protoko y sprawozdania notatki s u bowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe . Protokół jest sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty . Rodzaje protokołów:. • protokół zdawczo-odbiorczy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Protokół jest sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty

slide3

Rodzaje protokołów:

 • • protokół zdawczo-odbiorczy,
 • sporządzany jest przy przekazywaniu rzeczy i spraw, zawarte są w nim informacje o przekazywanych sprawach i warto­ściach materialnych, np. ilość, cena, wartość, miejsce i data sporządzania, określenie strony przekazującej i odbierającej, podpisy przekazującego i od­bierającego oraz ewentualnie protokolanta,
 • protokół kontroli, jest sprawozdaniem przeprowadzonej kontroli, zawiera opis czynności kontrolnych oraz stwierdzony stan faktyczny, wskazuje nieprawidłowości i niedociągnięcia,
 • protokół zebrania, ma na celu odtworzenie przebiegu zebrania, zawiera porządek zebrania, opis przebiegu zebrania, podjęte uchwały, formułę o zakończeniu, podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta,
slide4

protokół zdarzeń, zawiera stwierdzenia ściśle określonych faktów i towarzyszących okoliczności, podpisy sporządzających,

 • protokół przesłuchania, sporządza się na formularzach, z protokołu powinnowynikać, kto, gdzie i jakich czynności dokonał, kto był obecny i w jakim charakterze, co ustalono i jakie uwagi zgłoszono do protokołu. Odczytuje się gouczestnikom i przez nich powinien być podpisany po odczytaniu,
 • protokół rozprawy, zawiera określenie rodzaju protokołu, rodzaju rozprawy,przebieg rozprawy, jej wynik, podpisy protokolanta i przewodniczącego.
slide7

Sprawozdanie jest to ustny lub pisemny opis wypadków i zdarzeń z określo­nego stanu rzeczy za określony czas. Należy je sporządzić rzetelnie i dokładnie.

 • Powinno składać się z następujących elementów:
 • słowo „sprawozdanie" w tytule,
 • określenie, czego sprawozdanie dotyczy,
 • okresu, jakiego dotyczy sprawozdanie,
 • zasadniczej części sprawozdania, w której opisuje się liczbowo albo słownie, zdarzenia czy wypadki i wnioski.
slide8

Rodzaje sprawozdań:

sprawozdanie liczbowe, zawiera dane statystyczne dotyczące działalnościza pewien okres, musi być właściwie wypełnione, bez błędów rachunkowychi zawierać prawdziwe dane. Przygotowuje się je na formularzach lub w tabe­lach opracowanych we własnym zakresie,

sprawozdanie ankietowe, polega na zbieraniu informacji za pomocą zada­wania określonych pytań, przedstawionych w specjalnych kwestionariuszach,formularzach ankietowych,

 • sprawozdania opisowe, stosuje sieje w sprawach, np. sprawozdanie z wyjaz­du służbowego, polega na przedstawieniu w formie pisemnej wypadków, zda­rzeń, wyników, składa się z części wstępnej i końcowej.
slide11

Notatka służbowa, służy do przekazywania informacji między komórkami organizacyjnymi lub pracownikami, wówczas gdy ustny przekaz nie jest wystarczający. Powinna być prosta, zwięzła i krótka.

 • Części składowe notatki:
 • część wstępna,
 • część zasadnicza,
 • wnioski.
slide12

W nagłówku notatki wskazuje się, dla kogo jest ona przeznaczona, od kogo pochodzi i czego dotyczy.

Do notatek zalicza się między innymi: życzenia i wnioski interesantów, relacje z przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

Telefonogram jest to pilna wiadomość przekazana przez telefon lub faks i po sporządzeniu pisemnej notatki przekazana adresatowi

slide13

Skróty i skrótowce

W korespondencji biurowej dopuszczalne jest stosowanie skrótów powszech­nie znanych i zrozumiałych. Ważne jest, by były prawidłowo napisane.

1. Skróty tytułów naukowych i zawodowych - piszemy zawsze małą literą, kropki używamy tylko wtedy, gdy skrót nie kończy się ostatnią literą nazwy, w innym przypadku nie używamy jej, np.

prof. - profesor,

dr - doktor,

mgr - magister,

doc. - docent,

inż. - inżynier,

gen. - generał,

red. - redaktor,

dyr. - dyrektor,

mjr - major,

kpt. - kapitan;

slide14

Skróty powtarzających się często zwrotów mowy potocznej:

 • szt. - sztuk,
 • nr - numer,
 • ul. - ulica,
 • m. - mieszkanie,
 • al. - aleja,
 • wg - według,
 • poz. - pozycja,
 • r. - rok,
 • t. - tom;
slide15

3. Skróty miar i nazw jednostek monetarnych (zawsze bez kropki):

zł - złoty,

gr - grosz,

m - metr,

cm - centymetr,

kg - kilogram,

t - tona,

l - litr,

ha - hektar,

km - kilometr;

slide16

Skrótowce pisane wielkimi literami składające się:

 • • z początkowych liter poszczególnych wyrazów stanowiących nazwę fir­my, organizacji, instytucji, np.:
 • PWST - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
 • PKO - Powszechna Kasa Oszczędności,
 • • głoskowce - zbudowane z pierwszych głosek nazwy, np.:
 • KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • • grupowce - tworzone z grup głosek lub sylab, np.:
 • POLFA - Polska Farmacja,
 • • skrótowce mieszane - składają się z sylab liter i głosek, np.:
 • - MKOL (emkaol) - Międzynarodowy Komitet Olimpijski;
slide17

5. Skrótowce pisane małymi literami są to łącznie pisane połączenia kilku skrótów:

k.o. - kulturalno-oświatowy,

bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy,

br. - bieżą­cy rok,

jw. - jak wyżej,

np. - na przykład,

itd. - i tak dalej,

itp. - i tym podobne,

tj. - to jest,

ww. - wyżej wymieniony,

cdn. - ciąg dalszy nastąpi,

tzn. - to zna­czy,

ds. - do spraw,

npm. - nad poziomem morza,

p.n.e. - przed naszą erą.

Należy unikać pisania skrótowców za pomocą kreski „nawiasowej" np. W/w, d/s, k/łodzi, gdyż jest to błąd. Podobnie niewłaściwe jest skracanie wyrazów typu „wiceprezes" następująco: „v-ce prezes"; nieuzasadnione jest zastąpienie litery „w" literą „v", a litery „i" „kreską".