slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Disposition:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Disposition: - PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on

Akutforurening - ansvar, pligter og muligheder, når uheldet er ude Peter Thomassen Kolding Kommune TM 05 – Årsmøde for jord og grundvand 2013 EnviNa 26. september 2013. Disposition:. Samarbejdsrelationer på skadestedet Akutkriteriet, selvhjælpshandling og afværgeforanstaltninger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Disposition:' - buzz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Akutforurening- ansvar, pligter og muligheder,når uheldet er udePeter ThomassenKolding KommuneTM 05 – Årsmøde for jord og grundvand 2013EnviNa26. september 2013
disposition

Disposition:

Samarbejdsrelationer på skadestedet

Akutkriteriet, selvhjælpshandling og afværgeforanstaltninger

Frivillige oprensninger

Fif og gode råd

Et eksempel – Akut forurening med pesticider

definition

Definition

”Pludseligt opstået og med behov for hurtige og effektive modforanstaltninger”

Kilde: Den Danske Ordbog

akut indsats udfordringer

Akut indsats - udfordringer

Afgrænsning af faresituation / akutbegrebet

Afgrænsning af afværgeforanstaltninger

akut indsats interesser

Akut indsats - interesser

KONFLIKT

For indsatsleder, ISL:

- opspore og standse ulykken

For miljømyndigheden:

- opspore og standse ulykken

- sikre miljøet (grundvand, overfladevand m.m.)

akut kriteriet

Akut-kriteriet

§ 68 i JFL

§ 70 i MBL

akut kriteriet1

Akut-kriteriet

Kommentarer til JFL:

Såfremt der er tid til at meddele påbud, kan reglen i § 68, stk. 2 næppe anvendes

Kommentarer til MBL:

Der består ingen handlepligt for tilsynsmyndig-heden, hvis den ansvarlige allerede selv har iværksat egnede foranstaltninger

jfl 68 stk 2

JFL § 68, stk. 2

I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelig indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, skal tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige uden påbud

mbl 70 stk 1

MBL § 70, stk. 1

I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelig indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning

v sentlighedskriteriet

Væsentlighedskriteriet

Er beskrevet i kommentarer til MBL:

… tager sigte på situationer, hvor der kan opstå skadevirkninger af en vis kvalificeret karakter, f.eks. uoprettelig, vanskeligt oprettelige eller omfattende miljøskader

selvhj lpshandling

Selvhjælpshandling

Ej relevant i akutfasen…

… et redskab for miljømyndigheden hvis påbud ikke efterkommes…

afv rgeforanstaltninger

Afværgeforanstaltninger

MBL § 70,1 og JFL § 68,2 er begrænset til de nødvendige foranstaltninger til imødegåelse af en konkret og betydelig ”fare”

Indeholder ikke hjemmel til at gennemføre en fysisk lovliggørelse, hvis der er tale om et ulovligt forhold

Når ”faren” er afværget er tilsynsmyndigheden henvist til at gøre brug af de almindelige beføjelser efter lovgivningen

Grænsedragningen/vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at afværge ”faren” foretages af ISL… i samråd med miljøvagt og/eller tilsynsmyndigheden. DET ANTAGES, AT DER ACCEPTERES ET FORHOLDSVIS BREDT SKØN !!!

frivillig oprensning

Frivillig oprensning

Tidsmæssig fordel

Økonomisk fordel

Udfordring hvis der er et forsikringsselskab indblandet

Anden aktør…

jfl 1 stk 2 nr 5
JFL § 1, stk. 2, nr 5

Med loven tilsigtes særligt at:

  • Fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal foretage de fornødne foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand
frivillig oprensning1

Frivillig oprensning

Samtykke fra grundejer, forurener og/eller forsikringsselskab.

Få det på skrift – f.eks. På en mail !

Overvej at meddele mundtligt påbud, opfulgt med et skriftligt – sagen kan gå i hårdknude !!

Giv mulighed for at udføre frivillig oprensning i forbindelse med et undersøgelsespåbud

fif og gode r d

FIF OG GODE RÅD

En blandet landhandel:

Skum kan virke emulgerende, hvis det er på basis af sæbestoffer – brug helst skum på protein-basis!

Ved opgravning – pas på ikke at perforere lerlag eller andre standsende lag. Det kan være en god idé, at tjekke boredata på jupiter

Jordbor kan give et hurtigt overblik over situationen. Pas på med ”medslæb”

Opgravet forurenet jord placeres i container, let tippet så låger står opad, og overdækket med bjælke på langs og presening

slide20
Vurdering af nedsivning:

kornstørelse og lagdeling – finkornede lag virker spærrende

vandmætning/grundvandsspejl – grundvand virker spærrende

stoffernes viskositet – lav-viskøse væsker siver hurtigst

spildmængde og spildhastighed

når porerne er mættede over residualmætning vil der ske nedsivning. Dvs at fortsat tilledning ovenfra vil bevirke fortsat nedsivning

ved store spild vil der under og umiddelbart efter spildet findes mætninger langt over residualmætning. Det betyder fortsat nedsivning og at der er stor miljømæssig gevinst ved akut opgravning

Spredning over barrierer:

nedsivning vertikalt vil ofte fylde alle porerne til fuld mætning

herefter sker horisontal spredning styret af gradient på vandspejl eller spærrende lag

langsom spredning, da gradient ofte er lille

slide21
Vurdering af ”oliefilm”

jernbakterier skiller som isflager, hvis man stikker en pind igennem overfladen (mangan-krystaller)

olie flyder sammen med det samme

slide23
Væltet marksprøjte- sagen kort:- 1500 liter opblandet sprøjtegift- Amistar, Folicur (fungicider) og Mavrik (insecticid)Stofferne er giftige eller meget giftige for organismerder lever i vand- 15 meter fra bæk/vådområde- 10-15 m2- Indvindingsopland til vandværk
akutindsats
Sikkerhedsdatablade
  • Vurderet at spildet udgjorde en akut risiko for bæk / vådområde, samt drikke-vandsinteresser.
  • Akut afgravning af 40 m3 jord. Syns- og lugtmæssig vurdering.
  • Jord bortskaffet til godkendt jordmodtager.

Akutindsats

sagsbehandling h ndh velse og vurdering

Sagsbehandling- håndhævelse og vurdering

Meddelt undersøgelsespåbud til maskinstationen

Krav om analyser for aktivstoffer (sikkerhedsdatablade)

Beregning af koncentration af aktivstoffer i jorden ved normal brugsdosering (producenterne)

Vurdering af 2. og 3. – forespørgsel til MST

Afslutning af sagen

vurdering

Vurdering

Miljøstyrelsen vurderede at den efterladte restforurening er i samme størrelsesorden som koncentrationen i jorden ved normal dosering…

ad