2014 2020
Download
1 / 32

????? ?? ???????? ?? ?????? ???????? 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Визия за развитие на община Гълъбово 2014-2020. Дискусионен форум „Визия за развитие“ 9 септември 2014г. Зала на община Гълъбово. Договор с предмет:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ?? ???????? ?? ?????? ???????? 2014-2020' - camdyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2014 2020

Визия за развитие на община Гълъбово 2014-2020

Дискусионен форум„Визия за развитие“

9 септември 2014г.

Зала на община Гълъбово


2014 2020

Договор с предмет: Гълъбово 2014-2020

„Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и провеждане на обучение за разработените правила, Извършване на междинна оценка на Общински план за развитие на община Гълъбово 2007-2013 г. и Актуализиране на Общински план за развитие на община Гълъбово 2014-2020“


2014 2020
Съдържание: Гълъбово 2014-2020

 • Анализ на социално-икономическия профил на община Гълъбово. SWOT анализ

 • Резултати от анкетно проучване сред населението на община Гълъбово

 • Визия, цели и приоритети за развитие на община Гълъбово за периода 2014-2020


2014 2020
Анализ на социално-икономическия профил на община Гълъбово

 • Обща характеристика на община Гълъбово

 • Състояние на местната икономика

 • Демография и пазар на труда

 • Развитие на социалната сфера

 • Културно-историческо наследство

 • Инфраструктурно развитие

 • Селищна мрежа

 • Екологично състояние и рискове

 • Административен капацитет


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СИЛНИ СТРАНИ

 • Значимо място в транспортно-комуникационната система на страната

 • Наличие на находища на лигнитни въглища

 • Агроклиматичен потенциал за отглеждане на зърнени, фуражни, технически култури и трайни насаждения


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СИЛНИ СТРАНИ

Сравнително устойчива стопанска среда – наличие на предприятия с национално значение

Развита тежка промишленост – въгледобив и производство на електроенергия

Развито добро партньорство община – електроцентрали

Осигурено топлоснабдяване на общински, жилищни и други частни сгради

Поземлен ресурс с качествени характеристики

Традиции в растениевъдството

Висок процент от обработваемата земя се стопанисва

Изградени административни структури

Осигуряване на заетост в електроцентралите и рудниците от комплекса „Марица Изток” АД


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СИЛНИ СТРАНИ

Добра осигуреност на населението с лекари

Добра връзка на МБАЛ Гълъбово и „Медицински център 1” ЕООД гр. Гълъбово

Осигурена специализирана болнична помощ на населението Оптимизирана мрежа от учебни заведения

Наличие на професионална гимназия

Добро състояние на сградния фонд и МТБ в образователни заведения

Добре изградена система за социални услуги

Добра материална база на социалните заведения

Богат културен календар

Съхранени исторически и културни традиции

Разнообразен спортен календар

Добре поддържана спортна база в гр. Гълъбово


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СИЛНИ СТРАНИ

Наличие на пътна инфраструктура, осигуряваща достъп до всички населени места

Електрифицирани са всички населени места на територията на общината

Добро покритие на мобилни услуги

Мрежата от пощенски станции обхваща всички населени места

Добре изградена комуникационна мрежа с радио и ТВ сигнал във всички населени места

Наличие на топлофикационна мрежа

Предприятията полагат грижи да намалят негативното влияние върху околната среда от добива на въглища и производството на енергия


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СЛАБИ СТРАНИ

Добивът на полезни изкопаеми обхваща голяма част от територията на общината

Влияние на миннодобивната дейност върху поземлените ресурси. Нарушаване баланса на съществуващия поземлен фонд

Рекултивиранитеплощи се възстановяват бавно

Не развита лека промишленост

Слаб местен дребен бизнес

Малък брой заети лица в земеделието

Липса на преработвателни предприятия за селскостопанска продукция

Животновъдството в личните стопанства на екстензивен принцип

Липсва осигурено изкупуване на продукция на земеделските производители

Ниска степен на информираност на земеделските производители


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СЛАБИ СТРАНИ

Трайна тенденция към намаляване на броя на населението на община Гълъбово

Застаряване на населението, което негативно ще се отрази върху неговото естествено възпроизводство

По-ниска степен на образованост на населението

Миграция на млади хора към други региони на страната и чужбина

Висок процент безработни жени

Висока младежка безработица

Липса на съвременна медицинска апаратура

Проблемно ученическо здравеопазване

Затруднен достъп на пациенти от селата до специализирана медицинска помощ

Липса на профилактично стоматологично обслужване на ученици

Неравномерно териториално разпределение на лекарските практики


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СЛАБИ СТРАНИ

Намаляване на броя на децата в училищата, паралелки с ниска пълняемост

Концентрация на учебните заведения в общински център

Социалните услуги в общността не покриват изцяло потребности на населението

Липса на достатъчен брой квалифицирани кадри

Наличие на групи в социална изолация, силно зависими от социално подпомагане

Неизползваем сграден фонд на читалищата

Недостатъчно финансиране на читалищната дейност от държавата

Не добра поддръжка на музейната сбирка в гр. Гълъбово

Липса на добре подготвени кадри за читалищна дейност и художествена самодейност


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

СЛАБИ СТРАНИ

Незадоволително състояние на уличната мрежа в населените места

Недостиг на финансов ресурс за поддръжка и ремонт на общински пътища

Липса на канализация в селата на общината

Големи загуби на вода вследствие на амортизирана водопреноснамрежа

Не енергоефективно улично осветление

Влошено качество на атмосфер-ния въздух

Липса на ГПСОВ

Остаряла техника за сметосъбиране

Висока заболеваемост на населението

Опасности от производствени аварии, наводнения и други

Незадоволително състояние на зелената система в общината като цяло


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Потенциал за използване на слънчевата енергия като възобновим източник на енергия

Развитие на производства, съпътстващи водещите промишлени отрасли

Развитие на предприятия в лека промишленост за повишаване заетостта при жените

Създаване на ПЧП

Усвояване на средства от фондове от ЕС с цел развитие на средния и дребен бизнес, вкл. агробизнес

Доизграждане на административните структури, чрез функциониране на „МИГ- Гълъбово”

Насърчаване откриването на предприятия за преработка на селскостопанска продукция

Стимулиране развитието на алтернативни форми на туризъм, създаване на устойчиви туристически продукти


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Развитие на политика за демографско стабилизиране

Създаване на предпоставки за задържане на населението в общината

Стимулиране на инвестициите в здравеопазването

Осигуряване на условия за работа на гостуващи екипи от специалисти

Участие в национални и международни програми в областта на здравеопазването и образованието

Включване на младите хора в дейности за осмисляне на свободното им време

Подпомагане за обучение, ориентирано към производства, развити в общината

Кандидатстване и обмяна на опит по проекти и международни програми

Социализация на продължително безработни


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Осигуряване на качествени грижи в семейна среда

Разкриване, съхраняване и промотиране на нови културно-исторически обекти на територията на общината

Възстановяване на традициите за масов спорт сред възрастното население

Изграждане на младежки център

Насърчаване на спорта, чрез доизграждане на инфраструктурата

Потенциал за използване на енергия от ВЕИ

Работа по екопроекти

Подобряване на съществуващата инфраструктура

Осигурена реализация на градска ПСОВ и претоварна станция за отпадъци

Поддържане и обогатяване на зелената система


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

ЗАПЛАХИ

Намаляване на обработваемите площи

Ограничение на дребния бизнес вследствие на лицензионни режими, бюрокрация и данъчна политика

Недостатъчно изграден капацитет в частния сектор и ниска степен на усвояване на ресурси по линия на Европейските фондове

Липсва организирано изкупуване на селскостопанска продукция Занижен контрол върху качеството на селскостопанската продукция

Висока конкуренция и по-ниски цени на вносна селскостопанска продукция

Икономическата криза

Влошени демографски показатели на населението

Застаряване на населението и намаляване на заетите в селското стопанство


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

ЗАПЛАХИ

Намаляването на населението води до съкращаване на работната сила и възпроизводствения потенциал в общината

Неблагоприятни миграционни процеси

Обезлюдяване на малките населени места

Недостатъци в системата на здравеопазване

Ограничени финансови ресурси

Голям брой здравно неосигурени лица

Здравето на населението се застрашава от болести, тясно свързани с начина на живот

Липса на достатъчни здравни кадри

Липса на мотивация за работа на лица, за които социалното подпомагане е начин на живот

Намаляване възможността за хора с увреждане за трудова реализация


2014 2020
SWOT социално-икономическия профил на анализ

ЗАПЛАХИ

Липса на възможности за разнообразяване на средното образование

Трудности при ремонт и реконструкция на читалищна база, породени от липса на финансови средства

Недостатъчни средства за поддържане на инфраструктурата и изграждане на нова

Нарушено екологично равновесие

Риск от производствени аварии

Финансова необезпеченост на инвестиционните регионални проекти

Забавена децентрализация


2014 2020
Резултати от анкетното проучване

Трите приоритета за развитието на община Гълъбово:

 • Подобряване на техническата и транспортна инфраструктура

 • Околна среда

 • Култура, образование и Социални въпроси


2014 2020
Резултати от анкетното проучване

Най-сериозни социални проблеми на община Гълъбово:

 • Влошените демографски показатели

 • Миграция на младите хора

 • Продължителната безработица


2014 2020
Резултати от анкетното проучване

Най-сериозни икономически проблеми на община Гълъбово:

 • Липса или лошо състояние на логистичната бизнес инфраструктура

 • Недостиг на квалифициран персонал

 • Липса на логистична база и подкрепа за стартиране на нови предприятия


2014 2020
Резултати от анкетното проучване

Най-изявени проблеми на техническата инфраструктура на община Гълъбово:

 • Лошо състояние на пътната и уличната инфраструктура

 • Лошо състояние на околната среда

 • Лошо състояние на водоснабдителната и канализационна мрежа


2014 2020
Резултати от анкетното проучване

Фактори, двигател за развитието на община Гълъбово:

 • Повишаване на капацитета на местната общност за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от европейски програми

 • Подобряване на техническата инфраструктура

 • Привличане на инвеститори


2014 2020
Визия за развитие проучване

Определянето на „Визията” представя очакванията на стратегията за развитие за постигане на дългосрочен резултат въз основа на прилагането й в края на плановия период, за който се разработва

Визията се фокусира върху дългосрочните стратегии, а не върху дейностите в краткосрочен план и върху решаването на основните проблеми на общината


2014 2020
Визия за развитие на община Гълъбово

ГЪЛЪБОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА С ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ХАРМОНИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА


2014 2020
Стратегически цели Гълъбово

СЦ1: Развитие на динамична и конкурентоспособна икономика, основана на знанието

СЦ2: Подобряване на жизнена среда (чрез възстановяване и развитие на инфраструктурата, устойчиво развитие на селищната мрежа и опазване на околната среда) и качеството на живот

СЦ3: Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма

СЦ4: Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество


2014 2020
СЦ1: Развитие на динамична и конкурентоспособна икономика, основана на знанието

Приоритет 1.1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния потенциал

Приоритет 1.2: Развитие на селското стопанство

Приоритет 1.3: Привличане на инвестиции

Предложение:

Изграждане на бизнес инфраструктура


2014 2020

СЦ2 конкурентоспособна икономика, основана на : Подобряване на жизнена среда (чрез възстановяване и развитие на инфраструктурата, устойчиво развитие на селищната мрежа и опазване на околната среда) и качеството на живот

Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата

Приоритет 2.2: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение

Приоритет 2.3: Подобряване качеството на социалните услуги, интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи

Приоритет 2.4: Опазване на околната среда

Приоритет 2.5: Преодоляване на териториалния и икономически дисбаланс в общината


2014 2020
СЦ3: Опазване конкурентоспособна икономика, основана на на културно-историческото наследство и развитие на туризма

Приоритет 3.1: Развитие на туризма

Приоритет 3.2: Опазване и популяризиране на културното наследство


2014 2020
СЦ4: конкурентоспособна икономика, основана на Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество

Приоритет 4.1: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от общината и подобряване на капацитета

Приоритет 4.2: Стимулиране на местните партньорства, трансграничното и международно сътрудничество


2014 2020
Приоритети за развитие конкурентоспособна икономика, основана на

Вашите предложения:

……………………………….

……………………………….


2014 2020

Благодаря за вниманието! конкурентоспособна икономика, основана на

Венцислава Чепишева

Ръководител екип

Тел.: 0876 408 565