slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Běží v letech 2007 – 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Běží v letech 2007 – 2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
Download Presentation

Běží v letech 2007 – 2013 - PowerPoint PPT Presentation

candice-cross
98 Views
Download Presentation

Běží v letech 2007 – 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Operační program životní prostředí (OPŽP) • Běží v letech 2007 – 2013 • Financován z evropských fondů (fond soudržnosti a fond pro regionální rozvoj) • Cíl programu: ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje

  2. Žadatelé • organizace zřízené Krajem • obecně prospěšné organizace • osoby samostatně výdělečně činné • podnikatelské subjekty • právnické osoby • sdružení vlastníků • územní samosprávné celky a jejich svazky • družstva • fyzické osoby – OSVČ

  3. Prioritní osy • 1     Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní2     Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí3     Udržitelné využívání zdrojů energie4     Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží5     Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik6Zlepšování stavu přírody a krajiny • Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity • Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur • 7     Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu8     Technická pomoc

  4. Podání žádosti • výzvy k podání žádosti v průběhu roku. • nyní končí, nová 1. pol. 2009 • dokumentace na www.opzp.cz • formuláře žádostí online i tisk • podací místa = střediska AOPK • pondělí a středa 7.30 až 17.00