slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, 18.03.2010r. . Cele bezpośrednie projektu . Analiza lotnych zw. organicznych (VOC)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH' - byrd


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH

I METABOLOMICZNYCH

Katedra i Zakład

Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Uniwersytet Medyczny

im. K. Marcinkowskiego

w Poznaniu

Poznań, 18.03.2010r.

cele bezpo rednie projektu
Cele bezpośrednie projektu
 • Analiza lotnych zw. organicznych (VOC)

Opracowanie innowacyjnej metody diagnostycznej nowotworu płuc na podstawie analizy lotnych związków organicznych (VOC).

 • Badania metabolomiczne

Opracowanie nowoczesnych metod analitycznych pozwalających na identyfikację i oznaczanie substancji leczniczych, ich izomerów optycznych i produktów fotorozkładu w złożonych matrycach farmaceutycznych i biologicznych.

 • Bioanalityczne badania produktów naturalnych

Opracowanie innowacyjnych metod analitycznych służących do charakterystyki i standaryzacji produktów pochodzenia naturalnego oraz do oceny stopnia ich zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

lotne zwi zki organiczne voc
Lotne Związki Organiczne (VOC)

Nowotwory płuc

 • U mężczyzn to 27% wszystkich nowotworów

Najczęstsza przyczyna zgonów wśród chorych onkologicznie

Najpóźniej wykrywany-najtrudniej diagnozowany oraz najgorzej rokujący

 • Metody diagnostyczne stosowane w podejrzeniu nowotworu płuc:

Bronchoskopia, tomografia komputerowa, RTG jako metoda przesiewowa

 • W wydychanym powietrzu można zidentyfikować ok. 8000 związków organicznych;
 • Do analizy i diagnozy nowotworu płuc (drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego) można wykorzystać 30 - 40 związków organicznych wydychanych w powietrzu.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

slide4

Analiza Lotnych Związków Organicznych (VOC)

 • Adsorpcja VOC np. na węglu aktywowanym
 • Desorpcja próbki
 • Analiza GC-MS-MS
 • Profil VOC - statystyczne metody wielowymiarowe
 • Walidacja metody

Analiza chemiczna

Pobieranie próbki

Dobór sorbentu

Użycie wielowymiarowych metod klasyfikacyjnych

Klasyfikacja diagnostyczna i skierowanie na dalsze inwazyjne badania

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

produkt projektu w obszarze voc
Produkt projektu w obszarze VOC

Opracowanie innowacyjnej metody diagnostycznej nowotworu płuc o następujących zaletach:

 • Nieinwazyjność
 • Możliwość zastosowania jako metody przesiewowej
 • Duża czułość
 • Możliwość zastosowania niezależnie od rodzaju oraz umiejscowienia nowotworu
 • Możliwość wykonania etapu adsorpcji VOC w warunkach domowych
 • Możliwość zautomatyzowania etapu klasyfikacji dająca niezależność wyników metody od doświadczenia osoby wykonującej analizy.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

badania metabolomiczne
Badania Metabolomiczne
 • Opracowanie stereoselektywnych metod bioanalitycznych pozwalających na różnicowanie aktywności biologicznej izomerów optycznych substancji leczniczych i metabolitów
 • Opracowanie nowoczesnych metod analitycznych i bioanalitycznych pozwalających na śledzenie szlaków metabolicznych substancji leczniczych zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo
 • Opracowanie metod analitycznych, pozwalających oznaczanie trwałości i identyfikację produktów rozkładu - fotodegradacjisubstancji leczniczych.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

produkt projektu w obszarze bada metabolomicznych
Produkt projektu w obszarze badań metabolomicznych
 • Opracowanie szybkich, tanich i zwalidowanych metod analitycznych pozwalających na identyfikację i oznaczanie substancji leczniczych, ich enancjomerów i produktów rozkładu-fotorozkładupozwalających na wykorzystanie ich w przemyśle (np. badania trwałości, biorównoważności itd.) lub do innych wysoce specjalistycznych analiz
 • Realizacja tego projektu (wraz z uzyskanymi wynikami badań) wydaje się mieć pierwszorzędne znaczenie społeczne pozwalające na poznanie profilu metabolicznego leku, optymalizację terapii i obniżenie kosztów leczenia, a także komercyjne pozwalające na obniżenie kosztów produkcji leku.

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

bioanalityczne badania produkt w naturalnych
Bioanalityczne badania produktów naturalnych
 • Opracowanie innowacyjnych metod typu „protein fingerprint” służących do charakterystyki oraz jednoznacznego potwierdzania tożsamości złożonych surowców naturalnych oraz ich standaryzacji
 • Określenie korelacji pomiędzy składem złożonych mieszanin pochodzenia naturalnego, a ich aktywnością biologiczną przy wykorzystaniu analiz statystycznych (np. PCA, ANOVA, sztuczne sieci neuronowe)
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia produktów pochodzenia naturalnego substancjami szkodliwymi dla zdrowia

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

produkt projektu w obszarze bada produkt w naturalnych
Produkt projektu w obszarze badań produktów naturalnych
 • Dostęp do szybkich, precyzyjnych i dokładnych metod analitycznych służących do charakterystyki produktów pochodzenia naturalnego
 • Możliwość szybkiej standaryzacji nowych surowców pochodzenia naturalnego, co znacznie skróci czas wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Opracowanie innowacyjnych metod typu „protein fingerprint” służących do jednoznacznego potwierdzania tożsamości złożonych surowców naturalnych
 • Pierwszeństwo do wykorzystania nowoopatentowanych innowacyjnych związków pochodzenia naturalnego o potencjalnych właściwościach farmakologicznych

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

realizacja projektu
Realizacja Projektu

Specjalistyczny sprzęt analityczny:

 • GC-MS-MS
 • LC-MS-MS-MS
 • Maldi-TOF-TOF-MS

Chemometria

 • Zaawansowane techniki statystyczne; PCA, ANOVA/MANOVA, drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, metody optymalizacji, sztuczne sieci neuronowe

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

slide11

Nasze doświadczenia - HPLC, MS, ICP-MS, HPCE

 • Inductively coupled plasma mass spectrometry determination of metals in honeybee venom.
 • Zenon J. Kokot, J. Matysiak,
 • Journal ofPharmaceutical and BiomedicalAnalysis 2008, 48(3), 955 (IF = 2,629)
 • Characterization of honeybee (Apismellifera L.) venom by MALDI-TOF and nanoESI-qTOF mass spectrometry.
 • JanMatysiak, Christian E. H. Schmelzer, Reinhard H. H. Neubert, Zenon J. Kokot.
 • J. Pharm. Biomed. Anal. – w druku
 • Photostability of pitavastatin - a novelHMG-CoAreductase inhibitor
 • Paweł Grobelny, Giampietro Viola, Daniela Vedaldi, Francesco Dall’Acqua, Anna Gliszczyńska-Świgło, Jadwiga Mielcarek
 • J . Pharm. Biomed. Anal. 2009, 50 (4), 597 (IF=2,629)
 • Investigation of Interaction of Fluoroquinolones with Aluminum, Iron and Magnesium ions Using Capillary Zone Eletrophoresis.
 • Bartosz Urbaniak, YahyaMrestani, Zenon J. Kokot, Reinhard R.H.H. Neubert,
 • Chromatographia2007, 65, 489 (IF=1.15)
 • Simultaneous determination of major constituents of honeybee venom by LC‑DAD.
 • Zenon J. Kokot, J. Matysiak,
 • Chromatographia 2009; 69(11),1401 (IF=1,15)

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

slide12

Nasze doświadczenia - chemometria

 • i techniki statystyczne c.d.
 • The Use of Artificial Neural Networks for the Selection of the Most Appropriate Thermal Parameters and for the Classification a Set of   Phenylcarbamic Acid Derivates
 • Michal H. Umbreit, PiotrNowicki, JolantaKłos,
 • Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2006, 6, 455 (IF= 2,55)
 • ANOVA Analysis of the factors that significantly influence the stability of fluoroquinolone-metal complexes.
 • Bartosz Urbaniak, Zenon J. Kokot,
 • AnalyticaChimicaActa 2009, 647, 54 (IF=3.146)
 • Thermal parameters of phenylcarbamic acid derivatives using calculated molecular descriptors with MLR and ANN.
 • Jolanta Kłos, Piotr Nowicki, Josef Cizmarik,
 • Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2008, 1, 203 (IF=1,438)
 • Application of Principal Component Analysis for evaluation of chemical and antimicrobial properties of honey bee (Apismellifera) venom
 • Zenon J. Kokot, Jan Matysiak, JolantaKłos, BogdanKędzia and ElżbietaHołderna-Kędzia
 • Journal of Apicultural Research and Bee World, 2009, 48(3), 168 (IF=0.74)

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH

slide13

Katedra i Zakład

Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Tel: 61 8546610, Fax: 61 8546609

E-mail: zjk@ump.edu.pl

www.chnia.ump.edu.pl

Dziękuję za uwagę

PLATFORMA WDRAŻANIA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOANALITYCZNYCH I METABOLOMICZNYCH