Sprogfagenes metoder
Download
1 / 23

Sprogfagenes metoder - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Sprogfagenes metoder. Susanne Galsøe. Disposition. Bekendtgørelsen/vejledninger Hvad er humanioras (videnskabs)teori ? Metoder Metodebevidsthed - en model. Bekendtgørelsen. Faglige mål: demonstrere viden om fagets identitet og metoder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sprogfagenes metoder' - brynn-miller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sprogfagenes metoder

Sprogfagenesmetoder

Susanne Galsøe


Disposition
Disposition

 • Bekendtgørelsen/vejledninger

 • Hvad er humanioras (videnskabs)teori?

 • Metoder

 • Metodebevidsthed - en model


Bekendtg relsen
Bekendtgørelsen

 • Faglige mål: demonstrere viden om fagets identitet og metoder

 • Som et humanistisk fag er fagets genstandsfelt først og fremmest mennesket som kulturskabende og kulturskabt væsen, og mennesket som subjekt, idet mennesket mener noget, vil noget og føler noget, som udtrykkes via menneskeskabte produkter.

 • Overordnet set er hermeneutikken den paraply, der samler det vi gør i sprogfagene: Vi fortolker meningsfulde udsagn, idet det mennesket mener, føler og vil, udtrykkes i produkter, i tegn, som skal forstås, dvs. analyseres og fortolkes.


 • Æstetisk forståelse og respons

  Spansksprogede tekster er ikke kun et redskab, men også noget der skal opleves. Det betyder, at spanskfagetbør appellere til og fremelske litteratur-, kunst- og kulturoplevelser samt forståelse for og reaktion på disse.


 • I sprogfagene står tekstlæsningen på fremmedsproget således centralt, og eleverne skal lære at stille følgende spørgsmål og besvare dem:

  • hvad er det forfatteren /afsenderen vil sige og hvorfor? (intentionalitet)

  • hvordan kommer intentionaliteten til udtryk og hvorfor?

  • i hvilken sammenhæng (hvilken tradition indgår det i, tråde til forfatterens liv og værk)

  • hvordan er sammenhængen mellem tekstens udtryk/intentionalitet og epokens

  • hvilken historisk og/eller samfundsmæssig kontekst skal teksten forstås i.


 • Det er her vigtigt at understrege, at således centralt, og eleverne skal lære at stille følgende spørgsmål og besvare dem: den historiske og/eller samfundsfaglige dimension netop er en dimension, dvs. en ramme, der indgår på et eller andet plan i tekstanalysen og som kun er interessant for så vidt den er interessant for det kulturprodukt, der er genstand for analysen.

 • Faget indgår desuden i samspil med sprogfag og dansk om sproglige og tekstanalytiske forhold. Dele af kernestof og supplerende stof i både obligatoriske fag og studieretningsfag vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen.


Humanistisk videnskabsteori
Humanistisk videnskabsteori således centralt, og eleverne skal lære at stille følgende spørgsmål og besvare dem:

 • Når man behandler en ”tekst”, altså et stykke ”bevidsthed”, i et sprogfag, gør man det for bedre at kunne forstå tekstens udsagn (= dens mening)

 • En kunstner, skribent, journalist, komponist, maler, fotograf, filminstruktør etc. har valgt en bestemt form til at fortælle sin fortælling/budskab

 • Det er så vores opgave at afkode denne ”kodede meddelelse”

 • På baggrund af dette er det muligt at få indblik i den menneskelig bevidsthed • Konklusion: De humanistiske videnskaber undersøger menneskelige meningsytringer

 • Hvad gør man, når man arbejder "humanistisk"?

 • Her skal vi tænke på vores analysemodeller, som vi bruger i forbindelse med vores analyse og fortolkning. Det er grundlæggende vores metode i humaniora


Forskellige metoder
Forskellige metoder menneskelige meningsytringer

 • Den nykritiske / værkorienterede læsning *

 • Den biografiske læsning *

 • Den strukturalistiske læsning *

 • Den ideologikritiske læsning

 • Den psykoanalytiske læsning

 • Den læserorienterede læsning

 • Den dekonstruktive læsning

 • Den postkoloniale læsning


Den nykritiske l sning
Den nykritiske læsning menneskelige meningsytringer

 • Metoden opstår i 1920 som en reaktion mod den biografiske læsning. Først i DK omkring 1960

 • Den biografiske læsning var ikke dækkende i forhold til modernismen

 • Det er værket, der er i centrum

 • Værket opfattes som en autonom enhed


Studier af værkets omgivelser er ikke interessant menneskelige meningsytringer

Hvad forfatteren måtte mene om sit værk er ikke interessant

Forfatterens liv er en forstyrrende faktor

Ordet opfattes som en selvstændig størrelse, der ikke er afhængig af forfatteren

Man har kun selve teksten at forholde sig til via nærlæsning

Opgaven består i at afdække værkets struktur, dvs. hvordan alle sproglige, kompositionelle og idémæssige enheder til sammen udgør et hele


 • Når man analyserer, er samspillet mellem form (ydre opbygning, komposition, virkemidler, rim) og indhold (handling og idé) vigtigt

 • Den nykritiske metode hviler på den grundige nærlæsning

 • Fordele:

  • Kommer tæt på teksten

 • Ulemper:

  • Kræver stor viden om sprog og litteratur, da læsningen ellers har en tendens til at blive mekanisk


Den strukturalistiske
Den strukturalistiske opbygning, komposition, virkemidler, rim) og indhold (handling og idé) vigtigt

 • Ser bort fra forfatterens intentioner

 • Er ikke interesseret i den enkelte læsers subjektive opfattelse

 • Strukturalisterne er optaget af

  • sproget som system (Saussure & Louis Hjelmslev)

  • den konkrete anvendelse af sproget i en litterær tekst, fx Propp

 • Greimas udviklede 3 modeller til kortlægning af en tekst

  • Grundstrukturmodellen

  • Aktantmodellen


 • Målet var at udvikle en tekstgrammatik, så man kunne undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af indhold

 • En strukturel analyse tager udgangspunkt i at man analyserer tekstens modsætningspar, gentagelser og variationer = et par briller som gør tekstens spor og mønstre synlige

 • Man undersøger personernes indbyrdes relationer fx i

  • Berettermodellen

 • Eller ords betydninger og relationer i

  • Semantiske skema, fx årstider, farver, by, land etc


 • Fordele: undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af

  • Synliggør de narrative mønstre og tekstens modsætningspar

  • Giver eleverne en model, som de kan støtte sig op ad

 • Ulemper:

  • Analysen siger ikke nødvendigvis noget om tekstens indhold

  • Det kan være svært for eleverne at bruge de udfyldte modeller til noget konkret

  • Kræver et højt abstraktionsniveau


Den biografiske l sning
Den biografiske læsning undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af

 • Sammenligning af forfatters værk med hans liv

 • Værket bliver et middel til at forstå det menneske, som har skabt det

 • Kendskabet til forfatteren bliver et middel til at forstå værket

 • Analysen bliver ikke tekstintern, men en proces, hvor man inddrager viden fra bl.a. opslagsværker

 • Selvom det skrevne ikke er virkeligheden, er forfatterens person betydningsfuld


 • Fordele: undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af

  • At finde sammenhæng mellem liv og værk

  • At sætte sig ind i forfatterens tankegang

 • Ulemper:

  • Hurtige slutninger, som der ikke er dækning for i teksten.

  • Den biografiske metode kan blive en sammenligning af fiktions- og faktatekster


Opsummering
Opsummering undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af

 • En god læsning er en, der udvider læserens horisont og gør ham klogere på teksten (og verden)

 • En metode er et sæt spørgsmål, der kan stilles til en tekst

 • Enhver metode er simpelthen den bedste – altså, til at svare på de spørgsmål, som den stiller


Metodebevidsthed en model
Metodebevidsthed – en model undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af

Den psykoanalytiske læsning (kulturelle forhold)

Den ideologikritiske læsning (diskurs- og argumentationsanalyse ) (samfundsmæssige forhold)

Den historiske læsning / postkoloniale læsning / litteraturhistoriske læsning

Omverden

Teksten /mediet

Nykritisk

Strukturalistisk

Sproglig, stilistisk

analyse

Afsender

Biografisk analysemetode

Psykoanalytisk analysemetode

Modtager

Læserorienteret analysemetode


Litteraturliste
Litteraturliste undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af

 • Fibiger, Johannes m.fl. Litteraturens veje, Gad, 1999

 • Dideriksen, Marianne m.fl.; AT-håndbogen2009

 • Mailand, Steffen & Mose, Susan: Psykologiidansk, Systime 2007

 • Vejledninger (råd og vink)

 • Brandt-Pedersen, Finn m.flMetodebogen -analysemetodertillitteræretekster, Nøgleforlaget, 1987http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF10/Vejledninger%20til%20laereplaner/Stx/100802_vejl_spansk_A_stx.ashx

 • http://books.google.dk/books?id=3P3Lngq8FwUC&pg=PA17&dq=grundstrukturmodellen&hl=da&ei=V8zFTOPOHMqSOqG_rIUM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=grundstrukturmodellen&f=false


ad