biologick diverzita a indexy biodiverzity n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biologická diverzita a Indexy biodiverzity PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biologická diverzita a Indexy biodiverzity

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Biologická diverzita a Indexy biodiverzity - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Biologická diverzita a Indexy biodiverzity. Podle: Centra biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno; Rejmáneka 1974; Sheldona (1959); Losos a kol., 1984. Dvě složky biodiverzity Různorodost – počet různých organismů (kvalita)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologická diverzita a Indexy biodiverzity' - brooke-levy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biologick diverzita a indexy biodiverzity

Biologická diverzitaaIndexy biodiverzity

Podle: Centra biostatistiky a analýz LF a PF Masarykovy univerzity, Brno;

Rejmáneka 1974; Sheldona (1959); Losos a kol., 1984

biodiverzita

Dvě složky biodiverzity

 • Různorodost – počet různých organismů (kvalita)
 • Relativní abundance – poměr výskytu organismů (kvantita)

5

Proč ?

Biodiverzita ?
typy biodiverzity
Na biodiverzitu můžeme nahlížet z různých pohledů

Taxonomická diverzita – výskyt a četnost jedinců druhů nebo jiných taxonomických jednotek

Genetická – výskyt různých kombinací alel v populacích organismů

Ekologická/funkční – funkce, kterou organismy vykonávají v rámci společenstva (predátor, parazit, dekompozitor, sesilní  mobilní organismy atd.)

Fyziologická/biochemická diverzita – způsoby a biochemické dráhy používané organismy k zpracování substrátu

Typy biodiverzity
typy biodiverzity1
Genetická – výskyt různých kombinací alel v populacích organismů

Studium genetické diverzity není primárně objektem studia ekologie,

je však mimořádně významná pro ochranu biodiverzity (Lisický, 1993)

Úbytek genetické diverzity je těžko rozpoznatelný a tím je nebezpečnější

Typy biodiverzity
slide6

Určení minimální kvalitativní jednotky odpovídá typu biodiverzity, kterou chceme postihnout

 • Použití různých typů rozdělení organismů poskytuje různé pohledy na složení a typ jejich společenstva, proto je vhodné použít při hodnocení více možností kvalitativního přístupu
 • V případě některých organismů lze použít pouze určité přístupy k jejich biodiverzitě (např. z důvodu nedostatku informací nebo nemožnosti některých postupů)

Různorodost organismů (kvalita)

slide7
Kvantita organismů může být měřena různými způsoby

Kvantita organismů

 • Různé způsoby měření mají použití pro určité typy organismů nebo za určitých situací
 • Kvantita organismů odráží obsazení prostředí organismy, které můžeme analyzovat vzhledem k parametrům a historii daného prostředí (biocenotické principy)
slide8
Biodiverzita je odrazem pestrosti organismů

V nejjednodušším významu odpovídá biodiverzita počtu druhů

V složitějším významu odráží také relativní abundance taxonů, tj. strukturu společenstva (počet druhů a jejich poměrné zastoupení)

Kromě druhového složení je možné popisovat diverzitu i na nižší nebo vyšší úrovni než je organismus

- Příkladem nižší úrovně může být např. genetická diverzita druhu

- Příkladem vyšší úrovně jsou např. ekologické skupiny organismů

V celkovém důsledku ji lze definovat jako komplexní pohled (taxonomický, ekologický, genetický) na složení společenstva organismů

Definice biodiverzity

probl my s biodiverzitou co znamen v t diverzitu

1

2

?

Stejný počet taxonů - jiné poměrné zastoupení

Problémy s biodiverzitou co znamená větší diverzitu ?
indexov hodnocen diverzity

Indexy

Počet druhů

Dominance

Počet druhů a jejich vyrovnanost

Indexové hodnocení diverzity
po et druh indexy druhov bohatosti d
Mezi indexy této skupiny patří Margalefův a Menhinickův index, které váží počet druhů počtem jedinců

Nevýhodou je, že není nijak postihován tvar společenstva (species abundance curve), tj. vzájemné poměry abundancí taxonů

Menhinickův index

Margalefův index

Počet druhů (indexy druhové bohatosti „D“)

S- počet zaznamenaných druhů

N- počet jedinců všech druhů

Výhoda- jednoduchý výpočet

dominance simpson index 1949 indexy vych zej c z dominance
Tyto indexy zjišťují, zda jsou ve společenstvu přítomny silně dominantní druhy nebo je společenstvo spíše vyrovnané- hodnotí významnost druhu

Index je citlivý na abundanci dominantních druhůnecitlivý na vzácné druhy

Hodnoty indexů jdou opačným směrem než v případě indexů počítajících s vyrovnaností a počtem druhů (Shannon) a proto se často používá jejich odpočet od jedné nebo převrácená hodnota

Dominance - Simpson index(1949)indexy vycházející z dominance
dominance hill v index n 1 1973 indexy vych zej c z dominance

Tyto indexy zjišťují, zda jsou ve společenstvu přítomny silně dominantní druhy nebo je společenstvo spíše vyrovnané- hodnotí významnost druhu

 • Index je citlivý na abundanci dominantních druhů
 • Hodnoty indexů jdou opačným směrem než v případě indexů počítajících s vyrovnaností a počtem druhů (Shannon) a proto se často používá jejich odpočet od jedné nebo převrácená hodnota

N1= eH´

=

N1= e

=

Dominance - Hillův index N1 (1973) indexy vycházející z dominance

H´- Shannonův index diverzity

dominance hill v index n 2 1973 indexy vych zej c z dominance

c-1

N2= 1.

=>

N2= 1.

c = Simpsonův index diverzity

N2= inverze Simpsova indexu

Dominance - Hillův index N2 (1973) indexy vycházející z dominance
slide15

Shannon – Wienerův informační index (1948)

 • ni - je abundance i-tého druhu,
 • N - celkový počet jedinců
 • s - počet druhů

Shannonův-Wienerův index (Shannon – Weaverův index 1949)

H2=

slide16

Shannon – Weaverův index diverzity (1948)

 • ni - je abundance i-tého druhu,
 • N - celkový počet jedinců
 • s - počet druhů

Shannon – Weaverův index (1949)

Hmax= maximální (teoretická hodnota diverzity

Hmax= log2s nebo Hmax= lns

s - počet druhů

vyrovnanost spole enstva ekvitabilita

Doplňkem těchto indexů je tzv. evenness, která je počítána jako podíl indexu skutečného společenstva a teoretické maximální hodnoty pro daný počet druhů (tj. pokud by měly zcela vyrovnané abundance) – evennes vlastně vyjadřuje jak moc je reálné společenstvo vzdáleno od maximální vyrovnanosti

Shaldon evenness (1969)

Vyrovnanost společenstva - ekvitabilita

Vyrovnanost (ekvitabilita) má hodnoty od 0 do 1

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

utahalo by to i koně...