Bosna i hercegovina a urirani izvje taj o tr i tu rada
Download
1 / 22

Bosna i Hercegovina Ažurirani izvještaj o tržištu rada - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Bosna i Hercegovina Ažurirani izvještaj o tržištu rada. Uloga odnosa između radnika i uprave. Decemb a r 2005 . godine. Svjetska banka Jedinica sektora za razvoj ljudskih potencijala Region Evrope i centralne Azije. Šta je cilj ovog izvještaja ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bosna i Hercegovina Ažurirani izvještaj o tržištu rada' - brinly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bosna i hercegovina a urirani izvje taj o tr i tu rada

Bosna i HercegovinaAžurirani izvještaj o tržištu rada

Uloga odnosa između radnika i uprave

Decembar 2005. godine

Svjetska banka

Jedinica sektora za razvoj ljudskih potencijala

Region Evrope i centralne Azije


Ta je cilj ovog izvje taja
Šta je cilj ovog izvještaja?

 • Ažurirati analizu Istraživanja tržišta rada iz 2002. godine koje je sprovela Svjetska banka i istraživanja LSMS iz 2004. godine i uporediti rezultate sa onima iz drugih zemalja u regionu.

 • Izvršiti dubinsku analizu sistema odnosa između radnika i uprave i njihovog uticaja na ishode na tržištu rada

 • Predložiti konkretne smjerove politika za tržište rada, kako ni se tržište rada u BH učinilo dinamičnijim


Zaposlenost i nezaposlenost
Zaposlenost i nezaposlenost

 • BH ima snažan ekonomski rast, ali ipak nedovoljan da načne problem stalno prisutnog visokog nivoa nezaposlenosti

 • Već visok nivo nezaposlenosti među mladima se dodatno povećao

 • Međutim, ima pomaka kod učešća u radnoj snazi i nivou zaposlenosti

 • Još uvijek postoji višak radnika u sektoru preduzeća u državnom vlasništvu – neproduktivna i fiktivna zaposlenost


Neformalni sektor
neformalni sektor…

 • Najveći dio stvaranja novih radnih mjesta dešava se u neformalnom sektoru, koji brzo raste

 • Neformalnim sektorom dominira zaposlenost u poljoprivredi i samozaposlenost i članovi porodica koji doprinose

 • Opadajući stepen malih preduzeća u neformalnoj zaposlenosti


Plate i produktivnost
plate i produktivnost…

 • Plate u formalnom sektoru su visoke u odnosu na stepen produktivnosti, kao i u poređenju sa drugim zemljama u regionu

 • A u RS rastu brzo u odnosu na produktivnost


I optere enje koje predstavlja oporezivanje plata
i opterećenje koje predstavlja oporezivanje plata

 • Opterećenje koje za platni fond predstavljaju doprinosi i porez na plate evidentan u poreskom udjelu nije pretjeran u regionalnom kontekstu, ali ima prostora za unapređenja

 • U praksi je opterećenje isto u oba entiteta

 • Ono što se razliku je oporeziva osnovica: u FBH ona isključuje naknade na plate

 • Sistemi su i dalje neharmonizovani


Odnosi izme u radnika i uprave su u procesu evolucije
Odnosi između radnika i uprave su u procesu evolucije

 • Istorijski gledano, kolektivnim pregovaranjem dominiraju Vlada i sindikati u javnom sektoru, pri čemu Vlada širi obuhvat kolektivnih ugovora na cijelu privredu

 • Iako je FBH tek usvojila prvi novi Opšti kolektivni ugovor od 2000. godine, Opšti kolektivni ugovor RS ostao je nepromijenjen godinama

 • Nedavno je došlo do jačanja udruženja poslodavaca u privatnom sektoru, ali ona su još uvijek na ograničenom stepenu reprezentativnosti

 • Gustina sindikata (udio članova sindikata u ukupnom broju radnika) je u opadanju, a sindikati su u maloj mjeri sposobni da uđu u novi privatni sektor

 • Jačanje tripartizma u ekonomskim i socijalnim vijećima na entitetskom i, po mogućnosti, na državnom nivou


Uticaj radne regulative na ishode na tr i tu rada osnovni nalazi
Uticaj radne regulative na ishode na tržištu rada: Osnovni nalazi

 • Pomiješane poruke: tržište rada u BH je dinamičnije nego što se često pretpostavlja, ali ograničenja ostaju

 • Iako su značajni aspekti radnih regulativa na papiru nefleksibilni (posebno u kolektivnim ugovorima) ne izgleda da u praksi imaju očekivani negativni uticaj na tržište rada u cjelini

 • Dokazi o nesprovođenju odredbi kolektivnih ugovora u cijeloj privredi, ali primjena u nekim sektorima

 • Unapređenje mogućnosti za zapošljavanje zahtijeva stalan snažan rast, ograničavanje plata, unapređenja poslovnog okruženja i pažljivo razmatranje radnih regulativa

 • Podaci su često nekonzistentni i slabog kvaliteta


Najni a plata u fbh nije u potpunosti obavezuju a
Najniža plata u FBH nije u potpunosti obavezujuća

 • 20 posto zaposlenih u formalnom sektoru u FBH izjavljuje da prima plate niže od najniže plate

 • Udio zaposlenih koji izjavljuju da primaju manje od 50 posto prosječne plate je gotovo sličan između RS i FBH, bez obzira na različite nivoe najniže plate


Mehanizam prilago avanja visine plata u fbh nije doveo do znatnijeg rasta plata
Mehanizam prilagođavanja visine plata u FBH nije doveo do znatnijeg rasta plata…

 • Mehanizam za određivanje najniže plate u FBH i dalje je visok u regionalnom kontekstu, što može umanjiti stepen poštivanja odredbe

 • Međutim, “spiralni odnosa između najniže plate i prosječne plate” u FBH nije dovela do više stope rasta plata

 • Plate su brže rasle u RS, gdje ne postoji automatski mehanizam za prilagođavanje visine


M noge odredbe kolektivnih ugovora nemaju zna ajan uticaj na plate
M znatnijeg rasta platanoge odredbe kolektivnih ugovora nemaju značajan uticaj na plate...

 • Dužina zaposlenosti (“staž”) nema značajan uticaj na zarade

 • To je suprotno of onoga što bi predviđali sistemi platnih koeficijenata iz granskih kolektivnih ugovora

 • Isplatljivost obrazovanja je slabija nego u mnogim drugim zemljama, bez obzira na nefleksibilne koeficijente vezane za nivo obrazovanja u kolektivnim ugovorima

 • Iako u teoriji obuhvata cijelu privredu, de facto obuhvat je ograničen, posebno u sektoru preduzeća koja su od svog uspostavljanja u privatnom vlasništvu


Ali znatnijeg rasta plata….

 • Fleksibilnost koja potiče iz nesprovođenja radnih regulativa nije poželjna, pošto dovodi do povećanja stepena neformalnosti, stvara neizvjesnost i smanjuje stepen zaštite radnika

 • Kolektivni ugovori su imaju i dalje širok opseg i nefleksibilni su, i, iako se dijelom izbjegavaju, i dalje mogu imati negativan uticaj u nekim sektorima

 • Postoje prepreke za prilagođavanje radne snage koje su posljedica oblasti nepokrivenih legislativom i regulativama


Nefleksibilnosti kolektivnih ugovora
Nefleksibilnosti kolektivnih ugovora znatnijeg rasta plata

 • Automatsko proširenje obuhvata kolektivnih ugovora na kompanije koje nemaju svoje predstavnike u pregovaranju

 • Trajanje primjene kolektivnih ugovora je neodređeno – iako je FBH tek usvojila novi Opšti kolektivni ugovor (prvi od 2000. godine), Opšti kolektivni ugovor RS i dalje je nepromijenjen, od 2000. godine

 • Prenosiva premija za staž pri određivanju plata u RS

 • Ograničenja za zaposlenje na određeno vrijeme i zaposlenje na pola radnog vremena

 • Odredbe koje propisuju dugo porodiljsko odsustvo


Prepreke za zapo ljavanje na odre eno vrijeme i zapo ljavanje sa pola radnog vremena
Prepreke za zapošljavanje na određeno vrijeme i zapošljavanje sa pola radnog vremena

 • Sistem radnih knjižica ne omogućava zaposlenje na određeno vrijeme i zaposlenje na pola radnog vremena

 • Istraživanje “Doing Business”: rezultat koji postiže BH je gori od rezultata zemalja u regionu sa kojima se mogu vršiti poređenja, u odnosu na indeks poteškoća pri zapošljavanju – zbog ograničenja zapošljavanja na određeno vrijeme


Duga ko porodiljsko odsustvo
Dugačko porodiljsko odsustvo zapošljavanje sa pola radnog vremena

 • Porodiljsko odsustvo u BH traje 1 godinu – što je znatno duže nego u mnogim evropskim zemljama i zemljama OECD-a

 • Stalno prisutan nizak stepen zaposlenosti i učešća u radnoj snazi za žene


Oblasti nepokrivene regulativom
Oblasti nepokrivene regulativom zapošljavanje sa pola radnog vremena

 • Kriterijumi za stepen reprezentativnosti za socijalne partnere pri kolektivnom pregovaranju

 • Pravni okvir za pregovaranje na nivou firmi

 • Alternativa za radne knjižice zaposlenih s ciljem čuvanja evidencije o doprinosima za socijalno osiguranje

 • Osiguranje poslodavaca od obaveza plaćanja plata u slučajevima prirodnih katastrofa ili invaliditeta

 • Nema sistema za rješavanje pitanja privremenog otpuštanja – neophodno radi sprječavanja ponovnog nastanka problema sa “fiktivnim” radnicima


Smjerovi politika za dinami nije tr i te rada
Smjerovi politika zapošljavanje sa pola radnog vremenaza dinamičnije tržište rada

 • Stvoriti manje obiman, ali sprovodljiviji skup radnih regulativa

  • Omogućiti postepeno smanjivanje najniže plate, izražene kao procenat prosječne plate, u FBH

  • Uvesti najnižu platu za mlade

  • Racionalizovati i pojednostaviti sistem “koeficijenata” i druge aspekte plata, zapošljavanja i određivanja dvanja

  • Omogućiti ograničavanje plata

  • Smanjiti trajanje porodiljskog odsustva i isplaćivati porodiljska davanja kroz sistem socijalnog osiguranja


Smjerovi politika za dinami nije tr i te rada1
Smjerovi politika zapošljavanje sa pola radnog vremenaza dinamičnije tržište rada

 • Revidirati sistem doprinosa koji se obračunavaju na platni fond

  • Integrisati naknade koje se plaćaju uz platu u oporezivu osnovicu u FBH

  • Harmonizovati sistem doprinosa za socijalno osiguranje koji se obračunavaju na platni fond i njihove stope između entiteta

  • Omogućiti smanjenja tereta doprinosa na platni fond, kroz identifikaciju ušteda u sistem zdravstvenog osiguranja, penzijsko-invalidskog osiguranja i osiguranja u slučaju nezaposlenosti, te kroz uvođenje ograničenog nivoa finansiranja iz opštih prihoda


Smjerovi politika za dinami nije tr i te rada2
Smjerovi politika zapošljavanje sa pola radnog vremenaza dinamičnije tržište rada

 • Revidirati sisteme kolektivnog pregovaranja i određivanja visine plata

  • Odvojiti određivanje visine plata u javnom sektoru od određivanja plata u ostalim sektorima

  • Ograničiti obuhvat kolektivnih ugovora na ona preduzeća koja su imala svoje predstavnike u pregovaranju

  • Definisati kriterijume za reprezentativnost socijalnih partnera koji su uključeni u tripartitno pregovaranje

  • Stvoriti ekonomsko-socijalno vijeće na državnom nivou kao forum za razmatranje srednjoročnih reformi tržišta rada i procesa kolektivnog pregovaranja


Smjerovi politika za dinami nije tr i te rada3
Smjerovi politika zapošljavanje sa pola radnog vremenaza dinamičnije tržište rada

 • Omogućiti prilagođavanja radne snage i zaustaviti dotok “fiktivnih” radnika

  • Promovisati restruktuiranje preduzeća i osloboditi radnu snagu koja se sada zadržava u fiktivnom i neproduktivnom zaposlenju

  • Razviti alternativu za radne knjižice s ciljem promovisanja višeg stepena mobilnosti radne snage

  • Uvesti legislativu s ciljem rješavanja pitanja privremenih otpuštanja


Smjerovi politika za dinami nije tr i te rada4
Smjerovi politika zapošljavanje sa pola radnog vremenaza dinamičnije tržište rada

 • Unaprijediti statističku osnovu za analizu tržišta rada

  • Uvesti istraživanje radne snage na godišnjem nivou, nadopunjenu istraživanjima na nivou preduzeća

  • Povećati kapacitet statističkih zavoda s ciljem prikupljanja tačnijih podataka od preduzeća


Hvala

Hvala zapošljavanje sa pola radnog vremena

Svjetska banka

Rezidentna kancelarija u Bosni i Hercegovini

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

www.worldbank.ba


ad