slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
candice-emerson

Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’ - PowerPoint PPT Presentation

146 Views
Download Presentation
Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Groen Proeven ‘Wat biedt het het vmbo groen?’

 2. Waar staat Groen Proeven voor? • Een project van alle AOC’s en de VBG (2009-2010) • Ontwikkeling competentiegerichte schoolexamens (o.b.v. • geglobaliseerde competentiegerichte examenprogramma’s landbouw en • landbouwbreed) • Implementatieondersteuning van de GP producten • Via het schoolexamen de ontwikkeling naar meer • competentiegericht vmbo groen stimuleren en • faciliteren! • ‘Hoger liggend doel’ (maar geen GP verantwoordelijkheid) • - versterken doorlopende leerloopbaan vmbo – mbo • - betekenisvol leren > motivatie • - kwaliteitsverbetering (competentiegerichte) SE

 3. Competenties, competentiegericht? • Competent zijn: • ‘Ik kan iets en ik weet waarom’ • Competentiegericht onderwijs (CGO): de leerling • leert in samenhang • krijgt eigen verantwoordelijkheid, leert te reflecteren • leert actief en vanuit de praktijk • laat zien wat hij kan! • Competentiegerichte examenprogramma’s groen • Professionele vaardigheden vervangen door 18 SHL • competenties

 4. De piramide van Miller; lagen van ontwikkeling Authenticiteit Lagen vertaald naar leerling, docent, toetsvorm en omgeving Oefenen van competent gedrag Toepassen van kennis (vak)kennis opdoen

 5. Eisen aan een Groen Proeven PvB • CGO vraagt een andere inzet van leerlingen: • eigen verantwoordelijkheid, initiatief, reflecteren, • omgaan met dilemma’s, keuzes verantwoorden • PvB: in een realistische praktische context gedrag ‘uitlokken’ • Leerlingen moeten - plannen • - keuzes maken • - inspelen op onverwachte situaties • - een ‘rol’ vervullen (verantwoordelijkheid) • Reflectiegesprek als essentieel onderdeel van de beoordeling • 2 examinatoren • - observeren (gewenst) gedrag • - bepalen of een leerling competent is; of hem/haar een • praktijksituatie kan worden toevertrouwd • beoordelen de uitvoering in zijn geheel

 6. Van examenprogramma naar PvB Examenprogramma LNO en LBB Verantwoording Examenstandaarden Verantwoording Proeven van Bekwaamheid

 7. Examenstandaard per contextveld

 8. Examenstandaard per contextveld

 9. Wat wij bieden; 2 ontwikkellijnen 1. Productontwikkeling - kant en klare PvB’s o.b.v. kwaliteitsstandaarden - verantwoordingsdocumenten - templates voor PvB ontwikkeling door de scholen zelf 2. Implementatieondersteuning - ondersteuning en advisering (vraaggericht) - pilots met intensieve begeleiding - deskundigheidsbevordering en uitwisseling - MT bijeenkomsten - pilotbijeenkomsten - DOE dag

 10. Voorbeeld PvB’s, ontwikkelruimte, pilots www.groenproeven.nl

 11. De projectorganisatie Groen Proeven treedt niet in de verantwoordelijkheid van de instellingen bij de implementatie van competentiegericht onderwijs en beoordelen WUR Kwaliteits borging

 12. Maar … • Groen Proeven laat vooral zien en ervaren hoe competentiegerichte schoolexaminering in de praktijk werkt. • Maar …doen wij ook wat wij beogen? • De Groen Proeven film! • De monitoring vanuit de WUR • Ervaren kwaliteit t.a.v. 12 kwaliteitsindicatoren

 13. Monitoring Groen Proeven 2009-2010: resultaten Judith Gulikers, Educatie en competentiestudies, WUR Judith.gulikers@wur.nl

 14. Wat cijfers 34 pilots • 10 AOC’s en 1 SG • 28 intakegesprekken; bij 20 leidinggevende aanwezig (!) • 453 evaluaties ingevuld door lln., 76 door examinator • 10 ljr.4, 21 ljr. 3, 3 ljr.2 • 24 school, 10 bedrijf (ljr. 4)

 15. De monitoringsprocedure • Inzicht in de (ervaren) kwaliteit van Groen Proeven • Ondersteunen scholen bij organisatie en reflectie op de pilot • Intake • Observatie van uitvoering • Directe feedback op locatie • Evaluatiegesprekken Verslagen  direct overleg projectleiding  acties Effectiviteit van de intake; professionaliseren en borgen

 16. Onderzoeksresultaten Evaluaties (‘ervaren kwaliteit’) (leerlingen, docenten, GP begeleiders) ‘Persoonlijke ervaringen’ (onderzoeker) 12 kwaliteitscriteria (Baartman c.s) • Intakevragenlijst pilots • Evaluatievragenlijst pilots • Screeningscriteria PvB’s (KG)

 17. In kader van doorlopende leerlijn  JAA! In kader van: dit heb ik nog nooit eerder gedaan NEEE! Leerlingen positief over • Authenticiteit (echte opdrachtgever/klant, echt resultaat, locatie • Leereffect van de PvB (m.n. competentieontwikkeling) • Transparantie (lln. weten wat er verwacht wordt) • PvB als examenvorm Aandachtspunten • GL leerling (keuzes, voorbereiding) • < authentiek, > voorbereid • Beelden bij competenties • Leereffect • Voorbereidingstraject ‘Maar wat ik dan eigenlijk wel vind, is dat ze al eerder op school moeten leren hoe je zelfstandig moet werken. Nu moesten we dat ineens in deze toets doen en dat zijn we niet gewend’ (GL lln.)

 18. 76 Docenten positief over • Uitvoerbaarheid • Herhaalbaarheid (‘we zijn het met elkaar eens’) • Niveau van de lln. (reflectievermogen, inzet, creativiteit, competent gedrag) • Acceptatie (goede examinering, betekenisvol) Aandachtspunten • Uitvoerbaarheid in reguliere setting • Beoordeling (hoe en waarop) • Plaatsing in de doorlopende leerlijn • Voorbereidingstraject (fase van CGO ontwikkeling) • Reflectiegesprek als onderdeel van de beoordeling

 19. Wat vraagt nog aandacht Groen Proeven geeft een zichtbare impuls aan competentiegericht vmbo groen, dus vooral doorgaan ! CSPE

 20. Mooi, maar waar doen we het voor? • Met competentiegericht onderwijs: • beoordeel je de vmbo leerling op een manier die recht doet • aan zijn kracht; ‘geen woorden, maar daden!’ • leren leerlingen naar zichzelf te kijken en initiatief nemen • concentreer je je op wat de leerling kan • maak je onderwijs betekenisvol • leg je verbanden met de wereld buiten de school (hobby’s) • Maar vooral: • bereid je leerlingen voor op succesvol functioneren in het • (brede) mbo en in de maatschappij • leer je leerlingen bewust kiezen voor een vervolgstap

 21. Meer informatie?? www.groenproeven.nl Projectleiding: info@groenproeven.nl Scilla van Cuijlenborg Wilma Bredewold