1 / 28

Lepsza jakość życia poprzez udoskonalenie zarządzania interakcjami miejsko-wiejskimi

NEW BRIDGES - Strengthening the Quality of Life through Improved Management of Urban Rural Interaction. NEW BRIDGES. Lepsza jakość życia poprzez udoskonalenie zarządzania interakcjami miejsko-wiejskimi. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Jelenia Góra, 17 stycznia 2011 r.

carmine
Download Presentation

Lepsza jakość życia poprzez udoskonalenie zarządzania interakcjami miejsko-wiejskimi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NEW BRIDGES - Strengthening the Quality of Life through Improved Management of Urban Rural Interaction NEW BRIDGES Lepsza jakość życia poprzez udoskonalenie zarządzania interakcjami miejsko-wiejskimi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego • Jelenia Góra, 17 stycznia 2011 r.

 2. Główny Cel Projektu: • Poprawa zarządzania w relacjach między miastem a wsią przez wprowadzenie koncepcji jakości życia do regionalnej praktyki planistycznej: • Tematy kluczowe: • Preferencje mieszkaniowe • Zaopatrzenie w usługi • Mobilność i dostępność

 3. Cele szczegółowe • połączenie perspektywy indywidualnej, planowania i ustawodawstwa - wyjście naprzeciw potrzebom ludności mieszkającej i pracującej w określonym regionie • wprowadzenie idei jakości życia w planowaniu i zarządzaniu na linii miasto-wieś • systematyczne angażowanie różnych grup interesariuszy w planowanie i zarządzanie wzajemnym oddziaływaniem miasto-wieś • stworzenie nowych związków partnerskich pomiędzy miastem a wsią • wdrażanie działań pilotażowych • wymiana wiedzy i dobrych praktyk

 4. Partner wiodący – Union of Baltic Cities – Turku/Finlandia • Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development – Szwecja(WP 3) • ECAT – Litwa – Environmental Centre for Administration and Technologies (WP 4) • Litwa (2) - Władze okręgu Kowno • Finlandia (3) - Miasto Turku, Władze Regionalne Finlandii Południowo - zachodniej • Łotwa (1) – Region Planistyczny Zemgale • Estonia (1) – Władze Prowincji Hiiumaa • Niemcy (1) – Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg • Polska (1) – Dolny Śląsk • Szwecja (2) – Władze miasta Örebro

 5. 11 partnerów z 7 krajów BSR

 6. Budżet Projektu: • Całkowita wartość: 2 813 728 euro • Całkowita wartość dla Dolnego Śląska: • 155 440 euro • Dofinansowanie dla Dolnego Śląska (85%): • 132 124 euro

 7. JŻ – jakość życia RMB – Region Morza Bałtyckiego

 8. Pierwsze Spotkanie Dyskusyjne • Wrocław, 5 czerwca 2009 r. • uczestnicy - przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji ispołeczności lokalnej z całego regionu • panel dyskusyjny – wystąpienia ekspertów (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Gmina Męcinka) • praca w trzech grupach dyskusyjnych prowadzonych przez moderatorów • zdefiniowanie mocnych i słabych stron w zakresie elementów definiujących jakość życia • sformułowanie dziesięciu najistotniejszych wyzwań dla regionu

 9. 10 najważniejszych wyzwań dla regionu • (oceny zebrane po spotkaniu w formie ankiety podsumowującej) • Zintegrowane planowanie struktury osadniczej z planowaniem transportowym • Wykorzystanie różnych form transportu i lepsza ich organizacja: sieć kolejowa – sprawne połączenia dla mieszkańców (kolej podmiejska, szynobusy) • Zachowanie wartości krajobrazowych i architektonicznych - aby wieś była wsią a miasto miastem • Planowanie zagospodarowania przestrzennego efektywnego regionalnie • Świadczenie wspólnych usług dla mieszkańców miasta i przylegających wsi (infrastruktura techniczna, transport) • Wykorzystanie dobrych praktyk we wszystkich elementach definiujących jakość życia • Wspieranie przedsiębiorczości na terenach wiejskich • Rozpoczęcie oraz zwiększenie działań nad wzrostem świadomości społecznej na każdym poziomie przez m.in. konsultacje społeczne poparte fachową wiedzą • Wspieranie współpracy między samorządami i innymi partnerami na terenach wiejskich • Rozpoczęcie oraz zwiększenie działań nad wzrostem świadomości społecznej na każdym poziomie przez mądre planowanie, myślenie kompleksowe

 10. Pierwsze warsztaty Projektu • wrzesień 2009 r. Sztokholm • Spotkanie wszystkich partnerów projektu • Sesja merytoryczna – dalsze działania, omawianie bieżącej sytuacji u poszczególnych partnerów • Sesja finansowa – sprawy problematyczne, pierwsze rozliczenie

 11. Współpraca z Wydziałem Architektury • Politechniki Wrocławskiej • Analiza dostępnej dokumentacji planistycznej i strategicznej obszaru powiatu jeleniogórskiego - rozmowy z decydentami jednostek samorządowych powiatu • Analiza indywidualnych preferencji mieszkańców powiatu jeleniogórskiego - badanie ankietowe

 12. Drugie Spotkanie Lokalne • Jelenia Góra, 25 lutego 2010 r. • Uczestnicy - przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji związanych z planowaniem regionalnym oraz uczelni wyższych • Relacje miejsko – wiejskie z punktu widzenia zagranicznych partnerów • Powiat Jeleniogórski – studium przypadku (Wydział Architektury PWr) • Dyskusja na temat elementów związanych z jakością życia, planowania oraz ograniczeń z tym związanych w oparciu o 3 główne wyzwania zdefiniowane na 1 spotkaniu lokalnym.

 13. Trzecie Spotkanie Lokalne • Jelenia Góra, 13 maja 2010 r. • Uczestnicy - przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji związanych z planowaniem regionalnym oraz uczelni wyższych • Podsumowanie analiz przez ekspertów Wydziału Architektury • Dyskusja na temat akcji pilotażowej (ekspertyzy) • Wybór tematyki akcji pilotażowej do przeprowadzenia w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego – zintegrowanie planowania struktury osadniczej z planowaniem transportowym wykorzystując różne środki transportu (kolej, autobus, rower itp.)

 14. Drugie warsztaty Projektu • czerwiec 2010 r. Kowno • Spotkanie wszystkich partnerów projektu • Bieżące kwestie merytoryczne i finansowe • Prezentacja wstępnych koncepcji akcji pilotażowych przez poszczególnych partnerów projektu

 15. Początek współpracy z firmą • REGIOPLAN sp. z o.o. z Wrocławia • grudzień 2010 r. – podpisanie umowy na wykonanie ekspertyzy nt. systemu zintegrowanego planowania struktury osadniczej • z planowaniem transportowym na obszarze wybranych gmin • powiatu jeleniogórskiego

 16. Rezultaty: • Wypracowanie nowych narzędzi planistycznych • Zalecenia dotyczące polityki i praktyki • Pilotażowy model zarządzania jakością życia • Narzędzia i modele zarządzania interakcjami między miastem a wsią • Informator na temat koncepcji jakości życia • Przewodnik metodologiczny (pakiet szkoleniowy) dla regionów BSR • Budowanie partnerstw miejsko – wiejskich

 17. Akcje pilotażowe partnerów projektu

 18. Partner wiodący – Union of Baltic Cities – Turku/Finlandia • Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development – Szwecja(WP 3) • ECAT – Litwa – Environmental Centre for Administration and Technologies (WP 4) • Litwa (2) - Władze okręgu Kowno • Finlandia (3) - Miasto Turku, Władze Regionalne Finlandii Południowo - zachodniej • Łotwa (1) – Region Planistyczny Zemgale • Estonia (1) – Władze Prowincji Hiiumaa • Niemcy (1) – Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg • Polska (1) – Dolny Śląsk • Szwecja (2) – Władze miasta Örebro

 19. 11 partnerów z 7 krajów BSR

 20. Okręg kowieński - Litwa Zasięg geograficzny: miasto Kowno i okręg kowieński Główny cel akcji: Stworzenie projektu sieci ścieżek rowerowych bezpośrednio połączonych z siecią transportu publicznego Główne założenia: • Poprawa jakości usług transportu publicznego • Potrzeba stworzenia połączenia systemu transportu publicznego obszarów miejsko - wiejskich • Potrzeba stworzenia systemu ścieżek rowerowych w okręgu kowieńskim. • Łączenie miejsko wiejskich ścieżek rowerowych w jeden system, stworzenie różnorodnych możliwości usług wzdłuż ścieżek rowerowych. • Promowanie ścieżek rowerowych jako możliwości transportu, użycia środków ekologicznego transportu, a także promowanie zdrowego stylu życia .

 21. Region Południowo-zachodniej Finlandii, Miasto Turku – Finlandia Zasięg geograficzny: Wschodnia część Turku, płn. część miasta Kaarina i płd – zach. część miasta Lieto Główny cel akcji: Poprawa jakości życia przez planowanie zrównoważonych obszarów mieszkalnych (preferencje mieszkalne, dostępność transportu i poprawa usług) Główne założenia: • Zidentyfikowanie istniejących usług i usługobiorców, oferty mieszkalnictwa, struktury i dostępności transportu publicznego i rowerowego oraz barier uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z już istniejących rozwiązań • Stworzenie sieci regionalnych centrów usług • Stworzenie ram dla oceny potrzeb i preferencji mieszkańców • Wypracowanie koncepcji zrównoważonego transportu i sieci regionalnego transportu publicznego .

 22. Region Planistyczny Zemgale - Łotwa Zasięg geograficzny: obszar regionu i drogi międzynarodowe prowadzące na Łotwę Główny cel akcji: Plan rozwoju mobilności w celu poprawy dostępności obszarów wiejskich Główne założenia: • poprawa infrastruktury drogowej oraz systemu transportu publicznego • nieefektywne wykorzystanie dostępnej infrastruktury przez zamknięte trasy ruchu autobusowego i kolejowego. • Słabe zarządzanie siecią dróg spowodowane brakiem środków finansowych • Słaba mobilność utrudniająca skuteczną walkę z bezrobociem. • Oddalenie centrów administracji od obszarów wiejskich przez wprowadzenie reformy terytorialnej, która powiększyła obszary gmin. • Słaba koordynacja systemu transportu publicznego (brak połączeń powiązanych autobus – pociąg). .

 23. Prowincja Hiiumaa - Estonia Zasięg geograficzny: wyspa Hiiumaa: miasto Kardla oraz inne gminy wchodzące w skład wyspy Główny cel akcji: Stworzenie planu zagospodarowania obszarów miejskich wokół przystani w porcie Kärdla (szczegółowy plan miejskiego centrum dystrybucji i marketingu) Główne założenia: . • Utrzymanie funkcjonowania centrum w ciągu całego roku, niezależnie od sezonowych zmian w ilości odwiedzających • Utrzymanie stałego łańcucha dostaw lokalnych wyrobów i rękodzieła • Finansowanie konstrukcji centrum wspólnie z prywatnymi partnerami

 24. Miasto Örebro - Szwecja Zasięg geograficzny: obszary wiejskie w obrębie miasta Główny cel akcji: Stworzenie długoterminowej strategii dialogu między mieszkańcami i politykami Główne założenia: • efektywne wykorzystanie wspólnych zasobów oraz długoterminowa współpraca w zakresie transportu publicznego, opieki nad osobami starszymi oraz lokalnych usług • Przepływ wiedzy oraz łączenie różnych profesji w celu wypracowania korzyści związanych z zintegrowanym i międzysektorowym modelem planowania .

 25. Miasto Hamburg - Niemcy Zasięg geograficzny: Wieś w powiecie Ludwigslust Główny cel akcji: Stworzenie publicznych centrów usługowych na wsiach od 500 do 1500 mieszkańców w celu stabilizacji i przywrócenia minimum usług na obszarach wiejskich Główne założenia: • zapewnienie podstawowych usług • stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz zacieśnienie więzi społecznych • Lepsza dostępność usług podstawowych dla mieszkańców przez ich koncentrację w jednym miejscu • Wzrost sprzedaży produktów regionalnych .

 26. Co dalej? • Spotkanie partnerów projektu – Turku/Finlandia, styczeń/luty 2011 r. • Kolejne spotkanie lokalne – marzec/kwiecień 2011 r. • Luty – kwiecień 2011 r. – wizyta u jednego z partnerów projektu w celu zapoznania się z ich akcją pilotażową • Zakończenie ekspertyzy – czerwiec 2011 r.

 27. www.urbanrural.net www.umwd.dolnyslask.pl/ewt Dziękujęza uwagę Katarzyna Pisarek Koordynator Projektu

More Related