thi t k nghi n c u n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU PowerPoint Presentation
Download Presentation
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
byron-simpson

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU - PowerPoint PPT Presentation

182 Views
Download Presentation
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU  Câu hỏi/Giả định  Tổng quan/nghiên cứu lý thuyết  Số lượng nghiên cứu/Mẫu  Phương pháp quan sát  Đo lường  Phân tích  Diễn dịch kết quả

 2. Các kiểu nghiên cứu chính Thực nghiệm  Khảo sát  Nghiên cứu thực địa  Không làm phiền đến con người  Đánh giá

 3. Thiết kế thực nghiệm Trình tự cơ bản: • Bắt đầu với hai nhóm nghiên cứu như nhau • Thử nghiệm trên một nhóm nghiên cứu, nhóm khác thì không • Chỉ ra sự khác biệt ở 2 nhóm khi nghiên cứu được tiến hành trên nhóm 2. • Có khả năng xác định ảnh hưởng của biến tự do trên biến phụ thuộc.

 4. Những điều cần lưu ý đối với PPNC thực nghiệm • Nhóm đối chứng phải có trong thực nghiệm • Khả năng can thiệp trên biến độc lập • Hiệu ứng Hawthorne • Dùng giả dược • Cả 2 thành phần thực nghiệm đều “mù” • Xác xuất lấy mẫu • Tính ngẫu nhiên • Tính đương đồng

 5. Thử nghiệm trên một nhóm nghiên cứu Bộc lộ biến độc lập 1 lần rồi quan sát ảnh hưởng trên biến phụ thuộc • Không có thời gian, chỉ đo 1 lần • Quản lý đối với tác nhân thử nghiệm • Đo lường các biến phụ thuộc Một nhóm tiền kiểm-hậu kiểm • Đo lường về thời gian lần 1 • Quản lý đối với tác nhân thử nghiệm • Đo lường về thời gian lần 2 • So sánh kết quả trước và sau thử nghiệm

 6. Giá trị nội tại Các yếu tố nhiễu Lịch sử PP kiểm định Đạo đức Công cụ Thống kê hồi quy Sự thành thật Chọn lọc các nguồn tạo ra các độ lệch

 7. Thiết kế thử nghiệm cổ điển Các nhóm nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên

 8. Thiết kế 4 nhóm của Solomon

 9. Thiết kế Khảo sát • Bảng câu hỏi được thiết kế sẵn • Trả lời trực tiếp trên bảng câu hỏi • Khảo sát qua thư tín • Khảo sát qua các phương tiện điện tử • Phỏng vấn trực tiếp • Phỏng vấn qua điện thoại • Gọi đến số điện thoại ngẫu nhiên • Cần có sự trợ giúp về CNTT để thực hiện phỏng vấn qua điện thoại

 10. Nghiên cứu Thực địa • PPNC định tính • Quan sát có tham gia • Phỏng vấn sâu • Nghiên cứu trường hợp • Nghiên cứu dân tộc học • Quan sát có thu âm • Xử lý dữ liệu định tính • Phân tích dữ liệu định tính

 11. NGHIÊN CỨU KHÔNG LÀM PHIỀN ĐẾN CON NGƯỜI • Nội dung phân tích • Đơn vị phân tích • Thiết kế mẫu • Mã hóa dữ liệu • Phân tích dữ liệu thứ cấp • Đơn vị phân tích • Nguồn dữ liệu • Phân tích lịch sử hay đối chiếu

 12. Nghiên cứu Đánh giá • Mụcđích, mụctiêumongmuốnvà kếtquảđạtđược • Thiếtkế • Thiếtkếthựcnghiệm • Thiếtkếbán/ngụythựcnghiệm • Thiếtkếchuỗithờigian • Nhómđốichứngkhôngtươngđồng • Đưanhómđốichứngtươngđồngvàothiếtkếchuỗithờigian • Hoàncảnhxãhội • Nghiêncứucácchỉsố/chỉthịxãhội