kuntait toimintasuunnitelma ja kehitt mishankkeet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KuntaIT – toimintasuunnitelma ja kehittämishankkeet PowerPoint Presentation
Download Presentation
KuntaIT – toimintasuunnitelma ja kehittämishankkeet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

KuntaIT – toimintasuunnitelma ja kehittämishankkeet - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

KuntaIT – toimintasuunnitelma ja kehittämishankkeet. Sosiaalialan tietoteknologiaa kehittävien aluehankkeiden verkostotapaaminen 17.1.2007 Tommi Oikarinen. KuntaIT Toiminta-ajatus:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KuntaIT – toimintasuunnitelma ja kehittämishankkeet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuntait toimintasuunnitelma ja kehitt mishankkeet

KuntaIT –toimintasuunnitelma ja kehittämishankkeet

Sosiaalialan tietoteknologiaa kehittävien aluehankkeiden verkostotapaaminen

17.1.2007

Tommi Oikarinen

slide2
KuntaIT

Toiminta-ajatus:

 • KuntaIT:n tarkoituksena on tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä saada aikaankansallisesti yhteentoimivia, asiakaslähtöisiä ja tuloksellisuutta lisääviä palveluja ja palvelukokonaisuuksiakoko kuntasektorin käyttöön.
 • Tässä tarkoituksessa KuntaITohjaakuntasektorin verkostomaista tietohallintoyhteistyötä jayhteen sovittaasen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekätukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista.
slide3
Toiminnan osapuolet:

KuntaIT toiminnan asiakkaat:

 • kunnan toiminnasta vastaava johto
 • palvelutuotannon järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaavat päätöksentekijät
 • palvelutuotannon toteuttajat

KuntaIT toiminnan yhteistyökumppanit ja sidosryhmät:

 • kuntasektorin palvelu- ja IT -toiminnasta sekä sähköisten toimintatapojen kehittämisestä vastaavat
 • palveluiden kehittäjät ja niiden toteuttajat
 • edellä mainittujen tahojen yhteistoiminta-alueet ja yhteistyöverkostot
 • valtion tietohallinnosta vastaavat
 • yrityssektori
kuntait voimavarat
KuntaIT voimavarat
 • henkilöstökehys 6 henkilöä 2007-2008
 • rahoitus
  • perusrahoitus n. 2,5 MEUR / v
  • hankerahoitus 5 MEUR/v
 • yhteistoiminta Kuntaliiton, kuntien yhteistoimintaverkostot
kuntait toiminnan l ht kohdat
KuntaIT - toiminnan lähtökohdat

Ratkaisut

Edellytykset

KuntaIT –toiminnassa tuotetaan kuntien laajaan käyttöön sovelluksia ja ratkaisuja joko olemassaolevista ratkaisuista, joiden käyttöä levitetään ja jalkautetaan hankkeina tai käynnistämällä/tukemalla/ohjaamalla/johtamalla uuskehityshankkeita.

Jokaisella hankkeella on kuntaomistaja.

KuntaIT-toiminnassa kehitetään ja otetaan käyttöön yhteinen viitearkkitehtuuri, joka toimii alustana ratkaisuille ja on kehityshankkeiden pohja. Viitearkkitehtuuri-käsitteen piiriin kuuluvat tietorakenteet ja käsitteet sekä avoimet rajapinnat operatiivisiin ja kansallisiin tietojärjestelmiin

Suositukset ja

parhaat käytännöt

Verkosto on KuntaIT –toiminnan edellytys ja toiminnan suuntaaja.

Suositus- ja standardointityöllä sekä hyvillä käytännöillä tuetaan ratkaisujen ja arkkitehtuurin käyttöönottoa

painopisteet
Painopisteet
 • KuntaIT toiminnan painopiste on toiminnan tavoitteita tukevien kehittämisohjelmien ja kärkihankkeiden muodostaminen, rahoitus ja koordinointi.
 • Hankkeiden hallintamenetelmien ja tukitoimintojen/-palveluiden kehittäminen. Palvelukokonaisuuksien kehittäminen perustuu kuntasektorin yhteisiin palvelu-, tieto- ja tietotekniikka-arkkitehtuureihin ja yhteentoimivuutta edistäviin integraatio- ja rajapintaratkaisuihin sekä näihin liittyviin ohjaus- ja johtamismalleihin (IT Governance)
 • JHS –suosituksia laaditaan JUHTA:n vahvistaman JHS -strategian pohjalta ja KuntaIT –tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi.
verkostot

Verkostot

Verkostot
 • KuntaIT-verkostot:
  • Kehitysehdotus-verkosto -> kehittämishanke ideat
  • Toteutusverkosto -> projekti + projektin katselmointiverkosto
  • Käyttöönottoverkos-to -> palveluiden /tuotosten levittäminen
  • Arviointiverkosto
ratkaisut yhteisiin palvelutarpeisiin
Ratkaisut yhteisiin palvelutarpeisiin

Ratkaisut

 • Kehittämishankkeissa painottuvat ratkaisut, jotka tukevat kuntien ja muun julkishallinnon asiakasta palvelevien toimintojen kehittämistä. Ratkaisuja luodaan asiakaslähtöisesti siitä näkökulmasta, että kuntien asiakkaille, kansalaisille ja yritykselle, luodaan mahdollisuus saada julkiset palvelut:
  • elämäntilanteeseen tai yrityksen elinkaareen pohjautuvasti
  • monikanavaisesti
  • mahdollisuuksien mukaan proaktiivisesti.
  • Jo toteutetut hankkeet (mm JUPA) ja KuntaIT –toimikaudella syntyvät ratkaisut pyritään saamaan julkishallinnon käyttöön mahdollisimman matalin marginaalikustannuksin ja ne muodostavat kuntien käytössä olevan ratkaisupankin (ohjelmistopankki).
ratkaisut yhteisiin palvelutarpeisiin kriteerit
Ratkaisut yhteisiin palvelutarpeisiin, kriteerit

Ratkaisut

 • kansallisesti sovellettavissa (käytöltään yleistettävissä)
 • muodostaa kehitettävän palvelukokonaisuuden kannalta olennaisen osan
 • tukea tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä
 • korostaa asiakasnäkökulmaa - asiakasrajapintaan hyötyjä ja tehokkuutta; asiakasarvo
 • tukea (palvelu)rakenteiden, prosessien ja toimintamallien uudistamista
 • ottaa sähköisen asioinnin mahdollisuudet käyttöön, toteuttaa geneeristen ratkaisujen aikaansaamista ja luoda vuorovaikutteisia julkisia palveluja
 • olla monistettavia, tuotteistettavia
 • synnyttää palvelu- ja systeemi-innovaatioita
 • hyödyntää perusrekistereitä ja muita kansallisia tietovarantoja
 • edesauttaa hyvän tiedonhallintatavan syntymistä hallinnossa.
kuntait n kehitt mishankkeiden sis lt alueet
KuntaIT:n kehittämishankkeiden sisältöalueet
 • päiväkodin, koulun ja kodin vuorovaikutus: perheen, kodin ja palvelutoiminnan tiiviimpi yhdistäminen uuden tekniikan mahdollistamien vuorovaikutusvälineiden avulla
 • turvallisesti kotona –palvelut: joustavien kotihoitoon ja asiakaslähtöisten ikäihmisten palvelujen aikaansaaminen palveluun oikeutetun ja omaisten terveyden ja elämäntilanteen ehdoilla
 • asumisen, muuttamisen ja rakentamisen palvelut: kodin ja perheen perustajan sekä muuttajan joustavat, vuorovaikutteiset palvelut elämän muutostilanteissa
 • kuluttajaneuvonta
 • talous- ja henkilöstöresurssit. Talous- ja henkilöstötietojen vaivaton yhteiskäyttö kunnan eri palvelutoiminta-alueiden välillä
 • asiakkaan liikkuvuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukentässä; kunnallisten palveluketjujen sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimintojen integrointi asiakkaan näkökulmasta yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi
 • yhteispalvelut: asiakkaan näkökulmasta yhden luukun kanavariippumattomasti toteutetut kunnan, Kelan ja valtion paikallishallinnon palvelut.

Päämäärinä palvelujen saatavuus ja pääsy palveluihin.

 • Hanketasolla toteutettavat palvelutoiminnan kehittämistä tukevat kokonaisuudet kohdistuvat mm.
 • - sähköinen päiväkotihakemus
 • perusterveydenhoidon, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ketju
 • sähköinen kuluttajaneuvonta
 • - resurssienhallinnan / toiminnanohjauksen yhtenäisjärjestelmät
kehitt mishankkeet ja p ttyvien jatkohy dynt minen
Kehittämishankkeet ja päättyvien jatkohyödyntäminen
 • JUPA-hankkeet: esim kuluttajaneuvonta ja päivähoito
 • KuntaFenix-hankkeet
 • uudet hankkeet
 • tekniset komponentit
 • rajapinnat
 • tietojärjestelmät
 • kuvausten ja määritysten julkaisu ja ylläpito
 • käyttöoikeudet
 • tuotosten levittäminen
 • - Hankekoordinointi
 • - Kehittämisalueet:
  • Muun muassa:
  • kotiin tarjottavat palvelut
  • toimeentulotuki
  • asiointialustat
  • paikkatietojen hyödyntäminen
 • Uusien ratkaisujen
 • tunnistaminen valinta ja käynnistäminen
 • - valituilla palvelualueilla
 • - kriteeristön perusteella
 • KuntaIT–hankehallinnan soveltaminen
p ttyvien k ynniss olevien hankkeiden tuotosten levitt minen
Päättyvien / käynnissä olevien hankkeiden tuotosten levittäminen

Ratkaisut

 • JUPA:
 • Tuotosten levittämisen ”pilotointi”:
 • Pohjois-Karjalan (Joensuu, Kontiolahti, Lieksa) sähköisen
 • päivähoitohakemuksen käyttöönotto
  • Oulun päivähoidon verkkopalveluprojektissa toteutettujen
  • rajapintojen käyttö toisessa ympäristössä
  • Tunnistus- ja maksamisratkaisun (Vetuma) käyttöönotto
  • Perustietovaranto (VTJ) liittymä
 • Tuotosten levittäminen:
 • Toteutusten kuvausten julkaisu
 • Rajapintamääritysten julkaisu
 • Markkinointi ja tiedottaminen
 • JHS –suositusten muodostaminen ratkaisujen pohjalta
  • VTJ
  • Vetuma
kuntafenix hanke 1 4
KuntaFenix –hanke (1/4)

Ratkaisut

 • Tietoyhteiskuntaohjelma ja Tekes syksyllä 2005 käynnistämä yhteistyöhanke
 • Tavoitteena on tietoyhteiskuntakehityksen edistäminen Suomessa ja erityisesti sähköisen
 • asioinnin lisääminen.
 • Hanke päätettiin toteuttaa osana Tekes - Fenix Vuorovaikutteinen
 • tietotekniikka -teknologiaohjelmaa ns. KuntaFenix – hankkeena.
 • Hankkeessa käynnistyvät projektit ovat (suluissa vastuullinen toimija):
 • Kotona asumista tukevien palveluiden tarjonnan kehittäminen (Riihimäen seutu)
 • Toimeentulotuen palvelukokonaisuuden kehittäminen osana sosiaalipalveluiden
 • kehittämistä (Kainuun maakunta kuntayhtymä)
 • Geneerinen alusta- ja sovellustuotteet julkisen sektorin palveluprosessien
 • tehostamiseksi (Joensuun kaupunki)
 • Sähköisen asioinnin palvelualusta; Lasten ja nuorten palvelut
 • (Lahden seutu)
 • Sähköinen asiointi (Mikkelin Teknologiakeskus)
 • Paikkatietojen hyödyntämisen edistäminen palvelutuotannossa – KuntaGML
 • (Suomen Kuntaliitto).
kuntafenix hanke 2 4
KuntaFenix –hanke (2/4)

Ratkaisut

 • KuntaIT:n tavoitteet hankkeessa:
 • A. Uudet palvelut /palvelumallit:
 • Kuntien palvelurakennetta uudistavien palvelumallien
 • käytännön toteutuksia
 • Asiakas-/käyttäjälähtöisyyden lisääminen
 • Yleisesti hyödynnettäviä ratkaisuja ja teknisiä komponentteja
 • Palvelun laadun parantamista ja tuloksellisuutta tukevia ratkaisuja
 • B. Projektien tuotokset:
 • 1) Prosessi- ja toimintamallimäärityksiä
 • 2) Avoimien rajapintojen periaatteita noudattavat kuvaukset ja
 • rajapintamääritykset perusjärjestelmiin ja kansallisiin tietovarantoihin integroituvista
 • sovelluksista
 • 3) Vaatimusmäärittelyt luotavien tietojärjestelmien toiminnoille sekä toimintamallien
 • pilotoinnille ja käyttöönotoille
 • 4) Tukea em tulosten uudelleenkäyttöä ja levittämistä mm. JHS-suosituksia
 • ja parhaita käytäntöjä sekä standardointia hyödyntämällä.
kuntafenix hanke 3 4
KuntaFenix –hanke (3/4)
 • KuntaIT kehittämishankkeiden sisältö-alue:
 • Asiakkaan liikkuvuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukentässä
 • eAsiointi Kainuussa -projekti: Toimeentulotuen
 • palvelukokonaisuuden kehittäminen
 • Omistaja: Kainuun maakunta kuntayhtymä
 • Muut osapuolet: WM-data Oy, Oulun yliopisto, Kajaanin yksikkö,
 • Joensuun kaupunki, eSOSTIETO –hanke sekä eMaakunta –hanke, Kainuun
 • IT-pooli, KuntaIT

Ratkaisut

Toimeentulotuen sähköinen käsittelyprosessi

työn tekemisen tueksi eTyöpöytä -ratkaisu

avointen rajapintojen määrittäminen ja käyttöönotto hyödyntäen tilanteeseen sopivia sanomavälitysratkaisuja

kuntafenix hanke 4 4
KuntaFenix –hanke (4/4)
 • KuntaIT kehittämishankkeiden sisältö-alue:
 • Turvallisesti kotona -palvelut
 • Kotona asumista tukevat palvelut
 • Omistaja: Riihimäen kaupunki
 • Muut osapuolet: RHL –data, Elisa, Hewlett Packard, WM-data Oy,
 • Triplan, Nordea, KuntaIT

Ratkaisut

Kotona asumista tukevien palveluiden tarjonnan kehittäminen

 • Kotona asumisen tueksi tarjottavien palveluiden edellyttämän toimintamallin kehittäminen (palveluneuvojamalli)
 • - Kunnan palveluneuvojan toimenkuvan laajentaminen palvelukoordinaattoriksi tai palvelupäälliköksi
 • Prosessikuvaus, käyttötapaukset.
 • Toimintamallin edellyttämien tietotarpeiden tydyttäminen (tehtävien ja käyttötapausten tietotarvekuvaukset, tietovarastokuvaukset, tietovirtakaaviot, rajapintakuvaukset)

Toiminnan vaatiman tietojenkäsittelyn kehittäminen ja pilotointi (palveluneuvojan ja sähköisen asioinnin vaatima ICT-ratkaisu)

- Palvelu- ja yhteyspiste- (mahdollinen CC-) järjestelmä (Palveluneuvojan työpöytä liittymineen, käyttöoikeuksien hallinta)

- Asiakkuudenhallinta- (mahdollinen CRM-) järjestelmä,

- (tuote- ja) palveluhakemisto (Poikkisektorinen palveluvalikoima ja palveluiden saatavuus)

- sähköinen lomakepalvelu (Valtuuden ja suostumuksen välitys).

- monikanavaisen liittymän mahdollistava palveluverkko (Monikanavainen saavutettavuus)

suositukset ja parhaat k yt nn t
Suositukset ja parhaat käytännöt

Suositukset ja

parhaat käytännöt

Tietotaidon kerryttäminen ja jakelu

 • JHS-suositusten tuottaminen ja kansallisten standardien valmistelu
 • JHS:ia kevyempien suositusten tuottaminen
 • eri hallinnonalojen ohjeistojen ja suositusten kokoaminen ohjeistohakemistoksi
 • parhaiden käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen
 • toteutusohjeiden luonti
 • SFS-standardointityö ja yhteistyö kansallisten toimijoiden kanssa (mm. TIEKE)
edellytysten luonti 1
Edellytysten luonti (1)

Edellytykset

 • KuntaIT- kehitys-, koulutus- ja käyttöympäristön luonti
  • tavoiteaikataulu 3/07, käyttö jatkuvaa
  • suoritusalusta JUPA-tuloksille, KuntaIT-hankkeille, sähköisen asioinnin tukipalveluille ja yhteisille rajapinnoille
  • yhteiset ratkaisut kansallisiin tietovarantoihin kytkeytymiseksi
 • Tunnistamis-, varmenne- ja maksamispalveluiden tukeminen (VETUMA)
  • käynnistys 6/07 - jatkuvaa
edellytysten luonti 2
Edellytysten luonti (2)

Edellytykset

 • KuntaIT viitearkkitehtuuri (02/2007) ->
  • Avoin palveluarkkitehtuuri, avoimet rajapinnat (VM/HKO suositukset)
  • Tietointegraatio, MDM
 • Palvelujen kehittäminen (02/2007)
  • Asiointi- ja integraatioalustat, yhteiset ratkaisut
  • Asiakassuhteen ja elinkaaren hallinta
 • Tietorakenteet, käsitteistö, kuvausmallit ja asiakirjamallit
  • kuvausmenetelmät, repositoriointi 3/07 ->
 • IT governance
  • Hankesalkun hallinta
 • Benchmarking
  • Yhteiset käsitteet kustannuksiin ja teknisiin ympäristöihin
 • Kansallinen potilashallinto
  • Alueelliset ja kansalliset ratkaisut, koordinointi
  • Migraatiosuunnitelma -> roadmap
edellytysten luonti 3
Edellytysten luonti (3)

Edellytykset

 • Sähköisen laskutuksen jalkauttaminen
  • käynnistys alustavasti 2 vp/2007
 • Hankintaprosessin tuki 1/2007 ->
 • Tietoturvan tasomäärittelyt 6/2007 ->
 • Virkakortti- ja varmennehanke 6/2007 ->
ty kaluvalinnat ja toiminnan edellytyksi luovat toimenpiteet
Työkaluvalinnat ja toiminnan edellytyksiä luovat toimenpiteet

Edellytykset

 • KuntaIT-verkostojen rakentaminen ja hallinta
  • portaalitoteutus 12/06 – 03/07
 • Prosessimallinnus, kuvausmallit
  • prosessimallinnustyökalut 2/07 ->
 • Hanke- ja projektihallinta
  • hankehallinnan malli / 12/06
  • projektinhallinnan menetelmät ja portfolionhallinta 1/07 – 4/07
kiitos

Kiitos!

Tommi Oikarinen

KuntaIT

tommi.oikarinen@intermin.fi

09-160 44670