slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, 10 maja 2013 r .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, 10 maja 2013 r . - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. projekt do konsultacji społecznych Teresa Szakiel Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP Zastępca Kierownika RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, 10 maja 2013 r .' - bridgit-kearney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Regionalny Program Strategiczny

w zakresie aktywności zawodowej i społecznej

projekt do konsultacji społecznych

Teresa Szakiel

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu UMWP

Zastępca Kierownika RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej

Posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, 10 maja 2013 r.

slide2
Strategia → 6 RPS → RPO 2014-2020

We wrześniu 2012 roku Sejmik Województwa przyjął Strategię Rozwoju WojewództwaPomorskiego2020. W strategii określone zostały strategiczne wybory i cele konieczne do zrealizowania.

Regionalne Programy Strategiczne (6) będą zasadniczymi narzędziami realizacji strategii. Programy te stanowią rozwinięcie zapisów strategii i wskazują działania oraz przedsięwzięcia, które pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Zakres tematyczny przygotowywanego obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 będzie wynikał z Regionalnych Programów Strategicznych, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji na poziomie unijnym i krajowym.

slide3
Najważniejsze wyzwania do roku 2020

Najważniejsze wyzwania do roku 2020:

 • poprawa efektywności kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych
 • dostosowanie pomorskiej edukacji do wyzwań rynku pracy
 • budowa sieci trwałej współpracy między instytucjami rynku pracy, edukacji i pomocy społecznej
 • przeciwdziałanie bierności zawodowej
 • stworzenie mechanizmów wsparcia organizacji pozarządowych
 • aktywizacja społeczna i obywatelska oraz promowanie postaw prospołecznych
 • stworzenie mechanizmów wsparcia edukacji kulturalnej i artystycznej w regionie, w tym kadry kultury i jej kompetencji
 • uspołeczniona rewitalizacja i kreowanie przestrzeni publicznych
slide5
Zobowiązania SWP i sposób ich realizacji

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 sformułowano 9 zobowiązań w zakresie aktywności zawodowej i społecznej, które będą realizowane przez 11 przedsięwzięć strategicznych w ramach RPS AZS:

 • Wdrożenie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy, w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy
 • Aktywizacja osób biernych zawodowo i bezrobotnych „Odnowa zawodowa”
 • Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego
 • Utworzenie regionalnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych
 • Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły
slide6
Zobowiązania SWP i sposób ich realizacji
 • Włączenie wypracowanego w ramach projektu «Zdolni z Pomorza» systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej”
 • Wypracowanie standardów edukacji (ścieżek edukacyjnych) dedykowanych uczniom niepełnosprawnym i uczniom z zaburzeniami rozwoju
 • Uruchomienie mechanizmu trwałej współpracy uczelni ze szkołami i placówkami edukacyjnymi
 • Uruchomienie regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów na każdym etapie edukacyjnym
 • Uruchomienie sieci dialogu edukacyjnego w regionie
 • Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadającej branżom o największym potencjale rozwoju regionu
slide7
Cel szczegółowy 1

wysoki poziom zatrudnienia

slide8
Cel szczegółowy 2

wysoki poziom kapitału społecznego

slide9
Cel szczegółowy 3

efektywny system edukacji

slide10
Cel szczegółowy 3

efektywny system edukacji

slide13
Uspołecznienie prac nad projektem RPS

Zaangażowane instytucje (42)

slide14
Regionalny Program Strategicznyw zakresieatrakcyjności kulturalnej i turystycznej

(RPS AKT)

– projekt do konsultacji społecznych

Marta Chełkowska

Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP

Kierownik RPS AKT

akt atrakcyjno kulturalna i turystyczna
AKT – Atrakcyjność kulturalna i turystyczna

Historia i dziedzictwo kulturowe

to świadectwo tożsamości regionu,

kształtujące jego mieszkańców i turystów.

Turystyka jest drogowskazem

poznania pomorskiej kultury i przyrody.

slide17
UNIKATOWA OFERTA TURYSTYCZNA I KULTURALNA

Turystyka należy do branż, które odgrywają szczególną rolę w profilu gospodarczym województwa pomorskiego.

Kierunki działań:

Rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych

Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej

Droga do osiągnięcia celu poprzez:

- kształtowanie nowej, wysokiej jakości, atrakcyjnej i adekwatnej do współczesnych potrzeb, oferty czasu wolnego

- kierowanie oferty do turystów i mieszkańców (!) województwa pomorskiego

- wydłużanie sezonu turystycznego

- ograniczanie negatywnego wpływu tej branży gospodarki na środowisko przyrodnicze i kulturowe

Opracowane i wdrożone produkty powinny wykorzystywać autentyczne walory regionu, oparte na unikatowych uwarunkowaniach przyrodniczych i kulturowych.

Najważniejsze wyzwania do roku 2020 Cel główny Programu

najwa niejsze wyzwania do roku 2020 cel g wny programu
Najważniejsze wyzwania do roku 2020 Cel główny Programu

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA DO ROKU 2020

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Całoroczna, kompleksowa oferta turystyczna i kulturalna

Wizerunek regionu oparty na tożsamości kulturowej i jakości usług turystycznych

slide19
CEL GŁÓWNY

Unikatowa oferta turystyczna

i kulturalna

1. Cel szczegółowy

Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

2. Cel szczegółowy

Zbudowanie całorocznej, kompleksowej oferty

3. Cel szczegółowy

Wzmocnienie rozpoznawalnego wizerunku regionu.

Priorytet 2.2

Kreowanie ofert czasu wolnego

Priorytet 3.1.Wzmacnianie potencjału kreatywnego opartego na tożsamości kulturowej.

Priorytet 1.1.

Wzmocnienie systemowego wspierania opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Priorytet 2.1.

Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i przestrzenne

Priorytet 3.2.

Rozwój kadr i badania w obszarze turystyki i kultury

Kreowanie marki Pomorskie

Spójna oferta rozpoznawalnych produktów turystycznych i kulturalnych regionu.

Zasoby ludzkie w turystyce i kulturze

Kreowanie powszechnie dostępnej przestrzeni

Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych

Kreowanie i rozwój polityki informacyjnej kulturalnego i turystycznego wizerunku regionu

Prestiżowe inwestycje wzbogacające atrakcyjność

Baza wiedzy w obszarze turystyki i kultury

Turystyczne udostępnianie obszarów cennych krajobrazowo i przyrodniczo

Niematerialne dziedzictwo kulturowe podnoszące atrakcyjność turystyczna regionu

Podniesienie jakości pasa nadmorskiego

akt atrakcyjno kulturalna i turystyczna1
AKT – Atrakcyjność kulturalna i turystyczna

Udostępniamy ofertę kulturalną i turystyczną,

w nowoczesny i atrakcyjny sposób,

pamiętając o ochronie dziedzictwa

kulturowego i naturalnego naszego regionu

slide23
Regionalny Program Strategicznyw zakresieROZWOJU GOSPODARCZEGO

– projekt do konsultacji społecznych

Włodzimierz Szordykowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego

Kierownik RPS w zakresie rozwoju gospodarczego

Spotkanie Rady Rektorów

Słupsk, 10 maja 2013 r.

slide24
Dotychczasowe prace
 • Ponad 50 spotkań w regionie z instytucjami, uczelniami i przedsiębiorstwami z województwa pomorskiego, a ponadto m.in. z przedstawicielami Banku Światowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Instytutu Górnictwa
 • Systematyczne spotkania (warsztaty) z przedstawicielami Zespołu Roboczego powołanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka (w skład wchodzą m.in. reprezentanci IOB, inwestorów, jst., izb gospodarczych, instytucji badawczych, środowiska studenckiego, Sejmiku WP oraz departamentów UMWP)
 • Cotygodniowe spotkania Grupy Redakcyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie projektu dokumentu
 • Bieżące informacje ukazujące się na stronie dedykowanej projektowi RPS www.strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_rozwoj-gosp

24

slide25
Instytucje zaangażowane w przygotowanie projektu RPS RG
 • ARP S.A., GARG Sp. z o.o., BioBaltica Sp. z o.o., PARR S.A. w Słupsku
 • Sejmik Województwa Pomorskiego, Departamenty UMWP
 • Pomorska Rada Przedsiębiorczości, Pracodawcy Pomorza, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorska Izba Rzemieślnicza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Fundacja Gospodarcza, Pomorska Platforma Technologiczna Energetyki
 • Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Politechnika Gdańska, Akademia Morska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, Wyższa Szkoła Hanzeatycka (Słupsk)
 • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, Gdański Klaster Budowlany, Pomorski Klaster ICT
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Instytut Morski w Gdańsku, NOT
 • Pracownia Badań Społecznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Studenckie Forum BCC, studenci Wydziału Zarządzania PG, Akademicki Inkubator Przeds.
 • Firmy pomorskie, m.in. Energa S.A., Energa Innowacje, Intel, Compuware, Si Sp. z o.o., UTC Fire & Security Polska, Fido Intelligence, DGT, Grupa Lotos, YDP, Ivona Software, IMPULS, Business Angel Seedfund
 • Związek Gmin Pomorskich, Nadwiślański, Południowy oraz Słupski Subregionalny ZespółRoboczy, Urzędy Miast
 • Eksperci zagraniczni - Mario Raich, Marek Samotyj.

25

slide26
Najważniejsze wyzwania związane z rozwojem gospodarczym w perspektywie 2020

Pomorze jako inicjator i aktywny partner współpracy gospodarczej w kraju i w rejonie Morza Bałtyckiego

Konkurencyjna gospodarka oparta o specjalizacje branżowe regionu

Poprawa dostępności komunikacyjnej i telekomunikacyjnej

Umiędzynarodowienie uczelni

Kształcenie odpowiadające zapotrzebowaniu gospodarczemu regionu

26

slide27
RPS w zakresie ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 • Celem głównym RPS w zakresie Rozwoju Gospodarczego jest unowocześnienie gospodarki regionu przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech jego potencjału gospodarczego, społecznego i kulturowego
 • Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wzrost efektywności przedsiębiorstw oraz zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego
 • Efektem jego realizacji będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu

27

slide31
Preferencje
 • Partnerstwo i partycypacja społeczna

Promowanie projektów partnerskich, w szczególności biznes – nauka, klastry

 • Specjalizacja regionalna

Ukierunkowanie na wspieranie branż kluczowych dla regionu tzw. inteligentnych specjalizacji

 • Innowacyjność

Innowacje technologiczne, biznesowe, ekoinnowacje, przemysły kreatywne

 • Komplementarność

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury IOB (parki N-T, inkubatory)

Powiązanie z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

31

slide34
Dziękuję za uwagę

Wszystkie dokumenty i informacje związane z RPS

dostępne są na stronie:http://strategia2020.pomorskie.eu

ad