Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals - PowerPoint PPT Presentation

projecte de llei de coordinaci de policies locals n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

play fullscreen
1 / 8
Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals
131 Views
Download Presentation
carol
Download Presentation

Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projecte de Llei de Coordinació de Policies Locals

  2. OBJECTIUS DE LA NOVA LLEI: 1- Millorar la Seguretat Ciutadana: 2- Canvi de model: d’una perspectiva local a una perspectiva global Projecte comú de seguretat pública La nova Llei crea instruments per treballar en homogeneïtzació i creació de polítiques conjuntes de seguretat: Tenir polítiques de seguretat compartides pels diferents municipis ajudarà al control de la delinqüència.

  3. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL - Coordinació: Consells de Coordinació de Policia Local elevats a rang de Llei 8 Consells: Menorca, Pitiüses, Metropolità, Tramuntana, el Raiguer, Nord de Mallorca, Sud-Est de Mallorca, el Pla de Mallorca.

  4. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL -Coordinació: Associacions de Municipis s’eleven a rang de Llei “...La nova Llei de coordinació incorpora el marc pel qual es poden associar els municipis per a la prestació de serveis conjunts de policia local, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal...” Ordre Ministerial de 17 de novembre de 2010, requisits: 1- municipis limítrofs 2- Que per separat no tinguin els recursos suficients per prestar els serveis de Policia Local 3- Que la suma de les poblacions no superi els 40.000 habitants

  5. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL - Autonomia municipal: Desapareix 20% mobilitat obligatòria Fons de seguretat Pública: 70% per recursos humans, 30% per recursos materials

  6. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL -Professionalització i estabilitat de les plantilles: 1- Accés al cos per concurs-oposició + pràctiques L’accés ja no serà per concurs de mèrits Els policies locals s’integraran en un cos propi i únic. Ladenominació genèrica serà la de cos de policia local (desapareix la nomenclatura “policia auxiliar”) 2- Elecció del cap de policia, méspossibilitatscomplintcertsrequisits 3- Jubilació: es manté als 65 anys 4- Desapareix la segona activitat amb destí

  7. NOU MODEL DE POLICIA LOCAL -Règim disciplinari: 1.- Assimilació al Cos Nacional de Policia: garantista 2.- Retirada cautelar de l’arma Previst en l’article 24: Estableix un procediment administratiu per a la retirada de l’armament reglamentari quan es donin circumstàncies de perillositat derivades d’una inestabilitat emocional o alteració psíquica de l’agent, la negligència o la imperícia greu evidenciada o la no-superació de les proves reglamentàries per a l’ús de l’armament.

  8. Gràcies per la vostra atenció