hd auc 2009 ekstern konomirapportering johnny v jensen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HD AUC 2009 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

HD AUC 2009 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

HD AUC 2009 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen. Ekstern regnskabsaflæggelse og overordnede referenceramme. Disposition. Indledning Årsrapporten Regulering og lovgivning Teori Begrebsrammen. Ekstern økonomirapportering. Data om underviser Johnny V. Jensen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HD AUC 2009 Ekstern økonomirapportering Johnny V. Jensen' - brian-brennan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hd auc 2009 ekstern konomirapportering johnny v jensen

HD AUC 2009Ekstern økonomirapporteringJohnny V. Jensen

Ekstern regnskabsaflæggelse og overordnede referenceramme

disposition
Disposition
 • Indledning
 • Årsrapporten
 • Regulering og lovgivning
 • Teori
 • Begrebsrammen
ekstern konomirapportering
Ekstern økonomirapportering
 • Data om underviser
  • Johnny V. Jensen
  • Statsautoriseret revisor
  • Nielsen & Christensen
  • Telefon arbejde: 0045 98 18 33 33
  • E-mail: jvj@n-c.dk
ekstern konomirapportering1
Ekstern økonomirapportering

REGNSKABSPRODUCENT

REGNSKABSBRUGER

ekstern konomirapportering2
Krav til regnskabet

Forståelig

Relevant

Pålidelig

Sammenlignelig

Ekstern økonomirapportering
ekstern konomirapportering4
Hvem udarbejdes regnskaberne for ?

Virksomhedens interessegrupper og deres mål

Offentliggørelse af regnskabsoplysning

Hvem ?

Hvordan ?

Ekstern økonomirapportering
koalitionsmodellen
Koalitionsmodellen

Ejere

(investorer)

Långivere

Ledelse

Leverandører

Kunder

Medarbejdere

Offentlige

myndigheder

Det eksterne

miljø

rsrapportens bestanddele
Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning

Revisionspåtegning

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Pantsætninger, eventualaktiver/-forpligtelser og sikkerhedsstillelser

Pengestrømsopgørelse

Noter

(Koncernregnskab)

Årsrapportens bestanddele
rsrapportens bestanddele1
Overordnede krav til indhold

Ledelsesberetning

Pålidelig redegørelse

Væsentlig usikkerhed

Usædvanlige forhold

Forventet udvikling

Revisionspåtegning

Forbehold ?

Supplerende oplysninger

Årsrapportens bestanddele
rsrapportens bestanddele2
Overordnede krav til indhold

Anvendt regnskabspraksis

Principper for indregning og måling

Behandling af de enkelte poster i res.opg. og balance

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Arts eller funktionsopdelt

Balancen

Konto- eller beretningsform

Årsrapportens bestanddele
rsrapportens bestanddele3
Overordnede krav til indhold

Pantsætninger m.v. og noter

Eventualaktiver/-forpligtelser/pantsætninger/sikkerhedsstillelser

Lovpligtigte noter

Pengestrømsopgørelsen

Direkte- og indirekte metode

Likviditet fra driften, investeringer og finansiering

Koncernregnskab

Behandling af interne transaktioner

Indregning af datterselskaber/ass. selskaber

Årsrapportens bestanddele
regnskabslovgivning m m
Regnskabslovgivning m.m.
 • Bogføringsloven
 • Årsregnskabsloven (ÅRL)
 • Danske regnskabsvejledninger (RV)
 • Internationale regnskabsvejledninger (IFRS´er og IAS´er)
 • Lovgivning i øvrigt
  • Selskabslovene (A/S og ApS)
  • Lov om erhvervsdrivende virksomheder
regnskabsregulering
Hvem påvirker regnskabspraksis

Folketinget og EU – regnskabslovgivning

Organer i den private sektor – udstedere af vejledninger

Den akademiske verden – forskning og uddannelse

Ledelsen – regnskabsproducenterne

Revisor/revisorprofessionen – revisionsydelsen

Ejere og långivere m.fl. – regnskabsbrugerne (koalitionsmodellen)

Regnskabsregulering
regnskabsregulering1
Regnskabskontrollen – kun IFRS ?

NEJ !

Generelle budskaber til revisorer fra fondsrådet/E&S

Flere afsagte afgørelser vedr. bestemmelser i ÅRL

Disse gælder alle, inkl. Ikke-børsnoterede, som følger ÅRL

E&S, skal som følge af bortfaldet af revisionspligten for små B-virksomheder, iværksætte en mere systematisk undersøgelse

I første omgang af B-virksomheder

Kontrol af børsnoterede virksomheder må over tid forventes at ”smitte” af på øvrige regnskabsklasser

Tendensen er der allerede

Regnskabsregulering
regnskabsregulering2
Udviklingen i regnskabslovgivning

Oprindelige love

Ændringer i lovene

Tilpasning til praksis / standarder

Internationale regnskabsstandarder

Regnskabsregulering
dansk ctr international regnskabsregulering
Dansk ctr. international regnskabsregulering

Forskelle mellem IFRS og ÅRL

IFRS

ÅRL

2001

2004-2009

regnskabsregulering i eu og usa
Formålet med international regnskabsharmonisering

EU-direktiver/standarder:

4. og 7. direktiv

IASB(International Accounting Standards Board)

IAS´er

IFRS´er

SIC´er

IFRIC´er

FASB(Financial Accounting Standards Board)

US-GAAP

Regnskabsregulering i EU og USA
regnskabsregulering3
Skal der ske regulering af regnskabsaflæggelse ?

Argumenter for markedsløsning

Ejernes interesse at give oplysninger

Konkurrencen om ressourceallokering medfører at relevante oplysninger gives

Private mulighed for køb af informationer

Kan ikke måle om regulering er optimal

Regulering medfører overproduktion af regnskabsinformation

Regnskabsregulering
regnskabsregulering4
Skal der ske regulering af regnskabsaflæggelse ?

Argumenter for regulering

Virksomheden er monopoludbyder af regnskabsinformation

Risiko for at virksomheden tilbageholder information

Offentlig gode

Fordelingspolitiske og etiske hensyn

Regnskabsregulering
regnskabsstandarder
Formålet med regnskabsvejledninger

Udfylde lovgivningens generelle regler (ramme)

Udfylde områder som loven ikke dækker

Forklare og fortolke forholder, hvor loven er upræcis

Regnskabsstandarder
danske regnskabsvejledninger
Forord til regnskabsvejledninger

Nr. 1 – Årsrapporten, dens formål og indhold

Nr. 3 – Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis

Nr. 4 – Begivenheder efter balancedagen

Nr. 6 – Entreprisekontrakter

Nr. 7 – Forskning og udvikling

Nr. 8 – Varebeholdninger

Nr. 9 – Valutaomregning

Nr. 10 – Materielle anlægsaktiver

Nr. 11 – Pengestrømsopgørelsen

Nr. 12 – Ledelsens årsberetning

Danske regnskabsvejledninger
danske regnskabsvejledninger1
Nr. 13 – Nærtstående parter

Nr. 14 – Indkomstskatter

Nr. 15 – Finansielle instrumenter

Nr. 16 – Investeringsejendomme

Nr. 17 – Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

Nr. 18 – Virksomhedssammenslutninger

Nr. 19 – Egne kapitalandele

Nr. 20 – Aktiebaseret vederlæggelse med egne aktier

Nr. 21 – Leasing

Nr. 22 – Indtægter

Regnskabsvejledning for mindre virksomheder

Danske regnskabsvejledninger
regnskabsteorier1
Præstationsorienterede

Fokuserer på indtjeningen

Måler et historisk begivenhedsforløb

Periodisering

Matching-princippet

Balanceposter har sekundær betydning

Usynlige aktiver

Købte vs. internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver

Regnskabstekniske aktiver og forpligtelser

Historiske kostpriser som måleattribut

Regnskabsteorier
regnskabsteorier2
Formueorienterede

Udgangspunkt i værdien af aktiver og forpligtelser

Overskud = fremgang i nettoaktiver eller egenkapital fra primo til ultimo

Fremadrettet fokus

Regnskabstekniske aktiver og forpligtelser er ikke tilladt

Anvender markedsværdi/kapitalværdi

Regnskabsteorier
regnskabsteorier ex ante
Hovedvægten lægges på værdiansættelsen i balancen og anser den økonomiske teoris overskuds- og kapitalbegreber som det ideal regnskabsaflæggelsen i praksis bør stræbe hen imod

Kapitalværdi

Økonomisk overskud

Intern rente

Indre værdi (regnskabsmæssig) – kapitalværdi

Usynlige aktiver

Køb/salg situationer

Regnskabsteorier – ex ante
regnskabsteorier ex post
Indtjenings- og kapitalforhold beskrives på grundlag af et realiseret (historisk) handlingsforløb

Historiske kostpriser

Periodisering

Matching-princippet

Regnskabsteorier – ex post
regnskabsteoriens problemkredse
Regnskabsmodeller

Det dobbelte bogholderis bogholderi

Overskudsmodeller (resultatopgørelse eller balance det primære ?)

Andre regnskabsmodeller

Periodiserings- og vurderingspricipper

Resultatopgørelsen – indtægter, vareforbrug, afskrivninger mm.

Balancen - varelager, anlægsaktiver mm.

Regnskabsteoriens problemkredse
regnskabsteoriens problemkredse1
Offentliggørelsesprincipper

Hvad skal offentliggøres og i hvilken form

Målsætning

Hvad er målsætningen for den eksterne rapportering

Regnskabsteoriens problemkredse
traditionelle regnskabsmodel
Grundlæggende principper

Regnskabsmæssig entitet

Penge som fælles måleenhed

Going concern

Periodisering

Objektivitet

Neutralitet

Kontinuitetsprincippet

Væsentlighedsprincippet

Traditionelleregnskabsmodel
begrebsrammen
Formål med en begrebsramme (conceptual framework)

Vejlede lovgivere og standardsættere

Danne referenceramme for forhold, der ikke er reguleret af lovgivning eller standarder

Forøge sammenligneligheden

Modvirke enkeltpersoners særinteresser

Reducere analyseomkostninger

Forøge forståelse og tillid hos regnskabsbrugerne

Begrebsrammen
begrebsrammen1
Begrebsrammen

Brugernes

informationsbehov

Målsætning

Niveau 1

Kvalitetskrav

Niveau 2

Definition af

elementer

Målesystemer

Niveau 3

Indregning og måling

Niveau 4

Klassifikation

Niveau 5

Grundlæggende

forudsætninger

begrebsrammen2
Niveau 1 - Brugernes informationsbehov

Heterogene behov

Shareholder Value

Stakeholder Value – ÅRL § 12

Prognose

Kontrol

Fordeling

Begrebsrammen
begrebsrammen3
Niveau 2 – Kvalitetskrav

Retvisende billede – ÅRL § 11

Relevans

Pålidelighed

Sammenlignelighed

Forståelighed

Begrebsrammen
begrebsrammen4
Niveau 3 – Definitioner

ÅRL, Del C

AKTIVER:

Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden

FORPLIGTELSER:

Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele

INDTÆGTER:

Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigning i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud fra ejerne

OMKOSTNINGER:

Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen. I omkostninger indgår dog ikke udlodning eller udbytte til ejere.

Begrebsrammen
begrebsrammen5
Niveau 4 – Indregning og måling

Indregningskriterier

Sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden

Posten skal kunne måles pålideligt til kostpris eller værdi

Måleattributter

Salgsværdi

Nettorealisationsværdi

Kaptialværdi

Genanskaffelsesværdi

Historisk kostpris

Amortiseret kostpris

Genindvindingsværdi

Begrebsrammen
begrebsrammen6
Niveau 5 – Klassifikation

Relevante kriterier/egenskaber til afdækning af regnskabsbrugers informationsbehov

Transaktioner og begivenheder skal klassificeres så der dannes homogene klasser

ÅRL - § 13 – grundlæggende forudsætninger

Klarhed

Substans

Fuldstændighed

Væsentlighed

Going concern

Neutralitet

Periodisering

Konsistens

Bruttoprincippet

Kontinuitet

Begrebsrammen
normative regnskabsmodeller til beskrivelse af indtjening
Regnskabsbrugers informationsbehov

Omkostningsvariabilitet

Stykomkostningernes artspecifikation

Kapacitetsomkostninger (kalkulatoriske(ikke-kalkulatoriske)

En-periodiske kapacitetsomkostningers reversibilitet

En-periodiske kapacitetsomkostningers karakter af operativt-taktiske-strategiske omkostninger

Regnskabsposter med realøkonomisk indhold og regnskabsposter forårsaget af ændringer i forudsætninger

Klassifikation efter beskrivelsens sikkerhed

Primære / sekundære aktiviteter

Ordinære / ekstraordinære aktiviteter

Normative regnskabsmodeller til beskrivelse af indtjening
normative regnskabsmodeller til beskrivelse af investering og finansiering
Regnskabsbrugers informationsbehov

Rangordning efter likviditet

Funktionsmæssig sammenhæng aktiviteten

Normative regnskabsmodeller til beskrivelse af investering og finansiering