1 / 14

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen , ved Handelshøyskolen BI . Agenda. 0830 - 0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og prosjektleder for FLIBA Øivind Eriksen-Vik

brittania
Download Presentation

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Frokostmøte 12. juni 2012Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

 2. Agenda 0830 - 0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og prosjektleder for FLIBA Øivind Eriksen-Vik 0850 - 0930 Ledelse på byggeplass og anlegg - Utfordringer og kompetansekrav. Intervjuundersøkelse i Sverige v/ Professor Per-Erik Josephson, Chalmers, supplert med undersøkelser i Danmark v/ Mathias Straub og Morten Juel Hansen , København Ervervsakademi 0930 - 0950 Lederutfordringer og lederutvikling i bedrift – Anleggsleder Karsten Haugen, NCC 0950 - 1010 Kaffepause 1010 - 1030 Videreutdanning i ledelse - Strategisk ledelse i byggenæringen v/ Senterleder Lena Bygballe, Senter for Byggenæringen på BI 1030 - 1100 Utdanning, rekruttering, utvikling og karriere – Diskusjon med panel av innlederne

 3. BIs videreutdanningstilbud • Bachelorofmanagement programmer • Master ofmanagement programmer • Over 40 ulike programmer • Prosjektledelse • Strategisk ledelse i byggenæringen • Interne bedriftsprogrammer • Nærings phd (se NFR)

 4. Bachelorof Management • Grunnutdanning i ledelse: • Logistikk og markedsførings- • kanaler • Situasjonsbestemt ledelse • Personalledelse • Grunnleggende bedrifts- • økonomi 30 SP Valgfritt bachelorprogram eller fordypning 30 SP Avsluttende bachelorprogramLeadership in Action 30 SP Kjernefag 90 studiepoeng Valgfrie studiepoeng fra BI eller andre høyskoler og universiteter som BI godkjenner

 5. Strategisk ledelse i byggenæringen Opptakskrav: 180 studiepoeng (3-årig høyere utdanning), 4 års arbeidserfaring, fylt 25 år (+ individuell vurdering av søkere med 90 studiepoeng og relevant arbeidserfaring) Deltid over ett år – 5 samlinger à 4 dager Hvert program er på 30 studiepoeng, og er en selvstendig enhet i seg selv Mulighet til å bygge en Master of Management grad med 3 programmer for eksempel strategisk ledelse i byggenæringen i kombinasjon med prosjektledelse, logistikk, bedriftsøkonomi, endringsledelse, osv Rullerende opptak frem til studiestart av hvert enkelt program Studieavgift 2011/2012: NOK 71.000,- (Låneberettiget i Statens Lånekasse) Se www.bi.no/mm for mer info

 6. Bakgrunn Hva slags ledere trenger vi i byggenæringen? Må kunne tenke helhetlig på ulike nivå!

 7. Mål for programmet • Gi deltakerne mulighet til å møte og diskutere med andre deltakere fra hele BAE-næringen • Bidra til å utvikle deltakernes forståelse for næringen som helhet, hvilke utfordringer de ulike aktørene står overfor og hvor potensialet for verdiskaping ligger • Gi deltakerne et teoretisk fundament for å forstå, analysere og håndtere de ledelsesmessige utfordringene aktørene i næringen står overfor

 8. Overordnede temaer for programmet • Generelle ledelsesutfordringer og utviklingstrekk i næringen knyttet til: • Verdiskaping • Samarbeid • Læring og kompetanse • Fokus på koblingen mellom disse tre!

 9. 5 samlinger à 3 dager 1 samling: Verdiskaping og strategisk ledelse i byggenæringen 2 samling: Økonomistyring og insentivsystemer 3 samling: Relasjoner og forsyningskjeder 4 samling: Læring og kunnskapsutvikling 5 samling: Ledelse av prosjektbaserte organisasjoner

 10. Læringskonsept Teori – litteratur og tidligere forskning Praksis – cases, gjesteinnlegg, egne erfaringer Aktivt og interaktivt – diskusjon og refleksjon i grupper

 11. Forelesere Lena Bygballe, Førsteamanuensis i strategi og logistikk Pål Berthling-Hansen, Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi Torger Reve, Professor i strategi Eirill Bø, Studierektor, logistikk Lars Huemer, Professor i strategi Ragnhild Kvålshaugen, Førsteamanuensis i strategi Jonas Söderlund, Professor i prosjektledelse

 12. Johan Arnt Vatnan fra Helsebygg Midt-Norge snakker om samarbeid på St. Olavs Hospital i Trondheim Trond Bølviken fra Veidekke snakker om involverende planlegging og Lean Construction i Veidekke

 13. Evaluering • Prosjekt oppgave • Individuelt eller i grupper på maks 3 • Fokus på problemstilling i bedrift. Eksempler fra i år: • Barrierer for livssyklusfokus hos private byggherrer • Fordeler og ulemper ved ulike kontraktsmodeller • Erfaringsoverføring mellom prosjekter • Implementering av nye rutiner relatert til etiske retningslinjer og kvalitetssikringssystemer • Effektive grensesnitt mellom prosjektering og produksjon • Hjemmeeksamen • Case analyse • Artikkeldiskusjon

 14. For spørsmål: Faglige: lena.bygballe@bi.no (46 41 04 59) Generelle: katrine.s.fjellestad@bi.no (46 41 09 21) www.bi.no/bygg

More Related