva global Projecte comú de seguretat pública La nova Llei crea instruments per treballar en homogeneïtzació i creació de polítiques conjuntes de seguretat: Tenir polítiques de seguretat compartides pels diferents municipis ajudarà al control de la delinqüència.

  3. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL - Coordinació: Consells de Coordinació de Policia Local elevats a rang de Llei 8 Consells: Menorca, Pitiüses, Metropolità, Tramuntana, el Raiguer, Nord de Mallorca, Sud-Est de Mallorca, el Pla de Mallorca.

  4. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL -Coordinació: Associacions de Municipis s’eleven a rang de Llei “...La nova Llei de coordinació incorpora el marc pel qual es poden associar els municipis per a la prestació de serveis conjunts de policia local, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal...” Ordre Ministerial de 17 de novembre de 2010, requisits: 1- municipis limítrofs 2- Que per separat no tinguin els recursos suficients per prestar els serveis de Policia Local 3- Que la suma de les poblacions no superi els 40.000 habitants

  5. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL - Autonomia municipal: Desapareix 20% mobilitat obligatòria Fons de seguretat Pública: 70% per recursos humans, 30% per recursos materials

  6. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL -Professionalització i estabilitat de les plantilles: 1- Accés al cos per concurs-oposició + pràctiques L’accés ja no serà per concurs de mèrits Els policies locals s’integraran en un cos propi i únic. Ladenominació genèrica serà la de cos de policia local (desapareix la nomenclatura “policia auxiliar”) 2- Elecció del cap de policia, méspossibilitatscomplintcertsrequisits 3- Jubilació: es manté als 65 anys 4- Desapareix la segona activitat amb destí

  7. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL -Règim disciplinari: 1.- Assimilació al Cos Nacional de Policia: garantista 2.- Retirada cautelar de l’arma Previst en l’article 24: Estableix un procediment administratiu per a la retirada de l’armament reglamentari quan es donin circumstàncies de perillositat derivades d’una inestabilitat emocional o alteració psíquica de l’agent, la negligència o la imperícia greu evidenciada o la no-superació de les proves reglamentàries per a l’ús de l’armament.

  8. Gràcies per la vostra atenció