Download
teko ine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEKOČINE PowerPoint Presentation

TEKOČINE

327 Views Download Presentation
Download Presentation

TEKOČINE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEKOČINE

 2. F = 25 N togo telo: m , F m = 3,6 kg tekočina: gostota , tlak homogen vzorec GOSTOTA

 3. [kg/m3] jedro bele pritlikavke jedro Sonca jedro Zemlje gostota voda (1 atm, 20°C): 988 zrak (50 atm, 20°C): 60,5 zrak (1 atm, 20°C): 1,21 najboljši vakuum na Zemlji vesolje nevtronska zvezda (jedro) voda (50 atm, 20°C): 1000 Koliko tehta zrak v predavalnici?

 4. homogen vzorec GOSTOTA F merilnik tlaka S vakuum skalarna količina TLAK če je sila enaka po vsej površini paskal enota: 1 atm = 1,01·105 Pa = 760 torr = 760 mmHg

 5. središče Sonca središče Zemlje najvišji tlak dosežen v laboratoriju atmosferski tlak krvni tlak (tlak nad atm. tlakom) najboljši vakuum ustvarjen na Zemlji [Pa] t l a k S kolikšno silo deluje atmosfera na tla v predavalnici?

 6. F2 0 F1 p1 y1 mg p2 y2 y p(h) p0 h 0 TEKOČINE V MIROVANJU - HIDROSTATIKA potapljač: tlak narašča z globino hidrostatični tlak alpinist: tlak se manjša z višino zrak voda zračni tlak na površini vode

 7. PRIMER: PRIMER: Potapljač začetnik zajame zrak na dnu bazena z globino 1,0 m. Ko se dviguje, pozabi izdihovati. Zakaj je v smrtni nevarnosti? Nespameten potapljač razmišlja: če deluje 20 cm dolga dihalka, deluje tudi6,0 m dolga cev. Če tako cev res uporabi, je v smrtni nevarnosti!!!Zakaj?

 8. izračunamo tlak merimo h MERJENJE TLAKA živosrebrni barometer p 0 nivo 2 p0 p0 nivo 1

 9. p0 nivo 2 h nivo 1 p višinska razlika med gladinama razlika tlakov manometer Bourdonova cevka p

 10. F2 … sila tekočine na bat F1 S1 S2 FB Pascal PASCALOVO NAČELO … sila bremena na bat bat je v ravnovesju: F2 = FB tlak pod levim batom se poveča: poveča se tlak pod drugim batom:

 11. F1 F2 F3 = F1 Fp Fp Fvode (m1 + m2) g V (m1 + m2) g (m1 + m2) g V V V vzgon teža izpodrinjene tekočine ARHIMEDOV ZAKON m1 V m2 V

 12. merilnik za gostoto kapljevine areometer

 13. GIBANJE IDEALNIH TEKOČIN približki: 1. laminarni tok 2. nestisljiva tekočina:  = konst. 3. neviskozna tekočina: ni trenja med sosednjimi plastmi tekočine 4. irotacionalno gibanje

 14. pot, ki ji sledi delček tekočine KONTINUITETNA ENAČBA tokovnica vektor hitrosti je vedno tangenten na tokovnico tokovnica tokovnice se nikoli ne sekajo

 15. zakon o ohranitvi mase kontinuitetna enačba S2 S1 … volumski pretok … masni pretok

 16. PRIMER: ? PRIMER: Presek aorte pri neki osebi je 3,0 cm2, hitrost krvi po aorti je 30 cm/s. Presek kapilare je 3,0·10-7 cm2 in hitrost pretakanja krvi po kapilari 0,050 cm/s. Koliko kapilar ima ta oseba?

 17. y v2 v1 x L y y2 y1 x BERNOULLIJEVA ENAČBA zakon o ohranitvi energije: p2 t V p1 V t+t

 18. S1 S2 p2 p0 p1 pz zrak se ustavi! MERJENJE HITROSTI TEKOČINE t VENTURIJEVA CEV  z , p0 zrak PITOTOVA CEV odprtina zastojni tlak alkohol

 19. kapljevina: plin: v F l tekočina strižna hitrost F strižna napetost viskoznost VISKOZNOST kohezivne sile med molekulami trki med molekulami tekočino strižno obremenimo

 20. V 2r L drastičen vpliv !   = 8 gradient tlaka TOK TEKOČINE PO CEVI p1 p2 ( p2 - p1 ) r 4  V  L

 21. UPOR sila na ploščo: v, p A A* B B* pA - pA* > pB - pB* …zastojni tlak v točki A

 22. strižna hitrost  0 ali značilna razsežnost v čelnem preseku rel. hitrost telesa glede na tekočino odvisen od telesa SILA NA TELO ZARADI VISKOZNOSTI OKOLNE TEKOČINE plast tekočine ob telesu miruje … ocena krogla: natančen izračun: Stokes upor drugih teles: linearni zakon upora velja za laminarni tok

 23. majhne v velike v Kdaj velja linearni in kdaj kvadratni zakon upora? Reynoldsovo število DEF: Re < 0,5 … linearni zakon upora Re > 1000 … kvadratni zakon upora vmes … uporaba tabel

 24. l dve površini milnice F površinska napetost sila na dolžinsko enoto, ki poskuša prečko potegniti gor, t.j. zapreti površino POVRŠINSKA NAPETOST pogled od strani: H20 pri 20°C:  = 0,072 N/m milnica pri 20°C:  = 0,025 N/m

 25.  kapljevina postopoma prehaja v paro nekaj nm debela, neenakomerno gosta plast     0

 26. l poveča potencialno energijo molekul površinska energija površino želimo povečati: opraviti moramo delo:

 27.  steklo tri površine kapilarni dvig razliko nadomesti tlak zaradi površinske napetosti adhezivne sile večje od kohezivnih KAPILARNI DVIG p0 zrak  tri  p0 p0 p0 - gh voda voda omoči steklo

 28. kohezivne sile večje od adhezivnih živo srebro ne omoči stekla