Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition. UD:s chefsmöte 27 augusti Statssekreterare Per Jansson. Kraftigt fall i BNP-tillväxt *. * Prognoserna för 2009 och 2010 är från 2009 års ekonomiska vårproposition. Stora finanspolitiska stimulanser 2008-2010 Procent av BNP. Källa: OECD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - carney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition

Ekonomiska läget inför höstens budgetproposition

UD:s chefsmöte

27 augusti

Statssekreterare Per Jansson


Kraftigt fall i bnp tillv xt
Kraftigt fall i BNP-tillväxt*

* Prognoserna för 2009 och 2010 är från 2009 års ekonomiska vårproposition


Stora finanspolitiska stimulanser 2008 2010 procent av bnp k lla oecd
Stora finanspolitiska stimulanser 2008-2010Procent av BNP. Källa: OECDTecken p stabilisering men os kerheten r stor
Tecken på stabilisering men osäkerheten är stor

 • Förskjutning i riskbilden – mer balanserad

  • Tydliga tecken på stabilisering och minskad pessimism sedan i våras i både Sverige och i omvärlden

  • Ett antal ekonomiska indikatorer har vänt uppåt

 • Dock kvarstår risker och vi har en lång och mödosam väg tillbaka

  • Låg tillväxt

  • Fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet

  • Lågt resursutnyttjande


Normalisering p de finansiella marknaderna

TED-spreadarna* lägre, men fortsatt något förhöjda

Systemrisken (risken för världsdepression) har försvunnit ur marknadspriserna

Det beror bl.a. på den expansiva ekonomiska politiken

* Skillnaden mellan interbankräntan och räntan på statsskuldsväxlar med motsvarande löptid benämns TED-spread och används som en indikator för kreditrisk

Normalisering på de finansiella marknaderna


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Förtroendeindikatorerna vänder uppåt, men alltjämt kvar på relativt låga nivåerKällor: Swedbank/Silf och KI

Konsumentförtroende (CCI)Industrins produktionsvolymer tycks ha bottnat men globalt kapacitetsutnyttjande r rekordl gt
Industrins produktionsvolymer tycks ha bottnat, men globalt kapacitetsutnyttjande är rekordlågt

Industriproduktionsvolym

Kapacitetsutnyttjande


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Men fortsatt försämring på arbetsmarknaden att vänta framöverSysselsättning. Indexerade kvartalsförlopp från tre konjunkturtoppar = 100


Ordning och reda i offentliga finanser r a och o
Ordning och reda i offentliga finanser är A och O framöver

 • Trovärdigheten för finanspolitiken är avgörande (även för stimulansåtgärdernas effekter på kort sikt)

 • Osäkerhet om hur de offentliga finanserna påverkas av nedgången i ekonomin

 • Beredskap för fortsatta bekymmer i banksektorn

 • Klara långsiktig hållbarhet

  • Buffert vid nästa konjunkturnedgång

  • Åldrande befolkning


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Svårförutsägbara offentliga finanser framöverTotala skatteintäkter. Revideringar jämfört med vårpropositionen 2008

Mdkr


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Stora revideringar av strukturellt sparande visar på måttets osäkerhet2006 års strukturella sparande bedömt vid olika tidpunkter

Procent av BNP


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Något förbättrade offentliga finanser måttets osäkerhetFinansiellt sparande, vårpropositionen (april 2009) och augusti 2009

* Preliminära siffror


Vad f rklarar f rb ttringen av de offentliga finanserna
Vad förklarar förbättringen av de offentliga finanserna? måttets osäkerhet

 • Har utvecklats något bättre jämfört med bedömningen i VÅP 09

  • Högre intäkter, pga. att arbetade timmar har reviderats upp

  • Lägre utgifter, pga. färre i ohälsa och revideringar inom arbetsmarknadsområdet

 • Minskad osäkerhet kring nedgångens effekter på offentliga finanser

 • Stabilare ekonomiskt läge

  • Minskad risk för en ännu större nedgång och utdraget förlopp

 • Normalisering på finansmarknaderna

 • Sammantaget: Sveriges offentliga finanser har försämrats påtagligt men försämringen ser ut att ha bromsats och det saknas inte exempel på länder som har större problem…


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Försvagade offentliga finanser i EU måttets osäkerhetFinansiellt sparande som andel av BNP. Källa: Kommissionens vårprognos


Kande skulds ttning i eu statsskuld som andel av bnp k lla kommissionens v rprognos
Ökande skuldsättning i EU måttets osäkerhetStatsskuld som andel av BNP. Källa: Kommissionens vårprognos


Statsskuldens utveckling 1990 2012 utfall samt prognos f r ren 2009 2012
Statsskuldens utveckling 1990-2012 måttets osäkerhetUtfall samt prognos för åren 2009-2012


Nyckeltal prognos augusti 2009 v rpropositionen april 2009 inom parentes
Nyckeltal måttets osäkerhetPrognos augusti 2009. Vårpropositionen (april 2009) inom parentes

* Faktisk BNP till marknadspris

** Skillnaden i procent mellan faktisk BNP och den nivå som är förenlig med konjunkturell balans. Ett negativt gap betyder att resursutnyttjandet är lågt

*** Procent av arbetskraften


Den ekonomiska politiken mycket har gjorts men behoven r ocks stora
Den ekonomiska politiken: mycket har gjorts men behoven är också stora

 • Stort behov av krisåtgärder

  • Stora BNP-gap

  • Kraftigt fallande sysselsättning

  • Stigande arbetslöshet

 • Visst handlingsutrymme för ytterligare krisåtgärder, tydlig förbättring jämfört med i våras

 • Fokus på temporära satsningar …

  • Så mycket som möjligt motverka att nedgången slår igenom på arbetsmarknaden

 • … men också behov av permanenta reformer som förbättrar ekonomins funktionssätt

  • Förhindra att arbetslösheten biter sig fast

  • Stärka offentliga finanser på sikt


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition

Stigande arbetslöshet också storaArbetslösa i procent av arbetskraften (15-74 år). Källa: OECD


N gra orsaker till att arbetsl sheten ofta fastnar p en h gre niv efter en uppg ng
Några orsaker till att arbetslösheten ofta fastnar på en högre nivå efter en uppgång

 • Brister i yrkes- och branschmässig samt regional rörlighet

 • Svaga drivkrafter att söka jobb

 • Arbetsgivarna tror att den som är långtidsarbetslös är mindre produktiv (s.k. stigmatisering) och tvekar därför att anställa

 • Den sammanpressade lönestrukturen försvårar för vissa grupper att få jobb (insider-outsider-krafter)


Inriktningen p politiken i h stens budgetproposition
Inriktningen på politiken i höstens budgetproposition högre nivå efter en uppgång

 • Motverka att arbetslösheten ökar

  • Stimulera efterfrågan och dämpa sysselsättningsfallet genom temporära satsningar

 • Motverka att arbetslösheten biter sig fast

  • Aktiv arbetsmarknadspolitik genom bl.a. aktiveringsinsatser, ökade resurser till utbildning och omställning

  • Bättre fungerande arbetsmarknad och mer lönsamt att arbeta

 • Värna välfärdens kärna

  • Svaga grupper i samhället, offentliga åtagandet


Omf rdelning av medel inom arbetsmarknadspolitiken 2010
Omfördelning av medel inom arbetsmarknadspolitiken 2010 högre nivå efter en uppgång

 • Principerna för arbetsmarknadspolitiken ligger fast

 • Ökade insatser för kort- och långtidsarbetslösa

  • Coachning, arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal verksamhet (LYFT), arbetsmarknadsutbildning, fler insatser inom Jobbgarantin för ungdomar samt stöd till arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieutbildning

 • Omfördelning möjlig för 2010 p.g.a. lägre kostnader för vissa insatserS nkt skatt p arbete motverkar att arbetsl sheten biter sig fast
Sänkt skatt på arbete motverkar att arbetslösheten biter sig fast

 • Ökar på kort sikt den disponibla inkomsten och därmed hushållens konsumtionsutrymme, vilket bidrar till ökad efterfrågan på varor och tjänster

 • Ökar arbetsutbudet och sysselsättningen varaktigt

  • Stärker drivkrafterna till att söka arbete och håller sökaktiviteten uppe under lågkonjunkturen

  • Förbättrar lönebildningen: förstärker outsider och sänker reservationslönen

  • Bidrar till att göra arbetsmarknadspolitiken mer effektiv

  • Arbetslöshetschocken förvärrar problemen med utanförskap och demografi

  • Begränsar krisens varaktigt negativa effekter på sysselsättningen

  • Offentlig finansiella utrymmet mycket begränsat och skatteväxling är det mest realistiska sättet att förstärka de offentliga finanserna efter krisen


Sammanfattande slutsatser
Sammanfattande slutsatser sig fast

 • Stabilisering av svensk ekonomi och minskade risker i vår omvärld

 • Förbättrade offentliga finanser ökar utrymmet för att förstärka krisåtgärderna

  • Stimulera efterfrågan och dämpa sysselsättningsfallet

  • Motverka att arbetslösheten biter sig fast

  • Värna välfärdens kärna


Reservbilder

Reservbilder sig fast


Ekonomiska l get inf r h stens budgetproposition
Exempel på viktiga satsningar för att möta krisen sig fastAckumulerade tillskott under mandatperioden (t.o.m. VÅP 09)Institutionella f rklaringar till att arbetsl sheten biter sig fast
Institutionella förklaringar till att arbetslösheten biter sig fast

 • Lönebildningen

  • Reallönerna anpassar sig inte (tillräckligt snabbt) till makroekonomiska störningar

 • Arbetsmarknadspolitiken

  • Förmedlingsinsatser, arbetspraktik, hög sökaktivitet och kompetenskomplettering påverkar risken för att individer som förlorat sina jobb ska fastna i arbetslöshet

 • Drivkrafter

  • Drivkrafter till arbete och anställning påverkas av inkomstskatter och socialavgifter

  • Socialförsäkringarnas utformning avgör arbetsmarknadens anpassningsförmåga och lönebildningens funktionssätt

 • Arbetsrättslagstiftningen

  • En strikt arbetsrättslig lagstiftning ger en minskad omsättning på arbetsmarknaden; färre personer blir arbetslösa men arbetslöshetstiderna blir längre


Sverige har relativt flexibel arbetsr tt 2008 k lla oecd
Sverige har relativt flexibel arbetsrätt sig fast2008. Källa: OECD

 • Skydd mot individuell uppsägning

 • Skydd vid uppsägning pga. arbetsbrist

 • Möjligheter att visstidsanställa


Teruppr ttandet av arbetslinjen
Återupprättandet av arbetslinjen sig fast

 • Ökade drivkrafter för arbete

  • Mer lönsamt att gå in på arbetsmarknaden

  • Mer lönsamt att gå upp i arbetstid (deltid till heltid)

  • Mer lönsamt för heltidsarbetande att arbeta mer och höja sin produktivitet

  • Mer lönsamt att utbilda sig

 • Reformerad a-kassa

  • Avvägning mellan inkomsttrygghet och drivkrafter för omställning

  • Finansiering som stöder arbetslinjen

  • Försäkringskontroll

 • Reformer till stöd för minskad ohälsa

  • Tydligare beslutsprocess och bättre beslutsgrunder

  • Satsningar på rehabilitering

  • Starkare drivkrafter för att gå tillbaka till arbete


Skapa f ruts ttningar f r jobbtillv xt n r konjunkturen v nder upp t
Skapa förutsättningar för jobbtillväxt när konjunkturen vänder uppåt

 • Makroekonomisk stabilitet

  • Fungerande ramverk för ordning och reda i offentliga finanser

 • Välutbildad arbetskraft

  • Förstärks på längre sikt av regeringens satsningar på kunskap

 • Stark arbetslinje

  • Lönar sig att arbeta

  • Hållbara socialförsäkringssystem

 • Förbättrat entreprenörs- och företagsklimat

 • Väl fungerande lönebildning och samsyn på arbetsmarknaden om vikten av omvandling


Varf r ett tillf lligt utbildningspaket
Varför ett tillfälligt utbildningspaket? vänder uppåt

 • Högt söktryck pga. konjunkturen och stora ungdomskullar

 • Utbildning motverkar persistens i arbetslösheten och ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden

  • De människor som utbildat sig får högre produktivitet och blir därmed mer anställningsbara

  • De som utbildar sig undkommer risken att fastna i arbetslöshet

  • Jobbchanserna ökar för de arbetslösa som inte utbildar sig

 • I en lågkonjunktur är den samhällsekonomiska kostnaden av utbildning relativt låg

  • Arbetskraftsefterfrågan är låg och given, så sysselsättning (och produktion) påverkas inte av att människor befinner sig i utbildning

 • Utbildning inger trygghet och skapar framtidstro


Hur b r ett tillf lligt utbildningspaket b st utformas
Hur bör ett tillfälligt utbildningspaket bäst utformas? vänder uppåt

 • Utbildningssatsningarna bör vara breda och omfatta utbildningar på olika nivåer och med olika inriktning

  • Komvux/Yrkesvux

  • Yrkeshögskolan

  • Universitet och Högskolor

 • Utbildningspaketet måste vara temporärt

  • Kostnaden är låg under krisens akuta skede

  • När arbetskraftsefterfrågan vänder uppåt igen är det viktigt att arbetsutbudet åter ökar i syfte att undvika överhettning och flaskhalsproblem

  • Införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter innebär att det finns utrymme inom anslagen att anta ca 4 700 andra studenter from 2012

   Inga nya medel för utbildningsplatser 2012