Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader - PowerPoint PPT Presentation

callum-holman
milj skadeloven milj skader overh ngende fare for milj skader n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader
84 Views
Download Presentation

Miljøskadeloven Miljøskader & overhængende fare for miljøskader

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MiljøskadelovenMiljøskader&overhængende fare for miljøskader Martin Vestergaard

 2. Reglerne ommiljøskader • Direktiv 2004/35/EF • L. 466 miljøskadeloven 17/6/08 • L. 507 implementeringsloven af 17/6/08 • Bkg. 658, 26/608 om indhentelse af udtalelse • Bkg. Om kriterier for vurdering af miljøskade • Vejledning nr. 4/08 fra Mst.

 3. Miljøansvarsdirektivets formål • Forebyggelse og afhjælpning af visse fremtidige miljøskader på: • - beskyttede arter og naturtyper (natur) • - vand • - jord • Forureneren betaler

 4. Miljøskadedefinition • Betydelig negativ påvirk af opnåelse ell. opretholdelse af gunstig bevaringsstatus for arter ell. natur-typer beskyttet af habitat – og fuglebesk direktiver • Betydelig negativ påvirk af den øko, kemiske ell.kvantitative tilstand af ell. det øko potentiale for vandforekomst efter vandrammedir/miljømålslov. • Jordforurening, som medfører betydelig risiko for negativ påvirk af mennseskers sundhed

 5. 2 ansvarsgrundlag ! • Ubetinget ansvar for miljøskader forårsaget af bilag III aktiviteter • Ansvar for miljøskader på beskyttede arter og naturtyper forårsaget ved uforsvarlig adfærd ved al anden erhvervsmæssig aktivitet

 6. Ubetinget ansvar for miljøskade på jord,vand og natur • Miljøbeskyttelseslov • Jordforureningsloven • Husdyrgodkendelsesloven • Lov om miljø og genteknologi • Håndtering af indvindingsaffald, jf. råstoflovens § 33 b, stk. 2 • Vandindvinding, herunder indvinding for at bortlede eller sænke grundvandet, jf. vandforsyningslovens § 68, stk. 2 • Opstemning af vand, vandløbslovens § 60 b, stk. 2

 7. Ansvar for miljøskade på natur som følge af uforsvarlig adfærd • Naturbeskyttelsesloven • Skovloven • Jagt og vildtforvaltningsloven • Råstoflov minus miljøskade som følge af håndtering af indvindings-affald • Vandforsyningslov, dog ikke skade pga. indvinding af vand • Vandløbslov, dog ej skade pga. opstemning af vand

 8. Administrationenafreglerne om miljøskade • Kommuner + regioner afgør om der tale om en miljøskade • Udkast til afgørelser forelægges miljøcentre til bindende udtalelse i overgangsperiode • Herefter håndteres miljøskaden af miljøcentrene * sikkerhedsstillelse * påbud om foranstaltninger * tilsynet

 9. Miljøskade i henhold tilmiljøskadelovgivningen • Skade forvoldt efter 1/7/08 - § 60 • Erhvervsmæssig aktivitet ? - § 5 • Undtagne aktiviteter ? - § 4 • Nogen ansvarlig ? - § 5 • Er bestemte naturressourcer påvirket ? - §§ 7-9 • Er der en dok. betydelig negativ påvirkning ? - §§ 9 og 10 • Alligevel ansvarsfri ? §§ 7+8 mm

 10. Administration af miljøskaderegler medmiljø- og naturlovgivn. • Ikke øget opsøgende tilsyn • Ved neg. Påvirk af natur og miljø undersøges for miljøskade (alle) • Hvis åbenbart ikke miljøskade ej nødvendigt med dok af vurdering • Notat - nærmere undersøgelse udelukker miljøskade • Afgørelse efter udtalelse fra miljøcenter – hvis miljøskade !

 11. Foreninger mm. - indflydelse på sagsbehandlingen • Stillingtagen til miljøskade ved formel afg, hvis klageberettigede anmoder herom • Anmodningen må ledsages af relevante oplysninger om skade • Også her konsultation af miljø-center • Afg. kan påklages til Naturklage-nævnet eller Miljøklagenævnet

 12. Skader omfattet af miljøskadeloven ?? • 5-15 sager om året med miljø-skader siger Miljøstyrelsen • 15-30 sager med nærmere udredning af negativ påvirknings omfang og karakter for at afklare om der er miljøskade • Sager i Vordingborg Kommune ??