1 / 30

Bemiddeling bij bouwconflicten

Bemiddeling bij bouwconflicten. Mr ing. J.J. van de Vijver 16 maart 2005. ANALYSE VAN EEN CONFLICT. ZICHTBAAR BUITENKANT. ONZICHTBAAR BINNENKANT. BETEKENISGEVING EMOTIE RELATIE BEELDVORMING. VERSCHIL VAN MENING EN/OF INZICHT. ONACCEPTABEL. BEPERKINGEN HUIDIG INSTRUMENTARIUM.

brooks
Download Presentation

Bemiddeling bij bouwconflicten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bemiddelingbijbouwconflicten Mr ing. J.J. van de Vijver 16 maart 2005

 2. ANALYSE VAN EEN CONFLICT ZICHTBAAR BUITENKANT ONZICHTBAAR BINNENKANT • BETEKENISGEVING • EMOTIE • RELATIE • BEELDVORMING VERSCHIL VAN MENING EN/OF INZICHT ONACCEPTABEL

 3. BEPERKINGEN HUIDIG INSTRUMENTARIUM RECHTER / ARBITRAGE

 4. BEPERKINGEN HUIDIG INSTRUMENTARIUM Rechter of arbitrage • lange procedure • acceptatie van het resultaat • hoge kosten

 5. KOSTENPOSTEN • beschadigingen van imago’s • energieverlies • productieverlies • financiële schade

 6. BEMIDDELING BIJ BOUWCONFLICTEN de Mediator kan het vastzittende conflict vlot trekken en samen met de partijen naar een oplossing zoeken

 7. WAT DOET DE MEDIATOR sorteert de puzzelstukjes SLAAT BRUGGEN • Biedt inzicht en perspectieven

 8. WAT DOET IE NIET • treedt niet op als arbiter • geen inhoudelijke inmenging • geen oplossingen

 9. BIJDRAGE VAN EEN MEDIATOR • werken met de positieve elementen in de situatie • isoleren negatieve elementen • overleg herstellen • ‘b.a.z.o’ verduidelijken • inspiratie geven

 10. van Standpunten naar Belangen BELANGEN ZIENSWIJZE standpunt conflict standpunt ZIENSWIJZE BELANGEN

 11. van Standpunten naar Belangen standpunt ZIENSWIJZE BELANGEN conflict BELANGEN ZIENSWIJZE standpunt

 12. VOORDELEN VAN MEDIATION • snelheid • conflict isoleren • de werkrelatie herstellen • lagere kosten • hoge acceptatiegraad

 13. WANNEER MEDIATION? ALS ER EEN WIL IS OM EEN VOOR ALLE PARTIJEN AANVAARDBARE OPLOSSING TE VINDEN

 14. Mediation • De “winst-verdubbelaar” • De ondergelopen bouwput • Niet alle ellende op straat Casus

 15. De “winst-verdubbelaar” • Casus mediation

 16. Partijen

 17. Problemen • extra eisen overheid bevestiging glasplaten • problemen met emaille laag (primer) • enkele maanden vertraging • openingsfeest viel in het water

 18. Vorderingen • Bouwbedrijf De Jong B.V. • Noodgevel (€ 75.000) • Primer glasleverancier (€ 56.000) • Langere uitvoering (€ 75.000) • Sunshine Hotels • Vervallen boetebedragen (€ 325.000)

 19. Mediation • Ronde 1 (gezamenlijk): toelichting standpunten en verbetering sfeer; • Ronde 2 (afzonderlijk): reëel inzicht geven in beide posities en bepaling onderhandelingsposities; • Ronde 3 (gezamenlijk): creatief samenwerken en komen tot een regeling.

 20. De ondergelopen bouwput • Casus mediation

 21. Partijen

 22. Problemen • Ondergelopen bouwput • Schade • Vertraging

 23. Vorderingen • Aannemer • NLG 3.250.000,= • Opdrachtgever • NLG 2.300.000,=

 24. Mediation • Ronde 1 (gezamenlijk): inventarisatie en advocatenrondje; • Ronde 2 (afzonderlijk): toegeven partijen van eigen gemaakte fouten; • Ronde 3 (afzonderlijk): inzicht geven in juridische positie partijen; • Ronde 4 (afzonderlijk): toelichten vorderingen en onderhandelingen; • Ronde 5 (gezamenlijk): uitonderhandelen

 25. Niet alle ellende op straat • Casus mediation

 26. Partijen

 27. Problemen • Problematisch verloop van de bouw

 28. Vorderingen • Over en weer worden schadevergoedingen gevorderd

 29. Mediation • Ronde 1 (gezamenlijk): inventarisatie en plenaire zittingen; • Ronde 2 (afzonderlijk): reëel inzicht geven in beide posities en bepaling bijdrage aan de problemen van partijen zelf en wederpartijen; • Ronde 3 (gezamenlijk): constatering geen verstoorde relatie: enkel zakelijk probleem; • Ronde 4 (gezamenlijk): verdeelsleutel.

 30. Bemiddelingbijbouwconflicten Mr ing. J.J. van de Vijver 16 maart 2005

More Related