ppa od predvstupov ho obdobia po s asnos n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť. 02 – 05 december 2013 Plešivec , Slovakia Jaroslav Hlava, PPA. História PPA. Vznik v 1999 – Agentúra SAPARD príprava, akreditovanie a následná implementácia predvstupového programu SAPARD 1.12.2003 – PPA – zo zákona začlenenie IPA do PPA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť' - brinly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ppa od predvstupov ho obdobia po s asnos
PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť

02 – 05december 2013

Plešivec, Slovakia

Jaroslav Hlava, PPA

hist ria ppa
História PPA
 • Vznik v 1999 – Agentúra SAPARD príprava, akreditovanie a následná implementácia predvstupového programu SAPARD
 • 1.12.2003 – PPA – zo zákona

začlenenie IPA do PPA

k ov prvky implement cie
Kľúčové prvky implementácie
 • Správnyvýberopatrení
 • Dôslednáprípravamanuálov-zjednodušenia
 • Splnenie a dodržiavanieakreditačných kritérií
 • Fyzická bezpečnosťdokumentov, údajov z IS,
 • Monitoring
 • Hodnotenie programu (ex ante, mid-term, ex post)
implemetn cia podpornej politiky
Implemetnácia podpornej politiky

Pôdohospodárska platobná agentúra:

578 zamestnancov vrátane 17 regionálnych pracovísk

Realizuje podpory

 • pre rozvoj vidieka
 • priame platby
 • trhové podpory
 • národné podpory
loha ppa
Úloha PPA
 • Implementácia CAP a Spoločnej politiky rybného hospodárstva + štátna pomoc
 • Výber opatrení
 • Príprava manuálov na akreditovanie
 • Implementácia opatrení vrátane evidovania v IS, monitorovania hodnotenia
po nohospod rstvo na slovensku
Poľnohospodárstvo na Slovensku
 • Podiel na hospodárstve SR
 • Výmera pôdy
 • Štruktúra fariem
 • Štruktúra výroby – trendy
 • Geografické členenie podľa podpory
 • Implementácia podpornej politiky
slide7
Podiel poľnohospodárstva a potravinárstva na základných ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR (% v roku 2011)
 • HDP (s.c.) 2,29
 • HDP (b.c.) 3,18
 • Zamestnanosť 4,38
 • Priemerná mzda (pomer odvetvia k priemernej mzde v SR) 78,88
 • Podiel na vývoze 5,04
 • Podiel na dovoze 6,68
trukt ra fariem
Štruktúra fariem
 • Počet fariem (cenzus 2010): 24 459
 • Priemerná výmera na farmu: 80 ha
 • Právnické osoby hospodária na 85% pôdy s priemernou výmerou na farmu 696 ha
 • Vlastníctvo pôdy: 75% súkromné osoby

25% SPF

rastlinn v roba
Rastlinná výroba
 • Obilie - 60% plôch (pšenica, jačmeň, raž, ovos, kukurica)
 • Olejniny – 37% plôch
 • Zemiaky, strukoviny, zelenina – 3% plôch
ivo na v roba
Živočíšna výroba

Počty hospodárskych zvierat v tis ks (k 31.12.2011)

trukt ra v roby trendy
Štruktúra výroby - trendy
 • Hrubá poľnohospodárska produkcia – pokles o 3,6% oproti roku 2005, z toho zvýšenie rastlinnej produkcie o 6,6% a zníženie živočíšnej o 12,1%
 • Pokles produkcie v porovnaní s rokom 2007 najmä u jatočných ošípaných (25%) a kravského mlieka (10%)
pl n rozvoja vidieka 2007 2013 os 1 a iskov opatrenia
Plán rozvoja vidieka 2007 – 2013os 1-ťažiskové opatrenia

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 • Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
 • Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
 • Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
pl n rozvoja vidieka 2007 2013 os 2
Plán rozvoja vidieka 2007 – 2013, os 2
 • Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
 • Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
 • Opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A
 • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 • Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
pl n rozvoja vidieka 2007 2013 os 21
Plán rozvoja vidieka 2007 – 2013, os 2
 • V rámci osi 2 sa formou priamych podpôr administrovaných v IACS (integrovaný administratívny a kontrolný systém) vyplácali nasledovné príspevky a platby na plochu a zvieratá:
 • vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti,
 • agroenvironmentálne platby,
 • platba na územia európskeho významu na poľ. pôde,
 • platba na životné podmienky zvierat,
 • platba na prvé zalesnenie poľ. pôdy,
 • lesnícko-environmentálne platby,
 • platby na územia európskeho významu na lesnom pozemku.
slide16
Vyplatené finančné prostriedky na priame podpory z osi 2 opatrení PRV SR 2007-2013 podľa rokov 2008-2012 k 31.12.2012
slide17
7 Počet vydaných a právoplatne vyplatených rozhodnutí na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov
iados o nfp 1 1 moderniz cia fariem
Žiadosť o NFP- 1.1 Modernizácia fariem

Špecifiká :

 • Výber zamerania projektu a oprávnených výdavkov vo vzťahu k ekonomike podniku
 • Kvalita projektu
 • VO
 • Udržateľnosť projektu
iados o nfp 3 1 diverzifik cia smerom k nepo nohospod rskym innostiam
Žiadosť o NFP- 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Špecifiká :

 • Výber orientácie projektu - diverzifikácie
 • Kvalita projektu
 • VO
 • Oznamovacia povinnosť
 • Udržateľnosť projektu
iados o nfp 3 2 podpora innost v oblasti vidieckeho cestovn ho ruchu
Žiadosť o NFP- 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Špecifiká :

 • Výber zamerania projektu a oprávnených výdavkov
 • Kvalita projektov
 • VO
 • Oznamovacia povinnosť
slide23
Žiadosť o NFP- 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo; 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

Špecifiká :

 • Financovanie – systém platieb
 • Výber oprávnených výdavkov
 • Kvalita projektov
 • VO
 • Oznamovacia povinnosť
pr lohy
Prílohy
 • Detail Žiadosti o NFP- 1.1 Modernizácia fariem v prílohe
 • Detail Žiadosti o NFP- 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
 • Detail Žiadosti o NFP- 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 • Detail Žiadosti o NFP- 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb