inspectoratul colar jude ean maramure n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 , aprobată prin OMECTS nr. 5560/ 07.10.2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/ 07.10.2011 • Management resurse umane în Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată • OMECTS nr. 5488/ 29.09.2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare

  2. Abrevieri • MOB = Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/ 07.10.2011 • LEN= Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată • CŞ= Consorţiu Şcolar • UPJ= Unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică • AT= Asociere temporară între UPJ în vederea organizării concursului • SITE= site mobilitate: http://ww.isjmm.ro, Mobilitate • FORUM= forumul directorilor: http://www.isjmmforum.ro • ISJMM= Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş • CMRU/ IMRU= Compartimentul/ Inspectorul şcolar pentru Managementul Resurselor Umane • CA= Consiliu de Administraţie • MECTS= Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului • PÎ= proiect de încadrare pe 2012-2013 • RA= Restrângere de activitate (situaţie în care se poate regăsi un titular de sistem) • CMISJ= Comisia Judeţeană de Mobilitate a Personalului Didactic • CMUPJ= Comisia de Mobilitate la nivelul UPJ • LPCVR= Lista posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate • IDRU= Inspector şcolar pentru Dezvoltarea Resursei Umane

  3. Comunicarea cu IMRU • Prin intermediul isjmm_centralizare@yahoo.com; • Accent se va pune pe transmiterea pe un CD/ DVD/ stik!!! • Transmiterea din partea noastră se va face în principiu pe SITE, cu o menţionare simplă a postării prin intermediul FORUM • Unele date se vor transmite şi prin intermediul faxului ISJMM 0262-211-992; • După emitere/ semnare, toate documentele vor putea fi ridicate de la ISJMM, cam. 15, dl. Şumălan Ioan. • A se vedea adresele ISJMM transmise UPJ pentru fiecare etapă Centralizatorul • cuprinde: • denumirea postului şi a nivelului • specializările dobândite prin studii, care pot preda calificat pe postul menţionat • disciplina de concurs şi programa aferentă • este un document care centralizează formatul de predare ca şi calificat în sistemul educaţional românesc • apare prin ordin de ministru; o să-l postăm (după cum v-am obişnuit) şi noi pe SITE, în momentul în care îl vom deţine în format electronic

  4. Elaborare decizii personal didactic • Şi în acest an (ca şi anul trecut), fiecare decizie va purta un număr de înregistrare distinct. Numărul fiecărei decizii se va scrie de mână pe decizie şi în registrul unic de decizii al inspectorului şcolar general, prin urmare orice eroare voită sau nevoită implică muncă suplimentară; • Pentru posturile/ catedrele care nu figurează în aplicaţia web (cele care nu au cod), nu se mai emit decizii de numire pe post, pentru că procedura şi aşa e greoaie; • Dacă se întâmplă să se comunice vreun post în afara perioadei de publicare în listă, după comunicarea către ISJMM a PÎ, aceasta se va face doar semnat şi ştampilat la sediul ISJMM, adresă ce va fi însoţită de o NOTĂ EXPLICATIVĂ a directorului care va fi depusă la inspectorul școlar pentru implementarea descentralizării instituționale;cele care se încadrează în termene vor fi publicate • Atenţie la termenele prevăzute de Calendar, ISJMM putând în principiu să modifice lista posturilor până cu 2 zile înainte de publicare; cine transmite adrese după această cu posturi eliberate o face printr-o adresă doar însoţită de NOTA EXPLICATIVĂ elaborată de către director; • Începând din acest an ŞI DIRECTORII EMIT DECIZII PENTRU PERSONAL DIDACTIC. Vă rugăm să vă ghidaţi permanent în emiterea unei decizii, utilizând ca model ultimul ordin al ministrului!!! • Deciziile emise de către ISJMM sunt de repartizare/ numire (nu de salarizare); directorul emite decizia de încadrare/ salarizare (pentru fiecare decizie emisă de către ISJMM) şi încheie contracul/ contractele individuale de muncă (diferenţiate) ÎN BAZA STUDIILOR FINALIZATE. Sunt situaţii în MOB nouă în care directorul emite toate aceste tipuri de acte.

  5. Cadrele didactice care nu sunt la catedră! ! ! • Orice cadru didactic trebuie să fie la catedră pe perioada anului şcolar; • Dacă nu este la catedră, un cadru didactic poate beneficia de câteva tipuri de concedii, specificate în LEN, inclusiv concediile medicale, concedii care – de acum – sunt aprobate de către CA al unităţii şcolare cu personalitate juridică (în continuare UPJ); • În afara celor două cazuri, dacă un cadru didactic nu este la catedră, şcoala va opera desfacerea disciplinară a contractului de muncă, în urma anchetei efectuate conform Titlului IV – Statutul personalului didactic, Secţiunea a 11-a – Răspunderea disciplinară şi patrimonială. Directorul este direct răspunzător pentru aplicarea legii, în cazul în care un cadru didactic nu este prezent la ore; • Suntem nevoiţi să facem aceste precizări, deoarece sunt cadre didactice nemulţumite în sistem pe motivul prea multor profesori plecaţi din şcoală fără aprobare; • UPJ este obligată să dea răspuns în scris tuturor solicitărilor venite de la angajaţi, răspunsul oficial va fi înregistrat în Registrul de intrări-ieşiri al şcolii. A se menţiona pe fiecare document cadrul legal, doar aşa cei implicaţi vor citi şi legea şi va exista protecţie şi pentru unii şi pentru alţii; • Din inspecţiile făcute în şcoli, rezultă că multe dintre acestea nu au registrele “oficiale”, respectiv, acestea devin oficiale când: 1. sunt înregistrate în Registrul de intrări-ieşiri, 2. au paginile numerotate, au procesul-verbal la final de deschidere a registrului, 3. conţin numele şi prenumele - în clar - şi semnăturile celor prezenţi la şedinţe, 4. trecerea tuturor acţiunilor în procesul-verbal (de exemplu: “Se discută proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2012-2013.” Secretarul CA a uitat verbul esenţial din frază. Fraza ar trebui continuată de exemplu cu: Acesta se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”. Verbul care se trece este cel precizat de lege pentru îndeplinirea acţiunii).

  6. MOB, 5 – Eliberarea din funcţie a personalului didactic MOB, 50(1), 53(2) – Comisia de Mobilitate • la nivel judeţean - CMISJ: preşedinte – Vlaicu Susana, vicepreşedinte – Coroiu Mircea Dumitru, secretar – Abraham Mihaiela, membri – inspectori şcolari de specialitate/ metodişti pentru fiecare disciplină, minorităţi, Mărgineanu Ioana Mihaela Ramona, Dancu Liliana • la nivelul UPJ - CMUPJ, propusă şi validată de către CA al UPJ • termen pentru emiterea deciziei: 3 ianuarie 2012 • se dispune de către director, cu aprobarea CA al UPJ, în următoarele situaţii: • la încetarea de drept a contractului individual, conform art. 55-a, 56 din L. 53/ 2003 – Codul muncii, republicată • prin acordul părţilor, conform art 55-b din L. 53/ 2003 – Codul muncii, republicată • la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform art. 81 din L. 53/ 2003 – Codul muncii, republicată • ca efect al aplicării de sancţiuni disciplinare, în baza LEN, 280(2f)

  7. Prima diferenţă dintre: titulari ai şcoliivs.titulari de sistem • Pentru titularii de sistem, deciziile au fost elaborate de către ISJ Maramureş. Nu sunt titulari de sistem, cadrele didactice care au fost titularizare în baza art. 253 din LEN. • Pentru titulari ai şcolii, deciziile se vor emite de către directori; unele au fost emise de către ISJ Maramureş (titularii şcolii numiţi prin art. 253 din LEN şi prin Instrucţiunea nr. 3/ 2011) • În urma oricărei decizii emisă de către directori, privind titularii de sistem, se va înştiinţa ISJMM – CMRU în vederea actualizării bazei de date privind titularii de sistem, faţă de care ISJMM mai are încă obligaţii • numai în urma participării la concurs şi titularizării prin concurs într-un UPJ se pierde titularizarea de sistem MOB, 4(2) – Etapele mobilităţii personalului didactic • constituire posturi • constituire norme • întregirea normei titularilor • stabilire posturi şi publicare în vederea ocupării • transferarea titularilor de sistem prin restrângere de activitate ori prin desfiinţarea unor UPJ • ocupare posturi/ catedre prin concurs, organizat de către UPJ/ CŞ/ AT • completarea normei didactice • repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în şedinţă publică • ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora • ocuparea posturilor/ catedrelor prin detaşare • ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora/ detaşare pe tot parcursul anului şcolar

  8. MOB, 4(5) – Ordinea ocupării posturilor în UPJ • întregirea normei titularilor • transferarea titularilor de sistem prin restrângere de activitate ori prin defsiinţarea unor UPJ • transferarea cadrelor didactice în UPJ cu avizul CA al UPJ, dacă în anul şcolar curent a fost DIIINRA • titularizarea cadrelor didactic prin LEN, 253 şi MOB, 62-63 • continuitatea “suplinitorilor” prin MOB, 111(6-9) • ocupare posturi/ catedre prin concurs, organizat de către UPJ/ CŞ/ AT • completarea normei didactice • repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în şedinţă publică (şedinţă publică, organizată de către ISJMM) • ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora • ocuparea posturilor/ catedrelor prin detaşare • ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora/ detaşare pe tot parcursul anului şcolar MOB, 7, 24(2) – Planurile de şcolarizare • propunerile planurilor de şcolarizare se transmit de către UPJ către ISJMM până la data de 22.12.2011, sunt avizate provizoriu de către ISJMM şi se transmit MECTS pentru aprobarea de către Guvern a cifrei de şcolarizare • se aprobă prin ordin de ministru; sunt avizate de către ISJMM până la 03.01.2012 MOB, 9-18 – Studiile şi Norma • art. 9, 12, 15, 16, 17, 18 din MOB precizează condiţiile de studii pentru ocuparea de posturi/ catedre în învăţământul preuniversitar • art. 10, 11 din MOB precizează norma cadrelor didactice

  9. MOB, 21 – Reţeaua şcolară • ISJMM dă publicităţii, până la data de 3 ianuarie 2012, reţeaua şcolară a UPJ de stat şi particular autorizate/ acreditate (LEN, 61-5) • reţeaua şcolară rămâne în forma finală, aşa cum va apărea ea pe SITE la data de 03.01.2012 I. MOB, 22(2) – Revizuirea deciziilor titularilor de sistem, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, modificării numelui UPJ. Calendar • UPJ aflate în situaţiile de mai sus vor trebui să trimită spre modificare deciziile TITULARILOR DE SISTEM(urmăriţi culoarea în calendar). Astfel, UPJvor transmite la ISJMM (cam. 9): a.copii după deciziile titularilor de sistem, b. copii după buletin/ carte de identitate sau certificat de naştere ale titularului (de preferat buletin/ carte de identitate), c. copie după diploma/ diplomele de studiu care are/ au relevanţă la refacerea numirii şi d. tabelul de pe SITE cu aceste date (numai în format electronic, exclus email). • Emiterea deciziilor revizuite • Cine nu se va încadra în termenele calendarului va rămâne cu modificările deciziilor pentru anul următor!!! • Pe FORUM se vor posta tabele cuprinzând deciziile care pot fi ridicate şi data de când vor putea fi ridicate. • Considerăm că directorii pot emite decizii pentru titularii de şcoală, în caz că între timp şi-au schimbat numele UPJ în aceeaşi perioadă • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea!

  10. MOB, 23 – Consorţiile şcolare (CŞ) • UPJ comunică ISJMM toate CŞ în vederea transmiterii acestora publicităţii (se vor respecta termenele) • pentru realizarea acestui lucru una din UPJ din CŞ va transmite prin fax un tabel Excel cu următoarea structură: • Denumirea UPJ • Adresa şcolii • Telefon şcoală • Fax şcoală • Nume director • Mobil director • pentru fiecare UPJ din consorţiul înfiinţat, se va începe cu UPJ organizatoare a concursului şi se ve preciza asta în tabel. Se va trimite şi o copie după acordul CŞ • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • Termenul limită pentru publicarea pe SITE (www.isjmm.ro, Mobilitate, Subiect Consorţii şcolare) şi pe site-ul fiecărei UPJ din consorţiul înfiinţat • După data de 10.03.2011, componenţa consorţiilor şi lista publicată poate fi modificată numai după informarea MECTS.

  11. MOB, 29 – Pensionarea • fiecare UPJ va comunica obligatoriu un tabel DBF (indiferent dacă are sau nu cazuri):lista cadrelor didactice care se vor pensiona cu 01.09.2012 – pentru limită de vârstă şi la cerere, pentru pensionare anticipată sau anticipată parţială, conform meniului din aplicaţia Res-umane, Liste pensionari/ examene, semnat şi stampilat – în format scris şi electronic – pe isjmm_centralizare@yahoo.com şi la cam. 9 • Termenul limită pentru publicarea pe SITE(www.isjmm.ro, Mobilitate, Pensionare) şi pe site-ul fiecărei UPJ din consorţiul înfiinţat • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • Personalul de conducere, îndrumare şi control care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare nu mai poate îndeplini funcţia ocupată şi revine la postul/ catedra pe care este titular • Un cadru didactic se pensionează de regulă la sfârşitul/ începutul anului şcolar. Dacă doreşte pensionarea în timpul anului şcolar, depune o cerere la UPJ – însoţită de documente justificative, hotărârea privind pensionarea revenind CA al UPJ, directorul emiţând decizia de eliberare din funcţia didactică • ATENŢIE! MOB nu mai prevede acordarea continuităţii ca titulari cadrelor didactice pensionabile!

  12. MOB, 30 – Întregirea normei cadrelor didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ • fiecare UPJ va înregistra solicitările cadrelor didactice şi le vor rezolva în CA al UPJ • în urma hotărârii CA al UPJ, directorul şcolii va emite decizia de întregire a normei (titularii de sistem care recurg la această opţiune rămân titulari de sistem); directorul UPJ în care cadrului didactic i s-a aprobat întregirea va informa şi cealaltă/ celelalte UPJ în care cadrul didactic a fost titular, în vederea constituirii corecte a catedrelor; se încheie act adiţional la contractul de muncă • întregirile de normă se realizează în perioada constituirii catedrelor • tot în această perioadă se lucrează la PÎ • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • Termenul limită pentru aprobarea întregirile de catedră de către CA al UPJ • Termenul limită pentru emiterea deciziei de către director • Termenul limită pentru înştiinţarea UPJ-urilor la care cadrul didactic titular renunţă în vederea întregirii normei, de către UPJ-ul care i-a întregit norma • Termenul limită pentru comunicarea întregirilor aprobare către ISJMM – CMRU, de către UPJ-ul care a emis decizia • ATENŢIE! Recomandăm directorilor să fie atenţi acolo unde în MOB apare formularea “cu acordul cadrului didactic”, să existe în UPJ solicitările acestora.

  13. MOB, 31-34 – Constituire normă titulari • constituirea normei se face la nivelul UPJ sau a CŞ din care face parte UPJ (aici aveţi o noutate favorabilă cadrelor didactice titulare): • cu ore în specialitate la disciplinele pe care este titular – conform actului de numire/ transfer/ repartizare în alte UPJ din cadrul consorţiului/ UPJ-ului, • cu ore la alte discipline pe care poate să le predea la nivelul UPJ, • cu activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ – conform 263-3 din LEN • pentru un cadru didactic titular se poate menţine norma de predare-învăţare-evaluare constituită în întregime din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ, pentru o perioadă de un an şcolar, cu posibilităţi de prelungire, cu acordul CA al UPJ, pentru încă cel mult doi ani şcolari consecutivi. • acordul cadrului didactic se exprimă în scris, prin cererea pentru constituirea normei conform art. 31 sau a art. 32 • în baza CA al UPJ, directorul emite decizia de constiotuire normă, după care încheie act adiţional la contractul de muncă • MOB, 34 stabileşte cadrele didactice titulare care sunt vizate de aplicarea cu prioritate a art. 31 sau 33, întâi criterii, pe urmă Anexa nr. 2 la MOB

  14. MOB, 59 –Transferul titularului DIIINRA • dacă în anul şcolar 2011-2012 a fost rezolvat un titular în RA prin DIIINRA, în condiţiile în care la nivelul UPJ există un post vacant, ISJMM emite decizie de transfer prin RA în UPJ-ul în cauză, începând cu 01.09.2012 – la solicitarea cadrului didactic, cu acordul CA al UPJ-urilor unde e titular şi al CA al UPJ unde doreşte transferul. Paşii soluţionării cazurilor: • cadrele didactice în cauză se adresează conducerii UPJ unde este DIIINRA şi în care este încadrată • CA al UPJ îi răspunde în scris solicitantului în cauză motiveleacordului/ refuzului • CA al UPJ comunică motivele acordului/ refuzului pentru transfer pentru RA la ISJMM • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • CA al ISJMM analizează situaţiile transmise de către UPJ şi stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se emit decizii (decizia de repartizare pe post în acest caz va fi emisă de către ISJMM – CMRU, odată cu celelalte decizii de RA – a se vedea Calendar RA)

  15. II. 2. b. MOB, 35-38, 51(4), 111(11) – PÎ al UPJ pe 2012-2013 • fiecare UPJ va întocmi propriul PÎ prin director • analizarea PÎ în cadrul CA al UPJ • aprobarea formei finale a PÎ în cadrul CA al UPJ • CA al UPJ stabileşte modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor/ orelor vacante/ rezervate, conform art. 255(5) din LEN • Analiza, corectarea şi avizarea PÎ şi a ofertei de posturi/ catedre vacante/ rezervate de către ISJMM • În această perioadă se va face programarea la ISJMM a prezentării PÎ de către fiecare UPJ prin director în CMISJ • ATENŢIE LA CE SCRIE MAI JOS! • Directorul de UPJ care nu s-au constituit în CŞ şi care nu au catedre complete decât împreună cu o altă UPJ, se va prezenta împreună cu un alt director (la data programării unuia dintre ei) şi vor solicita în scris (printr-o adresă comună, semnată şi ştampilată) publicarea unei catedre întregi (dacă aceasta e dorinţa) din cele două PÎ întocmite • În UPJ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, UPJ având clasele I-XII/ XIII/ XIV posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător UPJ şi postului didactic. În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în UPJ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII (rugăm directorii să nu sune la ISJMM-CMRU prin necitirea acestui text) • în situaţia în care la nivelul unei UPJ există RA, anexat la PÎ şcoala va comunica printr-o adresă scrisă anexată PÎ şi felul evaluării cadrelor didactice aflate în RA • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea!

  16. MOB, 38-39 – PÎ al UPJ pe 2012-2013 • LPCVR complete şi incomplete se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate astfel: • UPJ afişează PÎ la avizier, o publică în presa locală şi pe site-ul propriu în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/ rezervate de către ISJMM • ISJMM întocmeşte LPCVR, complete şi incomplete transmise de UPJ şi o publică, cu cel puţin 30 de zile înainte de rezolvarea restrângerilor de activitate, prin afişare la avizierul instituţiei, pe site-ul instituţiei, pe site-ul MECTS • directorii UPJ şi comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic au obligaţia de a reactualiza după fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic, lista afişată • CA şi directorul UPJ răspund de constituirea corectă a catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/ catedrelor complete şi incomplete, rămase neocupate!!!

  17. MOB, 41 – Cine poate participa la etapa de restrângere de activitate (RA)? Răspuns: Titularii de sistem, care: • sunt încadraţi în învăţământul preuniversitar de stat, aflaţi în RA • sunt încadraţi în învăţământul preuniversitar particular acreditat, în baza concursului organizat confom Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/ catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMEC nr. 5656/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/ grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante, aflate în situaţia de RA • au fost transferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/ autorizate, prin transfer pentru RA/ pretransfer, aflate în RA • au fost transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform OUG 26/ 1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin L 108/ 1998, care funcţionează în subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi pentru protecţia copilului, aflate în RA

  18. MOB, 46 – Stabilirea titularilor care vor intra în RA • dacă într-o UPJ va exista RA, pentru stabilirea titularilor care vor intra în RA, se purcede ORI LA organizarea unui concurs, ORI LA evaluarea obiectivă conform ANEXEI NR. 2 - CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC. Hotărârea aparţine CA al UPJ. • dacă este ales concursul, atunci comisia stabilită şi aprobată de către CA al UPJ, este: • preşedinte – directorul UPJ (dacă nu se află în RA) sau un titular, membru CA al UPJ • membru evaluator – titular gradul I, de la o altă UPJ • membru evaluator – reprezentant ISJMM • secretar – titular, membru al CA al UPJ • concursul se anunţă de către ISJMM în maxim 48 de ore de la avizarea PÎ al UPJ • dacă este aleasă evaluarea obiectivă, atunci comisia stabilită şi aprobată de către CA al UPJ, este: • preşedinte – directorul UPJ (dacă nu se află în RA) sau un titular, membru CA al UPJ • 2 membri – cadre didactice ale UPJ având contract de muncă pe perioadă nedeterminată, de altă specialitate • la toate etapele RA participă reprezentantul(ţii) organizaţiei sindicale la nivel judeţean/ UPJ, pentru acţiunile care se derulează în UPJ – invitaţia va fi realizată de către director/ CMUPJ, iar pentru acţiunile care se derulează la nivelul ISJMM – invitaţia este realizată de către CMISJ

  19. II. 3. MOB, 46 – Calendarul RA • afişarea la ISJMM a LPCVR • afişarea la ISJMM a listei cadrelor didactice aflate în RA • depunerea solicitărilor la UPJ (CMUPJ) de către cadrele didactice în RA pentru obţinerea consimţământului în vederea soluţionării RA • analiza cererilor în CA al UPJ şi comunicarea în scris a hotărârii cu privire la acordarea/ neacordarea consimţământului cadrului didactic şi ISJMM • depunerea dosarelor cadrelor didactice aflate în RA la ISJMM – CMISJ • UPJ va înainta propuneri de comisii de evaluare a probei orale/ practice la CMRU al ISJMM, pentru emitere decizie • desfăşurarea probelor practice/ orale • afişarea la ISJMM şi pe SITE a listelor cu punctajele acordate cadrelor didactice care solicită soluţionarea RA • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • înregistrarea la secretariatul ISJMM a contestaţiilor la punctajele acordate • soluţionarea contestaţiilor în CA al ISJMM • afişarea punctajelor finale la sediul ISJMM şi pe SITE • emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare • distribuirea va mai dura vreo 2-3 zile, până se semnează şi se înregistrează actele; vom comunica pe SITE şi pe FORUM când să vină directorii după ele la cam. 15 (dl. Şumălan) • şedinţa publică pentru soluţionarea RA • înregistrarea contestaţiilor la secretariatul ISJMM, cu privire la modul de soluţionare a RA • soluţionarea contestaţiilor în CA al ISJMM

  20. MOB, 47-49 – Condiţii specifice pentru RA în şedinţa publică • transferul din rural în urban: numai dacă persoana în RA a obţinut cel puţin 7 la concursul de titularizare în baza căruia s-a titularizat sau dacă a avut cel puţin media 7 la repartizarea guvernamentală • dacă e titulară şi în rural şi în urban în acelaşi timp: persoana în RA se poate trasfera fie în urban, fie în rural • absolvenţii de învăţământ superior cu specializări în profil tehnic, silvic, economic sau agricol titulari pe educaţie tehnologică pot ocupa prin RA catedre de educaţie tehnologică • titularii în învăţământul special pot ocupa o catedră/ un post în învăţământul de masă conform specializării • titularii cu specializarea limba română sau limba şi literatura română pe profesor psihopedagog, care îndeplinesc MOB, 9(15) pot ocupa o altă catedră de profesor prihopedagog • pentru clase speciale de limbi străine/ program intensiv/ bilingv, pentru clase cu predare în altă limbă decât a studiilor finalizate de titulari, pentru clase/ grupe de hipoacuzici/ surzi, pentru UPJ având clase cu profil sportiv/ artistic, pentru catedre în domeniul informatică şi TIC, pentru catedre de instruire pratică/ activităţi de pre-profesionalizare, pentru catedrele/ posturile din cluburile sportive şcolare/ palatele şi cluburile copiilor: susţinerea unei probe orale/ practice eliminatorie, în profilul postului. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi/ catedre similare. Evaluarea se face de către o comisie la nivelul judeţean, conform anexelor 4-11 la MOB: preşedinte– inspector şcolar de specialitate/ metodist; membri – 2 profesori gradul I sau II cu specializarea în profilul postului/ inspector şcolar de specialitate/ metodişti/ responsabili ai comisiilor metodice; secretar – directorul UPJ în care se organizează proba • personalul didactic care a fost transferat prin RA revine la postul/ catedra deţinut(ă) anterior prin decizia obligatorie a directorului dacă postul sau cel puţin o jumătate din catedră există totuşi la 01.09.2012, MOB, 49(6) • titularii în RA pot ocupa şi posturi în UPJ particulare, dacă acestea au publicat posturi în LPCVR pentru această etapă, dar e necesar avizul acestora • la RA pot participa şi cadre didactice transferat din învăţământul de stat sau prin concurs în UPJ particulare, în baza Metodologiei aprobată prin OMEC 5656/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul UPJ particulare

  21. MOB, 57 – Ordine de rezolvare a RA în şedinţa publică • transferul titularului în RA consimţit între UPJ-uri, în baza acordurilor emise de către conducerile UPJ-urilor, în ordinea descrescătoare a punctajului • soluţionarea RA în cadrul UPJ, în ordinea descrescătoare a punctajului. Se face pe un alt post/ o altă catedră conform specializărilor, LEN, Centralizatorului şi MOB • soluţionarea RA la nivelul CŞ (au prioritate titularii în specialitatea postului), în ordinea descrescătoare a punctajului • solucţionarea RA la nivelul aceleiaşi localităţi (au prioritate titularii în specialitatea postului), în ordinea descrescătoare a punctajului • în situaţia în care RA nu poate fi soluţionată la nivelul judeţului, RA se soluţionează la UPJ din alt judeţ (au prioritate titularii în specialitatea postului), în ordinea descrescătoare a punctajului(e necesară la dosar adeverinţa eliberată de ISJ-ul din judeţul în care este titular, din care să rezulte că postul/ catedra ocupată – în anul şcolar 2012-2013 este în RA şi nu există posibilitatea soluţionării acesteia la nivelul judeţului în una sau cel mult două UPJ, cu precizarea numărului de cadre didactice aflate în RA şi a numărului de posturi/ catedre vacante la specialitatea respectivă, iar cererea de transfer pentru RA în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă; Aceste cadre vor face dovada domiciliului în judeţul în care solicită RA, până la data depunerii dosarului, cu BI/ CI/ adeverinţă de identitate) • la punctaje egale, se aplică criteriile socio-umanitare în următoarea ordine: • soţ/ soţie cu activitate în învăţământ în aceeaşi localitate • soţ/ soţie cu domiciliul în aceeaşi localitate • părinţi cu domiciliul în localitate • motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, demonstrat cu certificat medical eliberat de comisia de expertiză a capacităţii de muncă • soţ/ soţie încadraţi în învăţământ în funcţii didactice sau nedidactice • unic întreţinător de familie • minori în întreţinere • părinţi bolnavi • proprietăţi imobiliare în localitate etc.

  22. MOB, 53, 57(1a) – Transfer consimţit • pentru transferarea titularului în RA prin consimţământ între UPJ-uri • titularul depune la UPJ cererea tip conform Anexei nr. 22 la MOB, însoţită de documentele menţionate pe cerere şi aprecierea sintetică a UPJ în care a intrat în RA – termen: 16-22.02.2012 • CMUPJ verifică dosarele, realizează ierarhizarea candidaţilor (dacă sunt mai multe cereri) conform punctajului stabilit potrivit Anexei nr. 2 la MOB şi selectează candidatul a cărui restrângere se realizează prin transfer prin consimţământ între UPJ-uri. CMUPJ va ţine seama dacă persoana selectată îndeplineşte consiţiile de studii, deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului – termen: 23-27.02.2012 • CMUPJ înaintează propunerea la CA al UPJ prin raport scris – termen: 23-27.02.2012 • CA al UPJ validează propunerea CMUPJ – termen: 23-27.02.2012 • directorul emite acordul privind transferul cadrului didactic în unitate şi i-l înmânează cadrului didactic în vederea completării dosarului – termen: 23-27.02.2012 • directorul înştiinţează ISJMM – CMISJ şi CMRU asupra acordării acordului – termen: 23-27.02.2012 • după acestea, cadrul didactic în cauză urmează paşii necesari ca şi celelalte cadre didactice aflate în RA: • în perioada 28.02-06.03.2012 – depunerea dosarului la ISJMM (vezi slide-ul Calendarul RA) • pentru catedrele religie, se anexează la dosar avizul cultului, iar pentru catedrele din discipline teologice de specialitate din seminarii/ licee teologice se anexează avizul special al cultului • pentru catedrele de la clasele de învăţător-educatoare, se anexează avizul inspectorului şcolar de specialitate şi al directorului, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii pedagogice • pentru posturile din UPJ particulare, se anexează la dosar avizul UPJ respective

  23. MOB, 57-59 – Detalii RA • dacă titularul în RA sau împuternicitul nu e prezent la şedinţă, CMISJ îi atribuie un post/ o catedră din oficiu la finalul şedinţei, conform punctajului • dacă titularul în RA refuză să-şi facă dosar, conducerea UPJ întocmeşte dosarul acestuia, iar CMISJ îi atribuie la finalul şedinţei un post din oficiu, conform punctajului. Dacă titularul în RA, soluţionat de CMISJ, nu se prezintă la postul atribuit, i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind concedierea individuală • titularii în RA nesoluţionaţi în anii precedenţi, rămân titulari de sistem în UPJ în care a intrat în RA şi nu mai fac obiectul RA la nivelul UPJ, participând la sesiunea de RA la nivelul ISJMM, cu noul punctaj calculat, conform dosarului reactualizat de către cadrul didactic, respectiv de către director în cazul refuzului cadrului didactic de a şi-l reactualiza(dosarul din anul precedent va fi preluat de către cadrul în cauză, respectiv de căre director de la inspectorul şcolar de specialitate sau din centrul în care s-au depus în anul precedent – în vederea actualizării şi a redepunerii dosarului)

  24. MOB, 62-63 – Titularizarea prin LEN, 253 • cadrele didactice încadrate în 2010-2011, care au participat la concursul naţional unic de titularizare în iulie 2008, iulie 2009, iulie 2010 şi care au obţinut cel puţin 7 şi au ocupat un post didactic devin titulare, dacă: • postul nu a fost ocupat în RA • a fost repartizat prin suplinire, continuitate prin suplinire, suplinire cu post redus, în 2011-2012 doar în judeţul MM în una sau două UPJ • a fost repartizat în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2011-2012 • deţine gradul didactic definitiv • postul este complet şi este constituit potrivit MOB, 38(3) şi are o viabilitate de cel puţin 4 ani • respectă condiţiile de ocupare a postului (Centralizator, MOB, LEN) • are avizele şi atestatele necesare ocupării postului • CA al UPJ este de acord • dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, care îndeplinesc cele de mai sus, pentru departajare se ia în calcul nota cea mai mare de la concursurile din iulie 2008, iulie 2009 şi/ sau iulie 2010. La note egale se aplică în ordine: • punctajul cel mai mare, conform Anexei nr. 2 la MOB • media aritmetică (4 zecimale) prin trunchiere a mediei anilor de studiu şi a mediei examenului de licenţă/ stat/ absolvire (pentru absolvenţii liceelor pedagogice media anilor de studiu şi media examenului de bacalaureat/ absolvire) • domiciliul în localitatea în care este postul [vezi MOB, 63 (3b) - obligatoriu]

  25. MOB, 62-63 – Titularizarea prin LEN, 253. Calendar • cadrele didactice depun la UPJ o cerere conform Anexei nr. 3 la MOB • CA al UPJ analizează cererile individuale şi comunică cadrelor didactice motivele acordului/ refuzului titularizării • CA al UPJ comunică ISJMM acordul/ refuzul • depunerea contestaţiilor cadrelor didactice la comunicarea refuzului acordării titularizării adresate CA al UPJ; se depun la secretariatul UPJ • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • până la 30 martie 2012 directorii UPJ care organizează concursul în AT vor transmite la ISJMM o adresă pentru emiterea deciziei de constituire a centrului de către ISJMM, conform MOB, 111(5) – numai în acest caz ISJMM emite decizie de constituire a centrului de concurs • analizarea contestaţiilor în CA al UPJ; la şedinţă participă şi inspectorul şcolar responsabil de zonă (în principiu) • CA comunică în scris candidatului, rezultatul contestaţiei; rezultatul este definitiv şi poate fi atacat numai la instanţa de contencios administrativ • după soluţionarea contestaţiei, directorul emite decizia de numire pe post pentru candidatul pentru care s-a hotărât acordarea titularizării şi încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 01.09.2012

  26. MOB, 68-75, 100 – Definitivatul în învăţământ - înscriere • examenul se susţine în limba română sau în limba de predare la clasă (în cazul limbilor minorităţilor naţionale); idem în cazul inspecţiilor la clasă • se poate susţine la una dintre specializările înscrise pe diplomele pe care candidatul le deţine • în caz de promovare, definitivarea se acordă prin OMECTS • înscrierea se face în perioada 1-31.10.2011 pentru sesiunea 2011-2012 la secretariatul UPJ, conform cecerii tip din Anex nr. 12 din MOB • conducerea UPJ verifică existenţa şi legalitatea documentelor depuse la dosar, conform MOB, 71 şi le depune la ISJMM - IDRU, unde vor se înregistrează oficial cu număr şi dată. Conducerile UPJ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate • IDRU le supune spre aprobarea CA al ISJMM • înştiinţarea de admitere a dosarelor candidaţilor se face pe site-ul ISJMM, refuzul motivat prin articolul legislativ neîndeplinit, li se comunică candidaţilor în scris de către IDRU până la data de 01.12.2011 • în perioada 7-20.06.2012, se completează de către director dosarele candidaţilor cu: • 1. adeverinţa privind calificativul anual • 2.procesele-verbale de la inspecţiile la clasă efectuate autentificate de către directorul UPJ (cel puţin două, efectate în perioada 01.11.2011-05.06.2012) • 3.adeverinţă cu vechimea la catedră • definitivatul constă în: • 1. susţinerea a cel puţin 2 inspecţii la clasă (2-4 activităţi didactice evaluate conform fişei de evaluare din Anexa nr. 12 la MOB) – cel puţin nota 7 • 2.proba scrisă la disciplinele prevăzute de MOB – cel puţin nota 7 • drepturile salariale pentru reuşiţi se acordă de la 01.09.2012

  27. MOB, 78-99 – Definitivatul în învăţământ - comisii • CA al ISJMM stabileşte centrele de examen până la data de 18.06.2012 • Comisia Judeţeană de Examen comunică Comisiei Naţionale de Examen până la data de 20.06.2012: • lista centrelor de examen de pe teritoriul judeţului • componenţa comisiilor de examen din fiecare centru de examen (preşedintele e numit prin OMECTS) • componenţa Comisiei Judeţene de Examen: • preşedinte – inspector şcolar general adjunct • secretar – IDRU • membri – inspectori şcolari de specialitate/ informaticieni/ analişti programatori • componenţa comisiei din Centrul de examen: • preşedinte – cadru univ. dr. numit prin OMECTS • 1-2 vicepreşedinţi – inspectori şcolari de specialitate/ directori/ profesori titulari cu gradul I (al doilea la peste 450 de candidaţi) • secretar – cadru didactic titular cu abilităţi de operare pe calculator/ informatician • 1-5 membri – profesori titulari, de regulă având gradul I sau II (un membru pentru minorităţile centrului) • 2-3 supraveghetori/ sală de examen • comisia din centrul de examen trimite un raport privind organizarea şi desfăşurarea examenului în 4 zile de la finalizare la comisia judeţeană (IDRU) • comisia judeţeană de concurs trimite comisiei naţionale în 15 zile de la finalizare: tabelele privind candidaţii admişi (scris şi electronic, în 2 exemplare), o informare sintetică privind organizarea şi desfăşurarea examenului, situaţia statistică/ centralizată

  28. II. 4. Definitivatul în învăţământ.Calendar • susţinerea inspecţiilor speciale: 01.11.2011-05.05.2012 • susţinerea probei scrise • accesul candidaţilor în centrul de examen între orele 7:30-8:00 • lucrarea se redactează începând cu ora 10:00 • afişarea rezultatelor • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • înregistrarea contestaţiilor la centrul de examenşi transmiterea acestora la centrele de evaluare • rezolvarea contestaţiilor • afişarea rezultatelor finale • a nu se uita actualizarea dosarelor de către candidaţi/ directori

  29. MOB, VI-I – Concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în UPJ [1] • ISJMM asigură consiliere şi asistenţă UPJ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor prin CMRU, precum şi monitorizarea concursurilor de ocupare a posturilor • organizarea concursurilor se realizează de UPJ/ CŞ/ AT la nivel local ori judeţean • concursul constă în: proba practică sau inspecţie specială la clasă şi proba scrisă din didactica specialităţii • inspecţia specială la clasă se desfăşoarăpe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform Anexei nr. 12 la MOB • probele practicese desfăşoară conform Anexelor nr. 13-20 la MOB şi se evaluează cu note de la 10 la 1 • fiecare din cele două (oricare ar fi aleasă) are o pondere de 25% în media de repartizare; candidaţii care nu obţin minim nota 5, nu pot participa la proba scrisă; candidaţii care nu obţin minim nota 7 nu pot ocupa posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată • probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor , baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul UPJ/ CŞ/ AT, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin OMECTS şi se evaluează cu note de la 10 la 1 (se asigură traducerea subiectelor în limbile minorităţilor, dacă e cazul); nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare; pentru angajarea pe perioadă nededeterminată, candidaţii trebuie să obţină minim 7 • media de repartizare = • pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minim 5, atât la proba scrisă cât şi la proba practică/ inspecţia specială • pentru proba scrisă se stabilesc 3 variante de subiecte şi bareme; comisia va trage la sorţi numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă

  30. MOB, VI-I – Concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în UPJ [2] • concursul se organizează în perioada prevăzută de Calendar; în aceeaşi perioadă pot organiza concurs şi UPJ particular • titularii care participă la acest concurs şi nu obţin o medie de repartizare sau obţin o media de repartizare mai mică decât 5, îşi păstrează calitatea de titular în UPJ din care provine • la medii de repartizare egale, departajarea se face în ordinea: • domiciliu în localitatea în care se află postul • gradul didactic, în ordinea: I sau doctorat echivalat, II, definitivat • media de departajare cu patru zecimale calculată astfel: • media anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/ stat/ absolvire pentru absolvenţii studii superioare de lungă durată/ scurtă durată/ ciclului I de studii superioare de licenţă • media anilor de studii şi a mediei examenului de disertaţie, pentru absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat • media anilor de studii şi a mediei examenului de absolvire pentru absolvenţii colegiilor pedagogice/ şcolilor echivalente/ şcolilor postliceale/ şcolilor de maiştri • media anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenţii liceelor pedagogice • media obţinută la examenul de bacalaureat • candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul media de repartizare • pentru candidaţii care au finalizat studiile în alte ţări, media de departajare se calculează conform Anexei nr. 23 la MOB • CA al UPJ hotărăşte, la propunerea directorului, până cel târziu 30.03.2012, dacă organizează concursul independent, în CŞ sau în AT cu alte UPJ şi transmite hotărârea ISJMM

  31. MOB, VI-I – Concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în UPJ [3] • UPJ care organizează individual concursul numesc comisiile de concurs, înscriu, examinează, selectează candidaţii şi angajează candidaţii reuşiţi în conformitate cu MOB • UPJ care fac parte din CŞ stabilesc UPJ la care se face înscrierea candidaţilor, examinarea şi selectarea candidaţilor. Comisiile se alcătuiesc la nivelul CŞ, iar angajarea candidaţilor reuşiţi se face la UPJ din cadrul CŞ, conform MOB • UPJ care organizează concursul în baza unor AT propun centrul de concurs. Propunerea este şi avizată de ISJMM, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs, conform MOB. Comisiile de concurs se organizează la nivelul centrului, candidaţii declaraţi reuşiţi fiind repartizaţi şi încadraţi pe posturile de la UPJ care alcătuiesc AT, conform MOB • listele posturilor se reactualizează după RA prin: • ocuparea posturilor cu titulari conform MOB, 62-63 şi LEN, 253 • ocuparea posturilor ca urmare a prelungirii contractelor pe perioadă determinată pe posturi rezervate, dar nu mai târziu de 31.08.2013, pentru candidaţii cu: FOARTE BINE, în baza rezultatelor din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011, conform hotărârii CA al UPJ (cu votul a două treimi din membri); învăţătorul la aceeaşi clasă poate solicita pe baza notei din iulie 2009, pentru finalizarea ciclului primar • adăugarea de noi posturi apărute până la data reactualizării listei • se vor trimite adrese la ISJMM în acest sens

  32. MOB, 111(6-9) - Continuitatea “suplinitorilor” pe post.Calendar • cadrele didactice care se încadrează în MOB, 111 (6-8) depune cerere la CA al UPJ • priorităţi/ departajare la acordarea continuităţii: • cadrele didactice care au definitivatul • nota cea mai mare la concursurile din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011 • criteriile din Anexa nr. 2 la MOB • alte criterii se pot stabili de CA al UPJ cu votul a 2/3 din totalul membrilor • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • CA al UPJ analizează cererile şi comunică ISJMM acordul/ refuzul şi motivele acordului/ refuzului în scris • hotărârile CA al UPJ sunt definitive şi pot fi atacate în contencios administrativ • CA al UPJ comunică acordul/ refuzul şi motivele acordului/ refuzului cadrului didactic în scris

  33. MOB, VI-I,II – Lista posturilor publicate pentru concurs [1] • posturile didactice/ catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt posturi/ catedre completeîn concordanţă cu Centralizatorul, care au viabilitate estimată de cel puţin 4 ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 ore opţionale constituite, de regulă într-o singură UPJ, cu respectarea MOB, 38 • dacă UPJ se organizează în CŞ/ AT se pot constitui şi catedre la mai multe unităţi de învăţământ din cadrul CŞ/ AT (în PÎ va trece postul complet UPJ care organizează concursul) • în UPJ gimnaziale se pot constitui catedre compuse din două discipline (ex. matmatică - fizică), în concordanţă cu Centralizatorul (să existe combinaţia în Centralizator), prima disciplină fiind disciplina la care se organizează concursul. Pe aceste posturi au acces numai candidaţii cu dublă specializare (conform postului şi Centralizatorului) • pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot constitui catedre în doua sau mai multe UPJ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel,conform Centralizatorului. În acest caz disciplina de concurs este prima declarată în înşiruirea catedrei şi candidaţii care pot ocupa catedra în cauză trebuie să aibă toate specializările catedrei, conform Centralizatorului • posturi de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică numai pe CJAREMM, şcolile pot solicita lor repartizarea unui psiholog pentru a asigura activitatea specifică în şcoală. Toate UPJ care solicită post de acest tip la ISJMM vor primi răspuns negativ, conform OMECTS 5555/ 2011. CJRAEMM solicită posturi la ISJMM dacă mai au nevoie, numai după ce au aprobată finanţarea de la Consiliul Judeţean în scris.

  34. MOB, VI-I,II – Lista posturilor publicate pentru concurs [2] • posturile din mediul rural, stabilite de CA al ISJMM, pentru a fi ocupate cu absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, care au încheiat contracte cu MECTS pentru mediul rural, vor fi publicate cu menţiunea contract MECTS • aceste posturi se vor stabili în şedinţa CA al ISJMM din 30.03.2012 • absolvenţii cu contract MECTS au prioritate în ocuparea posturilor în baza rezultatelor obţinute la concurs. Dacă optează pentru mediul urban, sunt obligaţi să declare în scris la ISJMM acest lucru pentru a fi eliminaţi din listele specifice şi sunt obligaţi să ramburseze bursa acordată de către MECTS. Candidaţii cu contract MECTS sunt obligaţi să se prezinte la ISJMM până la 01.03.2012 pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concurs. ISJMM are obligaţia de a le asigura posturi pe o perioadă egală cu perioada studiilor în care au beneficiat de această bursă • cererile de înscriere la concurs se depun la UPJ, conform Anexei nr. 22 la MOB, însoţite de documentele doveditoare (dosarele de anul trecut se pot ridica de la Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare doar în decembrie 2011). CMISJ are obligaţia de a consilia permanent membrii comisiilor de organizare a concursului din UPJ, cu orice problemă pe componentă. Recomandăm UPJ să pună înrebarea punctual, pe articol • datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada de validare a fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor, pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul comisiei de înscriere (nesemnarea atrage după sine anularea înscrierii la concurs). A nu se uita ataşarea avizelor în dosar de către candidaţi! • MOB, 113 şi Centralizatorul ne dau detalii privind condiţiile de ocupare a posturilor

  35. MOB, VI-III – Comisiile la nivelul UPJ • pentru organizarea şi desfăşurarea concursuluila nivelul UPJ, CA al UPJ stabileşte comisia de concurs, conform MOB, 116(1) şi LEN, 254(10), numită prin decizia directorului UPJ: • preşedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al CA al UPJ • membri – profesori titulari, de regulă cu gradul I sau II • un reprezentant al ISJMM, cadru didactic titular • informatician/ analist programator/ personal al UPJ cu competenţe în utilizarea calculatorului • secretar – un cadru didactic titular • proba practică/ oralăîn profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de CA al UPJ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare: • preşedinte – directorul UPJ • membri – câte doi profesori titulari, cu gradul I sau II, cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/ inspectori şcolari de specialitate/ metodişti ai ISJMM, pentru 25 de candidaţi • secretar – un cadru didactic titular • comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, se aprobă de CA al UPJ, la propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare (se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise): • preşedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al CA al UPJ • membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul I sau II/ metodişti/ inspectori şcolari/ 80 de candidaţi • informatician/ ajutor analist programator • secretar – un cadru didactic titular • comisia de rezolvare a contestaţiilor, va fi formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, e stabilită de CA al UPJ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare: • preşedinte – directorul UPJ • membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul I sau II/ 80 de candidaţi • informatician/ ajutor analist programator/ personal din UPJ având competenţe în utilizarea calculatorului • secretar – un cadru didactic titular

  36. MOB, VI-III – Comisiile la nivelul CŞ • pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru UPJ organizate în CŞ, CA al fiecărui UPJ validează comisia de concurs, stabilită la nivelul CŞ, numită prin decizia directorului UPJ care coordonează CŞ: • preşedinte – un director din CŞ • membri – directori, directori adjuncţi, profesori titulari, de regulă cu gradul I sau II, titulari în UPJ din CŞ • un reprezentant al ISJMM, cadru didactic titular • informatician/ analist programator/ personal din cadrul CŞ cu competenţe în utilizarea calculatorului • secretar – un cadru didactic titular la orice UPJ din CŞ • proba practică/ orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, validată de fiecare CA al UPJ din CŞ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare: • preşedinte – directorul unei UPJ • membri – câte doi profesori titulari, cu gradul I sau II, cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/ inspectori şcolari de specialitate/ metodişti ai ISJMM, pentru 25 de candidaţi • secrear – un cadru didactic titular • comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, se aprobă de CA al fiecărui UPJ din CŞ, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare (se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise): • preşedinte – un director al unui UPJ din CŞ • membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul I sau II/ metodişti/ inspectori şcolari/ 80 de candidaţi • informatician/ ajutor analist programator • secretar – un cadru didactic titular • comisia de rezolvare a contestaţiilor, va fi formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, e propusă şi validată de fiecare CA din CŞ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare: • preşedinte – un alt director din CŞ, altul decât cei nominalizaţi în comisiile anterioare • membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul I sau II/ 80 de candidaţi • informatician/ ajutor analist programator/ personal din CŞ având competenţe în utilizarea calculatorului • secretar – un cadru didactic titular

  37. MOB, VI-III – Comisiile nivelul AT • pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru UPJ organizate în AT, CA al fiecărui UPJ validează comisia de concurs, stabilită la nivelul AT, numită prin decizia inspectorului şcolar general: • preşedinte – un director din cadrul AT • membri – directori, directori adjuncţi, profesori titulari, de regulă cu gradul I sau II, titulari în UPJ din cadrul AT • un reprezentant al ISJMM, cadru didactic titular • informatician/ analist programator/ personal cu competenţe în utilizarea calculatorului • secretar – un cadru didactic titular la orice UPJ din cadrul AT • proba practică/ orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, validată de fiecare CA al UPJ din asociere, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare: • preşedinte – directorul unei UPJ • membri – câte doi profesori titulari, cu gradul I sau II, cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/ inspectori şcolari de specialitate/ metodişti ai ISJMM, pentru 25 de candidaţi • secrear – un cadru didactic titular • comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, se aprobă de CA al fiecărui UPJ din AT, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare (se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise): • preşedinte – un director al unui UPJ din AT • membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul I sau II/ metodişti/ inspectori şcolari/ 80 de candidaţi • informatician/ ajutor analist programator • secretar – un cadru didactic titular • comisia de rezolvare a contestaţiilor, va fi formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, e propusă şi validată de fiecare CA din AT, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare: • preşedinte – un alt director din AT, altul decât cei nominalizaţi în comisiile anterioare • membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul I sau II/ 80 de candidaţi • informatician/ ajutor analist programator/ personal din AT având competenţe în utilizarea calculatorului • secretar – un cadru didactic titular

  38. MOB, VI-III – Dacă în comisii nu există suficient personal, pentru a fi numite • în situaţia în care nu există suficient personal pentru comisii, conducerea UPJ apelează la metodiştii de specialitate ai ISJMM, informaticieni/ analişti programatori/ ajutori analişti programatori sau directori din alte UPJ • aceste situaţii sunt soluţionate de CA al UPJ cu sprijinul ISJMM • se dau declaraţii pe proprie răspundere din partea tuturor persoanelor din comisiile menţionate cum că: nu îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional şi nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la ISJMM • membrii comisiilor de evaborare subiecte, bareme de evaluare şi evaluare a lucrărilor scrise declară în scris şi faptul că păstrează secretul asupra subiectelor, în cazul divulgării subiectelor suportă consecinţele legii. Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoară concursul, într-un spaţiu separat de zona de redactare a lucrărilor scrise, într-un interval orar adecvat. Preşedintele comisiei de elaborare predă plicurile preşedintelui comisiei de organizare până la ora 9:00 din ziua probei scrise pe baza unui proces-verbal întocmit de secretarii celor două comisii. Subiectele şi baremele sunt traduse dacă este cazul în dimineaţa concursului de comisia de elaborare. • dacă la proba scrisă se constată în maximum 30 min. de la începerea probei faptul că subiectele sunt formulate greşit sau în afara programei de concurs, se va utiliza varainta de rezervă, la decizia preşedintelui comisiei de organizare, după consultarea membrilor comisiei de elaborare. Dacă se depăşeşte timpul de 30 min., candidaţii primesc integral punctajul pe subiectele formulate greşit sau care sunt în afara programei de concurs • evaluarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar, în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise. Lucrările scrise – pentru care se depun contestaţii – în perioada prevăzută de Calendar, în termen de 40 de ore de la afişarea rezultatelor, se resigilează – secretizându-se şi notele acordate la prima evaluare, în vederea reevaluării • ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea MECTS poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea MECTS propune conducerii ISJMM să ia măsuri de sancţionare a persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor

  39. MOB, 125-126 – Comisia de monitorizare • ISJMM monitorizează concursul de ocupare a posturilor. Inspectorul şcolar general şi directorul fiecărui UPJ răspund integral de buna desfăşurare a concursului, potrivit MOB • comisia judeţeană de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general: • preşedinte – inspectorul şcolar general adjunct (Vlaicu Susana) • 6-12 membri – inspectori şcolari/ inspectori şcolari de specialitate • 1-6 secretari – inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane (Abraham Mihaiela, Coroiu Mircea Dumitru) • informatician/ analist programator/ ajutor analist programator • consilierul juridic • atribuţii: instruieşte preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului din centre, controlează activitatea comisiilor din centre, analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de către comisiile de organizare, prezintă concluziile MECTS • se dau declaraţii pe proprie răspundere din partea tuturor persoanelor din comisie cum că: nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la ISJMM • la toate etapele concursului participă, cu statut de observator, reprezentantul organizaţiei sindicale reprezentative din UPJ care organizează concurs. Acesta are acces la toate documentele comisiei şi poate consemna, în procesul-verbal, propriile observaţii

  40. II. 5. Concursul de ocupare a posturilor.Calendar [1] • afişarea listei posturilor ocupate după soluţionarea RA, a acordării prelungirii contractelor pe perioadă nedeterminată/ determinată pentru 2012-2013, la UPJ şi la ISJMM • afişarea listei reactualizate cuprinzând posturile pentru concurs, la UPJ şi la ISJMM • verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la UPJ şi la ISJMM • înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor la secretariatele UPJ/ centrului care oranizează concurs şi pentru candidaţii care solicită angajare în baza notelor din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011 • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare a concursului şi consilierul juridic al ISJMM (o să vedem cum o să procedăm)

  41. II. 5. Concursul de ocupare a posturilor.Calendar [2] • validarea înscrierii prin semnătură de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare; neprezentarea la validare atrage anularea înscrierii la concurs • afişarea candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/ orale şi a inspecţiilor la clasă • organizarea şi desfăşurarea probelor practice/ orale şi a inspecţiilor speciale la clasă • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea!

  42. II. 5. Concursul de ocupare a posturilor.Calendar [3] • desfăşurarea probelor scrise - termen • preşedintele comisiei, după primirea variantelor de subiecte la ora 9:00, trage la sorţi în prezenţa întregii comisii varianta; se încheie proces-verbal • până la ora 9:45 se introduc în plicuri variantele fotocopiate în vederea distribuirii pe săli • lucrarea se redactează începând cu orele 10:00 • candidaţii vor fi în săli între 8:00-9:00 • durata de redactare a subiectelor este de 4 ore • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • afişarea rezultatelor • înregistrarea contestaţiilor 6-7 august 2011 • rezolvarea contestaţiilor • afişarea rezultatelor finale

  43. MOB, 130-140 – Validarea concursului [1] • după soluţionarea contestaţiilor, comisia de organizare alcătuieşte un raport sintetic şi listele finale, în ordinea descrescătoare a notelor, pentru fiecare disciplină de concurs • raportul sintetic şi listele finale sunt prezentate CA al UPJ în vederea validăriii, conform LEN, 254(11), în cazul CŞ/ AT fiecare CA al UPJ va valida raportul sintetic şi listele finale, în perioada prevăzută de Calendar • în învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea UPJ şi se comunică în scris ISJMM – CMRU • după validarea concursului, posturile publicate se ocupă în şedinţa publică: pentru post publicat pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu cel puţin 7, pentru post publicat pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată cu cel puţin 5. La medii egale se aplică MOB, 62(14)???, credem că e MOB, 110(14) Repartizarea e făcută de către comisia de organizare. • în şedinţa publică, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, care prezintă procura în original • ordinea repartizării: • candidaţii cu minim 7, pe posturi publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare, cu respectarea MOB • candidaţii cu minim 5, pe posturi publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare, cu respectarea MOB • candidaţii care au promovat concursul organizat în mai multe UPJ/ centre de concurs şi care au fost repartizaţi pe posturi complete nu mai pot renunţa la opţiunea făcută pentru a se prezenta la altă repartizare din altă UPJ/ centru de concurs. Atenţie la comunicatele UPJ, dacă ele întârzie la ISJMM, nu pot fi publicate pe site, prin urmare se pot crea neplăceri la nivelul unor UPJ, inclusiv anulări de repartizări; prin urmare recomandăm semnarea în proceul-verbal al şedinţei că toţi candidaţii repartizaţi nu au mai fost repartizaţi în alt UPJ, pentru a evita problemele. • imediat după repartizare, comisia de organizare eliberează candidatului adresa de repartizare, specificându-se foarte clar statutul postului (pentru angajare pe perioadă nedeterminată/ determinată, vacant/ rezervat). În baza acestei adrese directorul UPJ emite decizia de numire, începând cu 01.09.2012 • pe posturile “contract MECTS” sunt repartizaţi absolvenţi cu “contract MECTS”. Dacă postul nu este ocupat de către aceştia, el rămâne liber pentru etapele următoare

  44. MOB, 130-140 – Validarea concursului [2] • după emiterea deciziei de numire, directorul încheie cu candidaţii numiţi, contracte individuale de muncă, după cum urmează: • contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată care au dobândit definitivarea în învăţământ (contractele se încheie la 01.09.2012) • contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi • contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi pentru angajare determinată care au dobândit definitivarea în învăţământ • candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post începând cu 01.09.2012. În cazul neprezentării la post în termen de 3 zile, pentru încheierea contractului de muncă, se revocă repartizarea • directorul UPJ transmite ISJMM – CMRU lista posturilor rămase libere, lista candidaţilor nerepartizaţi şi lista candidaţilor repartizaţi, conform Anexei nr. 24 la MOB • candidaţii rămaşi nerepartizaţi se ierarhizează pe o listă unică, urmând a fi repartizaţi de CMISJ • posturile rămase libere se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic • reprezentanţii sindicatelor au drept de acces la toate documentele • Salarizarea persoanelor din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor legale • preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a cocursului înaintează ISJMM – CMRU tabelele nominale cu candidaţii care nu au fost repartizaţi, cu rezultatele concursului şi dosarele candidaţilor care nu au fost repartizaţi, în termen de cel mult 3 zile de la repartizarea candidaţilor pe posturi • atenţie la răspunderea disciplinară!!!

  45. II. 5. 1. Repartizarea la nivelul UPJ/ centrului de concurs. Etapa I. Calendar • Etapa I de repartizare: • repartizarea în şedinţă publică la nivelul UPJ/ centrului de concurs a candidaţilor care au obţinut minim 7 la concursul din 2012 pe posturi vacante publicate în vederea angajării pe perioadă nedeterminată • repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor cu minim 7 în 2012 pe posturile publicate în vederea angajării pe perioadă nedeterminată • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • reactualizarea şi afişarea LPCVRpentru angajare pe perioadă determinată la UPJ/ centrul de concurs • emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post de către director

  46. II. 5. 2. Repartizarea la nivelul UPJ/ centrului de concurs. Etapa a II-a. Calendar • Etapa a II-a de repartizare: • repartizarea în şedinţă publică la nivelul UPJ/ centrului de concurs a candidaţilor care au obţinut minim 5 la concursul din 2012 şi a candidaţilor care solicită angajare pe baza notelor din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011 • repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor cu minim 5 la concursul din 2012 şi a candidaţilor care solicită angajare pe baza notelor din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011 pe posturi publicate în vederea angajării pe perioadă determinată (ordinea în MOB, 144-155, credem că e aceeaşi cu cea a ISJMM) • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • transmiterea la ISJMM – CMRU a LPCVR rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor nerepartizaţi • publicarea LPCVR la ISJMM, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor nerepartizaţi • emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post de către director

  47. MOB, 141-143 – Completarea normei titularului de sistem(cele rămase pentru că cele mai multe au fost realizate încă de la întocmirea PÎ) • prioritate la completarea normei didactice se face pentru cadrele didactice care au participat la concursul de ocupare a posturilor organizat de către UPJ/ CŞ/ AT şi au obţinut cel puţin 5 • completarea normei se face la cerere, cu acordul cadrului didactic, prin decizia inspectorului şcolar general, pe durata unui an şcolar în ordinea: • pentru asigurarea continuităţii la aceleaşi clase/ grupe sau în aceeaşi UPJ • la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul din 2012, cu ore corespunzătoare disciplinei la care a susţinut concurs • la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul din 2012, cu ore în altă specializare dobândită prin studii, conform Centralizatorului • la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în specialitate, conform Centralizatorului • la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor la concursul din 2012, cu ore în specialitatea la care a susţinut concursul • la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor la concursul din 2012, cu ore în altă specialitate dobândită prin studii, conform Centralizatorului • la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în specialitate, conform Centralizatorului • la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în altă specialitate, cu menţinerea drepturilor salariale numai în învăţământul gimnazial, cu respectarea LEN, 263(9) • la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în altă specialitate, cu menţinerea drepturilor salariale, numai în învăţământul gimnazial, cu respectarea LEN, 263(9) • în mediul rural completarea normei, conform specializărilor de pe diplomele, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar sau pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de repartizare • lista cadrelor didactice care au catedra incompletă se întocmeşte pe discipline, la ISJMM, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul din 2012, respectiv a punctajului • cadrele didactice care nu au norma completă depun la ISJMM – CMRU dosar, conform Anexei nr. 22 la MOB (modificat din RA în completare de catedră) • după emiterea deciziei, directorul UPJ unde este titular, încheie act adiţional. Directorul UPJ unde i s-a completat norma încheie cu profesorul repartizat un contract de muncă

  48. MOB, 144-155 – Repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi [1] • Etapa I. Ordinea repartizării candidaţilor rămaşi nerepartizaţi : • care au obţinut minim 5 în 2012 în judeţul MM , în ordinea descrescătoare a notelor • care au obţinut minim 5 în 2012 în alte judeţe , în ordinea descrescătoare a notelor • care au obţinut minim 5 în iulie 2011 şi/ sau iulie 2010, şi au obţinut definitivarea în învăţământ, în ordinea descrescătoare a notelor • pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor din iulie 2011 şi/ sau iulie 2010, dacă au participat în 2012 trebuie să fi luat minim 5 • candidaţii care au promovat concursul şi au rămas nerepartizaţi depun dosarul de concurs sau o copie conformă cu originalul la ISJMM – CMRU, plus adeverinţa cu nota obţinută • se vor face 3 liste... cuprinzând candidaţii... • la medii egale se aplică criteriile din MOB, 110 (14) • după repartizare inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare prin CMRU • în baza deciziei, directorul UPJ încheie contract de muncă pe perioadă determinată cu candidatul repartizat • contractul de muncă se încheie în maxim 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare

  49. MOB, 144-155 – Repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi [2] • Etapa a II-a. Ordinea repartizării candidaţilor rămaşi nerepartizaţi: • care au obţinut minim 5 în iulie 2011 şi/ sau iulie 2010, ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor • care au obţinut minim 5 în 2012 şi doresc repartizarea pe o a doua specializare , în ordinea descrescătoare a notelor • care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor • institutori care au obţinut minim 5 în 2012 şi doresc repartizarea pe o a doua specializare, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor • institutori care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010 şi doresc repartizarea pe o a doua specializare, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor • care au obţinut minim 5 în 2012 în alte judeţe şi doresc repartizarea pe o a doua specializare , în ordinea descrescătoare a notelor • care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010 şi doresc repartizarea pe o a doua specializare , în ordinea descrescătoare a notelor • institutori care au obţinut minim 5 în 2012 în alte judeţe şi doresc repartizarea pe o a doua specializare, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor • institutori care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010 în alte judeţe şi doresc repartizarea pe o a doua specializare, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor • institutorii de mai sus pot fi repartizaţi numai în primar, gimnazial, palat şi cluburi ale copiilor, cu salarizare de institutor; cei repartizaţi în palate susţin o probă practică specifică postului • la medii egale se aplică MOB, 110(14)

  50. II. 6. [1.]Completare de catedră şi candidaţi nerepartizaţi. Calendar • depunerea dosarelor la ISJMM – CMRU pentru: • completare de normă pentru titularii care nu au acceptat variantele încă de la întocmirea PÎ • candidaţi care au susţinut concurs în alte judeţe • candidaţii rămaşi nerepartizaţi • afişare punctaje • Faceţi corelarea între fundalul acţiunii şi fundalul datelor din calendar în toată prezentarea! • depunerea contestaţiilor la secretariatul ISJMM 20-21.08.2012 • Etapa a III-a. Repartizarea în şedinţă publică a completărilor de normă, a candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din 2012, a candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din iulie 2011 şi/ sau iulie 2010 • soluţionare contestaţii şi afişare liste finale • numirea inspectorilor/ directorilor • şedinţă publică pentru completări de normă • reactualizare LPCVR pentru angajare pe perioadă determinată • repartizare candidaţi rămaşi nerepartizaţi: 2012, iulie 2011 şi/ sau iulie 2010 • emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare