Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grupa 0 PowerPoint Presentation

Grupa 0

226 Views Download Presentation
Download Presentation

Grupa 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metodologija istraživanja i multivarijatne statističke metodePrezentacija seminarskog rada Varijable v2- v5 Grupa 0

 2. Zadatak A

 3. A. Varijabla v2x̄=2,13; Me= 2; Mo=2

 4. Varijabla v3x̄=2,2; Me= 2; Mo=2

 5. Varijabla v4x̄=2,33; Me= 2; Mo=2

 6. Varijabla v5x̄=1,98; Me= 2; Mo=2

 7. Korelacija

 8. Kratka interpretacija 1 • Za svaku od varijabli dominiraju iskazi slaganja • Distribucija modaliteta je neravnomjerna • Korelacija se kreće od 0,234 do 0,647 (Kendallov tau), odnosno od 0,264 do 0, 694 (Spearmanov Rho), i sve su statistički značajne, tj. povezanost postoji i u populaciji iz koje je crpljen uzorak • Čini se da su povjerenje, prijateljstvo i oslanjanje na poznanike jedna posebna dimenzija suživota, koja iz različitih razloga ne mora biti povezana sa činjenicom da se poznanike može susresti prilikom kupovine ili šetnje • Potvrđeni nalazi UNDP-ovog i istraživanja Šalaja, prema kojem je u BiH dominantan tzv. povezujući društveni kapital –veze sa porodicom, komšijama, bliskim prijateljima i pripadnicima vlastite etničke skupine • Socijalna povezanost članova zajednice na visokom nivou, te se očekuje da preventivno ili reducirajuće djeluje na strah od kriminaliteta • Oh i Kim navode da je ova povezanost ključni element tzv. aditudinalne povezanosti (attitudinal attachment)

 9. Zadatak B

 10. Varijabla v2muški x̄=2,16, Me= 2, Mo=2; ženski x̄=2,1,Me= 2, Mo=2

 11. Varijabla v3muški x̄=2,18, Me= 2, Mo=2; ženski x̄=2,22, Me= 2, Mo=2

 12. Varijabla v4muški x̄=2,4, Me= 2,Mo=3; ženski x̄=2,25, Me= 2, Mo=2

 13. Varijabla v5muški x̄=1,99, Me= 2, Mo=2; ženski x̄=1,97, Me= 2, Mo=2

 14. Korelacija

 15. Kratka interpretacija 2 • Kao i kod cijelog uzorka, za svaku od varijabli dominiraju iskazi slaganja, a distribucija modaliteta je neravnomjerna • Nisu primijećene neke naročite razlike između muškaraca i žena, osim kod varijable koja je mjerila oslanjanje na ljude u susjedstvu- žene iskazuju viši stupanj slaganja sa tvrdnjom nego muškarci • Kod korelacijske analize asocijacija između svih varijabli kod poduzorka žena je jača nego kod muškaraca • Nisu potvrđeni nalazi UNDP-ove studije, koja sugerira da žene u BiH neznatno manje vjeruju susjedima- no brojke tamo su izuzetno slične!

 16. Zadatak C

 17. Kompozitna varijabla • Cronbach α iznosi 0,8 (prihvatljiva razina) • x̄=8,64; Me= 9

 18. Faktorska analiza Analiza ukazuje da postoji jedan faktor Naziv faktora: Društvena kohezija

 19. Korištena literatura • Blocker, T. J., Eckberg, D. L. (1997). Gender and Environmentalism: Results from the 1993 General Social Survey. Social Science Quarterly, Vol. 78, Issue 4, str. 841-858 • Doležal, D. (2009). Razumijevanje straha od kriminaliteta. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,Vol 45, br. 2, str. 55-68. • Fetchenhauer, D., Buunk, B.P. (2005). How to explain gender differences in fear of crime. Towards an evolutionary approach. Sexualities, Evolution and Gender, 7(2), str. 95–113 • Oh, J-H., Kim, S. (2009). Aging, neighborhood attachment, and fear of crime: testing reciprocal effects. Journal of Community Psychology, Vol. 37, No. 1, str. 21–40. • Sampson, R. J., Raudenbush, S. W. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, Vol. 277, Issue 5328 • Šalaj, B. (2009). Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung. • UNDP (2009). Veze među nama. Društveni kapital u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Autor.