********** - PowerPoint PPT Presentation

brianna-hassett
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
********** PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
**********
141 Views
Download Presentation

**********

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Trường THPT Quang Trung HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM THỔ Tổ hoá học **********

  2. 1. Canxi hiđroxit. Ca(OH)2 a. Tính chất - Có tính bazơ mạnh Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- Tác dụng với axit, oxit axit, muối…VD: CO2, HCl,… VD: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O • Ca(OH)2 + CO2 dư → Ca(HCO3)2 • b. Ứng dụng: chế tạo vữa xây nhà, khử chua đất trồng, chế tạo clorua vôi…

  3. Vôi sống Vôi bột đá

  4. 2. Canxi cacbonat: CaCO3 a. Tính chất: Là muối ko tan trong nước - Tác dụng với axit VD: CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O - Tác dụng với H2O + CO2 CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 • Phaûn öùng xaûy ra theo chieàu thuaän, giaûi thích söï xaâm thöïc cuûa nöôùc möa coù chöùa CO2 ñoái vôùi ñaù voâi và giaûi thích söï taïo thaønh thaïch nhuõ trong caùc hang ñoäng.

  5. Động phong nha Động tam cung

  6. Ñaù voâi duøng laøm vaät lieäu xaây döïng, saûn xuaát voâi soáng, ximaêng. • Boät nheï duøng pha sôn, laøm chaát ñoän cho vaät lieäu cao su. b. Ứng dụng:

  7. 3. Canxi sunfat: CaSO4 (thạch cao) a. Tính chất - Chất rắn, màu trắng,ít tan trong nước - Có 3 loại: + CaSO4.2H2O : thạch cao sống + 2CaSO4.H2O thạch cao nung + CaSO4: thạch cao khan b. Ứng dụng: đúc tượng, làm chất kết dính trong vật liệu xây dựng và phấn viết bảng

  8. Câu 1. Các hợp chất sau : CaO, CaCO3, CaSO4, Ca(OH)2 có tên lần lượt là: a. Vôi sống, vôi tôi, thạch cao, đá vôi b. Vôi tôi, đá vôi, thạch cao, vôi sống c. Vôi sống, thạch cao, đá vôi, vôi tôi d. Vôi sống, đá vôi, thạch cao, vôi tôi Câu 2. Thạch cao nung có công thức: • a. CaSO4 b. CaSO4.H2O • c.CaSO4.2H2O d. CaSO4.3H2O • Câu 3. Hoá chất nào dưới đây có thể loại được độ cứng toàn phần của nước? • a. Ca(OH)2 b. Na3PO4 • c. HCl d. CaO • Câu 4. Ứng dụng nào sau đây không phải của CaCO3. • a. Làm bột nhẹ để pha sơn • b. Làm chất độn trong công nghiệp cao su • c. Làm vôi quét tường • d. Sản xuất ximăng