kolen sp n ch adatel o dotaci 2 v zva mas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS. Základní dělení. Podklady k podpisu Dohody Podklady k Žádosti o proplacení Zadávací řízení. Podklady k podpisu Dohody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Školení úspěšných žadatelů o dotaci 2. Výzva MAS' - burton-brennan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn d len
Základní dělení
 • Podklady k podpisu Dohody
 • Podklady k Žádosti o proplacení
 • Zadávací řízení
podklady k podpisu dohody
Podklady k podpisu Dohody
 • Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie.
 • Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta - prostá kopie.
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.
fiche 6 obnova a rozvoj vesnic seznam sp n ch projekt
Fiche 6: Obnova a rozvoj vesnicSeznam úspěšných projektů
 • Petrůvka – Naše zelená vesnička
 • Slavičín– úprava veřejného prostranství
 • Horní Lhota – Obnova veřejných prostranství
 • Ludkovice – Obnova veřejného rozhlasu v Ludkovicích
 • Pozlovice – Křapodola – úprava schodiště s chodníkem
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - originál nebo úředně ověřená kopie
 • Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie
 • Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů.
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen1
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • V případě nákupu stavby/pozemku, jako způsobilého výdaje, kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti, zároveň však ne starší než 1. 1. 2007 - originál nebo úředně ověřená kopie
 • V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody - ES prohlášení o shodě - prostá kopie
 • Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo povolení ke zkušebnímu provozu - originál nebo úředně ověřená kopie
 • čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí - originál
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen2
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • V případě věcného plnění: stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno - prostá kopie
 • Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF
 • Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen3
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • Doklad o oprávnění k provozování vodovodu a/nebo kanalizace dle § 6, zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v případě, že v rámci projektů zaměřených na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat sama obec/svazek obcí
fiche 7 zv en kvality ob ansk ho vybaven a slu eb v obci
Fiche č. 7: Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obci
 • MS Petrůvka – Rekonstrukce brokové střelnice Petrůvka
 • Doubravy – Déšť už nám nevadí
 • Podhradí – Podhrazané, na kultůrusme nachystaní!
 • R-EGO, o.s. – Rekonstrukce střechy stávající budovy č.p. 19,
 • Biskupice – Stavební obnova ploch občanské vybavenosti v obci Biskupice
 • Dobrkovice – Kulturní prostředí pro naši kulturu
fiche 7 zv en kvality ob ansk ho vybaven a slu eb v obci1
Fiche č. 7: Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obci
 • TJ Sokol Pozlovice – Sklad včetně garáže pro sportovní nářadí a zahradní techniku
 • Římskokatolická farnost Pozlovice – Stavební obnova a vybavení
 • Nadace J. Pivečky – KamPak? No přece k nám!
 • Provodov – Obnova kulturního domu v Provodově
 • TK Slavičín, o.s. – Sportovní a rekreační areál OÁZA
 • Charita Sv. Vojtěcha – Pomáháme lidem – pomozte nám
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen4
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - originál nebo úředně ověřená kopie
 • Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie
 • Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů.
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen5
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie
 • V případě nákupu stavby/pozemku, jako způsobilého výdaje, kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti, zároveň však ne starší než 1. 1. 2007. V případě nákupu stavby / pozemku, jako způsobilého výdaje, v rámci projektu zakládajícího veřejnou podporu, kupní smlouva, ne starší než datum vystavení potvrzení o zaregistrování žádosti o dotaci z PRV - originál nebo úředně ověřená kopie
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen6
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • V případě nákupu technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody - ES prohlášení o shodě -prostá kopie.
 • Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace), nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zapotřebí kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí.
povinn p lohy p edkl dan p i dosti o proplacen7
Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
 • V případě věcného plnění: stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno - prostá kopie.
 • Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF.
 • Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách SZIF.
podklady p i pod n dosti o proplacen v daj spole n
Podklady při podání žádosti o proplacení výdajů - společné
 • KONTROLA MAS - Před podáním ŽOP na RO SZIF Olomouc – MAS musí zkontrolovat výstupy projektu – MAS vydá protokol – cca 14 dnů před ŽOP
 • Doporučení:
  • Jakékoliv změny technických údajů (oproti osnově) u výstupů o projektu hlaste pracovníkům MAS – provede se změna o hlášení – pozdější zjištění – VRÁCENÍ DOTACE + SANKCE
zad vac zen
Zadávací řízení
 • Do 500 000 Kč (bez DPH)
 • Nad 500 000 Kč (bez DPH)
 • Do 500 000 Kč (bez DPH)
  • Písemná smlouva či potvrzená objednávka od dodavatele
  • Průzkum trhu – tabulka – způsob zjištění (mailem, tel., nabídky), datum, tři dodavatelé, tři ceny, tři kontakty
zad vac zen1
Zadávací řízení
 • Nad 500 000 Kč (bez DPH)
  • Výzva
  • Zadávací dokumentace
  • Nabídky od uchazečů – min. 3 !!!!
  • Vyhodnocení předložených nabídek
  • Dopisy se sdělením o výběru a vyloučení nabídky
  • Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem
podm nky ve smlouv
Podmínky ve smlouvě
 • Ve smlouvě uvést informaci:
  • Fakturace bude prováděna dle pravidel PRV ČR.
 • Ve faktuře uvést
  • Dodavatele, odběratele
  • Kód způsobilých výdajů
  • Je-li dodavatel plátce či neplátce DPH
  • Kupované zboží v členění: název, počet jednotek, cena za jednotku bez DPH, DPH, cena vč. DPH, cena za celkové zboží
  • Zaúčtoval, kontroloval