programy pomocowe oraz dotacje ue dla polskich firm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programy pomocowe oraz dotacje UE dla polskich firm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programy pomocowe oraz dotacje UE dla polskich firm

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
bruce-patel

Programy pomocowe oraz dotacje UE dla polskich firm - PowerPoint PPT Presentation

184 Views
Download Presentation
Programy pomocowe oraz dotacje UE dla polskich firm
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla polskich firm

 2. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną • Najczęściej wykorzystywane, • Różne formy: fundusze strukturalne, programy krajowe, programy wspólnotowe, • Zróżnicowana dostępność, • Możliwość łączenia programów.

 3. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną • Fundusze strukturalne • Wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP, • Kredyt technologiczny, • Programy krajowe • SSE, - Zwolnienia z podatku od nieruchomości, • Zachęty podatkowe na realizację nowych inwestycji, • Programy wspólnotowe • Marco Polo II, • Jeremie.

 4. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP CEL: poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji. Rodzaj wsparcia: Pomoc ma formę refundacji określonej części wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Nie obejmuje: -działalności w sektorach wrażliwych, tj.:sektorze włókien syntetycznych, sektorze górnictwa węgla, sektorze hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, rybołówstwa, -działalności w zakresie produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu artykułów rolnych wymienionych w załączniku I do TWE, -działalności w zakresie produkcji lub obrotu bronią.

 5. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP – obszary wsparcia • Cena nabycia gruntów do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, • Cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych: - budowli i budynków, - maszyn i urządzeń, - narzędzi, przyrządów i aparatury, - wyposażenia technicznego dla prac biurowych, - budowy infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją.

 6. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP • Cena nabycia używanych środków trwałych pod warunkiem, że: - w okresie 7 lat nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków publicznych, - cena zakupionego sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu, - sprzedający sprzęt musi wystawić deklarację określającą pochodzenie sprzętu, • Koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych, • Raty spłat wartości początkowej środków trwałych należnych z tytułu umowy leasingu (leasing operacyjny i finansowy), prowadzącego do przeniesienia własności tych środków trwałych na korzystającego.

 7. Wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP

 8. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP – procedura składania wniosku • wniosek składany do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). • Przed właściwym złożeniem wniosku, przedsiębiorcy mają możliwość złożenia formularza prekwalifikacyjnego, • W ramach prekwalifikacji szacuje się też, jaką liczbę punktów może otrzymać projekt w ocenie merytorycznej, • Podstawą przyznania dofinansowania ocena kompletu dokumentacji aplikacyjnej, • Długość procedury – do 11 miesięcy.

 9. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP – przykład Macroplast sp. zoo jest średnim przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie produkcji plastikowych elementów stolarki drzwiowej i okiennej. Siedziba spółki oraz zakład produkcyjny są zlokalizowane w Gdańsku. Ze względu na ograniczone moce wytwórcze spółka nie jest w trakcie sprostać dynamicznie rosnącemu popytowi na jej produkty. Zarząd Macroplastu podjął w związku z tym decyzję o rozbudowie przedsiębiorstwa. Planowane przedsięwzięcie obejmie rozbudowę hali produkcyjnej, budowę magazynu wyrobów gotowych oraz zakup i instalację nowych linii produkcyjnych. W wyniku realizacji projektu spółka nie tylko zwiększy produkcję dotychczasowego asortymentu, ale także wprowadzi do swojej oferty nowe produkty. Spółka zatrudni nowych pracowników do obsługi nowych linii produkcyjnych oraz magazynu. Wartość planowanej inwestycji to 7 mln złotych, w tym nakłady na budynki i budowle – 4 mln zł, na maszyny, urządzenia i narzędzia – 2,5 mln zł, na infrastrukturę techniczną – 0,5 mln zł.

 10. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Kredyt technologiczny CEL: dofinansowania realizacji inwestycji innowacyjnej technologicznie, w postaci częściowo umarzalnego kredytu. Rodzaj wsparcia: okres kredytowania max. 72 miesięcy, możliwość uzyskania 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału kredytu, możliwość ubiegania się o umorzenie kredytu w wysokości 50 % kwoty przyznanego kredytu, Nie obejmuje: - przedsiębiorców planujących realizację dużej inwestycji, której wartość przekracza 50 mln euro, - przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach wrażliwych lub w zakresie produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do TWE, - przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

 11. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Kredyt technologiczny – obszary wsparcia • zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów albo świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług, • wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie opartej na niej produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów albo świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.

 12. Kredyt technologiczny

 13. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Kredyt technologiczny – procedura składania wniosku • wniosek składany do właściwego ze względu na lokalizację projektu oddziału BGK, • BGK przeprowadza ocenę wniosków pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej i dokonuje oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, • rozpatrzenie wniosku przez BGK trwa do 60 dni od daty rejestracji wniosku.

 14. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Kredyt technologiczny – przykład Duży przedsiębiorca z branży budowlanej zamierza wdrożyć w swojej fabryce zlokalizowanej w Pruszczu Gdańskim, nową technologię produkcji, w postaci wyników badań naukowych, umożliwiającą produkcję nowego typu wyrobów budownictwa wykończeniowego. Koszt przedsięwzięcia jest oszacowany na 6 mln złotych. Przedsiębiorca zacznie generować przychody ze sprzedaży nowych produktów po roku od rozpoczęcia inwestycji. Spółka zamierza ubiegać się o udzielenie kredytu technologicznego oraz jego umorzenie. Spółka nie planuje korzystać z innych źródeł pomocy publicznej.

 15. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Programy krajowe - SSE SSE to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach.

 16. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Programy krajowe – Zwolnienia z podatku od nieruchomości • szczegółowe zasady i warunki korzystania ze zwolnień zawarte w uchwałach rad gmin, • wysokość zwolnień oraz czas, na jaki są przyznawane ulgi uzależniona od wielkości inwestycji i liczby zatrudnionych osób.

 17. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Programy krajowe – Zachęty podatkowe na realizację nowych inwestycji Udzielanie przedsiębiorstwom ulg w formie: - odroczenia terminu płatności podatku, - rozłożenia zapłaty podatku na raty, - odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, - umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

 18. Programy wspólnotowe • Służą przede wszystkim, wspieraniu przedsięwzięć o znaczeniu ponadregionalnym, • Przeznaczone są głównie na wsparcie podmiotów działających na terenie UE, • Nadzór nad działaniem i realizacją programów wspólnotowych oraz nad ich koordynacją sprawuje KE.

 19. Programy w nowej PF Inwestycje: - Marco Polo II, - JEREMIE, Działalność proekologiczna: - LIFE+ - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji – Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji – Program Inteligentna Energia – Europa, Działalność szkoleniowa: - zintegrowany program działań w zakresie kształcenia ustawicznego, - 7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji – Ludzie – Działania Marie Curie, Działalność B+R - 7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji – Współpraca, Pomysły i Możliwości.

 20. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Programy wspólnotowe – MARCO POLO II CEL: zmniejszenie natężenia ruchu kołowego w państwach UE, poprawa funkcjonowania systemu transportu pod względem wpływu na środowisko oraz rozwój transportu intermodalnego. Kto może skorzystać: konsorcja złożone z co najmniej dwóch przedsiębiorstw , z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich UE lub z jednego państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego znajdującego się w bliskim położeniu geograficznym.

 21. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Programy wspólnotowe – MARCO POLO II Wsparcie na: • działania katalizujące, • działania związane z autostradami morskimi, • działania związane z przeniesieniem modalnym, • działania związane z unikaniem ruchu,

 22. Programy wspólnotowe – MARCO POLO II

 23. Przykład Polskie przedsiębiorstwo transportowe zajmujące się przewozem towarów między Francją, Holandią i Belgią, a Polską świadczyło do tej pory swe usługi wykorzystując samochody ciężarowe. W związku z rosnącymi kosztami paliwa spólka zdecydowała się na wykorzystanie alternatywnego sposobu przewozu, m.in. transport drogą morską. W konsorcjum z niemieckim przedsiębiorstwem żeglugowym oraz holenderskim przedsiębiorstwem kolejowym stworzono projekt nowego połączenia przewidującego transport towarów koleją do portów holenderskich, transport morzem z portów holenderskich doportów polskich oraz dystrybucję towarów na terenie Polski za pomocą istniejącej floty samochodów ciężarowych. Całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 20 mln euro. Dotychczasowa trasa przewozu towarów przy wykorzystaniu jedynie transportu drogowego wynosiła 2200 km, natomiast nowe połaczenie obejmie: odległość 500 km pokonywaną koleją, odległość 1600 km pokonywaną morzem oraz odległość 400 km pokonywaną drogami. Wolumen towarów przewiezionych w trakcie 30 miesięcy realizacji projektu wyniesie 1.500.000 ton. Konsorcjum postanowiło złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach marco Polo II. Projekt zakwalifikowany został jako działanie związane z autostradami morskimi. Programy wspólnotowe – MARCO POLO II

 24. Instrumenty wspierające działalność inwestycyjną Programy wspólnotowe – JEREMIE • Wspólna inicjatywa KE, EBI oraz EFI, • Celem ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania rozwoju oraz korzystania z kapitału podwyższonego ryzyka typu PE/VC,

 25. Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie działalności – napotykane ryzyko? 1) Przed podjęciem decyzji o ubieganie się o wsparcie, 2) W procesie ubiegania się o wsparcie, 3) Realizacja projektu ze środków pomocowych, 4) Po zakończeniu realizacji projektu.

 26. Przed podjęciem decyzji o ubieganie się o wsparcie • Małe, średnie, czy duże przedsiębiorstwo – zasady określania wielkości przedsiębiorstwa w świetle prawa wspólnotowego, • Zakres działalności (kody PKD) a kwalifikowalność, • Tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt beneficjenta, • Trudna sytuacja ekonomiczna a możliwość ubiegania się o wsparcie.

 27. W procesie ubiegania się o wsparcie • Generator wniosków. Realizacja projektu ze środków pomocowych • Sporządzanie i składanie sprawozdań. Po zakończeniu realizacji projektu • Wykorzystanie pomocy zgodnie z przeznaczeniem, • Wywiązywanie się z zapisów umowy o dofinansowanie.

 28. Dziękuję za uwagę