AU Forum for Videnudveksling - PowerPoint PPT Presentation

bryson
au forum for videnudveksling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AU Forum for Videnudveksling PowerPoint Presentation
Download Presentation
AU Forum for Videnudveksling

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
AU Forum for Videnudveksling
88 Views
Download Presentation

AU Forum for Videnudveksling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AU Forum for Videnudveksling Formål: AU Forum for Videnudveksling rådgiver universitetets ledelse i politiske og strategiske spørgsmål vedr. videnudveksling

  2. MEDLEMMER AF AU FORUM FOR VIDENUDVEKSLING

  3. Aktiviteter hidtil • 25. april 2012: AU strategi for Videnudveksling • 22. august 2012: Videnudveksling ved AU - rapport • 1. november 2012: Videnudveksling ved AU - rapport • 5. april 2013: Intern videnudvekslingsevent • 4. juni 2013: Ekstern videnudvekslingsevent • 11. oktober 2013:

  4. Videnudveksling • Videnudvekslingomfatter primært videnoverførselog vidensamarbejdeder: • - bygger på forskning, viden og kompetencer i et struktureret samspil mellem universitetet og eksterne aktører • med henblik på: • - at imødekomme samfundsmæssige udfordringer og løse konkrete problemstillinger – lokalt, regionalt og globalt • og som: • - skaber økonomisk, kulturel og social værditilvækst og kompetenceudvikling for alle parter.

  5. 12.12.2012Notat:Videnudveksling ved Aarhus Universitet-Vision, definition, mål og virkemidler • Erhvervsrelationer • Myndighedsbetjening • Efter- og Videreuddannelse • Civilsamfundet

  6. strategiske delmålsætninger vedrørende videnudveksling AU skal:  Styrke og synliggøre sit samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor gennem konkrete aktiviteter, partnerskaber og samarbejder med konsistent og effektiv opfølgning  Indgå flere samarbejdsaftaler med erhvervspartnere, optage flere erhvervs-ph.d.’er og post.doc.’er samt ansætte erhvervsprofessorer  Forøge omsætningen og styrke den faglige bredde i sin forskningsbaserede myndighedsbetjening  Sikre rekrutteringen til myndighedsbetjening og udvikle kompetencer til rådgivningen  Synliggøre den forskningsbaserede myndighedsrådgivning internt og eksternt  Udbrede og forøge universitetets EVU-aktiviteter  Inddrage EVU-området i udviklingen af universitetets samlede uddannelses- og dimittend-profil  Medvirke til at udvikle et aktivt og deltagende civilsamfund gennem samarbejde med institutioner, organisationer, foreninger og borgere  Bidrage til at fremme den offentlige debat ved inspirerende og kreativ formidling af forskning

  7. Myndighedsbetjening Mål og initiativer vedrørende rådgivning • Øge omsætningen inden for forskningsbaseret rådgivning og myndighedssamarbejde gen-nem fastholdelse af nuværende rammeaftaler med ministerier, samt udvikling af nye rammeaftaler • Samarbejde om og udvikle nye aftaler med erhverv, sektorer og organisationer i såvel det danske som internationale samfund og herigennem øge bidraget til udvikling af samfundet samt styrke finansieringen af myndighedssamarbejdet • Øge den faglig bredde i myndighedssamarbejdet ved at oprette nye nationale centre, hvor samfundet har et behov, og AU har de nødvendige kompetencer inden for forskning og rådgivning til at imødekomme dette. • Fremme rekruttering til myndighedssamarbejdet gennem synlige karriereveje, meritering af forskningsbaseret rådgivning og udvikling af kompetencer til rådgivning, samt sikring af det forskningsmæssige grundlag for rådgivning og samarbejde med myndigheder • Udvikle myndighedssamarbejdet som et synligt, accepteret og værdsat element i AU’s bidrag til samfundet gennem formidling af resultater med afsæt i AU’s brandingstrategi.

  8. Intern videnudvekslingsevent • 14. november 2013 i AU Søauditorier • Eventen er opdelt i tre dele med a) keynote speakers, b) præsentation fra hovedområderne og c) parallelle sessioner med emneopdelte cases. Mulige talere: Carla Shatz, Stanford og Mick Wallis, Leeds. AW forslag: Mark Bailey, CEH. • De parallelle sessioner forventes at omhandle følgende temaer: • små virksomheder, • store virksomheder, • innovation, • offentlige myndigheder • civilsamfund.

  9. Ekstern videnudvekslingseventSmart Society Formål Formålet med eventet er at sætte Aarhus Universitet på det internationale landkort som et førende universitet indenfor videnudveksling. Tid og sted Eventet forventes afholdt i Aarhus i maj måned 2014. Den foreløbige skitse til programmet dækker tre dage: Dag 1, start kl. 13: keynote speakers, icebreaker reception Dag 2: videnskabelige præsentationer (parallelle sessioner), middag Dag 3: virksomhedsbesøg (add-on som kan vælges til af den enkelte deltager) Tema Oplægget er, at det skal handle om intelligente tilgange til samfundsudfordringer gennem udveksling af viden mellem universiteter og omgivende samfund

  10. http://medarbejdere.au.dk/strategi/videnudveksling/forum/ • http://www.au.dk/videnudveksling/