“การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ ( e-pension ) - PowerPoint PPT Presentation

carla-sloan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ ( e-pension ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
“การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ ( e-pension )

play fullscreen
1 / 45
Download Presentation
“การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ ( e-pension )
135 Views
Download Presentation

“การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ ( e-pension )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension)

  2. กลุ่มสิทธิฐานข้อมูลบุคลากรกลุ่มสิทธิฐานข้อมูลบุคลากร 1. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐรหัส 10xxxxx (7 หลัก) 2. นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญรหัส 20xxxxx (7 หลัก) กลุ่มสิทธิระบบบำเหน็จบำนาญ 1. ส่วนราชการผู้ขอ 1.1 ระดับผู้ปฏิบัติรหัส 80xxxxx (7 หลัก) 1.2 ระดับหัวหน้ารหัส 89xxxxx (7 หลัก) 2. ส่วนราชการผู้เบิก 2.1 ระดับผู้ปฏิบัติรหัส 80xxxxx (7 หลัก) 2.2 ระดับหัวหน้ารหัส 89xxxxx (7 หลัก)

  3. เมื่อมีบุคลากรในสังกัดออกจากราชการเมื่อมีบุคลากรในสังกัดออกจากราชการ ด้วยเหตุ : เกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ รหัส 10xxxxxxx 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประวัติ (คำนำหน้าชื่อ สถานะสมาชิก กบข.) 2. เพิ่มข้อมูล วันที่ออกจากราชการ และเหตุที่ออก 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของที่อยู่ และให้เป็นปัจจุบัน

  4. เจ้าหน้าที่ในฐานะส่วนราชการผู้ขอเจ้าหน้าที่ในฐานะส่วนราชการผู้ขอ เข้าสู่ website ระบบบำเหน็จบำนาญhttp://pws.cgd.go.th และ Login เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนรับ บันทึกรายละเอียดของข้อมูล บันทึกส่งข้อมูล หากมีการตีกลับ ให้ดำเนินการแก้ไขและบันทึกส่งข้อมูล อีกครั้ง

  5. เมื่อเรื่องได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อเรื่องได้รับการอนุมัติแล้ว (ตรวจสอบสถานะจากระบบ โดยระบุเลขที่รับ) เจ้าหน้าที่ในฐานะส่วนราชการผู้เบิก เข้าสู่ website ระบบบำเหน็จบำนาญ http://pws.cgd.go.th และ Login เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนขอเบิก (ตามปฏิทินการจ่ายประจำเดือน) ส่งข้อมูลการขอเบิก (ปิดรอบส่งกรมบัญชีกลาง)

  6. ส่วนราชการผู้ขอ 80xxxxx

  7. 000301  6047 53 000301 น.ส.อุบล ละมั่งทอง บำนาญสมาชิก กบข

  8. ส่วนราชการผู้เบิก

  9. บำนาญสมาชิก กบข. 1

  10. พบข้อผิดพลาดบ่อย