Download
why israel should halt fluoridation immediately n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Why Israel should halt fluoridation immediately PowerPoint Presentation
Download Presentation
Why Israel should halt fluoridation immediately

Why Israel should halt fluoridation immediately

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Why Israel should halt fluoridation immediately

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Why Israel should halt fluoridation immediately Presentation by Dr. Paul Connett Professor Emeritus Chemistry, St. Lawrence University, Canton, NY Executive Director Fluoride Action Network www.FluorideAction.net March, 2007

 2. מדוע ישראל צריכה להפסיק את ההפלרה באופן מיידי מצגת על ידי ד"ר פול קונט פרופסור אמריטוס לכימיה אוניברסיטת סט. לאורנס מחוז ניו יורק מנכ"ל: Fluoride Action Network www.FluorideAction.net מרץ 2007

 3. Please examine both sides • Arguments for: • www.ada.org • Arguments against: • www.fluorideACTION.net

 4. בבקשה בחנו את שני הצדדים • טיעונים בעד • www.ada.org • טיעונים נגד • www.fluorideACTION.net

 5. The insecurity of fluoridation promoters • If those promoting fluoridation were secure about this practice, • 1) They wouldn’t exaggerate its benefits or lie about its risks • 2) They wouldn’t refuse to debate • 3) They wouldn’t ridicule their opponents • 4) They wouldn’t try to prevent opponents from speaking Instead, they would respond rationally and scientifically to each argument made, if not in person, then in writing.

 6. חוסר הבטחון של מקדמי ההפלרה אם מקדמי ההפלרה היו בטוחים בפרקטיקה שלהם • 1) הם לא היו מגזימים ביתרונות שלה • 2) הם לא היו משקרים על הסיכונים שלה • 3) הם לא היו מסרבים להשתתף בדיון פומבי • 4) הם לא היו לועגים למתנגדיהם • 5) הם לא היו מנסים למנוע ממתנגדים לדבר • במקום זאת, הם היו משיבים באופן רציונלי ומדעי לכל טיעון, אם לא באופן אישי, אז בכתב.

 7. To debate or not to debate? • “tis better to debate an issue without resolving it, • than to resolve it without debating it” • French writer Joseph Joubert

 8. להתווכח או לא להתווכח • "עדיף להתווכח על נושא מבלי לפתור אותו, מאשר לפתור אותו מבלי להתווכח עליו" • סופר צרפתי ג'וזף דוברט.

 9. CDC’s “protective veil” • CDC (1999) states that fluoridation is “one of the top ten public health achievements of the 20th Century.” • However, the paper on which this is based: • A) was not externally peer reviewed • B) was written by one dentist (Scott Tomar) who has since left the CDC • C) dismissed health concerns in one paragraph • D) gave a pathetic demonstration of “effectiveness” • Despite these gross limitations this CDC statement is cited all over the world. • Hardly a day goes by without a local or state official, or journalist citing this statement. • This statement is a convenient “protective veil” for those who want to support this practice without doing any homework

 10. "מסווה ההגנה" של המרכז לבקרת מחלות האמריקאי • המרכז לבקרת מחלות בארה"ב (1999) מצהיר כי הפלרה היא "אחד מעשרת ההישגים הבריאותיים המובילים של המאה ה- 20" • אבל המאמר שעל בסיסו נתמכת הצהרה זו • א) לא עבר הערכת עמיתים • ב) נכתב על ידי רופא שיניים אחד (סקוט תומאר) אשר מאז עזב את המרכז לבקרת מחלות • ג) ביטל את החשש הבריאותי בפיסקה אחת • ד) נתן הוכחה פאטתית ל"אפקטיביות" • למרות המגבלות הגדולות האלה, ההצהרה הזו מצוטטת בכל העולם. בקושי עובר יום מבלי שעובד מדינה או עיתונאי מצטט את ההצהרה הזו. ההצהרה הזו היא "מסווה הגנה" נוח לאלה הרוצים לתמוך בפרקטיקה שלהם מבלי לעשות שיעורי בית

 11. The CDC on safety

 12. המרכז לבקרת מחלות על הבטיחות

 13. “The safety and effectiveness of water fluoridation have been re-evaluated frequently, and no credible evidence supports an association between fluoridation and any of these conditions (health concerns, PC) (25).” 25.National Research Council. Health effects of ingested fluoride. Washington, DC: National Academy Press.1993. In other words the CDC in 1999 wassix years out of date on health studies when this claim was made!

 14. "הבטיחות והאפקטיביות של הפלרת המים הוערכה מחדש באופן תדיר, ואין עדות אמינה התומכת בקשר בין הפלרה וכל אחד מהמצבים האלה (חששות בריאותיים, פ.ק) (25)". 25.National Research Council. Health effects of ingested fluoride. Washington, DC: National Academy Press.1993. במילים אחרות המרכז לבקרת מחלות ב- 1999 היה בפיגור של 6 שנים אחרי מחקרים בריאותיים כאשר טענה זו נאמרה!

 15. The CDC on benefits

 16. The CDC’s proof of benefits! SOURCE: US Centers for Disease Control (CDC); 1999

 17. ההוכחה של המרכז לבקרת המחלות ליתרונות ההפלרה! SOURCE: US Centers for Disease Control (CDC); 1999

 18. …the same (often greater) declines in tooth decay have occurred in all NON-fluoridated western countries. SOURCE: World Health Organization. (Data online)

 19. ...אותן ירידות (לעיתים קרובות גדולות יותר) בחורים בשיניים קרו בכל המדינות המערביות הלא מופלרות. SOURCE: World Health Organization. (Data online)

 20. IN THIS PRESENTATION • In part 1 • I will argue that fluoridation • Is a most unusual and unacceptable practice • Is unethical • Uses an inappropriate delivery system • Is ineffective • Is unsafe • Is particularly unsuitable for Israel because of the use of waste water for agriculture • In part 2 • I will try to explain how this practice came about and why it continues despite the mounting evidence that it is harmful

 21. במצגת זו • בחלק 1 • אטען כי ההפלרה כי פרקטיקה מאוד יוצאת דופן ולא מקובלת • אינה אתית • משתמשת במערכת הובלה לא מתאימה • לא אפקטיבית • לא בטוחה • במיוחד לא מתאימה לישראל בגלל השימוש במי שפכים לחקלאות • בחלק 2 • אנסה להסביר כיצד הפרקטיקה הזו החלה ומדוע היא ממשיכה למרות העדות הנערמת על כך שהיא מזיקה

 22. What is water fluoridation? • Water fluoridation is the addition of 1 milligram of fluoride ion per liter of water (i.e. 1 part per million = 1 ppm) ostensibly to fight tooth decay.

 23. מהי הפלרת המים? • הפלרת המים היא הוספה של 1 מ"ג יון פלואוריד לליטר מים (1 חלקיק למיליון = ( 1ppm באופן מוצהר כדי להילחם בחורים בשיניים.

 24. 1 ppm • Promoters claim that 1 ppm is so small it couldn’t hurt you, but is 1 ppm small?

 25. 1 חלקיק למיליון • מקדמי ההפלרה טוענים ש- 1חלקיק למיליון זו כמות כה קטנה שאינה יכולה להזיק לך, אך האם 1 חלקיק למיליון זו כמות כה קטנה?

 26. Three numbers • 0.004 ppm, 1.00 ppm, 4.00 ppm • 0.004 ppm is the approximate level of fluoride in mothers milk in non-fluoridated communities (NRC, 2006, Table 2-6, p.33) • 1 ppm is the level that the CDC advocates should be ADDED to water to fight tooth decay (i.e. 250 times level in breast milk) • 4 ppm is the EPA’s maximum contaminant level, above this fluoride must be REMOVED(1000 times level in breast milk)

 27. שלושה מספרים • 0.004 ppm, 1.00 ppm, 4.00 ppm • 0.004 ppm זו בקירוב רמת הפלואוריד בחלב אם בקהילות שאינן מופלרות • (NRC, 2006, Table 2-6, p.33) • 1 ppm זו הרמה שהמרכז לבקרת מחלות מייעץ להוסיף למים כדי להילחם בחורים בשיניים (כלומר פי 250 מהרמה בחלב אם) • 4ppm זו הרמה המקסימלית של זיהום, מעל רמה זו חייבים להסיר את הפלואוריד (פי 1000 יותר מבחלב אם).

 28. The Level in mothers milk (0.004 ppm) • What does this very low level in mothers milk tell us? • 1) Fluoride is not an essential nutrient • 2) When we look at the biochemistry of the fluoride ion, we can understand why nature would keep it away from the baby’s developing tissues • Fluoride forms complex ions with many metal ions; forms strong hydrogen bonds; inhibits many enzymes and mimics many hormones (by triggering the G-protein signaling mechanism).

 29. הרמה בחלב אם (0.004 חלקיק למיליון) • מה זה אומר, שיש רמה מאוד נמוכה בחלב אם? • 1) פלואוריד אינו רכיב תזונה חיוני • 2) כאשר אנו מסתכלים על הביוכימיה של יון פלואוריד, אנחנו יכולים להבין מדוע הטבע מרחיק אותו מרקמות מתפתחות של התינוק • 3) הפלואוריד יוצר יונים מורכבים עם הרבה יונים של מתכות, יוצר קשרי הידרוגן חזקים, חוסם אנזימים רבים ומחקה הורמונים רבים (כי הוא טריגר למנגנון הסיגנל של חלבון G).

 30. The baby’s developing brain • At birth the baby’s blood brain barrier is not fully developed • This is not the time that it should be exposed to fluoride at 250 times the level of fluoride than in mothers milk

 31. המוח המתפתח של התינוק • בלידה מחסום הדם מוח של התינוק עדיין לא מתפתח במלואו • זה לא הזמן המתאים לחשוף את התינוק לפלואוריד ברמה של פי 250 מרמת הפלואוריד בחלב אם

 32. Arvid Carlsson, Nobel Prize for Medicine, 2000 “One wonders what …an increase in the exposure to fluoride, such as occurs in infants bottle-fed with (fluoridated) water-diluted preparations, may mean for the development of the brain and the other organs…” “I am quite convinced that water fluoridation, in a not-too-distant future, will be consigned to medical history.” Pharmacological Institute, U. of Gotheborg, Sweden, 1978 Just one of the many credible people opposing fluoridation

 33. The Brain • There now have been over 30 animals studies indicating that fluoride damages the brain, and • 18 studies from China indicating that fluoride lowers IQ in children

 34. Fluoridation is a very unusual practice

 35. הפלרה היא פרקטיקה מאוד יוצאת דופן

 36. Fluoridation • Is a very rare example of using the public water supply to deliver medication • The only other example was the addition of iodine but that was quickly stopped because it led to cases of hyperthyroidism • All the other chemicals added to water are to make the water safe to drink

 37. הפלרה • דוגמא מאוד נדירה לשימוש באספקת מים לציבור כדי להוביל תרופה • הדוגמא היחידה הנוספת היא הוספת יוד אבל זה הופסק מהר בגלל שהביא למקרים של פעילות יתר של בלוטת התריס • כל שאר הכימיקלים שמוסיפים למים הם כדי לעשות את המים בטוחים יותר לשתיה

 38. Should our water supply be used as a vehicle for delivering a medicine?

 39. האם אספקת המים שלנו צריכה לשמש ככלי רכב להובלת תרופה?

 40. Most countries do not fluoridate their water Only 8 countries have more than 50% of their population drinking fluoridated water (Australia, Columbia, Ireland, Israel, Malaysia, New Zealand, Singapore and the US)

 41. רוב המדינות לא מפלירות את המים רק ב- 8 מדינות יש יותר מ- 50% מהאוכלוסיה השותים מים מופלרים (אוסטרליה, קולומביה, אירלנד, ישראל, מלזיה, ניו זילנד, סינגפור וארצות הברית)

 42. 97% of Western Europe now drinks Non-Fluoridated Water Italy Luxembourg Netherlands Northern Ireland Norway Scotland Sweden Switzerland Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Iceland

 43. 97%מאירופה המערבית שותה כיום מים לא מופלרים איטליה לוקסמבורג הולנד צפון אירלנד נורבגיה סקוטלנד שבדיה שוויץ אוסטריה בלגיה דנמרק פינלנד צרפת גרמניה יוון איסלנד

 44. Fluoridation is unethical

 45. ההפלרה אינה אתית

 46. Fluoridation is unethical • Fluoridation allows a government to do to the whole community what an individual doctor cannot do to an individual patient - • Force them to take medication without their “informed consent”

 47. הפלרה אינה אתית • הפלרה מאפשרת לממשלה לעשות לכל הקהילה מה שרופא אינדיווידואלי לא יכול לעשות לחולה אינדיווידואלי- • לכפות עליהם לקחת תרופה ללא "הסכמה מדעת"

 48. Informed consent • A doctor is required to explain to a patient the benefits and the risks of any drug. • The patient then decides whether to take the drug or not. • Citizens are neither getting the whole story on fluoridation’s potential side effects, nor are they being given any choice in the matter. • Thus fluoridation violates the individual’s right to “informed consent” to medication.

 49. הסכמה מדעת • הרופא נדרש להסביר לחולה את התועלתוהסיכון של כל תרופה. • ואז החולה מחליט אם לקחת את התרופה או לא. • אזרחים לא מקבלים את כל הסיפור על תופעות הלוואי של ההפלרה, ולא ניתנת להם בחירה בנושא. • לכן הפלרה מפרה את הזכות של האינדיווידואל ל"הסכמה מדעת" לתרופה.

 50. Fluoridation is an inappropriate delivery system for fluoride