html5-img
1 / 26

Metabolismus sacharidů

Metabolismus sacharidů. Metabolismus sacharidů. jsou rychlým zdrojem energie pro organismus sacharidy v potravě jsou monosacharidy (glukosa, fruktosa,...) oligosacharidy (maltosa, laktosa, sacharosa,...) polysacharidy (škrob, glykogen, celulosa). Metabolismus sacharidů.

callia
Download Presentation

Metabolismus sacharidů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Metabolismus sacharidů

 2. Metabolismus sacharidů • jsou rychlým zdrojem energie pro organismus • sacharidy v potravě jsou • monosacharidy (glukosa, fruktosa,...) • oligosacharidy (maltosa, laktosa, sacharosa,...) • polysacharidy (škrob, glykogen, celulosa)

 3. Metabolismus sacharidů • jsou organismem převáděny na monosacharidy (pomocí enzymů glykosidas) • rezervní polysacharidy • jsou štěpeny fosforolyticky (v přítomnosti „H3PO4“) na glukosa-1-fosfát • monosacharidy jsou převáděny na glukosu • > syntéza glykogenu • > do krve

 4. Metabolismus sacharidů • pro metabolisování glukosy je třeba ji aktivovat ATP na glukosu-6-fosfát • > anaerobní glykolýza (ATP) • > pentosový cyklus – stavební látky pro nukleotidy

 5. Anaerobní glykolýza • odbourání glukosy na pyruvát a energii • 3 fáze • přeměna glukosy na glyceraldehyd-3-fosfát • dehydrogenace na fosfoglycerát (zisk energie) • přeměna na pyruvát • energetická bilance • aktivace glukosy (2x ATP) • 2x syntéza 2 ATP (4 ATP) = zisk 2 ATP

 6. Anaerobní glykolýza • další přeměny pyruvátu • Aerobní odbourání = oxidační dekarboxylace • > acetyl-CoA + NADH + H+ CH3-CO-COOH + HSCoA → CH3-CO~SCoA + CO2 + 2 [H] • Anaerobní odbourávání • alkoholové kvašení

 7. Anaerobní glykolýza • mléčné kvašení • bakterie mléčného kvašení, ve svalech při nedostatku O2

 8. Anaerobní glykolýza

 9. Anaerobní glykolýza

 10. Anaerobní glykolýza

 11. Anaerobní glykolýza

 12. Pentosový cyklus • převod „energie“ ze sacharidů na redukční činidlo NADPH + H+ • > biosyntéza lipidů, steroidů,... • nemá energetický význam – nevzniká ATP • oxidace hexosy (glukosa-6-fosfát) na CO2 a pentosu (ribulosa-1,5,-bisfosfát) • prekurzor nukleotidů DNA a RNA

 13. Pentosový cyklus

 14. Pentosový cyklus

 15. Fotosyntéza • produktem jsou sacharidy (také v glukoneogenezi) • zabudování uhlíku z CO2 do energeticky bohatých struktur za využití světelné energie 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 ΔG = 2830 kJ.mol-1 • endergonický děj – spotřebovává energii hν

 16. Fotosyntéza • lokalizace v thylakoidech • prokaryotické buňky – v cytoplasmě • eukaryotické buňky – v chromatoforech a chloroplastech • barviva • chlorofyly – porfinový cyklus s Mg2+ a fytolem • a, b, c, d, bakteriochlorofyl • karotenoidy – karoteny, xanthofyly • fykobiliny – fykocyanin, fykoerythrin

 17. Fotosyntéza

 18. Fotosyntéza b a

 19. Fotosyntéza

 20. Fotosyntéza • 2 fáze • světelná fáze – vznik ATP, NADPH + H+, O2 • cyklický transport e- - cyklická fosforylace • necyklický transport e- - necyklická fosforylace • fotolýza vody • temnostní fáze – asimilace CO2 do organických struktur

 21. Světelná fáze fotosyntézy • využívá 2 fotosystémy • liší se účinností absorbce různých vlnových délek • fotosystém I • PI, respektive P700, chlorofyl a, maximum při 700 nm • po ozáření dojde k odštěpení 2 e-, jejich zachycení FeS proteinem a předáním prostřednictvím redoxních přenašečů na feredoxin • > přenos na cytochromy a plastochinon a návrat do PI • zisk energie → syntéza ATP; cyklická fosforylace • > jsou využity pro syntézu NADPH + H+ • využití vodíků z vody

 22. Světelná fáze fotosyntézy • fotosystém II • PII respektive P680, maximum při 680 nm • chlorofyly a + b • při syntéze NADPH + H+ se PI stává elektrondeficitním • PII po ozáření odštěpí 2 e-, ty jsou zachyceny přenašečem Q předány přes systém redoxních přenašečů systému PI • v průběhu předávání e- dochází k syntéze ATP • necyklická fosforylace • chybějící e- získá PII z vody

 23. Světelná fáze fotosyntézy • fotolýza vody H2O → 2 H+ + 2 e- + ½ O2 • H+ - redukce NADP+ na NADPH + H+ • e- - regenerace PII • O2 – uvolňuje se do atmosféry hν

 24. Světelná fáze fotosyntézy

 25. Temnostní fáze fotosyntézy • asimilace (fixace) CO2 na akceptor a redukce na sacharid • ribulosa-1,5-bisfosfát – C3 rostliny • fosfoenolpyruvát – C4, CAM rostliny • C3 rostliny • Calvinův cyklus • vznik hexosy z CO2

 26. Temnostní fáze fotosyntézy

More Related