motor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Motor - PowerPoint PPT Presentation


  • 265 Views
  • Uploaded on

Motor. Motor je stroj , ktorý mení určitý druh energie na mechanickú energiu. Nejbežnejšie druhy motorov vytvárajú rotačný pohyb, ale existujú aj motory lineárne alebo oscilačné. Motory sú zvyčajne súčasťou a pohonnou jednotkou komplexnejších strojov. Druhy motorov. Podľa druhu pohybu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Motor' - bryant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motor

Motor

Motor je stroj, ktorý mení určitý druh energie na mechanickú energiu.

Nejbežnejšie druhy motorov vytvárajú rotačný pohyb, ale existujú aj motory lineárne alebo oscilačné. Motory sú zvyčajne súčasťou a pohonnou jednotkou komplexnejších strojov.

druhy motorov
Druhy motorov

Podľa druhu pohybu

Rotačný motor

Lineárny motor

Oscilačný motor

slide3
Podľa zdroja energie

Toto delenie nie je úplné, pretože rôznych špeciálnych poddruhov motorov existuje veľké množstvo.

tepelný motor (spaľovací motor)

Parný stroj

Stirlingov motor

spaľovací motor s vnútorným spaľovaním

Plynová turbína

elektromotor

Sériový motor

Derivačný motor

Kompaudný motor

Asynchrónny motor

Synchrónny motor

vodný motor (kvapalinový motor, hydraulický motor)

Hydrostatický motor

Hydrodynamický motor

pneumatický motor (motor na stlačený vzduch)

slide4
Podľa možnosti pohybu

Stabilný motor

Mobilný motor

spa ovac motor
Spaľovací motor

Spaľovací motor je stroj, ktorý spálením paliva premieňa jeho chemickú energiu na mechanickú prácu. K spaľovaniu paliva, alebo palivovej zmesi môže dochádzať v motore, ale aj mimo motora.

slide7
.

Čiastočný rez vidlicovým motorom s rozvodom OHC

z kladn rozdelenie
Základné rozdelenie

Spaľovacie motory sa rozdeľujú podľa niekoľkých hľadísk. Jednotlivé hľadiská sú vzájomne nezávislé, preto sa nedá v tomto prípade vytvoriť jednoduchá stromová štruktúra.

Spaľovacie motory sa delia:

podľa toho, kde k spaľovaniu dochádza (v motore alebo mimo neho) na

motory s vnútorným spaľovaním (väčšina súčasných spaľovacích motorov)

motory s vonkajším spaľovaním, pričom u nich môžme rozlišovať, či sa energia do pracovného priestoru dostáva

prívodom pracovných plynov (napríklad plynová turbína)

prestupom tepla prostredníctvom ohrievača pracovnej látky (napríklad Stirlingov motor)

podľa pracovného cyklu na

motory s kontinuálnym pracovným cyklom (napríklad spaľovacia turbína)

motory s prerušovaným pracovným cyklom

dvojtaktný

štvortaktný

Podľa základného pracovného princípu na:

piestové spaľovacie motory

motory s priamočiarym vratným pohybom piesta (väčšina súčasných spaľovacích motorov)

motory s krúživým pohybom piesta (Wankelov motor)

lopatkové motory (turbíny)

reaktívne motory (prúdové, alebo raketové)

Piestové spaľovacie motory sa podľa spôsobu vyvolania spaľovania delia na:

zážihové - spaľovanie vyvolá energia z vonkajšieho zdroja - iskra zapaľovacej sviečky

vznetové - kde spaľovanie vyvolá ohrev stlačenej zmesi nad zápalnú teplotu

motory s kombinovaným zapaľovaním

žiarové motory

V bežnej praxi sa dnes pod spaľovacím motorom rozumie spaľovací motor s vnútorným spaľovaním.

al ie rozdelenia
Ďalšie rozdelenia

Existujú aj ďalšie podrobnejšie hľadiská. Nasledovný zoznam kritérií nie je úplný, navyše jednotlivé kategórie spaľovacích motorov, napríklad turbíny, majú špecifické vlastné kategórie.

Podľa druhu spaľovaného paliva sa motory rozdeľujú na:

Plynové, spaľujúce plynné palivá napríklad zemný plyn

na kvapalné palivá -ropné (benzín, nafta), alebo iné (alkohol)

na tuhé palivá - napríklad práškové uhlie

rôznopalivové - ktoré môžu prejsť na spaľovanie iného paliva s úpravami prípadne bez úprav motora

viacpalivové - ktoré spaľujú súčasne viac druhov paliva

Podľa miesta prípravy zmesi:

  • s tvorbou zmesi mimo pracovného priestoru - napríklad v karburátore
  • s tvorbou zmesi v pracovnom priestore - napríklad vo valci vznetových motorov

Podľa pracovného určenia na:

stacionárne, mobilné, priemyselné, elektrárenské, lodné, železničné, vozidlové, traktorové, špeciálne a iné.

slide12

Pracovný cyklus dvojtaktného motora

1. nasávanie / kompresia - pri pohybe piesta nahor od okamihu uzavretia kanálov v priestore nad piestom sa tento priestor zmenšuje a dochádza k stláčaniu pracovnej zmesi. Naopak priestor pod piestom sa zväčšuje, čo vyvoláva nasávanie pracovnej náplne pre nasledujúci cyklus do priestoru kľukovej skrine. Tesne pred koncom zdvihu dôjde k zapáleniu zmesi nad piestom.

2. spaľovanie / výfuk / vyplachovanie - stlačená zmes horením expanduje a tlačí piest nadol, následkom čoho sa čiastočne skomprimuje zmes v kľukovej skrini. V priebehu pohybu piestu nadol sa otvorí výfukový kanál a spaliny začnú opúšťať priestor nad piestom čo vyvolá pokles tlaku. S malým oneskorením sa otvorí prepúšťací kanál, ktorým prúdi predkomprimovaná zmes

z priestoru kľukovej skrine do priestoru nad piestom a zároveň pomáha vytlačiť spaliny (vyplachovanie). Táto doba trvá aj pri pohybe piesta smerom nahor, až kým sa neuzatvoria kanály nad piestom.

vyplachovanie
Vyplachovanie

Vyplachovanie je fáza, ktorá sa u štvortaktných motorov nevyskytuje. Pre dvojtaktné motory je veľmi dôležitá a jej priebeh výrazne ovplyvňuje vlastnosti motora. Pretože v pracovnom cykle nie je priestor na vytlačenie spalín pohybom piesta k hornej úvrati, vyprázdnenie valca musia zabezpečiť:

voľný výfuk - pri ktorom sa spaliny dostávajú von z valca len vplyvom rozdielu tlakov vo valci a vo výfukovom potrubí

vytlačenie čerstvou náplňou - po otvorení prepúšťacieho kanálu sa stlačená čerstvá zmes dostáva do valca a pomáha vytlačiť zvyšky spalín.

Vyplachovanie je teda časovo ohraničené otvorením prepúšťacieho a uzavretím výfukového kanála (ventilu) a je charakterizované priamym stykom čerstvej náplne so spalinami. Vplyvom dynamických javov pri rôznych režimoch práce motora môže dôjsť k väčšiemu, alebo menšiemu premiešaniu čerstvej zmesi so spalinami, úniku čerstvej zmesi do výfukového potrubia, alebo naopak nedostatočnému vypláchnutiu spaľovacieho priestoru so zvýšeným množstvom zvyškových spalín v ďalšom pracovnom cykle.

tvortaktn spa ovac motor
Štvortaktný spaľovací motor

Štvortaktný spaľovací motor je motor pracujúci na štyri doby (takty).

Podľa spôsobu zapálenia zmesi sa pracovné cykly mierne odlišujú pre zážihový a vznetový motor.

pracovn cyklus z ihov ho tvortaktn ho motora
Pracovný cyklus zážihového štvortaktného motora

1. nasávanie - pri pohybe piesta nadol sa plní valec cez nasávací kanál popri otvorenom ventile (alebo viac ventilov) zmesou vzduchu a paliva (pre motory s priamym vstrekom paliva - GDI (Gasoline Direct Injection) sa nasáva čistý vzduch)

2. kompresia (stláčanie) - valec pri pohybe nahor stláča pracovnú náplň. (Pri GDI sa v tomto takte vstrekne palivo).Tesne pred koncom zdvihu preskočí iskra a zapáli pracovnú náplň

3. spaľovanie a expanzia - stlačená zmes paliva a vzduchu horením expanduje a tlačí piest nadol

4. výfuk - spaliny sú vytláčané piestom z valca do výfukového potrubia cez výfukový kanál (ventily)

nas vanie
Nasávanie

Nasávanie pri štvortaktnom spaľovacom motore vzniká pri pohybe piesta z HÚ (hornej úvrate) do DÚ (dolnej úvrate). Sací ventil je otvorený a do spaľovacieho priestoru sa nasáva pri benzínovom motore zmes paliva a vzduchu. Pri vznetovom motore čistý vzduch. Zmiešavanie benzínu so vzduchom prebieha v karburátore.

kompresia
Kompresia

Kompresia je stláčanie, zmenšovanie objemu.

spa ovanie horenie
Spaľovanie - Horenie

Horenie (spaľovanie) je prudká chemická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje teplo a svetlo. Vzniká a priebieha za určitých podmienok. Pre priebeh horenia je potrebná prítomnosť horľaviny a oxidačného prostriedku v zápalnom pomere a prítomnosti zdroja iniciácie. Horľavina a oxidačný prostriedok spolu tvoria horľavý súbor. V technických aplikáciách sa používajú aj pojmy:

horľavina = palivo

horľavý súbor = zmes (prípadne čerstvá zmes),

oxidačný prostriedok sa v kontexte horenia označuje aj ako látka podporujúca horenie a je to najčastejšie vzdušný kyslík, ale môže to byť aj fluór, chlór alebo kyslík z vody (napr. horčík horí vo vode) a iné.

Pri horení látok vzniká plameň(stĺpec horiacich, väčšinou plynných látok)

Na horenie musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • prítomnosť horľavej látky
  • dosiahnutie zápalnej teploty
  • prítomnosť vzdušného kyslíka
expanzia
Expanzia

Expanzia môže byť všeobecne:

zväčšovanie objemu alebo intenzity, rozpínanie, rozširovanie, rozťahovanie

v fuk
Výfuk

spaliny sú vytláčané piestom z valca do výfukového potrubia cez výfukový ventil