Taotluse menetlemine kikis
Download
1 / 15

Taotluse menetlemine KIKis - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Taotluse menetlemine KIKis. Merje Michelis Projektikoordinaator. Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb: taotluse registreerimisest; taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisest; taotluste hindamisest; taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taotluse menetlemine KIKis' - caldwell-dunlap


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Taotluse menetlemine kikis

Taotluse menetlemine KIKis

Merje Michelis

Projektikoordinaator


Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb:

 • taotluse registreerimisest;

 • taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisest;

 • taotluste hindamisest;

 • taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.


Taotluse registreerimine
Taotluse registreerimine

 • Taotlus tuleb KIKi esitada hiljemalt 28. september 2012 (k.a). KIKi kontor on avatud kella 17.15ni, digitaalselt saab taotlusi esitada kella 23:59ni.

 • Paberil taotlus tuleb esitada allkirjastatuna ühes eksemplaris, kuid sellele tuleb lisada ka taotlus ka elektrooniliselt (CD, DVD vms)

 • Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitatud taotlus tagastatakse taotlejale läbivaatamata.


Taotleja ja taotluse n uetele vastavuse kontrollimine
Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 • Taotluse menetlemise aeg 120 kalendripäeva, kuid põhjendatud juhtudel võib menetlusaega pikendada.

 • Menetluse käigus kontrollib KIK taotleja ja taotluse nõuetele vastavust.

 • Kui taotlejat või taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, teeb KIK taotluse rahuldamata jätmise otsuse ja edastab selle viivitamata taotlejale.


Taotlejale esitatavad n uded 1
Taotlejale esitatavad nõuded (1):

 • Taotleja peab vastama STS § 14 lõike 1 punktides 1–9 loetletud nõuetele:

  • taotleja peab olema maksevõimeline ja majanduslikult jätkusuutlik ning tal peavad olema projekti elluviimiseks vajalikud vahendid;

  • taotleja peab olema varem saadud tagasimaksmisele kuuluva toetuse taotluse esitamise ajaks tagasi maksnud või ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtajal ja summas;

  • taotleja ei või olla varem sama kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest raha saanud;

  • projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise korral peab taotleja esitama sellekohase teabe;

  • taotlejal peab olema projekti elluviimiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus või projekti elluviimiseks vajalikud õiguslikud eeldused;

  • residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses peab olema Eestis.


Taotlejale esitatavad n uded 2
Taotlejale esitatavad nõuded (2):

 • Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;

 • taotlejal peavad olema tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud «Maksukorralduse seaduses» sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse.

 • Taotleja tunnistatakse nõuetele mittevastavaks, kui:

  • ta ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele;

  • KOV juriidilise isiku asutanud kohalikud omavalitsused ei ole täitnud taotlemise ajaks «Jäätmeseadusest» kohalikele omavalitsustele tulenevaid kohustusi (ei ole koostanud ja ajakohastanud jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja, ega korraldanud olmejäätmevedu, st kehtestatud on vastavad õigusaktid, konkurss ettevõtja leidmiseks on välja kuulutatud ja korraldatud).


Taotlusele esitatavad n uded 1
Taotlusele esitatavad nõuded (1)

 • Taotlus ei tohi sisaldada alustatud või tehtud töid.

 • Projekti toimingud peavad olema teostatavad, taotluses märgitud aja jooksul.

 • Projekti elluviimise maksimaalne kestus on 36 kuud taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2015.

 • Taotluses esitatud projekti eelarve kulud peavad olema otseselt seotud projekti toimingute ja eesmärkidega.

 • Toetust taotletakse meetme tingimustes sätestatud toetatavatele tegevustele.


Taotlusele esitatavad n uded 2
Taotlusele esitatavad nõuded (2)

 • Taotletud toetuse suurus ei ületa meetme tingimustes sätestatud toetuse määra.

 • Taotluses sisalduva projekti eelarves on muu hulgas ette nähtud nõutav omafinantseering;

 • Taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;

 • Taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik omakäelise allkirjaga, digitaalallkirjaga või taotluse esitaja on tuvastatud muul meetme tingimustes ettenähtud elektroonsel viisil.


Taotluste hindamine
Taotluste hindamine

 • Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse meetme määruse §-s 14 esitatud hindamiskriteeriumide alusel.

 • Hindamiskriteeriumide alusel saadud punktid summeeritakse ning selle alusel moodustub taotluste paremusjärjestus hindepunktide kahanevas järjestuses.

 • Võrdsete hindepunktide korral eelistatakse suurema omafinantseeringu määraga esitatud taotlust.

 • Taotlus on esitatud meetme tingimustes ettenähtud korras ja vormis.


Hindamiskriteeriumid 1
Hindamiskriteeriumid (1)

 • Taotluse hindamiskriteeriumid jäätmejaamade rajamise projektidele:

  • abikõlblike kulude suurus eurodes jäätmejaama teenuse tarbija kohta skaalal 1–55 * (in/euro)taotlus/(in/euro)parim taotlus

  • abikõlblike kulude suurus eurodes jäätmejaama taaskasutatavate jäätmete koguste (tonni/aastas) kohta skaalal 1–55 * (t/euro)taotlus/(t/euro)parimtaotlu

 • Hindamiskriteeriumite osatähtsus koondhindes:

  • abikõlblike kulude suurust eurodes ümberlaadimisjaama või jäätmejaama teenuse tarbija kohta – 40%;

  • projekti elluviimisel taaskasutatavate jäätmete kogus (tonnides) – 60%;


Hindamiskriteeriumid 2
Hindamiskriteeriumid (2)

 • Taotluse hindamiskriteeriumid § 5 lõike 2 punktides 2–8 nimetatud toetatavale tegevusele:

  • Toetuse saaja enda panus projekti (omafinantseeringu protsent abikõlblikest kuludest), valem Punktide summa = (omafinantseeringu osakaal – 0,5) × 5 / 0,5

  • Abikõlblike kulude suurus eurodes projekti raames taaskasutatavate jäätmete koguste (tonni/aastas) kohta 5 * (t/euro)taotlus/(t/euro)parim taotlus

  • Kas projekti põhieesmärk on käidelda jäätmeid, millele on kehtestatud õigusaktidega jäätmete taas- ja korduskasutamise sihtarvud 5 * (t/euro)taotlus/(t/euro)parimtaotlus

  • Kas projekti põhieesmärk on käidelda tava- või ohtlikke jäätmeid skaalal 1–5. Kõik projektid, mille elluviimisel käideldakse ohtlikke jäätmeid, saavad 5 punkti, kõik projektid, mille elluviimisel käideldakse tavajäätmeid, saavad 1 punkti.


Hindamiskriteeriumid 3
Hindamiskriteeriumid (3)

 • Hindamiskriteeriumite osatähtsus koondhindes meetme määruse § 5 lõige 2 punktides 2–8 nimetatud toetatavale tegevustele:

  • toetuse saaja enda panus projekti (omafinantseeringu protsent abikõlblikest kuludest) – 15%;

  • abikõlblike kulude suurus eurodes projekti raames taaskasutatavate jäätmete koguste (tonnides) kohta – 35%;

  • projekti elluviimisel käideldakse jäätmeid, millele on kehtestatud õigusaktidega jäätmete taas- ja korduskasutamise sihtarvud – 35%;

  • ohtlike jäätmete käitlemine – 15%.


Taotluse rahuldamise v i rahuldamata j tmise otsus 1
Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus (1)

 • Hinnatud taotlused reastatakse tegevustest lähtuvalt kahte pingeritta

 • Kummaski pingereas hindamise tulemusena kõrgema punktiarvu saanud taotlused rahuldatakse taotlusvooru rahastamise eelarve piires

 • Jäätmejaamade rajamiseks on V taotlusvooru eelarves ette nähtud 3 miljonit eurot, ülejäänud tegevusteks 17 miljonit eurot.

 • RÜ teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui:

  • taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei oleks saanud nõuetele vastavaks tunnistada;

  • taotlus jääb taotluste hindamise tulemusel moodustunud paremusjärjestuses väljapoole taotlusvooru eelarvet;


Taotluse rahuldamise v i rahuldamata j tmise otsus 2
Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus (2)

 • Koos taotluse rahuldamise otsusega edastatakse toetuse saajale allkirjastamiseks kinnituskirja vormi. Kui toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud, on nõus toetuse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, tagastab ta kinnituskirja allkirjastatult rakendusüksusele hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse kättesaamisest arvates.

 • Kui taotleja ei tagasta kinnituskirja rakendusüksusele 10 kalendripäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada


Tänan!

Kontaktid:

Merje Michelis

[email protected]

Tel 627 4154