1 / 18

VELKOMMEN TIL

VELKOMMEN TIL. Konference om inkluderende fællesskaber Gladsaxe den 10. august 2012. Ved PALS vejleder Jytte Bock Faxe Kommune. PALS Positiv adfærd i læring og samspil. Formål: Forebygge og afhjælpe adfærdsproblematikker Styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer

stacie
Download Presentation

VELKOMMEN TIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VELKOMMEN TIL Konference om inkluderende fællesskaber Gladsaxe den 10. august 2012 Ved PALS vejleder Jytte Bock Faxe Kommune

 2. PALS Positiv adfærd i læring og samspil Formål: Forebygge og afhjælpe adfærdsproblematikker Styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer Skabe trivsel i et trygt læringsmiljø. Udviklet primært på baggrund af: SW-PBIS (School Wide positive Behavior Intervention Support) PMTO (Parent Management Training - Oregon)

 3. PALS FAMILIEN HOLLAND USA OVER 16.232 SKOLER ISLAND AUSTRALIEN CANADA PALS DANMARK NORGE 152 SKOLER PALS DK 34 skoler 52 skoler

 4. PALS DANMARK PALS MENTORER 8 nye VEJLEDERE 3 Nye KOMMUNER I alt 52 SKOLER 2010 - 2012 2009 - 2010 2008 - 2009 4 PALS VEJLED. 11 SKOLER 6 SKOLER Manualer Oplæring Certificering Nye indsatser 4 PALS VEJLED. 16 SKOLER 9 KOMMUNER 4 KOMMUNER 12 KOMMUNER

 5. PALS I DANMARK 2012 – 1313 kommuner, 55 skoler

 6. Adfærdsproblemer..Så slemt som aldrig før….eller? Verden forandrer sig på den værst tænkelige måde. Det er tegn på, at jorden vil forgå. Børn adlyder ikke længere deres forældre. Det lakker åbenbart mod verdens ende. (Indskrift på 6000 år gammel pyramide)

 7. Karakteristika ved PALS Forebyggende, pro-aktiv Kollektiv mestring Evidensbaseret Oplærings- orienteret PALS Fokus på system implementering Kulturelt tilpasset Funktionel / handlingsbaseret

 8. Hvad menes med evidensbaseret? ”Evidens handler om videnskabelig dokumentation og om at finde årsagssammenhænge. Hvad virker, hvad har ingen virkning, og hvad har eventuelt negative, utilsigtede virkninger,” (Bobby Zachariae, professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.) Evidensbaseret betyder ikke ”bevis” men at: tiltag/praksis er teoretisk velfunderet og bygger på den til enhver tid bedste, tilgængelige forskningsbaserede viden.

 9. PALS – evidensbaseret praksis PALS er endnu ikke evidensbaseret i Skandinavien Modellen har vist sig at være effektfuld i Norge Lovende brugbare implementeringer i Norge, Danmark, Sverige, Holland Teorierne bag PALS er evidensbaserede PMTO (Parent Management Training Oregon-modellen) Skoleomfattende modeller bl.a. PBIS (School wide Positive Behavior Intervention and Support) – University of Oregon Implementeringstiltag (Fixen m.fl.)

 10. PALS er en proaktiv stategi Der er aldrig én enkeltstående forklaring på problemadfærd; både individuelle, relationelle, kontekstuelle, situationsbestemte og kulturelle faktorer spiller ind. Det kan variere, hvilke faktorer, det har størst betydning i det enkelte tilfælde. Effektive tiltag iværksættes for at mindske flest mulige af de faktorer, som hænger tæt sammen og som opretholder problemadfærden.

 11. Risikoniveau Differentierede støttetiltag Elever som viser alvorlig problemadfærd (ex. pjækkeri, mobning, aggressiv adfærd, påvirket af rusmidler) Elever med risiko for udvikling af problemadfærd. (Larm, uro, konflikter, hærværk og begyndende pjækkeri) Elever som sjældent eller aldrig udviser problem- adfærd • Forebyggende tiltag • Universielle interventioner • Alle elever • Alle områder • Forebyggende • Miljørettede • Indgribende tiltag • Baseret på vurdering • Intensiv og langsigtet opfølgning 1-5% 1-5% • Foregribende tiltag • Gruppeintervention • Effektive støttetiltag • Tidsbegrænset intervention 5-10% 5-10% 80-90% 80-90%

 12. KernekomponenterForebyggende tiltag for alle børn • Definere positive forventninger • Undervisning i forventninger • Effektive og gode beskeder • Opmuntring/anerkendelse og positiv involvering (5:1) • Håndtering af problemadfærd • Gruppe- klasse- og undervisningssystemer • Tilsyn – vejledning - opfølgning • Positivt skole-hjemsamarbejde

 13. Støttekomponenter.Foregribende tiltag (elever i risiko) • Øget social færdighedstræning – selvkontrol • Øget opfølgning og støtte (”tjek-ind/tjek-ud”) • Øget skolefaglig støtte • Øget forældresamarbejde • Forebyggende klasseværelsesstrategier

 14. StøttekomponenterIndgribende tiltag for elever i høj risiko • Individuel adfærdstøtteplan, tiltag og opfølgning • Intensiv social færdighedstræning - selvkontrol • PMTO/forældresamarbejde/vejledning til lærer • Samarbejde med forskellige (støttesystemer)

 15. 1. år Personalets år! • Undervisning og planlægning (PALS-team og personale) • Tid til væsentlige, pædagogiske drøftelser • Tværfagligt samarbejde • Fremmende og hæmmende faktorer i undervisningsmiljøet • Ønskede ændringer formuleres • Skoleforbedrende mål • SFO/Skolens værdier og regler • Planer og materiale udfærdiges • Forældre informeres og involveres • Diverse komponenter gennemgås og øves

 16. PALS baserer sig på et multiteoretisk fundament. PALS bygger på en række teorier om, hvordan adfærd udvikler sig i samspil mellem barnet og dets omgivelser Bronfenbrenner: udviklingsøkologisk teori Pattersons: læringsteori for social interaktion Banduras og Dodges: social - kognitive læringsteori Sampson og Laub:Socialkontrol, Skinner: Operant læringsteori Sroufe og Rutter: Udviklingspsykopatologi Seligmann m.fl. Positiv psykologi Samt Neuropsykologi Fælles for teorierne er, at adfærd er tillært og dermed kan påvirkes positivt eller negativt

 17. DANSK EVALUERING I DANMARKSFI MARTS 2012

 18. Kilder og litteratur til yderligere inspiration www.servicestyrelsen.dk Børn og unge. Evidensbaserede programmer ”PALS Håndbog – Modul 1”, Atferdssenteret i Oslo. 2010 (Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen) ”Positiv adfærd og støttende læringsmiljø i skolen”, Dafolo 2008 (Anne Arnesen, Terje Ogden og Mari-Anne Sørlie) ”Skolen og de udfordrende elever - om forebyggelse og reduktion af problemadfærd”, Dafolo 2009(Terje Overland) ”Adfærdsproblemer hos børn og unge – Teoretiske og praktiske tilgange”, Dansk Psykologisk Forlag 2008 (Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger og Arne Tveit)

More Related