Stord 30 11 2007 geir grimstad ks utdanning
Download
1 / 41

Stord 30.11 2007 Geir Grimstad KS Utdanning - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Stord 30.11 2007 Geir Grimstad KS Utdanning. Kvalitetssystem i grunnskolen Ledelsesutfordringer. Nasjonal utdanningspolitikk Vedtas av stortinget. Departement For tiden Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet Strategier, planer, utøvelse. Fylkesmannen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stord 30.11 2007 Geir Grimstad KS Utdanning ' - bud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stord 30 11 2007 geir grimstad ks utdanning

Stord 30.11 2007Geir Grimstad KS Utdanning

Kvalitetssystem i grunnskolen

Ledelsesutfordringer


Nasjonal utdanningspolitikk

Vedtas av stortinget

Departement

For tiden Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet

Strategier, planer, utøvelse

Fylkesmannen

Tilsyn, kontroll, veiledning

Skoleeier – Eier og drifter av skolen

Kommunestyret er ansvarlig organ

RÅDMANN

§13.10- FORSVARLIG SYSTEM – KVALITETSSIKRING-KVALITETSUTVIKLING

A

C

B

ELEVEN- RETT OG PLIKT TIL OPPLÆRING

MÅLSETTING: ”GAGNS MENNESKE”


Kommunen som skoleeier kommunen som selvstendig rettssubjekt
Kommunen som skoleeierKommunen som selvstendig rettssubjekt

 • Kommunen har handlefrihet så lenge annet ikke følger av særskilt rettslig grunnlag – det er mao begrensningene som krever rettslig grunnlag

 • Rettslig grunnlag;

  - Kommunen som skoleeier (Oppll. §§ 13-1 og 13-2 § 13-10), ot.prp. 46 (1997-1998) s. 9,10, særlig fokus på lokal handlefrihet i ot.prp. 67 (2002-2003) s. 5 mfl, se også Utdanningsdirektoratet i rundskriv 11-2005, ny læreplan og nytt avtaleverk– økt fokus på lokal handlefrihet

 • Kommunen som selvstendig rettssubjekt ;Rt. 2003 s. 670

  Forarbeidene til kommuneloven (ot.prp. nr 42 (1991-1992) s. 61

  Europeiske Charteret for lokalt selvstyre art. 11


Dette inneb rer
Dette innebærer:

 • Ta utgangspunkt i hovedregelen når du leser lov, forskrift og avtaleverket. Det er unntakene som står i lov, forskrift, mv

 • Betydning også som tolkningsprinsipp ved skjønnsmessige lovbestemmelser


Kompetansesystemet i kommunen
Kompetansesystemet i kommunen

 • All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret – kommuneloven § 6

 • Dersom andre organer/personer i kommunen skal treffe vedtak, må det ha hjemmel i delegasjonsreglement eller særlov

 • Oppl. § 9-1 – rektor kompetanse treffe beslutninger vedrørende opplæring


FRA VEILEDER § 13.10Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering ogmyndighetsfordeling (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen mellom de ulike ansvarsnivåene må være klargjort

Rådmann

Kommunalsjef

Rektor

Er dette godt avklart

og dokumentert i de

kommunene dere

representerer ?


FRA VEILEDER § 13.10Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.

Hva står

opplæringslovens

§ 9.1 om

kravet til rektor?


Oppl ringslova
Opplæringslova

Ӥ9-1.Leiing

    Kvar skole skal ha ei forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing.

Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar.Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. Rektorar kan tilsetjast på åremål.

    Departementet kan etter søknad gjere unntak frå reglane i andre ledd og gi høve til andre måtar å organisere leiinga på.”


Hva ligger i dette krav hva inneb rer fortrulege med den daglege verksemda
Hva ligger i dette krav ?Hva innebærer: ” fortrulege med den daglege verksemda”

En skjønnsmessig vurdering

Momenter:

Være fortrolig med … - ganske strengt krav

Mulighet for tilstedeværelse

Mulighet for aktiv ledelse

Hvor stor skole – ansvar for flere skoler og hvor stor geografisk avstand ?

Det totale antall elever – moment, men ikke avgjørende


Ledelsesutfordring
Ledelsesutfordring:

 • sette fokus på behov for endring

 • skape en kultur og forståelse for vurdering

 • lage arenaer for dialog tilrettelegge for kollektiv læring

 • kunne analysere organisasjonen og behovet for kvalitetstiltak


Ledelsesutfordring1
Ledelsesutfordring:

 • sette fokus på behov for endring

 • skape en kultur og forståelse for vurdering

 • lage arenaer for dialog tilrettelegge for kollektiv læring

 • kunne analysere organisasjonen og behovet for kvalitetstiltak


Ledelsesutfordring2
Ledelsesutfordring:

Rektor må selv delta i den daglige

kvalitetsutviklingen dersom kvalitetsutvikling

skal oppnå troverdighet – det at ledere ikke

har tid til dette arbeidet som leder innebærer

samtidig en erkjennelse om at det er andre

temaer enn kvalitetsutvikling som er viktigere

for lederne


Oppgaver innen kvalitetsledelse
Oppgaver innen kvalitetsledelse

 • Utvikling av skolens ”kvalitetspolitikk” - Hva vil vi på området

 • Utvikling og vedlikehold av skolens vurderings og kvalitetssystem

 • Utvikling av kvalitetsmål på bakgrunn av kunnskap og analyse av skolens resultater og forbedringsmuligheter

 • Tilrettelegge tid og møteplasser for erfaringsdeling og utvikle metoder for deling av erfaringer

 • Bidra til å sikre prosess-eierskap over trinn og ”klassegrenser”

  Bidra til å utvikle en delingskultur

 • Ha utviklingsprogram som holder lærerne oppdatert mht utviklingen

  innen de forskjellige fag

 • Systematisk kompetanseutvikling

 • Ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.


Ledelse av kvalitetsutvikling f lger prinsipper fra den l rende organisasjon
Ledelse av kvalitetsutvikling følger prinsipper fra den lærende organisasjon

 • Felles mål og ambisjoner

 • Systemtenkning

 • Personlig mestring

 • Teamlæring

 • Utvikling er endring av mentale modeller


Mekanismer og handlinger som formidler skolekulturen
Mekanismer og handlinger som formidler skolekulturen lærende organisasjon

Symboler

Sjargong

Helter

Seremonier

Historier

Myter

Ritualer


Involveringsgrad lærende organisasjon

Profesjon,

administrasjon,

brukere og

politikere

Grad av

dialogkvalitet

Profesjon,

administrasjon

og brukere

Tatt på alvor. Konsekvens

Sett – på egne premisser

Profesjon og

administrasjon

Får si sin mening

Grad av

faktagrunnlag

Blir ikke hørt eller sett

Kun profesjonen

Ingen

doku-

menta-

sjon

Evaluerings-

resultater

Mål og lær

Evalueringsresultat relatert til kvalitets-standard

Mulige dimensjoner innen ”dialogbasert kvalitetsutvikling”


 • Alt som er viktig kan ikke måles.

 • Likevel skal vi jobbe for å sette oss etterprøvbare mål.

 • Det viktigste for kvaliteten i skolen, er det som skjer

 • i det enkelte klasserommet.

 • Læreren er viktigste skolefaktoren for at eleven skal

 • ha godt utbytte av opplæringen.

 • Kvalitetsvurderingssystemet må ikke skyve fokus og

 • ressurser bort fra dette.

 • Vurderingsarbeid skal være en del av hverdagen og systemet vårt skal gi arenaer for refleksjon over praksis. Involvering av flest mulig aktører ( politikere, foresatte, ansatte og elever )

  Fokus på utvikling.


  Skolebasert vurdering - "Hvor god er vår skole" lærende organisasjon

  Bruk følgende tre spørsmål i analysen

  1. Hvor gode er vi egentlig

  2. Hvordan vet vi det ?

  3. Hva gjør vi nå


  Jakten på det gode skihoppet lærende organisasjon

  er ikke jakten på lengdemeter

  og stilkarakterer – men på

  forutsetningene for å oppnå det.

  Mika Kojonkoski


  Mikas kommunikasjon
  Mikas kommunikasjon lærende organisasjon

  • Alltid se og fremheve det positive

  • Lytte mer enn du snakker

  • Spørre mer enn du svarer

  • Forstå den andres følelser

  • Gi 2/3 ros og 1/3 forslag til forbedringer

  • Gå veien sammen

  • Tålmodighet  Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets gjennomføring F. eks


  Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og styringsdokumenter i forhold til regelverkets gjennomføringmyndighetsfordeling (eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen de ulike ansvarsnivåene har til å ta stilling til om regelverket blir etterlevd, må være klargjort


  Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av regelverket.  Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand - og/eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifterBeskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger.


  Administrativt og politisk å bekrefte god tilstand - og/eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifterårshjul danner grunnlag forstyringsdialogen, resultatoppfølgingen, lederoppfølgingen,brukerdialogen og beslutningsprosessene

  Leder- medarbeiderdialog – ambisjoner - forbedringer

  Økonomiplan/handlingsprogram. Grunnlag for gode målsettinger og riktig ressursinnsats

  Nasjonal prøver- testplaner

  Lokale satsinger

  Full rapportering K-styret § 13.10

  Årsmelding Fokus på resultater alle områder

  Folkevalgtdag i K-styret

  Fokus skolens resultater

  2. Tertial Rapportering på

  § 9a fysisk/psykisk miljø

  Dialog og læring – Fokus på forbedringer.  Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.


  En skolevurderingsmodell forskrift 2 1
  En skolevurderingsmodell Forskrift § 2-1 og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

  Trinnets/Gruppens

  Årsmøter

  Oppsummering/

  egenvurdering

  • Vurdering av skolen

  • Som lærende organisasjon

  • Skole/hjem samarbeidet

  • Skolens utviklingsplan

  • Kompetansekartlegging

  • Teamarbeid

  • HMS - rutiner

  • Ledelse - ledelsesutviklng

  • Rekruttering

  • Vurdeing av Elevenes

  • Læringsutbytte

  • Elevsamtalen

  • Mappevurdering

  • Foreldresamtalen

  • Eksamensreultater

  • Leseferdigheter

  • Nasjonale prøver

  • Elevundersøkelsene

  Skolens årlige

  egenvurdering

  Kommunenivå

  Dialog skole/skoleeier

  Rapportering/behandling

  I kommunestyret


  Ledelsesutfordring3
  Ledelsesutfordring og bruk av systemet for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.:

  • sette fokus på behov for endring

  • skape en kultur og forståelse for vurdering

  • lage arenaer for dialog tilrettelegge for kollektiv læring

  • kunne analysere organisasjonen og behovet for kvalitetstiltak


  Resultatledelse f lger prinsipper fra den l rende organisasjon
  Resultatledelse følger prinsipper fra den lærende organisasjon

  • Felles mål og ambisjoner

  • Systemtenkning

  • Personlig mestring

  • Teamlæring

  • Utvikling er endring av mentale modeller


  Utvikling og resultatplan
  Utvikling og resultatplan organisasjon

  Skolens resultatmål: Rektors mål/fokus


  Utdanning organisasjon

  SOSIALISERING

  KULTUR & VERDIER

  ØKONOMI ARBEIDS-MARKED

  GLOBALE UTFORDRINGER/OVERLEVELSE


  Drøfting organisasjon

  Hva er status i forhold til elementene i et kvalitetssystem

  § 13.10 i din kommune? Hva er status i forhold til forskriftens § 2.1

  Kompetansekrav

  Informasjonskanaler

  Rapporteringsrutiner

  Risikovurdering

  system for oppdatering

  og bruk av systemet

  Vurderingskultur

  Oversikt styringsdokumenter

  organisering og myndighetsfordeling

  Ledelse og resultat

  oppfølgings-

  system

  Opplæringsloven med forskrifter

  Forvaltningsloven, kommuneloven

  Nasjonale læreplaner (forskrift)

  Lokale læreplaner

  Organisasjonskart

  Delegasjonsreglement

  Økonomiplan/budsjett

  Skoleeiers lokale planer (også jf avtaleverket)

  Skolenes planer

  • Risikovurderinger

  • LEDELSE- BRUK – UTVIKLING

  • av §13.10- FORANKRING

  • Virksomhetsbasert vurdering

  • Har vi systematikk?

  • Har vi en kultur for vurdering

  • Har vi arenaer for refleksjon over praksis

  • Sjekkliste for opplæringsloven

  • Med ansvarsbeskrivelser og tid

  • oppfølging og bearbeiding av

  • nasjonalt kvalitetssystem

  • Årshjul/styringshjul

  • Del av kommunenes helhetlig styringssystem

  • Kompetanse om opplæringsloven

  • Behov for opplæring?

  • Klargjøring av ansvarslinjene og myndighetsfordelingen

  • Ansvar for rapportering

  • Rutiner for Informasjonsflyt

  Status

  Status

  Status

  Status

  Utfordring

  Utfordring

  Utfordring

  Utfordring


  Krav til skoleeier 13 10
  Krav til skoleeier § 13.10 organisasjon

  § 13-10.Ansvarsomfang

  Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter

  § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane

  som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.

  Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter

  § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.

  Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter

  § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som

  departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.


  Forskrift til oppl ringslova
  Forskrift til opplæringslova organisasjon

  Kapittel 2. Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda

  § 2-1. Verksemdsbasert vurdering

  Skolen og lærebedrifta skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene

  § 2-2.Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

  Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor opplæringa.

  § 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

  Skoleeigaren skal sørgje for at nasjonale undersøkingar om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedverknad, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomførte og følgde opp lokalt.


  Ledelseutfordringer mellom kulturer organisasjon

  Managementkulturer

  Behov for helhetlige ledelses og styringssystemer

  Innsats og ytelser kan måles – både

  Kvalitativt og kvantitativt

  Organisasjonen kan effektiviseres til å produsere bedre og billigere tjenester

  Sterk grad av delegering til resultatenheter

  Organisasjonens atferd kan generaliseres - bruk av modeller

  BMS,TQM

  Medarbeideren er en ressurs ( Human kapital) som skal ledes og motiveres

  Ledelse er en universell profesjon

  Skolekultur

  Fremhever det unike i eget arbeid og organisasjonens eksistens og funksjon

  Faglig /profesjonelle mål settes høyere enn politisk styring

  Muntlig tradisjon - liten sans for dokumentasjon

  Stor skepsis til brukerundersøkelser

  Stor skepsis til kvantitative målinger

  Ser ikke stort behov for styring og ledelse

  Aksepterer bare faglig ledelse

  Målstyringskulturer

  Fagprofesjonelle kulturer


  ad