Casa Corpului Didactic Cluj - PowerPoint PPT Presentation

casa corpului didactic cluj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Casa Corpului Didactic Cluj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Casa Corpului Didactic Cluj

play fullscreen
1 / 19
Casa Corpului Didactic Cluj
113 Views
Download Presentation
Download Presentation

Casa Corpului Didactic Cluj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Casa Corpului Didactic Cluj Managementul formării continue Mai 2014

 2. Cuprins 1. Monitorizarea impactului programelor/activităţilor de formare continuă 1.1.Chestionar de monitorizare a impactului formării continue în anul şcolar 2013-2014, peplatforma SEMCFC http://www.eformare.info.ro/ 1.2.Tematica inspecţiei şcolare - Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 1.3.Evaluarea şi monitorizarea impactului participării la programe/activităţi de formare continuă - Casa Corpului Didactic Cluj • Aplicarea prevederilor OMEN nr.5562/07.10.2011 cu privire la acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile 3. Colectarea nevoilor de formare pentru anul şcolar 2014-2015 3.1. Chestionar analiza de nevoi pentru anul şcolar 2014-2015, pe platforma SEMCFC http://www.eformare.info.ro/ • Calendarul activităţilor de formare derulate de Casa Corpului Didactic Cluj în perioada septembrie - decembrie 2014. 5. Noutăţi legislative

 3. Monitorizarea impactului programelor de formare continuă Monitorizarea impactului programelor de formare continuă urmăreşte realizarea unei informări cât mai autenticeprin coroborarea informaţiilor provenite din mai multe surse şi prin utilizarea mai multor instrumente de culegere a datelor. Surse de la care se culeg informaţii: • cursanţii • RFC/RDP • inspectorii şcolari • directorul şi profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Cluj

 4. Monitorizarea impactului programelor de formare continuă Instrumente de monitorizare: 1.1.Chestionar de monitorizare a impactului formării continue în anul şcolar 2013-2014, pe platforma SEMCFC http://www.eformare.info.ro/ 1.2.Tematica inspecţiei şcolare - Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 1.3.Evaluarea şi monitorizarea impactului participării la activităţi de formare continuă - Casa Corpului Didactic Cluj

 5. 1.1.Chestionar de monitorizare a impactului formării continue în anul şcolar 2013-2014 • RDP/RFC consultă personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ cu privire la programele/activităţile de formare urmate în anul şcolar 2013-2014 şi culege informaţii cu privire la impactul acestora. • Informaţiile culese sunt prelucrate şi transmise electronic prin chestionarul on-line. Termenul limită pentru transmiterea chestionarului este 10.06.2014. • Formularul se găseşte pe platforma SEMCFC, pagina principala, Managementul calităţii,http://www.eformare.info.ro/

 6. 1.2.Tematica inspecţiei şcolare - Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj Inspecţiile derulate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj în unităţile de învăţământ urmăresc impactul programelor de formare continuă prin Activitatea tematică 2 - Monitorizarea impactului cursurilor de formare continuă asupra demersului didactic Lista activitati verificate in inspectii.doc

 7. 1.3.Evaluarea şi monitorizarea impactului participării la activităţi de formare continuă - Casa Corpului Didactic Cluj Casa Corpului Didactic Cluj evaluează şi monitorizează impactulparticipării la activităţi de formare continuă prin : • evaluarea directă – a prezenţei cursanţilor la activităţile de formare, a calităţii programelor şi a prezentărilor cursanţilor la evaluările finale • colectarea, centralizarea şi interpretarea răspunsurilor la chestionarele completate de către participanţii la activităţile de formare • monitorizarea impactului prin fişa de monitorizare MODEL_Fisa de monitorizare impact formare.doc

 8. 2. Aplicarea prevederilor OMEN nr.5562/07.10.2011 cu privire la acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile Din prevederile O.M.5562/2011 cu privire la acumularea, recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile se va acorda o atenţie deosebită art.8 37. 5562_credite transferabile.pdf

 9. Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme deorganizare a formării continue: • a) obţinerea, în intervalul respectiv, a gradului didactic II sau a gradului didacticI; • b) absolvirea de către personalul didactic din educaţia anteprescolară,învăţământul prescolar şi din învăţământul general obligatoriu, în intervalulrespectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau îndomeniul Stiinţele educaţiei; • c) absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat îndomeniul de specialitate sau în domeniul Stiinţele educaţiei;

 10. d) absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program de conversie profesionalăîn învăţământ prin studii postuniversitare; • e) obţinerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obţinereade competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferentdomeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.(art.8) • pentru corectitudinea interpretării de la litera e se va avea în vedere Hotărârea nr.493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor

 11. Echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue se face: • anual • la solicitarea personalului didactic, de conducere de îndrumare şi control • de către unitatea de învăţământ din care provin cadrele didactice, pe baza dosarelor depuse de către acestea.

 12. 3. Colectarea nevoilor de formare pentru anul şcolar 2014-2015 Se face, prin instrumente specifice, de către: • profesorii metodişti / mentori pentru dezvoltarea profesională din casele corpului didactic; • responsabilii cu formarea continuă din unitatile de invatamantpreuniversitar; • directorii unităţilor şcolare. (conform O.M. 5561/2011 art. 101, alin. 2)

 13. RDP/RFC consultă personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ cu privire la nevoile de formare • Stabileşte, împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, nevoile de formare ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ

 14. Informaţiile culese cu privire la nevoile de formare pentru anul şcolar 2014-2015 sunt prelucrate şi transmise electronic prin chestionarul on-line. Termenul limită pentru transmiterea chestionarului este 10.06.2014. • Formularul se găseşte pe platforma SEMCFC, pagina principala, Managementul calităţii -Chestionar analiză de nevoi pentru anul şcolar 2014-2015 http://www.eformare.info.ro/

 15. 4. Calendarul activităţilor de formare derulate de Casa Corpului Didactic Cluj în perioada septembrie - decembrie 2014. Programele de formare continuă, activităţile metodice, ştiinţifice, culturale se vor anunţa pe site-ul Casei Corpului Didactic, pe prima pagină, la secţiunea Agenda activităţilor. Noutăţi (http://www.ccdcluj.ro/), Modalitatea de înscriere va fi specificată în anunţ/invitaţie. Sunt prioritare: • Programele acreditate(completarea grupelor, programe noi) • Programele neacreditate prioritate MEN

 16. Noutăţi legislative OMEN nr.3240/26.03.2014 publicat în Monitorul Oficial al României , nr.340/08.05.2014 care modifică şi completează Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 5561/07.10.2011

 17. Condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic II, respectiv I, se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ • Pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste normă,se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră OMEN 3240 din 26.03.2014.pdf

 18. Feedback • O idee interesantă • O intrebare • Un comentariu

 19. Vă mulţumim! Echipa CCD Cluj