slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa,09-10.03.2010 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa,09-10.03.2010 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
brian-hartman

dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa,09-10.03.2010 r. - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa,09-10.03.2010 r.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szkolne Grupy Wyrównawcze – organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniówosiągających niższe wyniki w nauce. dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa,09-10.03.2010 r.

 2. Spójność społeczna – Równość szans „Uważa się, że różnice kompetencji prowadzą do podziałów społecznych, różnic w dochodach, a co za tym idzie, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Jeśli kraje europejskie zmierzają do wykorzystania pełnego potencjału zasobów ludzkich, to nie mogą pozwolić sobie na podział społeczeństwa na „bogatych w kompetencje” i „ubogich w kompetencje”.

 3. Spójność społeczna – Równość szans Światowa Deklaracja „Education for All” 1990 „Każdy człowiek – dziecko, młodzieniec i dorosły – powinien móc korzystać z kształcenia w zakresie podstawowych potrzeb edukacyjnych. Potrzeby te obejmują: • główne narzędzia do nauki (jak czytanie, ekspresja werbalna, liczenie czy rozwiązywanie problemów), • podstawowe treści kształcenia (jak wiedza, umiejętności, wartości czy postawy), które są niezbędne z punktu widzenia możliwości:

 4. Spójność społeczna – Równość szans • przetrwania, • pełnego rozwoju uzdolnień, • godnego życia, • pełnego uczestnictwa w rozwoju, • Postępu, • podnoszenia jakości życia, • podejmowania świadomych decyzji, • kontynuowania nauki.

 5. Spójność społeczna – Równość szans Państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły wspólne porozumienie dotyczące nie tylko promocji wzrostu gospodarczego i stabilizacji oraz wysokich wskaźników zatrudnienia, ale również wzmocnienia więzi społecznych (tzw. spójności społecznej). Zainicjowano Europejską Strategię Zatrudnienia, która zakłada rozwój dobrze wykształconej, wykwalifikowanej kadry, która w wyniku mobilności zawodowej i geograficznej jest w stanie łatwo dostosowywać się do przemian.

 6. Spójność społeczna – Równość szans W takim środowisku najbardziej ucierpią pracownicy z wykształceniem niższym niż średnie 2 stopnia. To właśnie w tej grupie obserwuje się najwyższy wskaźnik bezrobocia, przy jednocześnie najniższym wskaźniku uczestnictwa w kształceniu dorosłych. W roku 2000 wskaźnik bezrobocia wśród tej grupy osób wynosił 12,1%, przy ogólnym wskaźniku bezrobotnych równym 8,4%. Jednocześnie w tym samym roku tylko 6,1% osób z tej grupy uczęszczało na kursy dla dorosłych, przy ogólnym wskaźniku 8%.

 7. Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych W szkołach zostaną zorganizowane Szkolne Grupy Wyrównawcze, obejmujące opieką uczniów, którzy przyszli do gimnazjum z najniższymi wynikami po sprawdzianie na zakończenie szóstej klasy szkoły podstawowej. Grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Warsztaty będą prowadzone w pierwszym semestrze pierwszej klasy gimnazjalnej.

 8. Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych • liczebność Szkolnej Grupy Wyrównawczej – do 25 osób, • grupa pracuje prze 5 miesięcy – po około 12 godzin w miesiącu – łącznie 60 godzin, • za miesiąc pracy nauczyciel dostaje 600 złotych, • szkoła otrzymuje program pracy z uczniami i wypracowane w czasie szkoleń scenariusze zajęć oraz wypracowany na szkoleniu szkolny model pracy z uczniem o najniższych wynikach.

 9. Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych Celem warsztatów będzie stworzenie uczestnikom możliwości wyrównania szans na starcie poprzez: • przyspieszenie rozwoju myślenia abstrakcyjnego, • podniesienie samooceny, • rozbudzenie aspiracji, • nastawienie na rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, • rozpoznawanie swoich mocnych stron, • nabycie podstawowych umiejętności związanych z uczeniem się, • rozpoznanie własnych stylów uczenia się, • stworzenie grupy wsparcia i wskazanie odpowiednich dla danej szkoły sposobów pomocy.

 10. Praca Szkolnych Grupy Wyrównawczych Szkolne Grupy Wyrównawcze to tylko zaczyn, tylko wskazanie kierunku szkole i pedagogom szkolnym.

 11. Dziękuję za uwagę