presentatie martin roeten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie Martin Roeten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie Martin Roeten

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Presentatie Martin Roeten - PowerPoint PPT Presentation

butch
531 Views
Download Presentation

Presentatie Martin Roeten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentatie Martin Roeten 23 November 2009

 2. Autonomie • Weldoen • Niet schaden • Rechtvaardigheid • Beauchamp and Childress, 2001

 3. Grondwet • Art. 10íeder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer • Art. 11 • Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. • Art. 15 • Buiten die gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen • Art. 22, lid 1De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid

 4. Stoornis van de geestesvermogen • In de Wet BOPZ wordt onder ‘stoornis van de geestesvermogen”verstaan:een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogen • Samenhang stoornis en gevaar • Geringe stoornis ernstige stoornis • Groot gevaar groot gevaar • Gevaar • →stoornis ernstige stoornis • gering gevaar

 5. Goed hulpverlenerschap • Iedere hulpverlener moet de zorg van een goed hulpverlener betrachtenin overeenstemming met de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de professionele standaard

 6. Professionele standaard • Rechten van “buiten” • Wettelijke voorschriften • Jurisprudentie • Rechten van “binnen” • Beroepscodes en gedragsregels • Vakinhoudelijke, technische regels • Standaarden, richtlijnen, protocollen • Regels van hulpverlenings- ethische kwesties • Mengvormen • Richtlijnen van inspectie • Algemene juridische, ethische en beroepsnormen

 7. Beleid; aanwezig, afwezig, operationeel, geborgd, wie wat en hoe, wanneer • Professioneel reglement (bevoegd-bekwaam) • Zorgprogramma’s • Klachtenreglement • VIM (Veilig Incidenten Melding) • HKZ • Convenanten (bemoeizorg, gegevensuitwisseling, thuiszorg, AMK, Bureau Jeugdzorg, Politie-Zorg en GGD

 8. Vaststellen State of the Art mbt Agressie / suïcidaliteit

 9. Geweld: • Soms stoornis gerelateerdVermindering executieve functiesToename van de disinhibitie Effect op de aandachtsfunctie • Antisociale persoonlijkheidsstoornis • Impulsiviteit • Onbeantwoorde behoeftes

 10. Van kalmte tot paniek • Prefrontale cortex naar de hersenstam (Perry 2002) • Van mentaliseren tot reflexmatig reageren • Fight, flight, fear reflexen die vragen veiligheid en comfort en troost

 11. Geweldsvoorspellers • Zelf slachtoffer van een misdrijf • Armoede • Middelen gebruik • Eerder geweld • Staf kenmerken

 12. Een patiënt op de afdeling vertoont regelmatig uiterst agressief gedrag. Hij valt daarbij steeds medewerkers en medepatiënten lastig. Het gedrag heeft te maken met zijn (psychiatrische) ziektebeeld. Kan ik de behandelovereenkomst beëindigen en patiënt ontslaan?

 13. Beëindiging van de behandelingsovereenkomst door de hulpverlener • Voorwaarden • Onheus of agressief gedrag van de patiënt • Weigering patiënt medewerking aan de behandeling • (frequente) wanbetaling patiënt • Aanmerkelijk belang hulpverlener

 14. Empathie met: • Patiënt • Collega • Familie • Maatschappij • Zelf

 15. Primaire preventie : CPAP, Assessment van elke discipline met integrale regie • Secondaire preventie : talking down • Tertiaire preventie : fight, flight en fear , CFB beheersing

 16. Schema van Kaplan en Wheeler : • Trigger leidt tot crisis die na een plateau fase leidt tot herstel

 17. Kennis, vaardigheden en attitude • Kennis:Behandeling, best practise, ideeën over wat welzijn genezing en herstel is. • Vaardigheden: • CFB, Talking down • Attitude:Kracht van de cultuur, hantering verschillende loyaliteiten, oog voor diversiteit Stafmoraal, Cynisme leidt tot toename agressiepotentiële ruimte, stemversterker, zorgen voor zichzelf

 18. Organisatie: • Geïntegreerd behandelen • Aansluiten op mogelijkheden van patiënt • Belang van veiligheid • Veilig gebouw • Processen die leren mogelijk maken • Overlap geweld, psychiatrische aandoeningGeweld in een onvermijdelijke reactie op een gewelddadig, agressief omgeving (Scratton ea 91)