K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

KÜSK annetuste kogumise taotlusvoor, vabatahtlike värbamise taotlusvoor. Mari-Liis Dolenko Programmide juht märts 2012. Vabaühenduste annetuste kogumise ning praktilise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cain-cardenas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

KÜSK annetuste kogumise taotlusvoor, vabatahtlike värbamise taotlusvoor

Mari-Liis Dolenko

Programmide juht

märts 2012


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor
Vabaühenduste annetuste kogumise ning praktilise rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Toetatakse: vabaühenduste annetuste kogumisele ning praktilisele rakenduskava väljatöötamisele ja elluviimisele suunatud projekte

Eesmärgid:1) vabaühendustes annetustest saadava tuluosa suurendamine

2) Annetuste rakenduskava elluviimise kaudu enamate annetajate kaasamine vabaühenduste tegevuse toetamisse

3) Annetustegevuse olulisuse teadvustamine ühiskonnas

Valmima peab: annetuste kogumise rakenduskava ja käivituma vabaühenduse annetuste kogumise regulaarne praktiline tegevus

NB! Ei toetata vabaühenduste tavapärast juba toimuvat tegevust!


Enne annetuste kogumise alustamist m elda
Enne annetuste kogumise alustamist mõelda: rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

 • Annetused milleks? Konkreetne eesmärk vs organisatsiooni elujõulisuse toetamine

 • Miks just annetused? Vs muu tuluallikas

 • Kes teid toetaks? Eraisik vs juriidiline; ühekordsed vs püsiannetajad

 • Annetused rahana, kauba/teenusena?

 • Erinevad annetamise viisid? Korjanduskarbid vs püsikorraldus vs telefon vs....

 • Mis see ühingule maksma läheb?

 • Valmisolek selgitada annetajale: kas/mis see talle maksma läheb?

 • Kuidas te annetajatega suhtlete, neid tänate?

  Inspiratsiooniallikas: Käsiraamat vabaühendustele. Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid?


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

KÜSK toetab ja PRAXIS, EMSL ning MTÜ Arengu Sammud viivad läbi 2-päevased koolitused „Kuidas koguda annetusi?“

Teemad: annetuste väärtustamine olulise sissetulekuallikana, annetamise alused, nende kogumise meetodite hindamine ja valik, tasuvusarvestus, annetajate motiveerimine jms.

Vt lähemalt: http://www.praxis.ee/index.php?id=986

Abiks ka: EMSLi ja Praxise käsiraamat, KÜSKi toel: „Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid? Käsiraamat vabaühendustele.“vt: http://www.ngo.ee/trykised


Annetuste kogumise voor
Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

 • Projekti abikõlblikkuse periood on 1. juuni 2012 – 31. märts 2013

 • Vooru toetuste piirmäär kokku on 125 000 eurot, piirmäär ühe taotluse kohta on 5000 eurot

 • Toetuse maksimaalne määr on 90% eelarve abikõlblikest kuludest, taotleja omafinantseering vähemalt 10% projekti maksumusest (kuni 50% sellest võib olla mitterahaline)

  Ootame taotlusi 19. aprilliks 2012.a kell 15.00 kas:

 • digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee

 • või allkirjastatuna paberkandjal (KÜSK, Toompuiestee 35, Tallinn) ja kindlasti siis ka elektroonselt

  Tingimused: http://www.kysk.ee/?s=824


Uuendused taotlemises
Uuendused taotlemises rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

SENI oli taotleja jaoks oluline lugeda1) Taotlusvooru avamise, taotluste ja heade ideede konkursi projektide menetlemise, toetuse avalikustamise ja toetuste kasutamise kontrollimise korda (nt kuidas hinnatakse, nõuded aruandlusele jne)

2) Konkreetse toetuse saamise tingimusi3) Toetuslepingut, kui selleni jõuti

NÜÜD on taotleja jaoks vajalik info kirjas:

 • konkreetse toetuse (täiendatud) tingimustes

 • toetuslepingus


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Abikõlblikud kulud:

 • töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud

 • sisseostetavate teenuste kulud

 • ürituste korraldamisega seotud kulud

 • info- ja teavitustegevuste kulud(nt veebileht, meedia, trükised, digi-infokandjad)

 • vahendite (sh. põhivara) soetamine(põhjendatud vajadus ja edasine kasutus!)

 • transpordi- ja lähetuskulud

 • bürooruumide üüri-, side-, kommunikatsiooni- ja bürookulu

 • muud põhjendatud ja vajalikud kulud, sh ka siseruumides vajalikud väikesemahulised remondikulud

 • projekti läbiviimisega seotud riiklikud maksud ja lõivud, mis ei ole Eesti riigi poolt taotlejale tagastatavad

 • toetuse saaja arenduskulud *

 • mitterahalised kulud **


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Arenduskulud *

 • Abikõlblikud on ka toetuse saaja arenduskulud (projekti tegevustest sõltumatult!) kuni 10% ulatuses KÜSK eraldatud toetuse mahust

 • Pole vaja esitada kuludokumente, kasutamise otsustab ühendus ise

 • Tingimus:projekti elluviimine on tulemuslik, tegevuskava ja eelarvet järgiv ning aruanded korrektselt esitatud (KÜSK juhatuse otsus)

  Mitterahalised kulud **

 • Eelkõige ruumide, seadmete ja mööbli kasutuskulu, ka vabatahtlik töö

 • Väärtus peab olema dokumentaalselt tõestatud, sõltumatult hinnatav ja kontrollitav (nt hinnakirjad, üleandmise-vastuvõtmise akt + jääk/turuväärtust tõendav dokument, vabatahtliku töö päevik)

  NB! Vabatahtliku tööna ei arvestata nende inimeste tööd, kes saavad projekti kaudu töötasu või täidavad lepingulist tellimust


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Mitteabikõlblikud kulud

 • amortisatsioonikulud

 • ehitusinvesteeringute kulud

 • toetuse saajaga seotud isikute huvide konflikti olukorras tehtud kulud

 • projektijuhtimise, vmt sisseostmine teiselt juriidiliselt isikult (v.a FIE)

 • projektist töötasu saavate isikute vabatahtliku töö kulud

 • üle 2 000 EUR tellitud tööd ja teenused, kui pole vähemalt kolme pakkumist;

 • finantstehingute võlaintressikulud, valuuta komisjonitasud ja kahjud, teised fin.kulud

 • esinduskulud

 • viivised, rahatrahvid jmt

 • organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 • reserv ootamatute või ettenägematute kulude katmiseks

 • muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud

 • projekti kaasrahastamine mõne teise toetaja poolt, kui selle toetaja rahaeralduses ei ole näidatud, et toetus antakse KÜSKile esitatud projekti tegevus(t)e toetamiseks


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Veel kuludest:

 • Kulud loetakse abikõlblikuks, kui need on tekkinud KÜSK toetatud projekti abikõlblikkuse perioodil ning kuludokumendid on laekunud ja nende alusel ülekanded tehtud abikõlblikkuse perioodile järgneva 15 kalendripäeva jooksul.

 • Kõigi kulude kohta PEAB olema eelarve seletuskirjas kalkulatsioon ja põhjendus

 • Kõik kulud peavad olema tõendatud arvete või algdokumentidega (koopiaid ei pea koos aruandega esitama, aga olemas peavad olema!)

 • Kulud peavad olema tehtud toetuse saaja arveldusarvelt


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Taotluste menetlemisest

 • Tähtajaks kuni 60 päeva

 • Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll KÜSK büroo poolt

 • Sisuline hindamine vastavalt kriteeriumitele 3 eksperdi poolt

 • Hindamiskoosolek ekspertide ja juhatusega

 • (Järelpärimised, ettepanekud taotlejale)

 • Juhatuse otsus

  Taotluste mitterahuldamise põhjuseid:

 • Hinnete pingereast tulenevalt ei jätku projektile raha

 • Taotluse kvaliteet on kehv ja ei täida eesmärke

 • Valeandmete esitamine, muud ilmnevad asjaolud

 • Toetuslepingu allkirjastamine 


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Hindamiskriteeriumid

 • projekti vastavus antud taotlusvooru eesmärkidele – 20%

 • taotleja üldine ja antud taotlusvooru valdkonna senine kogemus ja suutlikkus– 10%

 • projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise tegutsemisviis ja tegevused –20%

 • kavandatud tulemuste ja väljundite vastavus projekti eesmärkidele – 15%

 • jätkusuutlikkus: kavandatud tulemuste mõju jätkumine pärast projekti lõppemist ja kavandatud tegevuste mõju kodanikuühiskonna arengule – 15%

 • projekti eelarve ja eelarve seletuskiri: kuivõrd kulud on vajalikud, põhjendatud ja optimaalsed eesmärkide saavutamiseks – 15%

 • projekti ettevalmistuse üldine kvaliteet – 5%

  NB! Tutvuge kriteeriumite selgitustega kodulehel!


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Toetuse väljamaksmine(aluseks maksetaotlused)

 • Toetuslepingu allkirjastamise järel 50%

 • Peale vahearuande heakskiitmist 40%

 • Peale lõpparuande heakskiitmist 10%

  Vahearuande tähtaeg on 20.oktoober (seisuga 30.september)

  Lõpparuande tähtaeg on 20. aprill (seisuga 31. märts)

  Projektis muudatuste tegemine

 • Võib paluda pikendust kuni 1 kuu, mõjuvatel põhjustel

 • Projekti tegevustes muudatustest tuleb koheselt KÜSKi teavitada

 • 1 kuu enne projektiperioodi lõppu KÜSK projekti ei pikenda ja muudatusi ei aktsepteeri


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Teavitamine ja viitamine

 • Oluline nõue on avalikustamine (NB toimiv koduleht!)

 • Toetuse saajad peavad projekti olulistest sündmustest aegsasti KÜSK-i teavitama. KÜSK asetab toetatud projektide avalikud üritused kodulehele www.kysk.ee

 • Ürituste korraldamisel peavad korraldajad selgelt esile tooma ürituse seose KÜSK toetusega.

 • Viitamine toetajale: „projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital“ ja/või lisama vastava logo (vt KÜSKi koduleht: teavitamine ja logod)


6 k simust millele annetaja m tleb
6 küsimust, millele annetaja mõtleb: rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

 • Kas ühendus teavitab selgelt, kes ta on ja mida ta teeb?

 • Kas ühendusel on lühi- ja pikaajalised eesmärgid?

 • Kas ühendus teavitab edenemisest oma eesmärkide suunas?

 • Kas ühenduse programm on loogiline?

 • Kas seda ühendust saab usaldada?

 • Kas ühendust võiks pikemalt toetada?

  Allikas: CharityNavigator, www.charitynavigator.com /

  Käsiraamat vabaühendustele: Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid?


K sk annetuste kogumise taotlusvoor vabatahtlike v rbamise taotlusvoor

Annetuste kogumise voor rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

Teabepäevad:

 • 22.03 kell 12.15 – 14.30 Järva Maavalitsus(KÜSK programmid)

 • 27.03 kell 13.00 – 16.00 Võru Maavalitsus(KÜSK programmid + Šveitsi VÜF)

 • 28.03 kell 13.00 – 16.00 Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinn(KÜSK programmid + Šveitsi VÜF)

 • 30.03 kell 13.00 – 14.30 Pärnu Maavalitsus(KÜSK programmid)


Kontaktid
Kontaktid: rakenduskava väljatöötamise ja elluviimise toetamise taotlusvoor

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toompuiestee 35, 10133 Tallinn

www.kysk.ee

Agu Laius, juhataja, tel 655 64 24, 5082997

e-kiri: agu.laius@kysk.ee

Mari-Liis Dolenko, programmide juhi kohusetäitja, tel 655 6423(Kaja Kaur, programmide juht)

e-kiri: mariliis@kysk.ee

Katrin Barnabas, programmide assistent, tel 655 6423, 53008097e-kiri: katrin@kysk.ee

Sirle Domberg, pearaamatupidaja, tel 655 64 49, 5162929

e-kiri: sirle@kysk.ee