html5-img
1 / 27

Leader määruse muudatustest Määrus 59 vs. Määrus 92 Leader infopäev (2010/6) 19.10.2010 , Jäneda

Leader määruse muudatustest Määrus 59 vs. Määrus 92 Leader infopäev (2010/6) 19.10.2010 , Jäneda. Põllumajandusministeerium Maaelu arengu osakond. Määrus nr 92. Eelnõu esitati esmakordselt kooskõlastamiseks E-õiguse kaudu : 2 1 . juuli 2010. a.

brone
Download Presentation

Leader määruse muudatustest Määrus 59 vs. Määrus 92 Leader infopäev (2010/6) 19.10.2010 , Jäneda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Leader määruse muudatustest Määrus 59 vs. Määrus 92 Leader infopäev (2010/6) 19.10.2010, Jäneda Põllumajandusministeerium Maaelu arengu osakond

 2. Määrus nr 92 • Eelnõu esitati esmakordselt kooskõlastamiseks E-õiguse kaudu: 21. juuli 2010. a. • Eelnõu esitati teistkordseks kooskõlastamiseks E-õiguse kaudu (tegevuse või investeeringu hinnapakkumise piirmäära muutmine): 19. august 2010 a. • 27. septembril 2010. a allkirjastati põllumajandusministri poolt määrus nr 92

 3. Määruse nr 92 muudatused

 4. § 4. Nõuded kohaliku tegevusgrupi liikmelisuse ja otsustusprotsessi kohta Strateegia ja selle muudatused tuleb vastu võtta üldkoosoleku otsusega.

 5. § 6. Nõuded strateegia kohta Minimaalne periood, mille kohta strateegia koostatakse.

 6. § 8. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud kohaliku tegevusgrupi toetuse taotlemise korral Taotlejal, kes on käibemeksukohustuslane, ei ole käibemaks abikõlblik, kuna tal on võimalus taotleda käibemaksu tagastamist. Sotsiaal- ja tulumaks ning kogumispensiooni ja töötuskindlustusmaksed.

 7. § 8. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud kohaliku tegevusgrupi toetuse taotlemise korral

 8. § 9. Nõuded tegevuse ja investeeringu hinnapakkumuse kohta

 9. § 10. Kohaliku tegevusgrupi toetuse määr ja suurus Teise perioodi (2011-2013)eelarve koosneb: 20% baaseelarve ja 80% sots.-majanduslikud näitajad.

 10. § 11. Kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg § 12 p 2) ärakiri teavitusest, millelt on näha kohaliku tegevusgrupi taotluse esitamise kavatsus ning viide selle väljaande nimele ja ilmumise kuupäevale, milles teavitus on avaldatud; 3) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri.

 11. § 16. Kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine § 17. Muudatustest teavitamine

 12. § 18. Nõuded kohaliku tegevusgrupi toetuse saajale Eesmärk on saada ülevaate tuludest, mida KTG on teeninud subsideeritud tegevusega, ja kuludest, mida saadud tuludega on kaetud.

 13. § 18. Nõuded kohaliku tegevusgrupi toetuse saajale Kui hindamise kriteeriume ja/või korda muudetakse, siis esitatakse muudetud kriteeriumid ja/või kord enne järgmist taotlusvooru. Taotlusvooru ajal ei ole lubatud kriteeriume ega ka hindamise korda muuta. Organiks võib olla nii juhatus kui ka muu organ (sõltuvalt TGpi põhikirjas sätestatust)

 14. § 18. Nõuded kohaliku tegevusgrupi toetuse saajale Kui palju esitati projektitaotlusi kokku, taotlustes kavandatud tegevuste ja investeeringuobjektide ning taotletava toetuse summa, KTG kinnituse saanud taotluste nimekiri. PRIA kontrollib järelevalve raames kõikide §18 toodud nõuete täitmist.

 15. § 19. Kohaliku tegevusgrupi toetuse abil tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine Töötuba, õppepäev, õpituba, kursus, ümarlaud, noorte- või lastelaager jne..

 16. § 21. Ettemakse kohalikule tegevusgrupile § 22. Dokumentide säilitamine

 17. § 23. Nõuded projektitoetuse taotlejale Ka TG MTÜguna võib olla projektitoetuse taotlejana. Kehtivad kõik projektitoetuse taotlemiseks kehtestatud nõuded ka TGle. § 26. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral

 18. § 26. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral Abikõlblik on projektijuhi tasu, mis ei ületa 20% projekti abikõlblikest kuludest, kui taotlejaks on MTÜ või SA. § 27. Nõuded tegevuse ja investeeringu hinnapakkumuse kohta

 19. § 28. Projektitoetuse määr ja suurus

 20. § 29. Projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering

 21. § 30. Projektitaotluse kinnitamine

 22. § 30. Projektitaotluse kinnitamine

 23. § 31. Projektitoetuse taotluse esitamine ja nõuded taotluse kohta § 33. Projektitoetuse taotleja ja projektitoetuse taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 24. § 35. Muudatustest teavitamine

 25. § 36. Nõuded projektitoetuse saajale § 37. Projektitoetuse abil tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

 26. § 41. Rakendussätted

 27. Täname tähelepanu eest! • Põllumajandusministeerium • Maaelu arengu osakond • Kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo

More Related