forklare sosiale fenomener l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Å forklare sosiale fenomener PowerPoint Presentation
Download Presentation
Å forklare sosiale fenomener

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Å forklare sosiale fenomener - PowerPoint PPT Presentation


 • 409 Views
 • Uploaded on

Å forklare sosiale fenomener. Introduksjon til regresjonsanalyse Kap. 8. Introduksjon til regresjonsanalyse (Kap 8). Hva brukes regresjonsanalyse til? Beskrivelse av den lineære regresjonsmodellen Minste kvadrats(sums) metode Hvor mye modellen forklarer (R 2 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Å forklare sosiale fenomener


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forklare sosiale fenomener

Å forklare sosiale fenomener

Introduksjon til regresjonsanalyse

Kap. 8

www.gjestad.biz

introduksjon til regresjonsanalyse kap 8
Introduksjon til regresjonsanalyse (Kap 8)
 • Hva brukes regresjonsanalyse til?
 • Beskrivelse av den lineære regresjonsmodellen
 • Minste kvadrats(sums) metode
 • Hvor mye modellen forklarer (R2).
 • Konfidensintervall og hypotesetesting
 • Hva hvis regresjonsparameteren ikke blir signifikant?
 • Prediksjon og prediksjonsfeil
 • Skifte av måleenhet – Standardiserte regr.koeffisienter

www.gjestad.biz

hvorfor regresjonsanalyse
Hvorfor regresjonsanalyse?
 • Korrelasjonskoeffisienten: et symmetrisk mål
 • Regresjonsanalyse: asymmetrisk behandling av variablene
  • Årsak – virkning
  • Ren prediksjon
 • r: samvariasjon
 • MR: Finne predikerte verdier

www.gjestad.biz

viktige sp rsm l som kan besvares
Viktige spørsmål som kan besvares
 • Styrke og retning
 • Kvantifisering av sammenheng
   • Økning/reduksjon i variablene forbundet med hverandre
 • Bakenforliggende variabler?
   • Spuriøse variabler / konfunderende variabler
 • Direkte eller indirekte sammenhenger mellom Y og X ved å kontrollere for mellomliggende variabler

www.gjestad.biz

viktige sp rsm l som kan besvares5
Viktige spørsmål som kan besvares
 • Relativ betydning av ulike prediktorer
   • Grad av innvirkning på Y
 • Prognose - prediksjon
 • Samme regresjonsmodell i flere grupper?
   • Lik modell for kvinner og menn?
 • Samspill – statistisk interaksjon
   • Modererende effekter: eks.: stressor (X1) – støtte (X2) – stressor x støtte (X1 x X2) og Reaksjon (Y)

www.gjestad.biz

regresjon variablenes metrikk
Regresjon: Variablenes metrikk
 • Avhengig: kontinuerlig (ordinal, intervall, ratio)
  • Hvis dikotom / få kategorier: logistisk regresjon
 • Uavhengige / prediktorer: alle nivå
  • Både nominale (eks. dikotome - 2 kategorier), ordinale, intervall og ratio nivå
  • Kvalitative variabler med flere enn 2 kategorier kan håndteres med dummy-variabler

www.gjestad.biz

den line re regresjonsmodellen
Den lineære regresjonsmodellen
 • Formel:
 • Intercept: a/b0 – Skjæringspunkt med Y-aksen, dvs. når X=0. - Tolkning av denne!
 • Slope: b1 – Helningsvinkel, dvs. hvor mange enhenter stiger / synker Y når X øker med 1 enhet.
 • Ved lineær sammenheng: endringen er uavhengig av hvilket nivå X ligger på.
 • Ikke slik ved IKKE-lineære sammenhenger

www.gjestad.biz

den line re regresjonsmodellen8
Den lineære regresjonsmodellen
 • Restledd
  • Andre variabler som påvirker Y, men som ikke er med i modellen.
  • Måles ikke direkte, men finnes ved forskjellen mellom faktisk observert skåre på Y og forventet (predikert) skåre
  • Residualvariasjon (varians)
  • Underrepresentasjon av modellen – en mer avansert modell vil treffe data bedre og dermed gi mindre avvik mellom observert skåre og predikert skåre

www.gjestad.biz

den line re regresjonsmodellen9
Den lineære regresjonsmodellen
 • Restledd / Residual :
  • Både positive og negative
  • Gjennomsnitt = null for en gitt X-verdi
 • Prediksjon:
  • Finne Y-predikert når kjenne X, b0 og b1
 • Observert skåre=Predikert skåre + rest skåre
 • Avviket uttrykker i hvilken grad andre prediktorer skaper variasjon i den avhengige variabelen.

www.gjestad.biz

den line re regresjonsmodellen10
Den lineære regresjonsmodellen
 • Standardavviket til restleddet = sε
 • Utregning – se side 220
 • Regresjonslinjen beskriver hovedtendensen i data
 • Empirisk regresjonskurve (side 221)
  • Deler X i intervaller og finner snittverdier for Y
  • Viser at forutsetningen om linearitet er oppfylt.

www.gjestad.biz

minste kvadrat sums metode ols
Minste kvadrat(sums) metode (OLS)
 • Velger regresjonslinjen som gir et så lite avvik fra de observerte skårene til de predikerte.
  • Minimering av feil (e) og maksimering av regresjonen.
 • Formler for utregning av a og b – se side 222
 • Annen formel for b:

www.gjestad.biz

hvor mye forklarer modellen r 2
Hvor mye forklarer modellen – R2
 • Dekomponering av variansen i Y:
 • Forklart varians (r2)
 • Forklaring og forklaring? Årsaksforklaring? Predikert varians?
 • NB! R2 gir litt for høye verdier, særlig ved lite N og ved mange prediktorer. Redning: Adjusted R2

www.gjestad.biz

konfidensintervall for parameterestimat hypotesetest
Konfidensintervall for parameterestimat – hypotesetest
 • Finne standardfeilen til b1
 • Side 225
 • Påvirket av telleren (variansen til residualen) og nevneren (N og variansen i X)
 • Standardfeilen blir mindre når:
  • Jo mindre residualvarians
  • Jo større N / flere observasjoner
  • Jo større variasjon i X

www.gjestad.biz

konfidensintervall for parameterestimat hypotesetest14
Konfidensintervall for parameterestimat – hypotesetest
 • Teste hypotesen om at b1= 0
 • t = b1 / SE(b1)
 • Store positive/negative verdier er lite sannsynlige under H0, forkaste H0.
 • Se p-verdier i datautskriften og sammenligne denne med vår kritiske p-verdi.

www.gjestad.biz

hvis regresjonsparameteren ikke blir signifikant forklaring
Hvis regresjonsparameteren ikke blir signifikant – Forklaring:
 • Det er ingen sammenheng
 • For strengt signifikansnivå
 • For lavt antall observasjoner
 • For liten variasjonsbredde
 • Spesifikasjonsfeil (misspecification)
  • Ikke-lineær modell
  • Andre viktige forklaringsvariabler er ikke tatt med

www.gjestad.biz

prediksjon og prediksjonsfeil
Prediksjon og prediksjonsfeil
 • Prediksjonsfeil: hvor store variasjoner vi må forvente i den avhengige variabelen Y når vi holder X fast.
 • Konfidensintervall til b

www.gjestad.biz

skifte av m leenhet standardiserte regresjonskoeffisienter
Skifte av måleenhet. Standardiserte regresjonskoeffisienter.
 • Endring av metrikk medfører endring i b
  • Endring av X: endring av b1
  • Endring av Y: endring av b0og b1
 • Beta:
 • Område for beta: -1 til +1

www.gjestad.biz

forklare sosiale fenomener18

Å forklare sosiale fenomener

Regresjonsanalysens forutsetninger

Kap. 9

www.gjestad.biz

regresjonsanalyse forutsetninger
Regresjonsanalyse – Forutsetninger
 • Linearitet
 • Homoskedastisitet
 • Normalfordelte residualer
 • Fravær av autokorrelasjon i residualen
 • Fravær av korrelasjon mellom residualen og den uavhengige variabelen.
 • Konsekvenser av målefeil i X og Y

www.gjestad.biz

linearitetsforutsetningen
Linearitetsforutsetningen
 • Ofte brutt
 • Pragmatisk syn: Ofte en god / tilstrekkelig tilnærming til data.
 • Side 238. Tolkning av intercept når denne er negativ sannsynliggjør en ikke-lineær sammenheng.
 • Figur 9.2 viser at en modell som forutsetter linearitet kan resultere i en IKKE-relasjon når data er IKKE-lineære (C).

www.gjestad.biz

linearitetsforutsetningen21
Linearitetsforutsetningen
 • Avdekke ved å:
  • Se spredning (scatterplot)
  • Empirisk regresjon – dele opp X i intervaller og se på snittet i Y
  • Substansiell teori
 • Velge en annen regresjonsmodell
  • se boka hvis du har fryktelig lyst.

www.gjestad.biz

homoskedastisitet
Homoskedastisitet
 • Lik utbredelse mht variasjon rundt regresjonslinjen.
 • Skal være like stor for lave og høye X-verdier
 • Påvirker standardfeilen og dermed signifikanstesten
 • Løsning: IKKE-lineære omkodinger.

www.gjestad.biz

normalitet
Normalitet
 • Variablene normalfordelte
 • Individuelle restledd skal også være normalfordelte
 • Hvis ikke: parameterestimatet vil ikke følge t-fordelingen

www.gjestad.biz

utliggere
Utliggere
 • Brudd på normalitetsfordelingen
 • Feil i data? Utelukke data
 • Transformere variabler
 • Komplisere modellen for å fange opp dette.
 • Utelukke data?

www.gjestad.biz

frav r av autokorrelasjon tidsseriedata
Fravær av autokorrelasjon. Tidsseriedata
 • Overse dette.

www.gjestad.biz

n r restleddet er korrelert med den uavhengige variabelen
Når restleddet er korrelert med den uavhengige variabelen
 • Det skal ikke finnes bakenforliggende årsaksfaktorer til Y som også korrelerer med årsaksfaktoren X.
 • Både et substansielt og teknisk problem.
 • Spuriøs korrelasjon og parameterestimatet b kan være sterkt påvirket av den bakenforliggende variabelen.
  • Problemet er når vi mangler en/flere årsaksfaktorer OG som samvarierer pos/neg med X

www.gjestad.biz

m lefeil
Målefeil
 • I den avhengige variabelen
  • Jo større feil, jo større utslag i estimeringen
  • Større residualer. Dette medfører større fare for å ikke få statistisk signifikante funn
 • I den uavhengige variabelen
  • Regresjonsparameteren blir underestimert hvis sammenhengen er positiv (b > 0).
  • Regresjonsparameteren blir overestimert hvis sammenhengen er negativ (b < 0).

www.gjestad.biz

forklare sosiale fenomener28

Å forklare sosiale fenomener

Multippel lineær regresjon (MR)

Kap. 10

www.gjestad.biz

hva man kan oppn med en multivariat analyse
Hva man kan oppnå med en multivariat analyse
 • Finne en fullstendig forklaring/prediksjon av Y?
 • Finne total prediksjonskraft.
 • Likning:
 • Innebærer:
  • hvis endring i en x, og de andre holdes konstant, så vil Y endres med et visst antall enheter.
 • Kontroll for alternative prediktorer, eks. spuriøse sammenhenger eller mellomliggende variabler.

www.gjestad.biz

hva kan man oppn med en multivariat analyse
Hva kan man oppnå med en multivariat analyse
 • Eks.:
  • Timelønn vs. Kjønn.
   • Mellomliggende variabel: Utdanning
   • Y = b0 + b1 K + b2 U + e
   • Finner effekten av Kjønn på Lønn, kontrollert for ulikheter i Utdanning.
  • Behandlingsresultat vs. Behandlingens lengde
   • Bakenforliggende variabel: Behandlingsmotivasjon

www.gjestad.biz

tolkning og estimering av parametere i den multivariate modellen
Tolkning og estimering av parametere i den multivariate modellen
 • b0: Intercept er den verdien man får når alle prediktorene er satt lik null
 • b1: Parameteren måler hvor mye Y øker/minker når X1 økes med en enhet, mens alle de andre X-ene holdes konstant/forblir uforandret.
 • Det samme for b2, b3 osv.
 • Residualen (e) regnes ut som tidligere.
  • Det som er igjen uforklart etter at x-ene har gjort jobben.
 • Y predikert av X og Z
  • Sirkelforklaring – side 264

www.gjestad.biz

tolkning og estimering av parametere i den multivariate modellen33
Tolkning og estimering av parametere i den multivariate modellen
 • Adjustet (justert) R2
 • Antall frihetsgrader: df=N-k-1, k=antall uavhengige variabler

www.gjestad.biz

sammenligning av r 2 for bivariate og multivariate modeller
Sammenligning av R2 for bivariate og multivariate modeller
 • Økning i forklart varians avhengig av kovariansen mellom X og Z
 • Eksempelet i boka: Korrelasjonen mellom X og Z er -0.18 (r2=0.03)
  • Sirklene forklarer derfor hver sine deler av variasjonen i Y

Y

Y

X

Z

X

Z

www.gjestad.biz

sammenligning av r 2 for bivariate og multivariate modeller35
Sammenligning av R2 for bivariate og multivariate modeller
 • Derfor forklarer disse prediktorene i en multivariat modell så godt som like mye som summen av hver enkelt bivariate modell.
 • Hadde det vært en sterk sammenheng mellom prediktorene, så hadde den multivariate modellen forklart mye mindre enn de 2 enkelte modellene gjorde til sammen.

www.gjestad.biz

konsekvensen hvis en relevant prediktor utelates
Konsekvensen hvis en relevant prediktor utelates
 • En relevant prediktor dersom den påvirker Y
 • Hvis utelate en relevant prediktor OG som overlapper (korrelerer) lavt med de andre prediktorene: Endring i R2.
 • Fjerne en relevant prediktor (X2), betyr at denne legges inn i residualen. Hvis denne korrelerer med X1, blir effekten tillagt X1.
 • Resultatet blir også korrelasjon mellom X1 og e, fordi X2 inngår her.
 • Betyr at en av grunnforutsetningene er brutt.

www.gjestad.biz

konsekvensen hvis en relevant prediktor utelates37
Konsekvensen hvis en relevant prediktor utelates
 • Resultatet blir at b1 blir for høy i den bivariate modellen.
 • HVIS rx1x2 < 0: b1 blir for liten i den bivariate modellen.
 • Jo større korrelasjon mellom x1 og x2, jo større skjevhet i estimering av b hvis en x blir utelatt.
 • Intercept/konstant er når alle x-ene = null. Eks i boka: når utdanning er null OG kjønn = null (menn), mens bivariat modell: bare utdanning=0

www.gjestad.biz

konsekvensen hvis en relevant prediktor utelates38
Konsekvensen hvis en relevant prediktor utelates
 • En reell sammenheng kan bli lik null pga. en bakenforliggende faktor (supressor)
  • Undertrykker / skjuler en sammenheng, så lenge man bare studerer bivariate sammenhenger.
  • Side 275 for eksempel
 • En sammenheng kan også endre fortegn når det kontrolleres for en tredje variabel.
 • Eks: side 276-283: Kjønnseffekten som forsvant!

www.gjestad.biz

faktorer som p virker standardfeilen kolinearitet
Faktorer som påvirker standardfeilen: Kolinearitet
 • Standardfeilen ved bivariat regresjon er påvirket av:
  • N
  • Variasjon i X
  • Størrelsen på residualvariansene
 • Ved Multippel regresjon (MR), i tillegg:
  • Høy korrelasjon mellom X-ene. Multikolinearitet.
  • Fjerne variabler som overlapper i stor grad (r=.6/.7), som opptrer samtidig

www.gjestad.biz

konsekvenser for standardfeilen hvis en relevant variabel utelates
Konsekvenser for standardfeilen hvis en relevant variabel utelates
 • Dersom vi fjerner en variabel fra regresjons-ligningen og dette fører til at standard-feilen til en eller flere av de gjenværende variablene blir markert redusert, er dette en indikasjon på kolinearitet mellom den variabelen vi har fjernet og den eller dem som har fått mindre standardfeil.

www.gjestad.biz

sammenligning av regresjonsmodeller med f test
Sammenligning av regresjonsmodeller med F-test
 • Testing av hver parameter (b)
 • Testing av hele modeller
 • Testing av forskjellen mellom modeller
  • Eks.: gir 2 ekstra variabler et statistisk signifikant bidrag til modellen?
 • Signifikanstester altså ikke mot null-hypotesen, men mot en alternativ modell !

www.gjestad.biz

forklare sosiale fenomener42

Å forklare sosiale fenomener

Flere regresjonstemaer: samspill, dummyvariabler, stianalyse

Kap. 11

www.gjestad.biz

innledning
Innledning
 • Samspill / Interaksjon – Situasjonsbetinget sammenheng
  • Effekten av en uavhengig variabel på en avhengig variabel, avhenger av effekten av en tredje variabel.
  • rY,x1 varierer med ulike nivåer av x2.
 • Kvalitative variabler kan analyseres med dummyvariabler.
  • Viser tilstedeværelsen av en egenskap eller ikke (0 eller 1)
 • Stianalyse:
  • Flere modeller analyseres

www.gjestad.biz

samspill
Samspill
 • Y = b0 + b1x1 + b2x2 + e
 • Der x2 er kjønn (0 og 1)
 • Når kjønn er 0: Y = b0 + b1x1 + e
 • Når kjønn er 1: intercept = b0 + b2
 • Resultatet blir 2 parallelle linjer
 • Hvis empiri tilsier avvik fra 2 parallelle linjer: samspill

www.gjestad.biz

samspill analyseres ved
Samspill – Analyseres ved å:
 • Dele data i 2 utvalg (forskjellige intercept og slope), eller:
 • Lage interaksjonsvariabel (produktledd): x3 = x1 * x2
  • Både intercept og slope kan bli forskjellige

www.gjestad.biz

samspill46
Samspill
 • x1 og x2 er hovedeffekter
 • x3 er en interaksjonseffekt.
 • Mulig å få x1 og x2 = 0, mens x3 stat. signifikant
  • Se side 304
 • Sammenligning av modell med og uten samspillsledd
  • side 306-308
  • Forandring i R2 / F

www.gjestad.biz

dummyvariabler
Dummyvariabler
 • En indikator som viser om en egenskap er tilstede eller ikke (1 eller 0).
 • En kvalitativ variabel med flere kategorier kan deles opp i antall kategorier – 1 nye dummyvariabler.
  • Side 315
 • Gruppetilhørighet kan også spesifiseres
  • Eksp.gruppe = 1, kontrollgruppe = 0

www.gjestad.biz

modellering av kausale systemer stianalyse strukturelle ligningsmodeller
Modellering av kausale systemer: Stianalyse – strukturelle ligningsmodeller
 • Flere avhengige variabler – endogene variabler
 • Flere prediktorer – eksogene variabler
 • Direkte og Indirekte stier
 • SEM:
  • Observerte og latente variabler
  • Multisample analyser
  • Latent vekstmodeller

www.gjestad.biz